Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Promlčeno – Recenze – 60 %

Promlčeno – Recenze – 60 %

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Promlčeno je novým fil­mem reži­sé­ra a sce­náris­ty Roberta Sedláčka (Rodina je základ stá­tu, Jan Palach). Ten sní­mek podě­dil po režij­ním debu­tan­to­vi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námě­tu a spo­lu­au­tor scé­ná­ře film dokon­ce začal natá­čet, leč nedo­kon­čil jej. Projektu se pak cho­pi­la jiná pro­dukč­ní spo­leč­nost a nabíd­la ho prá­vě Sedláčkovi, kte­rý násled­ně scé­nář pře­psal a kom­plet­ně pře­ob­sa­dil (až na pár výji­mek, v hlav­ní muž­ské roli např. zůstal Karel Roden). Zachováno bylo rov­něž kon­tro­verz­ní téma dva­ce­ti­le­té pro­ml­če­cí lhů­ty pro nevy­ře­še­né trest­né činy, kolem nějž byl vysta­věn děj (při­čemž během obdo­bí od rea­li­za­ce fil­mu po jeho odklá­da­né uve­de­ní do kin byla tato lhů­ta v České repub­li­ce legisla­tiv­ně změ­ně­na na vari­a­bil­ní roz­me­zí 15-30 let).

Promlčeno – Recenze
Photo © Bontonfilm

 

Hlavní žen­ská role zas při­padla Barboře Bočkové, kte­rá ve fil­mu ztvár­ni­la Evu, roz­hla­so­vou mode­rá­tor­ku večer­ní­ho rádi­o­vé­ho pořa­du, v němž s vola­jí­cí­mi poslu­cha­či roze­bí­rá jejich pro­ble­ma­tic­ké mezi­lid­ské vzta­hy. Právě kvů­li tomu se Evě ozve tajem­ný Radek (Karel Roden), kte­rý posled­ních dva­cet let strá­vil v zahra­ni­čí a nyní jí nabí­zí exklu­ziv­ní zpo­věď v pří­mém pře­no­su, o níž jí ale pře­dem neřek­ne žád­né podrob­nos­ti. Pouze zaří­dí, aby pořad v ten večer poslou­cha­li i zástup­ci poli­cie (Vladimír Kratina a Karel Jirák) a také jaký­si boha­tý a vliv­ný práv­ník (Igor Bareš), do jehož počí­ta­če se Radek coby pro­gra­má­tor a I.T. spe­ci­a­lis­ta krát­ce před­tím úspěš­ně nabou­rá. Zároveň si od Evy vymů­že, aby se živých vstu­pů účast­ni­la i mla­dá pro­da­vač­ka Eliška (Denisa Barešová) a její mat­ka (Vilma Cibulková), kte­ré však Radka vůbec nezna­jí.

Od začát­ku při­tom divák pocho­pi­tel­ně tuší, že Radkovo vyprá­vě­ní bude urči­tým způ­so­bem sou­vi­set s něja­kým nedáv­no pro­ml­če­ným pří­pa­dem. Společně s jeho odkrý­vá­ním záro­veň začnou postu­pem času vyplou­vat na povrch i netu­še­né oprav­do­vé důvo­dy toho, proč Radek oslo­vil zrov­na Evu a proč trval na zapo­je­ní dal­ších kon­krét­ních lidí. O neče­ka­né zvra­ty tudíž není nou­ze, z divác­ké­ho hle­dis­ka je však nut­né při­stou­pit na pra­vi­dla hry, zkous­nout něko­lik sce­náris­tic­kých ber­li­ček a pří­liš se nerý­pat v absurd­nos­ti Radkova zdán­li­vě detail­ně pro­myš­le­né­ho plá­nu, kte­rý ve sku­teč­nos­ti spo­lé­há na celou řadu nejis­tých náhod a také na to, že se všich­ni jeho nevě­do­mí účast­ní­ci budou cho­vat přes­ně pod­le Radkových před­stav.

Promlčeno – Recenze
Photo © Bontonfilm

 

Film Promlčeno se vyme­zu­je vůči insti­tu­tu pro­ml­če­ní, kvů­li němuž nelze ani za vraž­du potrestat viní­ka, jehož iden­ti­ta by se vypá­t­ra­la až po uply­nu­tí jis­té pře­dem dané něko­li­ka­le­té lhů­ty – byť by se tře­ba k vraž­dě i sám při­znal. Kromě toho však Robert Sedláček, jak má ostat­ně ve zvy­ku, pou­ží­vá sní­mek i k vyřče­ní mno­ha dal­ších aspek­tů tvo­ří­cích kom­plex­ní spo­le­čen­ský komen­tář. Ve sna­ze vyjá­d­řit počet­né sla­bi­ny spo­leč­nos­ti se tak jeho scé­nář roz­pro­stí­rá hned do něko­li­ka smě­rů, což na úkor soudrž­nos­ti cel­ko­vé­ho tva­ru činí poně­kud nesou­stře­dě­ně.

Prim tu hra­je Radkovo takřka mono­lo­gic­ké roz­hla­so­vé vyprá­vě­ní, ve kte­rém oží­va­jí trau­ma­ta z nárůstu kri­mi­na­li­ty v divo­kých pod­ni­ka­tel­ských deva­de­sá­tých letech, z nichž vyvěrá tou­ha vykou­pit se z poci­tu viny. To je násled­ně roz­měl­ňo­vá­no pří­su­nem dal­ších témat, jako jsou mezi­ge­ne­rač­ní roz­míš­ky nad tra­gic­kou rodin­nou his­to­rií, zne­u­ží­vá­ní médií k vlast­ním osob­ním cílům, vliv 90. let na sou­čas­nou politicko-podnikatelskou sfé­ru či zře­tel­ný povzdech nad kom­pli­ko­va­nos­tí byro­kra­tic­kých naří­ze­ní, kte­rá poli­cii ztě­žu­jí prá­ci. Jako nej­pod­nět­něj­ší se v tom všem nako­nec jeví motiv odci­ze­nos­ti jed­not­li­vých postav, kte­ré jsou znač­ně růz­no­ro­dé a nic moc spo­lu nesdí­lí – ani pro­stor, neb všech­ny obý­va­jí jinou loka­ci a komu­ni­ku­jí spo­lu pou­ze pro­střed­nic­tvím tele­fo­nů, rádia a inter­ne­tu. Do znač­né míry se to jako meta­fo­ra dá vztáh­nout na celou spo­leč­nost, tvo­ře­nou jedin­ci uza­vře­ný­mi ve vlast­ním svě­tě a vzá­jem­ně pro­po­je­ný­mi pře­de­vším vir­tu­ál­ně skr­ze soci­ál­ní sítě a jiné tech­no­lo­gie.

Promlčeno – Recenze
Photo © Bontonfilm

 

Promlčeno je čas­to popi­so­va­né jako thriller, kte­rý se ode­hrá­vá v reál­ném čase, což není zce­la přes­né. V reál­ném čase se totiž ode­hrá­vá pou­ze část fil­mu (důsled­něj­ší je v tom­to ohle­du tře­ba dán­ské Tísňové volá­ní z roku 2018) a z hle­dis­ka žán­ru jde zas spíš o spo­le­čen­sky kri­tic­ké dra­ma s kri­mi­nál­ní­mi prv­ky, kte­ré sice vyu­ží­vá někte­ré kon­ven­ce thrille­rů, leč s jejich napl­ňo­vá­ním pra­cu­je záměr­ně pod­vrat­ně a neu­spo­ko­ji­vě. Střet obou těch­to poloh vyzní­vá klo­potně. Napětí nicmé­ně sním­ku neschá­zí, je totiž zpro­střed­ko­vá­no pře­de­vším oče­ká­vá­ním toho, jakým smě­rem se Radkovo vyprá­vě­ní bude dál ubí­rat a co všech­no při něm bude odha­le­no a jakou roli budou poslé­ze v jeho plá­nu hrát růz­né rekvi­zi­ty (včet­ně pis­to­le), kte­ré si v úvo­du sním­ku nachys­tal.

V sou­la­du se skrom­ným a komor­ním záze­mím jinak vypra­věč­sky cel­kem ambi­ci­óz­ní­ho a mno­ho­vrs­tev­na­té­ho pří­bě­hu je i Sedláčkova for­mál­ně úspor­ná režie, sna­ží­cí se vyva­ro­vat jaké­ko­li prvo­plá­no­vé efekt­nos­ti a kla­dou­cí důraz zejmé­na na herec­ké výko­ny a dia­lo­gy. Herci jsou obec­ně uvě­ři­tel­ní navzdo­ry odliš­nos­ti svých poloh – zatím­co Karlu Rodenovi nebo Igoru Barešovi scé­nář pře­de­pi­su­je jis­tou výra­zo­vou str­nu­lost, tak žen­ským posta­vám naři­zu­je nao­pak výraz­né emoč­ní reak­ce na cit­li­vé infor­ma­ce týka­jí­cí se jejich sou­kro­mí. Hlavní devi­za fil­mu ale spo­čí­vá hlav­ně v tom, že i přes kolí­sa­vý ryt­mus vyprá­vě­ní a mini­ma­lis­tic­kou for­mu (včet­ně toho, že po vět­ši­nu děje Karel Roden sedí v autě, říká něco do rádia a ostat­ní jej na jiných mís­tech poslou­cha­jí) doká­že v dosta­teč­né míře udr­žet divá­ko­vu pozor­nost a zvě­da­vost.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud10. srpna 2022 NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud I přes mravenčí práci policie a vyšetřovacích týmů se někdy stává, že vrah není ani po letech dopaden. Nebo naopak po desítkách let dojde k otevření případu a na základě nových metod nebo […] Posted in Recenze knih
  • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Palach21. ledna 2022 Jan Palach Lidé jsou lhostejní. Češi jsou lhostejní. Uběhlo téměř padesát let od smrti Jana Palacha a já si kladu otázku, co by asi pociťoval, kdyby viděl současnou politickou situaci v ČR. Andrej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.9. srpna 2018 Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S. Je rok 1967, parné léto, ale v dalekém Kazachstánu to mladým studentům nevadí. Vždyť mají tolik práce a vlastní zábavu. Je mezi nimi i mladý student Jan Palach, který neváhá přimluvit se […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Palach9. srpna 2018 Jan Palach Čtyři videa z novinářské konference filmu Jan Palach 9. 8. 2018. https://youtu.be/_r0rZRgi0SU https://youtu.be/t2CrlXmWf98 https://youtu.be/_iYDc2sduBM https://youtu.be/hM29QIjN3Yc Posted in Videa
  • Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach9. srpna 2018 Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach Ve čtvrtek 9.srpna proběhla v kině Atlas novinářská projekce nového filmu Roberta Sedláčka Jan Palach. Film natáčel Sedláček od roku 2017, aby byl uveden do kin u příležitosti výročí […] Posted in Filmové premiéry
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75591 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58323 KB. | 14.08.2022 - 04:59:57