Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > První pomoc - žaludek

První pomoc - žaludek

stomach health diet dessert eating belly 1440103 pxhere.com

Přicházím za Vámi se sérií člán­ků, jak si rych­le a jed­no­du­še pomo­ci při růz­ných zdra­vot­ních potí­žích, kte­ré nám uka­zu­je naše tělo. Podle tra­dič­ní čín­ské medi­cí­ny se sympto­my uka­zu­jí růz­ným způ­so­bem na povrchu těla a pokud je doká­že­me roz­po­znat a při­řa­dit, doká­že­me si pár jed­no­du­chý­mi změ­na­mi ule­vit a pří­pad­ně i pod­po­řit uzdra­vo­vá­ní naše­ho těla.

Jak poznat problémy žaludku?

Z emo­ci­o­nál­ní­ho hle­dis­ka může­me poci­ťo­vat neklid, kte­rý jako­by vychá­zel uvnitř z žalud­ku. Provází nás i nejis­to­ta a náru­ži­vá tou­ha po sou­ci­tu.

Z fyzic­ké­ho hle­dis­ka může­me mít vře­dy v žalud­ku a dva­náct­ní­ku, sla­bou nebo nad­měr­nou chuť k jídlu, může nás pro­vá­zet zvra­ce­ní, šky­tav­ka, říhá­ní, koli­ka nebo jaké­ko­li boles­ti v trá­vi­cím trak­tu.

První pomoc

Co nedě­lat?

 1. Nejezte pří­liš – žalu­dek nedo­ká­že potra­vu správ­ně strá­vit
 2. Přestaňte nepře­tr­ži­tě mlsat a uždi­bo­vat – žalu­dek nemá dosta­tek času, aby potra­vu strá­vil
 3. Nejezte poz­dě v noci – zatí­ží­te trá­vi­cí sou­sta­vu a cely pro­ces trá­ve­ní musí v noci začít zno­vu
 4. Špatné die­ty Vás mohou dovést k pod­vý­ži­vě, mohou Vám chy­bět pro­spěš­né základ­ní potra­vi­ny – osla­bu­je se Vám tak ener­gie žalud­ku a sle­zi­ny
 5. Nejezte za chůze nebo ve sto­je – udě­lej­te si svůj čas a v kli­du si k jídlu sed­ně­te
 6. Odložte jíd­lo ve stre­su a při sta­ros­tech – i kdy­by byla potra­va sebez­dra­věj­ší, jíd­lo sně­de­né ve spě­chu může vyvo­lat pal­či­vé boles­ti, říhá­ní a nevol­nost.
Jednoduchá pomoc

Smíchejte polév­ko­vou lží­ci pří­rod­ní­ho bílé­ho jogur­tu se skle­ni­cí vody a vypij­te ji. Kvůli bak­te­ri­ím mléč­né­ho kva­še­ní se zmír­ní všech­ny dráž­di­vé boles­ti v oblas­ti žalud­ku.

Zařaďte bylin­né čaje z máty pepr­né, heř­mán­ku nebo zázvo­ru.

Potraviny, které posílí Váš žaludek
 1. Batáty – zahře­jí Váš žalu­dek, posí­lí vnitř­ní orgá­ny a pod­po­ří těles­nou ener­gii
 2. Bílá řepa – obsa­hu­je hod­ně vita­mí­nu A, sodí­ku a váp­ní­ku. Sladkost řepy pod­po­ří Váš žalu­dek
 3. Dýně, koře­no­vá zele­ni­na a hlí­zy Vám hlav­ně na pod­zim doda­jí klid a sílu
 4. Proso – zlep­šu­je fyzic­ký zjev a vytvá­ří emo­ci­o­nál­ní rov­no­váhu
 5. Meruňky, jabl­ka, dat­le, hruš­ky, švest­ky, vlaš­ské oře­chy, cizr­na, špe­nát a oves
Emoce

Poruchy naší emo­ci­o­nál­ní výži­vy jsou spo­je­ny s poru­cha­mi trá­ve­ní. Často nahra­zu­je­me svou potře­bu po milo­va­né oso­bě, po bez­pe­čí, pře­ži­tí, po odmě­ně jíd­lem. Děláme to hlav­ně pro­to, abychom vypl­ni­li svou vnitř­ní prázd­no­tu. Jíme-li mno­ho slad­kos­tí, zna­me­ná to, že prah­ne­me po lás­ce a odmě­ně – cho­vá­me se, jako bychom jí měli nedo­sta­tek. Naproti tomu je hla­dov­ka stav, kdy se nechce­me sta­rat sami o sebe, hýč­kat se a mít se rád.

Nejdůležitější  je si pro­blém uvě­do­mit! Pomůže nám pro­mlu­vit si s někým, kdo je nám blíz­ký a hlav­ně se pře­stat uza­ví­rat do sebe. Začněte pra­co­vat na své sebe­dů­vě­ře, sebe­o­ce­ně­ní a začně­te se mít rádi. Dělejte kon­struk­tiv­ní čin­nos­ti, kte­ré Vás baví a kte­rý­mi nahra­dí­te zvyk nad­měr­né­ho nebo nedo­sta­teč­né­ho jíd­la.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,41409 s | počet dotazů: 206 | paměť: 50122 KB. | 11.04.2021 - 20:28:54