Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Proxima - Evropský scifi-film s Evou Green

Proxima - Evropský scifi-film s Evou Green

Prixima

Astronautka Sarah (Eva Green) se při­pra­vu­je na roč­ní pobyt na oběž­né drá­ze. Jako jedi­ná žena ve vesmír­né misi „Proxima“ pod­stu­pu­je psy­chic­ky a fyzic­ky nároč­ný tré­nink, zatím­co peču­je o svou milo­va­nou sed­mi­le­tou dcer­ku Stellu (Zélie Boulant). Perfekcionistka Sarah se sna­ží v prá­ci podá­vat sto­pro­cent­ní a sou­stře­dě­ný výkon, s blí­ží­cím se odlou­če­ním je to však čím dál slo­ži­těj­ší.

V posled­ních letech se vždy obje­ví mini­mál­ně jeden film, kte­rý se téma­ti­ce ohled­ně ces­to­vá­ní do vesmí­ru věnu­je tak tro­chu jinak a sou­stře­dí se spí­še na vyrov­ná­vá­ní se s ces­to­vá­ním do vesmí­ru, odlou­če­ní od svých blíz­kých za úče­lem vědec­ké výpra­vy či vět­ší­ho dob­ra nebo počá­teč­ním psy­chic­kým pro­blé­mům. Z roku 2019 se dá to této kate­go­rie řadit dra­ma Proxima, kte­rá se celá věnu­je prv­ní fázi výpra­vy do vesmí­ru, tedy té pří­prav­né. Konkrétně pří­běh sle­du­je samo­ži­vi­tel­ku Sarah, kte­rá se musí vyrov­nat s tím, že pokud odces­tu­je do vesmí­ru tak se musí odlou­čit od své milo­va­né dce­ry. Film je tak v jis­té for­mě psy­cho­lo­gic­ká son­da do duše ženy, kte­rá vstříc kari­é­ře bude muset na rok opus­tit svou dce­ru i přes­to, že jí to mrzí.

Celý film jas­ně sto­jí na výko­nu Evy Green, kte­rá bra­vur­ně ztvár­ňu­je mat­ku, kte­rá je popr­vé v živo­tě pořád­ně odtr­že­na od své­ho milo­va­né­ho dítě­te a musí zdo­lá­vat při pří­pra­vě na let fyzic­ké i psy­chic­ké pře­káž­ky při­čemž jí hro­zí, že pokud selže v obou pří­pa­dech tak při­jde o svůj sen a nikam neod­le­tí. Green zde má zají­ma­vou posta­vu a bra­vur­ně sehrá­vá emo­ci­o­nál­ní scé­ny a pře­de­vším je mezi ní a před­sta­vi­tel­kou její dce­ry Zélii Boulant napros­to parád­ní vzá­jem­ná che­mie, kte­rá síle těch­to moti­vů mezi mat­kou a dce­rou straš­ně pomá­há.

Bohužel Proxima krom parád­ní­ho hlav­ní­ho výko­nu a něko­lik skvě­le emoč­ně vyhro­ce­ných momen­tů vlast­ně zase tak moc neo­hro­mí. Ten film nepře­kva­pí, pro­to­že pořád jede ve svých zaje­tých kole­jích. Celou dobu sice hro­zí, že může být Sarah při selhá­ní při tes­tech nahra­ze­na, co se týče děje jde ale ve finá­le sku­teč­ně jenom o pře­pí­ná­ní scén kdy se Sarah straš­ně sna­ží dosáh­nout vrchol­né for­my a kdy se vyrov­ná­vá s odci­ze­ním od své dce­ry. Jsou tu sice voice-overy skrz dopi­sy, kte­ré Stelle píše nebo též video­na­hráv­ky, kte­ré nao­pak Stella posí­lá jí, krom těch­to emoč­ních scén je ale ve sku­teč­nos­ti bohu­žel Proxima až smut­ně prázd­ná. Krom oddě­le­ní od své dce­ry hlav­ní hrdin­ka nedo­stá­vá žád­né pořád­ně pře­káž­ky a ani od fak­tu, že je Sarah jedi­ná žena napříč muži se nevy­sta­ví žád­ný zají­ma­vý dějo­vý oblouk. Všichni jsou na sobě až pode­zře­le milí a Sarah sku­teč­ně nic per­né­ho neče­ká. Ze začát­ku je sice nazna­če­no, že fyzic­ké tes­ty ve sku­teč­nos­ti zas tak moc nezvlá­dá, i tohle je ale ve finá­le urov­ná­no k poklid­né ces­tič­ce na kte­ré je jen pro­blém ohled­ně mateř­ství.

Stejně tak se vlast­ně nikdy nedo­zví­me proč se Sarah a otec Stelly Thomas v podá­ní cel­kem sym­pa­tic­ké­ho Larse Eidingera odlou­či­li i přes fakt, že si oči­vid­ně stá­le rozu­mí. Z lehce nazna­če­né­ho vzta­hu mezi hlav­ní hrdin­kou a její zesnu­lé mat­ky se taky nic nevy­sta­ví a cel­ko­vě je Proxima plná poten­ci­o­nál­ně zají­ma­vých kom­plex­ních pod­zá­ple­tek, kte­ré ale ve sku­teč­nos­ti fakt nikam nedo­jdou. Pořád je to chví­le­mi vel­mi sluš­né rodin­né dra­ma a kame­ra­man Georges Lechaptois nadě­lí něko­lik pěk­ných zábě­rů, ve finá­le to ale nesta­čí k niče­mu víc než oukey jed­no­hub­ce, kte­rá ale roz­hod­ně měla poten­ci­ál být něčím víc. A též tro­chu více vyu­žít Matta Dillona.

Oukey jed­no­hub­ka, kte­rá má sil­né momen­ty a v rám­ci mož­nos­tí je oprav­du sluš­nou son­dou, ve finá­le je ale jen fajn a nebu­de mít vel­kou důvod se k ní ješ­tě někdy vra­cet i přes famóz­ní výkon Evy Green, kte­rá doká­za­la, že je něco víc než jen pou­há hezká tvá­řič­ka.....

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Foto: Pathé Films

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,05227 s | počet dotazů: 219 | paměť: 54307 KB. | 26.01.2022 - 07:05:22