Prupurový vrch | Crimson Peak [60%]

crimson peak02
Guillermo del Toro pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší tvůr­ce sou­čas­né­ho Hollywoodu. I když se napo­sled podí­val do kin s epic­kou řež­bou Pacific Rim, jeho domé­nou jsou pře­de­vším tem­né fan­ta­sy a horo­ry. A přes­ně s tako­vou­hle lát­kou při­chá­zí od čtvr­teč­ní­ho poled­ne do čes­kých a slo­ven­ských kin. Jak dopadla jeho dlou­ho oče­ká­va­ná novin­ka Purpurový vrch?

Mladá Edith Cushingová (Mia Wasikowska) vyrůs­tá sama s otcem. Od úmr­tí její mat­ky je její život o něco bar­vi­těj­ší, neboť ji občas pro­ná­sle­du­je její duch. Na pra­hu dospě­los­ti se tedy pokou­ší tuto zku­še­nost pře­ta­vit v úspěš­né lite­rár­ní dílo, kte­ré však míst­ní vyda­va­te­lé odmí­ta­jí. Pokouší se tedy dílo pře­psat a zaslat do redak­ce pres­tiž­ní­ho vyda­va­tel­ství. Právě tou dobou do mís­ta její­ho byd­liš­tě však při­jíž­dí brit­ský baro­net Thomas Sharpe (Tom Hiddleston), kte­rý se u otce Edith sna­ží zís­kat finan­ce pro svůj ambi­ci­oz­ní prů­mys­lo­vý pro­jekt. Mladá dce­ra prů­mys­lo­vé­ho mag­ná­ta ovšem cizin­ci uča­ru­je a ten se jí začne dvo­řit. Dívka však ješ­tě netu­ší, do jaké hry se prá­vě zaplé­tá...
Purpurový vrch je zají­ma­vým sním­kem, záměr­ně se však na začá­tek svých dojmů chci vyhnout jakých­ko­liv kla­si­fi­ka­cí. Je totiž tro­chu pro­blém film správ­ně ucho­pit a cel­ko­vě zhod­no­tit. Pokud jste se, podob­ně jako já, zamýš­le­li nad tím, proč si mexic­ký reži­sér ze všech svých při­pra­vo­va­ných pro­jek­tů pro rea­li­za­ci vybral tenhle poně­kud kon­venč­ní horor, jeho shléd­nu­tí vám odpo­věď na tuto otáz­ku nedá. Na povrchu je totiž tahle fil­mo­vá novin­ka více­mé­ně před­ví­da­tel­ným, sil­ně šab­lo­no­vi­tým a prů­hled­ným duchař­ským sním­kem, kte­rý se spo­lé­há na kla­sic­ké žánro­vé ber­lič­ky, tea­trál­ně pří­mo­ča­ré a umě­lé posta­vy a nena­bí­zí za ty dvě hodi­ny v kině nic nové­ho, pře­vrat­né­ho nebo co do pří­bě­hu nápa­di­té­ho. Navíc je spous­ta nazna­če­ných a rea­li­zo­va­ných ele­men­tů v pří­bě­hu vysvět­le­no doce­la nepří­jem­ně běž­ně a půso­bí to tak odby­tě i přes oči­vid­ný poten­ci­ál něče­ho více. Zamrzí i fakt, že herec­ky se jed­ná o prů­měr, ze kte­ré­ho nevy­hra­bou film ani zná­mé tvá­ře a sáz­ky více­mé­ně na jis­to­tu, snad jen hlav­ní hrdin­ka čás­teč­ně pře­vy­šu­je všech­ny a její otec v podá­ní Jima Bavera si pak pří­mo zís­ká­vá film tak tro­chu pro sebe na onom ome­ze­ném pro­sto­ru kte­rý dosta­ne.
Na dru­hé stra­ně ovšem film napros­to exce­lu­je v své audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ce. Ne že by někdo čekal, že tomu tak nebu­de, avšak v porov­ná­ní s prů­měr­nou a pří­mo­ča­rou pří­bě­ho­vou strán­kou je mra­zi­vě tem­ný a při­tom pře­kva­pi­vě bar­vi­tý vizu­ál až pří­liš skvě­lý na svůj vlast­ní film. Guillermo del Toro ze své fan­ta­zie opět vykouz­lil feno­me­nál­ní vizu­ál­ní kon­cert, kte­rý onu per­fekt­ní atmo­sfé­ru dýchá v kaž­dém momen­tu a ani na moment z ní divá­ka nepus­tí. Zvláště, když k výsled­né­mu efek­tu při­poč­te­te veli­ce výraz­ný hudeb­ní dopro­vod Fernanda Velázqueze, kte­rý se i přes něko­lik sklouz­nu­tí k žánro­vé ruti­ně vždy doká­že vyhra­bat na vrchol a zapů­so­bit impo­zant­ním orchest­rál­ním pod­kre­sem k tís­ni­vé atmo­sfé­ře fil­mu.

Výsledný ver­dikt nad sním­kem je tedy poně­kud pro­ble­ma­tic­kým. Na jed­né stra­ně totiž dosta­ne­te vizu­ál­ně půso­bi­vou, mra­zi­vě atmos­fe­ric­kou a pří­jem­ně dobo­vě poja­tou horo­ro­vou podí­va­nou, kte­rá svo­ji hut­nou atmo­sfé­rou zane­chá vel­ký dojem, na dru­hé stra­ně ale vylo­že­ně zkla­me pří­bě­hem, kte­rý nepři­ná­ší nic nové­ho, nápa­di­té­ho, nebo ale­spoň vyna­hra­zu­jí­cí­ho ty dvě hodi­ny v kině. A při­tom by si tak impo­zant­ní audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ka zaslou­ži­la ale­spoň z půl­ky tak dob­rý a památ­ný pří­běh. Bohužel se tomu tak nesta­lo a vás to v kině bude setsa­kra­ment­sky mrzet pro­to­že i když zde poten­ci­ál byl, his­to­rie se ten­to­krát nepí­še.

Nakonec tedy zále­ží s jakou na film půjde­te. Čekáte-li půso­bi­vý horo­ro­vý sní­mek s tou správ­nou tem­ně fan­ta­sy dobo­vou atmo­sfé­rou a neva­dí vám při­tom po pří­bě­ho­vé strán­ce jen vari­a­ce sto­krát vidě­né­ho, pak smě­le dále. Pokud ovšem čeká­te od Purpurového vrchu vel­ké věci, uprav­te svá oče­ká­vá­ní. Nejedná se o vylo­že­né zkla­má­ní jen o per­fekt­ně nato­če­nou ruti­nu bez ino­va­ce.

Blog auto­ra: http://www.okodivaka.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • n200905151003 625. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […]
  • Hellboy - Rasputin vrací úder…18. října 2019 Hellboy - Rasputin vrací úder… Comicsový svět má hodně zajímavých, lepší slovo je netradičních, hrdinů. Bytosti, které čtou mysl, létají vzduchem, ovládají počasí nebo dokáží manipulovat s elektrickou energií, vlastně […]
  • Tvář vody - 70 %13. února 2018 Tvář vody - 70 % Pohádkové příběhy mají svůj půvab a přitažlivost bez ohledu na věk.  A právě takový je film „Tvář vody“, kde zamilovaná dvojice musí prokázat nejen vzájemné porozumění a sílu svého vztahu, […]
  • To: Kapitola 2 - Recenze - 40%4. září 2019 To: Kapitola 2 - Recenze - 40% Filmy na motivy knih Stephena Kinga poslední dobou letí. A tak není překvapení, že nám režisér Andy Muschietti přináší pokračování jeho hororu "It: Kapitola 2". Vlastně to není překvapení […]
  • Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě.3. prosince 2018 Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě. „Blade 2“ není až tak špatným pokračováním, i když to říkám hlavně proto, že jej natočil můj oblíbenec Guillermo del Toro. Když se však člověk na film podívá kritickým okem, je to přece […]
  • Pacific Rim - Útok na Zemi - Guillermo del Toro nikdy nenatočí třetího Hellboye31. května 2019 Pacific Rim - Útok na Zemi - Guillermo del Toro nikdy nenatočí třetího Hellboye Základní zápletka filmu je velice jednoduchá, jak říkají distributoři: „Z moře se vynoří obrovské příšery Kaiju a pustí se do války s lidstvem, která si vyžádá milióny životů a lidstvo na […]
  • Marťan (The Martian) – Recenze – 80%1. října 2015 Marťan (The Martian) – Recenze – 80% Po Marsu se prochází první lidská posádka astronautů a sbírá data a vzorky. Jejich misi však naruší písečná bouře, která je donutí planetu po pár dnech předčasně opustit. Navíc musejí […]
  • Lovec: Zimní válka | The Huntsman Winter's War [35%]26. dubna 2016 Lovec: Zimní válka | The Huntsman Winter's War [35%] Abych byl upřímný, před čtyřmi lety, kdy do kin dorazila Sněhurka a lovec, jsem byl poměrně nadšený. V záplavě remakeů a různých modernizací klasických látek tahle vypadala příliš absurdně […]
  • Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film!5. dubna 2004 Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film! Bydlíte-li v Praze a jezdíte-li občas tramvají, možná jste si reklamy na tenhle film všimli. (Prokázaný výskyt na linkách 7, 9, 18, 22 a 24.) A nejspíš vás ničím zvláštním nezaujala. V […]
  • Interstellar na Blu-ray6. dubna 2015 Interstellar na Blu-ray Včera jsem recenzoval film. Dnes si čtete recenzi na Blu-ray. Je to pochvalné hodnocení. Kdyby byly veškeré filmy na digitálních nosičích v takové kvalitě, tak by se určitě prodávalo více […]