Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > První kniha hřbitovní - 90 %

První kniha hřbitovní - 90 %

DSC 4370

Existuje i dal­ší komiks, kte­rý sice odra­zu­je názvem, ale obsa­hem je uni­kát­ní. Kniha hřbi­tov­ní není o tom, jak správ­ně sta­vět hro­by na hřbi­to­vech. Je to pří­běh, dle romá­nu, kte­rý začí­ná tam, kde vět­ši­na živo­ta kon­čí. Ve starém domě. Otec s mat­kou jsou bru­tál­ně zavraž­dě­ni a malé dítě, kte­ré má být také zabi­té bru­tál­ním činem, není v dět­ské postýl­ce. Je totiž na tou­la­vé ces­tě. Jde náho­dou na hřbi­tov, kde potká tajem­né tvo­ry, kte­ří jej zachrá­ní.

Tímto pří­běh začí­ná. Příběh ado­p­to­va­né­ho sirot­ka Nika, kte­ré­ho jsou jedi­ný­mi přá­te­li ducho­vé, stra­ši­dla a jiné mýtic­ké bytos­ti. Adoptovaný siro­tek postup­ně vyrůs­tá, zaží­vá své tajem­né pří­běhy. Jednou potká hol­čič­ku podob­né­ho věku, podru­hé zase v tajem­né hrob­ce potká samot­né­ho ďáb­la.

Příběhy kolem Nika jsou váž­ně tem­né, ale svo­jí dět­skou pova­hou Nik vyře­ší všech­ny  věci správ­ně, aniž by zemřel a poško­dil jeho ado­p­tiv­ní rodi­nu.

Kniha je roz­dě­le­ná do pěti kapi­tol. Každá z nich popi­su­je jed­nu z důle­ži­tých kapi­tol jeho živo­ta. První jeho ado­p­to­vá­ní, dru­há přá­tel­ství s kama­rád­kou. Dále setká­ní s „Psiskem božím“, tajem­nou, ale hod­nou, čaro­děj­ni­cí a posled­ní kapi­to­lou je svá­tek mrtvých ve vzdá­le­né ves­ni­ci.

Každá z kapi­tol je nakres­le­na jiný kres­lí­řem, ale je udr­že­na sty­li­za­ce, a tak nakres­le­ní pěti kres­lí­ři není na prv­ní pohled poznat. Je to poznat pou­ze pod­le drob­ných detai­lů, kte­ré nevy­ční­va­jí z cel­ko­vé­ho sty­lu kres­by.

Příběhy jsou vždy dob­ře vyprá­vě­né s dob­rým kon­cem, jde jenom o tem­ný pří­běh, kde se Nik potká s tajem­ný­mi lid­mi, duchy a samo­zřej­mě s tem­ný­mi pří­še­ra­mi. Jde mu sice tro­cha o život a ozdra­ví, ale vždy se vrá­tí na hřbi­tov mezí své „lidi“.

Mně se celá kni­ha dost líbí. Je to komiks, ke kte­ré­mu se budu občas vra­cet a hle­dat věci, kte­rých jsem si na prv­ní pohled nevši­ml.

 • Scénář: Neil Gaiman a P. Craig Russel
 • Kresba: Kevin Nowlan, P. Craig Russell, Scott Hampton, Tony Harris, Galen Showman, Jill Thompsonová a Stephen B. Scott
 • Překlad: Jan Kantůrek
 • Počet stran: 192 barev­ných
 • Vazba: váza­ná s mat­ným pře­ba­lem a zla­to­raž­bou
 • Rozměry
  • šíř­ka: 170 mm
  • výš­ka: 245 mm
  • šíř­ka hřbe­tu: 23 mm

Knihu si může­te kou­pit na Comicscentrum.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74632 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53439 KB. | 22.09.2021 - 12:26:35