Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Pozvánky na akce > První geo-lokační hry s rozšířenou realitou dorazily do ČR

První geo-lokační hry s rozšířenou realitou dorazily do ČR

Foto ze hry

Hry s roz­ší­ře­nou rea­li­tou půvo­dem z Německa hra­je celý svět. Nyní si je může­te zahrát i v České repub­li­ce. Unikátní kon­cept geo-lokačních her kom­bi­nu­je roz­ší­ře­nou rea­li­tu zasa­ze­nou do reál­né­ho svě­ta. Hráčům je ke hře poskyt­nut iPad s nain­sta­lo­va­nou apli­ka­cí a navíc braš­na, ve kte­ré najdou gad­ge­ty potřeb­né pro dokon­če­ní mise. Milovníci her se už nemu­sí zaví­rat jen do uza­vře­ných úni­ko­vých míst­nos­tí nebo sedět před obra­zov­kou počí­ta­če.

Únikové hry jsou feno­mé­nem posled­ní doby. Odhaduje se, že v posled­ních 5 letech vznik­lo v České repub­li­ce kolem 200 úni­ko­vých míst­nos­tí, tzv. esca­pe rooms nebo exit games. Principem je, že jste zavře­ni do jed­né nebo něko­li­ka míst­nos­tí a musí­te unik­nout ve sta­no­ve­ném čase vyře­še­ním série úko­lů, háda­nek a šifer. Často jsou úni­ko­vé míst­nos­ti při­pra­ve­né tema­tic­ky, např. dle kní­žek, his­to­ric­kých udá­los­tí nebo oblí­be­ných fil­mů.

„Nabízíme hrá­čům a milov­ní­kům úni­ko­vých i počí­ta­čo­vých her „zdra­věj­ší“ alter­na­ti­vu,
jak se na pár hodin zaba­vit. Hry QuestWorld se hra­jí ven­ku a při řeše­ní úko­lů a háda­nek
se i tro­chu pro­táh­ne­te a pro­jde­te. Jsou vhod­né jak pro pokro­či­lé hrá­če, tak pro rodi­če s dět­mi,“
 sdě­lil Matěj Mareš, kte­rý byl u zro­du úni­ko­vých her v ČR a nyní pro­vo­zu­je hry QuestWorld.

V hrách QuestWorld pou­ží­vá­te her­ní apli­ka­ci, kte­rá vám dává úko­ly a sle­du­je vaši polo­hu. V České repub­li­ce je mno­ho her, kte­ré fun­gu­jí na podob­ném prin­ci­pu. V hrách QuestWorld je ale chytře zabu­do­vá­na tzv. aug­men­ted rea­li­ty, díky kte­ré si při­pa­dá­te, že tre­zor nebo pirát­ská truh­la je pří­mo před vámi. S objek­ty může­te inter­a­go­vat a truhlu nebo tre­zor otevřít a pokra­čo­vat v hra­ní. K tomu máte ješ­tě braš­nu a v ní růz­né vychy­táv­ky jako tře­ba popu­lár­ní kryp­tex, kte­rý lidé zna­jí z fil­mu Šifra mis­tra Leonarda.

„Pokud máte rádi fil­my jako Kingsman nebo Mission Impossible a jste už tro­chu zku­še­něj­ší hrá­či, dopo­ru­ču­je­me hru Operace Mindfall. Pokud zatím tolik zku­še­nos­tí nemá­te ane­bo potře­bu­je­te zaba­vit děti a vytáh­nout je ven, zkus­te hru Magický por­tál, kte­rý má pohád­ko­vý pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se v par­ku Grébovka v praž­ských Vršovicích,“ uza­ví­rá Matěj Mareš.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74909 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53612 KB. | 19.01.2022 - 14:16:07