Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > První pomoc - žaludek

První pomoc - žaludek

stomach health diet dessert eating belly 1440103 pxhere.com

Přicházím za Vámi se sérií člán­ků, jak si rych­le a jed­no­du­še pomo­ci při růz­ných zdra­vot­ních potí­žích, kte­ré nám uka­zu­je naše tělo. Podle tra­dič­ní čín­ské medi­cí­ny se sympto­my uka­zu­jí růz­ným způ­so­bem na povrchu těla a pokud je doká­že­me roz­po­znat a při­řa­dit, doká­že­me si pár jed­no­du­chý­mi změ­na­mi ule­vit a pří­pad­ně i pod­po­řit uzdra­vo­vá­ní naše­ho těla.

Jak poznat problémy žaludku?

Z emo­ci­o­nál­ní­ho hle­dis­ka může­me poci­ťo­vat neklid, kte­rý jako­by vychá­zel uvnitř z žalud­ku. Provází nás i nejis­to­ta a náru­ži­vá tou­ha po sou­ci­tu.

Z fyzic­ké­ho hle­dis­ka může­me mít vře­dy v žalud­ku a dva­náct­ní­ku, sla­bou nebo nad­měr­nou chuť k jídlu, může nás pro­vá­zet zvra­ce­ní, šky­tav­ka, říhá­ní, koli­ka nebo jaké­ko­li boles­ti v trá­vi­cím trak­tu.

První pomoc

Co nedě­lat?

 1. Nejezte pří­liš – žalu­dek nedo­ká­že potra­vu správ­ně strá­vit
 2. Přestaňte nepře­tr­ži­tě mlsat a uždi­bo­vat – žalu­dek nemá dosta­tek času, aby potra­vu strá­vil
 3. Nejezte poz­dě v noci – zatí­ží­te trá­vi­cí sou­sta­vu a cely pro­ces trá­ve­ní musí v noci začít zno­vu
 4. Špatné die­ty Vás mohou dovést k pod­vý­ži­vě, mohou Vám chy­bět pro­spěš­né základ­ní potra­vi­ny – osla­bu­je se Vám tak ener­gie žalud­ku a sle­zi­ny
 5. Nejezte za chůze nebo ve sto­je – udě­lej­te si svůj čas a v kli­du si k jídlu sed­ně­te
 6. Odložte jíd­lo ve stre­su a při sta­ros­tech – i kdy­by byla potra­va sebez­dra­věj­ší, jíd­lo sně­de­né ve spě­chu může vyvo­lat pal­či­vé boles­ti, říhá­ní a nevol­nost.
Jednoduchá pomoc

Smíchejte polév­ko­vou lží­ci pří­rod­ní­ho bílé­ho jogur­tu se skle­ni­cí vody a vypij­te ji. Kvůli bak­te­ri­ím mléč­né­ho kva­še­ní se zmír­ní všech­ny dráž­di­vé boles­ti v oblas­ti žalud­ku.

Zařaďte bylin­né čaje z máty pepr­né, heř­mán­ku nebo zázvo­ru.

Potraviny, které posílí Váš žaludek
 1. Batáty – zahře­jí Váš žalu­dek, posí­lí vnitř­ní orgá­ny a pod­po­ří těles­nou ener­gii
 2. Bílá řepa – obsa­hu­je hod­ně vita­mí­nu A, sodí­ku a váp­ní­ku. Sladkost řepy pod­po­ří Váš žalu­dek
 3. Dýně, koře­no­vá zele­ni­na a hlí­zy Vám hlav­ně na pod­zim doda­jí klid a sílu
 4. Proso – zlep­šu­je fyzic­ký zjev a vytvá­ří emo­ci­o­nál­ní rov­no­váhu
 5. Meruňky, jabl­ka, dat­le, hruš­ky, švest­ky, vlaš­ské oře­chy, cizr­na, špe­nát a oves
Emoce

Poruchy naší emo­ci­o­nál­ní výži­vy jsou spo­je­ny s poru­cha­mi trá­ve­ní. Často nahra­zu­je­me svou potře­bu po milo­va­né oso­bě, po bez­pe­čí, pře­ži­tí, po odmě­ně jíd­lem. Děláme to hlav­ně pro­to, abychom vypl­ni­li svou vnitř­ní prázd­no­tu. Jíme-li mno­ho slad­kos­tí, zna­me­ná to, že prah­ne­me po lás­ce a odmě­ně – cho­vá­me se, jako bychom jí měli nedo­sta­tek. Naproti tomu je hla­dov­ka stav, kdy se nechce­me sta­rat sami o sebe, hýč­kat se a mít se rád.

Nejdůležitější  je si pro­blém uvě­do­mit! Pomůže nám pro­mlu­vit si s někým, kdo je nám blíz­ký a hlav­ně se pře­stat uza­ví­rat do sebe. Začněte pra­co­vat na své sebe­dů­vě­ře, sebe­o­ce­ně­ní a začně­te se mít rádi. Dělejte kon­struk­tiv­ní čin­nos­ti, kte­ré Vás baví a kte­rý­mi nahra­dí­te zvyk nad­měr­né­ho nebo nedo­sta­teč­né­ho jíd­la.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

 • Anonym – Obraz staré doby - 57 %11. listopadu 2011 Anonym – Obraz staré doby - 57 % Milovníky historických filmů a zejména alžbětinské doby může přilákat film Anonym od režiséra Rolanda Emmericha, který se stal známý filmy Univerzální voják, Hvězdná brána, Godzilla a […] Posted in Filmové recenze
 • Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy9. srpna 2019 Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy Otrava krve je závažná infekce. Vyskytuje se, když jsou bakterie v krevním řečišti. I přes své jméno ale nemá tato otrava nic společného s jedem. Onemocnění může vést až ke smrti. Okamžitá […] Posted in Jak...
 • Samsung BD-D8200 s HDD – výborný Blu-ray přehrávač, který má vlastní harddisk11. července 2018 Samsung BD-D8200 s HDD – výborný Blu-ray přehrávač, který má vlastní harddisk Když už si člověk koupí 3D televizi, či LED televizi, pak rozhodně chce, aby si mohl přehrávat filmy v jedinečné Blu-ray kvalitě, která vyráží dech snad všem, kteří tuto novou technologii […] Posted in Recenze TV, přehrávačů...
 • Vodka lemon23. února 2005 Vodka lemon V únoru se dostalo i na filmy ze zemí, se kterými se obvykle nesetkáme v české filmové distribuci. Film Vodka lemon je sice hrazen z francouzských a dalších evropských peněz peněz, ale […] Posted in Filmové recenze
 • Top 6/20171. července 2017 Top 6/2017 Nejčtenější články června 2017. Poslední aktualizace: 1.7.2017 8:03:27 Soutěž s filmem Wonder Woman - 638 zobr. Soutěž s filmem Auta 3 - 588 zobr. Podívejte se na fotografie […] Posted in Články
 • Rychle a zběsile: Tokijská jízda - Jmenuji se Sean Boswell a jsem děsnej frajer.8. března 2019 Rychle a zběsile: Tokijská jízda - Jmenuji se Sean Boswell a jsem děsnej frajer. Pocházím z rodiny, kde to našim moc (tedy vůbec) neklapalo. Možná mě chcete litovat, ale jsem Sean Boswell a nepřijel jsem na Babetě, o soucit nestojím. Mám slabost pro rychlý auta a hezký […] Posted in Retro filmové recenze
 • Kampaň8. března 2019 Kampaň Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
 • Začne to výměnou oken15. září 2019 Začne to výměnou oken Po dvaceti letech začne na každém domě hlodat zub času. Přestože máte pocit, že jste se do něho nastěhovali nedávno, zjišťujete, že bude nutno provést určité záchranné práce. Na začátek […] Posted in Pro ženy
 • Tajemství přesnosti23. dubna 2019 Tajemství přesnosti Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
 • Startovní trailer na Assetto Corsa Competizione, který po PC...26. června 2020 Startovní trailer na Assetto Corsa Competizione, který po PC... Startovní trailer na Assetto Corsa Competizione, který po PC zavítal na konzole PlayStation 4 a Xbox One Posted in Krátké aktuality

První pomoc - žaludek
Hodnocení: 4.2 - ‎17 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...