Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > První mezinárodní úspěch Účastníků zájezdu

První mezinárodní úspěch Účastníků zájezdu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nová čes­ká fil­mo­vá kome­die pod­le best­selle­ru Michala Viewegha Účastníci zájez­du, reži­sé­ra Jiřího Vejdělka, zazna­me­na­la již před domá­cí pre­mi­é­rou, kte­rá se koná 20.4. 2006, prv­ní mezi­ná­rod­ní úspěch.Film Účastníci zájez­du byl při­jat do mezi­ná­rod­ní sou­tě­že Tribeca Film Festivalu, kte­rý pro­běh­ne od 25. dub­na do 7. květ­na 2006 v New Yorku.
Tribeca Film Festival vzni­kl roku 2002 a k jeho zaklá­da­jí­cím čle­nům pat­ří také herec Robert De Niro. Vznik fes­ti­va­lu byl pří­mou odpo­vě­dí na udá­los­ti z 11. září a jeho prvot­ním smys­lem bylo při­spět k ozdra­vě­ní  kul­tur­ní, spo­le­čen­ské a eko­no­mic­ké situ­a­ce na Manhattanu. Během něko­li­ka  roč­ní­ků své exis­ten­ce fes­ti­val zís­kal na věhla­su i význa­mu. Spojení s tra­gic­ký­mi  udá­lost­mi 11. září doka­zu­je i to, že letoš­ní roč­ník zahá­jí slav­nost­ně sní­mek United 93, reži­sé­ra Paul Greengrasse,  pří­běh jed­no­ho z leta­del une­se­ných při tero­ris­tic­kých úto­cích.
Letošní, 5. roč­ník Tribeca Film Festivalu sli­bu­je uve­de­ní  250 titu­lů. Součástí pro­gra­mu budou dis­kus­ní pane­ly, jichž by se měli zúčast­nit osob­nos­ti jako Steven Soderbergh nebo Harold Ramis.
Do mezi­ná­rod­ní sou­tě­že 5. roč­ní­ku  fes­ti­va­lu bylo při­ja­to 17 fil­mů, z toho 4 budou mít zde svě­to­vou pre­mi­é­ru. Kromě Účastníků to bude napří­klad sní­mek Chocking Man od uzná­va­né­ho reži­sé­ra hudeb­ních kli­pů Steva Barrona  nebo film The TV Set Jakea Kasdana. Soupeři naše­ho sním­ku budou fil­my z USA, Velké
Británie, Francie, Egypta Chorvatska, Španělska a  řady dal­ších zemí. “Přijetí fil­mu do sou­tě­že Tribeca fes­ti­va­lu pova­žu­je­me za zásad­ní úspěch. Účastníci zájez­du, kte­ří nava­zu­jí na ty nej­lep­ší tra­di­ce čes­ké vese­lo­hry, se tak ješ­tě před svou čes­kou pre­mi­é­rou dosta­li do prv­ní ligy na mezi­ná­rod­ní úrov­ni. Je to fajn, ale mno­hem vět­ší radost máme z toho, že film se pod­le výsled­ků tes­to­va­cích pro­jek­ci mimo­řád­ně líbí čes­kým fil­mo­vým divá­kům A na ty jsme mys­le­li pře­de­vším,” říka­jí pro­du­cen­ti Rudolf Bierman a  Tomáš Hoffman, kte­ří film spo­leč­ně s  reži­sé­rem Jiřím Vejdělkem dopro­vo­dí do New Yorku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,00284 s | počet dotazů: 264 | paměť: 59766 KB. | 17.08.2022 - 21:25:39