Kritiky.cz > Filmové recenze > Proti zdi

Proti zdi

200505020913 protizdi1

Nejlepší film roku a oce­ně­ní na Berlinale si při­psal turecko-německý film Proti zdi. Jde o doce­la drs­ný pří­běh o neob­vyk­lém sou­ži­tí dvou turec­kých při­stě­ho­val­ců v Německu.

Cahit má pros­tě špat­né obdo­bí a roz­hod­ne se řešit to sebe­vraž­dou: v plné rych­los­ti to napá­lí do zdi. Jenže pře­ži­je, což mu kro­mě dočas­né­ho kruný­ře na páte­ři vyne­se také pobyt v blá­zin­ci. Pokus o sebe­vraž­du sem při­ve­dl také Sibel. Aniž by se ti dva zna­li, navrh­ne Sibel Cahitovi, aby se ji vzal. Společné mají to, že jsou oba dva Turci a žijí v Hamburku. To, že je Cahit o 20 let star­ší, neva­dí niko­mu kro­mě rodi­čů, o kte­ré až tolik nejde.

Sibeliným moti­vem je totiž to, že bude moci vypad­nout od rodi­čů a koneč­ně si začít uží­vat. Cahit se nabíd­ce něja­kou dobu brá­ní, ale po čase pod­leh­ne. Ač man­že­lé, jejich sou­ži­tí je zce­la nestar­dard­ní. Už sva­teb­ní noc pro­běh­ne jinak než nor­mál­ně: Sibel ji strá­ví s jiným mužem. A dál to pro­bí­há podob­ně. Když se ale oba do sebe začí­na­jí zami­lo­vá­vat (až tak úpl­ně nechá­pu proč, ale to je ved­lej­ší), dojde k zásad­ní změ­ně v živo­tě obou.

Když dva děla­jí totéž, nemu­sí to být nut­ně totéž. Zatímco před časem jsem se roz­plý­val nad fil­mem Špína Londýna, kde jde také o uprch­li­ci z Turecka a její vztah, ten­to­krát v Londýně, nyní tak une­šen nejsem. Pro Špínu Londýna mlu­ví jed­no­znač­ně její rea­lis­tič­nost: hlav­ní hrdin­ka je zde zdr­žen­li­vá, kdež­to Sibel má v těle ďáb­la a necho­vá se tak, jak by člo­věk čekal od mus­lim­ky, byť vycho­va­né v Německu. Kolikrát se asi tak stá­vá, že vás oslo­ví žen­ská a chce vás za muže...

Proti Proti zdi (jaký krás­ný obrat) v tom­to srov­ná­ní hovo­ří i natu­rál­nost a syro­vost někte­rých scén: pro mě je tu tro­chu moc reál­né krve. S postu­pu­jí­cím časem začne film poma­lu roz­kvé­tat a zatím­co v prv­ní čás­ti těží pou­ze z netra­dič­nos­ti svat­by a z toho vyplý­va­jí­cí­ho vzta­hu, v čás­ti dru­hé se děj poně­kud vyhro­cu­je.

Je sice fakt, že v kinech zna­me­ná Proti zdi ješ­tě vel­mi sluš­ný prů­měr, ale nezna­me­ná také nic zásad­ní­ho, co bys­te nemě­li za žád­nou cenu v kině pro­pást.

O filmu:

Gegen die Wand
Scénář a režie: Fatih Akin
V hlav­ních rolích: Sibel Kekilli, Birol Ünel, Meltem Cumbul, Stefan Gebelhoff, Güven Kirac, Zarah McKenzie, Catrin Striebeck
Německo/Turecko 2003, 121 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...