Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Články > První klapka očekávaného filmu o Miladě Horákové padne začátkem dubna

První klapka očekávaného filmu o Miladě Horákové padne začátkem dubna

Milada, prv­ní celo­ve­čer­ní film o Miladě Horákové, ženě, kte­rá se sta­la sym­bo­lem odváž­né­ho boje za svo­bo­du, se začne natá­čet začát­kem dub­na v Terezíně. Režisér, sce­náris­ta a pro­du­cent David Mrnka rea­li­za­ci své­ho debu­tu chys­tá od roku 2007, dél­ka a inten­zi­ta pří­prav odpo­ví­dá nároč­nos­ti uni­kát­ní­ho pro­jek­tu. Vzhledem k zámě­ru nato­čit film Milada v ang­lič­ti­ně, v auten­tic­kých loka­li­tách, se špič­ko­vý­mi zahra­nič­ní­mi a čes­ký­mi her­ci, půjde o jeden z nej­ná­klad­něj­ších tuzem­ských fil­mů. Ambicí tvůr­ců je při­blí­žit mezi­ná­rod­ní­mu pub­li­ku dra­ma­tic­ký osud Milady Horákové, kte­rý ve své době otřá­sl svě­tem. „Milada je ztě­les­ně­ním všech, kte­ří bojo­va­li pro­ti bez­prá­ví a tota­li­tě v 50. letech minu­lé­ho sto­le­tí, ale i těch, kte­ří pro­ti němu boju­jí v sou­čas­né době. Její pří­běh inspi­ro­val mno­ho lidí k pokra­čo­vá­ní v boji pro­ti komu­nis­mu. V dneš­ní době spo­le­čen­ské a poli­tic­ké apa­tie je důle­ži­těj­ší než kdy dřív, nato­čit o Miladě film a při­po­me­nout tak nejen nám, ale všem budou­cím gene­ra­cím její zápas,“ říká David Mrnka.

Film Milada začí­ná v roce 1990, kdy jsou v archi­vu náhod­ně obje­ve­ny dopi­sy, kte­ré Milada Horáková před popra­vou adre­so­va­la svým nej­bliž­ším. Dcera Jana se tak koneč­ně, po čty­ři­ce­ti letech zač­te do řád­ků plných mateř­ské lás­ky, vrouc­ných vět a povzbu­ze­ní k plno­hod­not­né­mu živo­tu…  Scénář Davida Mrnky není zalo­žen na popi­su teh­dej­ší poli­tic­ké situ­a­ce v Československu, ale na zákla­dě sku­teč­ných udá­los­tí, bez zby­teč­né­ho pato­su vyprá­ví osob­ní pří­běh hlav­ní pro­ta­go­nist­ky. Snaží se při­blí­žit Mileniny ambi­ce i pochyb­nos­ti, roz­pol­ce­nost mezi povin­nost­mi k vlas­ti a rodi­ně, odhod­lá­ní žít v sou­la­du se svým pře­svěd­če­ním. Silnou lin­kou je vztah Milady k man­že­lo­vi, dce­ři a sestře. „Největší výzva při psa­ní scé­ná­ře bylo vybrat z udá­lost­mi nabi­té­ho živo­ta Milady Horákové ty, kte­ré se dosta­nou do fil­mu. Je mi jas­né, že budu kri­ti­zo­ván za to, že jsem to či ono opo­me­nul,“ podotkl David Mrnka.

Dcera Milady Horákové, Jana Horáková – Kánská, tvůr­cům zpřístup­ni­la dosud nezve­řej­ně­né pod­kla­dy a mate­ri­á­ly, např. osob­ní dopi­sy, rodin­né foto­gra­fie, pamě­ti Bohuslava Horáka, man­že­la Milady Horákové. Scénář vzni­kal na zákla­dě zís­ka­ných infor­ma­cí, kon­zul­ta­cí a roz­ho­vo­rů s pamět­ní­ky, his­to­ri­ky a obsáh­lých rešer­ší dostup­ných mate­ri­á­lů. Paní Kánská se osob­ně zúčast­ní čás­ti natá­če­ní. Odbornou porad­ky­ní fil­mu je Zora Dvořáková, autor­ka vyda­ře­né živo­to­pis­né kni­hy o Miladě Horákové.

Natáčet se bude cel­kem 60 dní pře­de­vším v Praze, Terezíně, na Šumavě a také u Hradce Králové, odkud pochá­zí Bohuslav Horák. Poslední klap­ka by měla pad­nout začát­kem září, s pre­mi­é­rou se počí­tá během násle­du­jí­cí­ho roku. Štáb tvo­ří zku­še­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé – kame­ra­man Antonio Riestra, archi­tekt Milan Býček, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Simona Rybáková a dal­ší. Autorem hud­by bude Aleš Březina. Koproducentem je Seznam.cz a spo­leč­nost Etamp.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25451 s | počet dotazů: 217 | paměť: 53528 KB. | 18.01.2022 - 20:55:56