Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník

Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník

Protektor

Od fil­mu Protektor jsem si toho zpr­vu mno­ho nesli­bo­val. Prostě asi jen něja­ký dal­ší sní­mek ve sty­lu „musí­me si pomá­hat“ s proflák­nu­tý­mi tvá­ře­mi ste­ril­ní­ho čes­ké­ho fil­mu nové­ho tisí­ci­le­tí. Ale ouha. Ono je to vše zce­la jinak.Dobrá, něko­lik „proflá­k­lých“ tvá­ří tu je - pokud za ně tedy pova­žu­je­te např. Sandru Novákovou, či Jana Budaře (ti ale mají jen malé rolič­ky), vůbec to ale neva­dí. V hlav­ních rolích totiž exce­lu­jí Jana Plodková (v roli Heleny) a Marek Daniel (v roli její­ho man­že­la Emila), a to nato­lik dob­ře, že na ostat­ní posta­vy mís­ty až zapo­me­ne­te.

Něco k pří­bě­hu. Nacházíme se v roce 1938 (děj fil­mu zahr­nu­je roky 1938 - 1942), krát­ce po pod­pi­su nechval­ně zná­mé doho­dy v Mnichově. Československé pohra­ni­čí je odstou­pe­no Německu, Polsku a Maďarsku. Ambiciozní redek­tar Českého roz­hla­su Emil Vrbata tro­chu žár­lí na svo­ji mla­dou a půvab­nou man­žel­ku Helenku, kte­rá odstar­to­va­la poměr­ně úspěš­nou kari­é­ru u prvo­re­pub­li­ko­vé­ho fil­mu. Jenže její kari­é­ra moc dlou­há nebu­de, prv­ní repub­li­ka se chý­lí ke své­mu kon­ci spo­lu s Helenou. Helena je totiž židov­ka. Role se obrá­tí a náh­le se tím důle­ži­těj­ším a slav­něj­ším stá­vá prá­vě Emil. Helena byla po celou dobu své slá­vy své­mu man­že­lo­vi věr­ná, i když ve spo­leč­nos­ti šara­mant­ních her­ců to asi neby­lo leh­ké. Dokáže to ale i Emil? Emil si totiž hez­ky budu­je svo­ji kari­é­ru u roz­hla­su. Nepohodlní redak­to­ři opouš­tě­jí svá mís­ta a na jejich pozi­ce se dostá­vá „nová krev“. Kde je však hra­ni­ce mezi tím být loa­jál­ní k Říši a tím uchrá­nit svo­ji židov­skou man­žel­ku a kola­bo­ra­cí? A co vše se dá zra­dit pro lás­ku? To jsou otáz­ky, kte­ré film kla­de - a na jejichž odpo­věď si bude­te muset počkat do samot­né­ho závě­ru sním­ku.

Dost bylo pří­bě­hu. Měl bych tu rov­něž pochvá­lit skvě­lu sty­li­zač­ní prá­ci reži­sé­ra Marka Najbrta, kte­rý se nebál toto poměr­ně váž­né téma zpra­co­vat vel­mi netra­dič­ně. Ta netra­dič­nost se vyzna­ču­je jed­nak zají­ma­vou bar­vou sním­ku (vše je tako­vé tro­chu šedi­vé), míst­ry zkrat­ko­vi­tým způ­so­bev vyprá­vě­ní a také úžas­nou hud­bou (sku­pi­na Midi Lidi), kte­rou bys­te si za nor­mál­ní okol­nos­tí u fil­mu z pro­tek­to­rát­ní doby doká­za­li před­sta­vit asi jen stě­ží.

Shrnuto a pod­tr­že­no - Protektor je jed­ním z nej­lep­ších čes­kých fil­mů posled­ních dese­ti let. Jedná se však čis­tě o můj sub­jek­tiv­ní názor. Peníze do něj vlo­že­né (16 mili­o­nů) roz­hod­ně nepři­šly vni­več.
P. S. Těch scén, kdy se jez­dí s fimo­vým poza­dím na bicyklu se stá­le nemo­hu naba­žit.


Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník
Hodnocení: 3 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin15. listopadu 2018 Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin Pohádka režiséra Marka Najbrta  Čertí brko vstupuje do kin 29. listopadu. Pro režiséra to znamenalo první vstup do tohoto žánru po dramatických snímcích, komediích nebo seriálech. Do […]
  • Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů4. července 2018 Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů Spravedlivě s ním v pekle zapisují lidské hříchy. Co se ale stane, když se čertí brko ztratí? Nový film režiséra Marka Najbrta se hrdě hlásí k tradici české filmové pohádky. Příběh Čertí […]
  • Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany5. července 2018 Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany Nová česká pohádka Čertí brko, kterou natáčí režisér Marek Najbrt, vstoupí do kin letos v listopadu. Hlavní roli mladého čerta, zlepšovatele a vynálezce Bonifáce, hraje Jan Cina. Podívejte […]
  • Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj26. října 2010 Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj Další filmový výlet do časů husákovské normalizace, který by měli povinně zhlédnout všichni fanoušci retro seriálu Vyprávěj. Na rozdíl od nekonfliktního televizního nostalgického […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Venkovský učitel - nejlepší český film roku 200728. května 2019 Venkovský učitel - nejlepší český film roku 2007 Režisér Bohdan Sláma, autor ceněných filmů Štěstí nebo Divoké včely, přivedl na světlo světa pozoruhodný film, u kterého se zase jednou nemusíte stydět za českou kinematografii. Venkovský […]
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Jako nikdy15. srpna 2018 Jako nikdy Konec léta ve filmu "JAKO NIKDY" znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - […]