Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Promlčeno - 60 %

Promlčeno - 60 %

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Radek (Karel Roden) se po téměř dva­ce­ti letech neče­ka­ně vra­cí do Čech, aby zde kon­tak­to­val jis­tou Elišku (Denisa Barešová) a jed­nou pro­vždy se vyrov­nal se svou minu­los­tí. V tom mu pomá­há Eva (Barbora Bočková), ambi­ci­óz­ní roz­hla­so­vá mode­rá­tor­ka, kte­rá jeho pří­běh dosta­ne do své živě vysí­la­né noč­ní show. Chtěla mít ve vysí­lá­ní sen­zač­ní udá­lost, ale k její­mu zdě­še­ní a ke zdě­še­ní všech poslu­cha­čů začne na povrch vyplou­vat něco, s čím nikdo nepo­čí­tal. Svůj plán při­pra­vo­val Radek něko­lik let a během jeho vyprá­vě­ní je do pochmur­né­ho pří­bě­hu vta­že­na nejen ona sama, ale i praž­ská kri­mi­nál­ka a dal­ší akté­ři dlou­ho zapo­me­nu­tých udá­los­tí. Začíná napí­na­vý boj o čas a o spra­ve­dl­nost...

Film Promlčeno mohl původ­ně vypa­dat zce­la jinak. Film totiž nejdří­ve chys­tal reži­sér Mirek Veselý, kro­mě Karla Rodena si ve fil­mu měli zahrát také Tereza Voříšková, Norbert Lichý, Zuzana Bydžovská či Sabina Rojková. Kvůli pro­blé­mům s roz­poč­tem ovšem musel být film pro­dán, lát­ky se až násled­ně cho­pil reži­sér Robert Sedláček. Ten film s výjim­kou Rodena kom­plet­ně pře­ob­sa­dil, upra­vil scé­nář a rea­li­zo­val film, kte­rý se po 2 letech odkla­dů spo­je­ný s pan­de­mií COVID-19 koneč­ně dočkal své pre­mi­é­ry. A ambi­ce­mi roz­hod­ně nešet­ří.

164987950 f78d73
Photo © Bontonfilm

Promlčeno kon­krét­ně pra­cu­je s téma­ti­kou pro­ml­če­ní pří­pa­dů vražd. V době natá­če­ní fil­mu se lhů­ta pro­ml­če­ní sta­ho­va­la na 20 let od data vraž­dy, v samot­ném fil­mu se poté hra­je o čas. Film se ode­hrá­vá prak­tic­ky v reál­ném čase, sto­jí poté pře­de­vším na herec­kých výko­nech. Ovšem vel­mi pove­de­ných herec­kých výko­nech. Karel Roden, Igor Bareš, Denisa Barešová, Vilma Cibulková či Barbora Bočková jsou ve svých rolích vel­mi dob­ří. Igor Bareš napří­klad doka­zu­je, že se na zápor­né úlo­hy vel­mi hodí, Denisa Barešová nao­pak doká­že, že se o ní jako o jed­né z nej­lep­ších lokál­ních here­ček své gene­ra­ce nemlu­ví nadar­mo. I díky těm­to herec­kým výko­nům o pozná­ní více fun­gu­je atmo­sfé­ra. V Promlčeno při­tom fun­gu­je i napě­tí a to i přes­to, že se val­ná část fil­mu v pod­sta­tě sklá­dá z vyprá­vě­ní (bez fla­shbac­ků)  a dia­lo­go­vých kon­fron­ta­cí. Ambicemi při­tom Promlčeno sku­teč­ně nešet­ří, přes­to jde dost mož­ná o ukous­nu­tí pří­liš vel­ké­ho sous­ta.

Je roz­hod­ně zají­ma­vé sle­do­vat u nás vznik­nout tako­vou neob­vyklou žánrov­ku, kte­rá sice není vylo­že­ně vylo­že­ným psy­cho­lo­gic­kým thrille­rem, svět korup­ce a zka­že­ných lidí s obří moci ovšem doká­že pro­dat o pozná­ní pře­svěd­či­vě­ji, než se u nás pár let nazpá­tek poku­si­li napří­klad Hranaři či Příběh Kmotra. Klíč totiž není ve vel­ko­le­posti, ale prá­vě v tom, že scé­nář ze začát­ku doká­že schop­ně načrt­nout moti­vy ústřed­ních postav. Hlavní hrdi­na, kte­rý se sna­ží vypo­řá­dat s minu­los­tí, ambi­ci­óz­ní mode­rá­tor­ka, kte­rá před sebou vidí pro­za­tím­ní  nej­vět­ší pří­pad své kari­é­ry, mla­dá mat­ka, kte­rá skr­ze finanč­ní při­lep­še­ní při­jí­má nabíd­ku na pro­mlu­ve­ní si v rádiu, moc­ný člo­věk, kte­ré­mu se rázem začí­ná drtit led po noha­ma. Dojem násled­ně mohou kazit jen jed­not­li­vos­ti. Očividně gran­di­óz­ně del­ší roky spřá­da­ný plán pře­ci jen půso­bí tak tro­chu zvlášt­ně, posta­vy jed­not­li­vých postav za pocho­du může půso­bit tak tro­chu zvlášt­ně (a jen v jis­tých pří­pa­dech sku­teč­ně rea­lis­tic­ky). I přes funkč­ně budo­va­né napě­tí a obstoj­né dějo­vé kotr­mel­ce ovšem nej­ví­ce může zamr­zet vyvr­cho­le­ní, kte­ré vlast­ně ovšem celé­mu Promlčeno tak tro­chu chy­bí. Je více­mé­ně bez katar­ze a to co má před­sta­vo­vat vyvr­cho­le­ní více­mé­ně neko­re­spon­du­je s tím, co se v rám­ci Promlčeno dělo před­tím.

Karel Roden4 770x460 1
Photo © Bontonfilm

Zamrzí to, pře­de­vším i pro­to, že po strán­ce řemes­la je Promlčeno vel­mi pove­de­né. Kamera Jana Šustera v jis­tých momen­tech doká­že napří­klad sluš­ně pra­co­vat s osvět­le­ním, Matouš Outrata poté nepod­ce­nil střih a pro­stři­há­vá­ní z rádi­o­vé­ho stu­dia do jiných loka­lit půso­bí sviž­ně, Promlčeno pře­de­vším nikdy nepů­so­bí tele­viz­ním dojmem. Jde o komor­ní zále­ži­tost, přes­to svým vyprá­vě­ním sku­teč­ně doká­že půso­bit v rám­ci mož­nos­tí vel­ko­le­pě. Je to až prá­vě závěr, kte­rý výsled­né dojmy z celé­ho fil­mu sha­zu­je.

 

Celý film v pod­sta­tě sta­ví na tajem­né minu­los­ti ústřed­ní posta­vy, kte­rou nám ústřed­ní posta­va v prů­bě­hu sdě­lu­je. Hříchy/stíny minu­los­ti, svo­je moti­va­ce, názna­ky svých dal­ších kro­ků. Dojde při­tom na něko­lik dějo­vých kotr­mel­ců, ty ovšem vždy nejsou vylo­že­ně k pro­spě­chu věci.  Podzápletka o poli­cis­tech, kte­ří živě poslou­cha­jí líče­ní hlav­ní posta­vy vlast­ně vyzní­vá do ztra­ce­na, o to více ovšem zamr­zí vyvr­cho­le­ní celé­ho pří­bě­hu. K samot­né­mu závě­ru se lze vlast­ně sta­vit zce­la dvě­ma odliš­ný­mi pohle­dy na věc, oba vlast­ně ovšem popí­ra­jí prak­tic­ky vše, co jsme před­tím sle­do­va­li. Působí to celé jako přes­ně ten typ zvra­tu, kte­rý se sna­ží za kaž­dou cenu šoko­vat, aby v závě­ru vlast­ně nedá­val tak úpl­ně smy­sl.

Igor Bares ve filmu Promlceno Autor Johana Strizkova DonArt e1606218775883
Photo © Bontonfilm

Nutno dodat, že onen šoku­jí­cí závěr má nej­spíš dodat tak defi­nič­ní pohled na to, že je nespra­ve­dl­nost všu­de a že vždyc­ky není tak, jak se to celé zdá, přes­to ovšem nadá­le pla­tí, že Promlčeno díky tomu nedo­ká­že fun­go­vat přes­ně tak, jak by nej­spíš samo chtě­lo. Chování jed­not­li­vých postav totiž v prů­bě­hu začne tak tro­chu popí­rat samo sebe, o pozná­ní podiv­ně­ji poté v souč­tu vyzní­vá prá­vě ona ústřed­ní záplet­ka o tom, že je nut­né vše sdě­lit v živém rádi­o­vém vysí­lá­ní.  I to vybí­zí k oče­ká­vá­ní jis­té­ho vyvr­cho­le­ní a poin­ty navíc, v tom­to pří­pa­dě se ovšem vypla­tí oče­ká­vá­ní zchla­dit. Je to při­tom sku­teč­ně ško­da, pro­to­že tu bylo sluš­ně našlápnu­to k vel­mi pove­de­né­mu kri­mi­nál­ní­mu thrille­ru. A těch nejen u nás vzni­ká pra­má­lo.

Ambiciózní, v mno­ha ohle­dech zají­ma­vá, v souč­tu nedo­pe­če­ná podí­va­ná, kte­rá sto­jí pře­de­vším na sil­ných herec­kých výko­nech a funkč­ní atmo­sfé­ře. Škoda scé­ná­ře, kte­rý v prů­bě­hu začí­ná tak tro­chu podrá­žet nohy sám sobě a v jis­tých ohle­dech pří­bě­ho­vé roz­tě­ka­nos­ti...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud10. srpna 2022 NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud I přes mravenčí práci policie a vyšetřovacích týmů se někdy stává, že vrah není ani po letech dopaden. Nebo naopak po desítkách let dojde k otevření případu a na základě nových metod nebo […] Posted in Recenze knih
  • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Palach21. ledna 2022 Jan Palach Lidé jsou lhostejní. Češi jsou lhostejní. Uběhlo téměř padesát let od smrti Jana Palacha a já si kladu otázku, co by asi pociťoval, kdyby viděl současnou politickou situaci v ČR. Andrej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze
  • Il Boemo - Vojtěch Dyk jako Josef Mysliveček14. listopadu 2022 Il Boemo - Vojtěch Dyk jako Josef Mysliveček Český skladatel Josef Mysliveček nemá za sebou kariéru zázračného umělce jako  W.A.Mozart, ale jeho dílo ani život není u nás příliš známý. To všechno se snaží napravit režisér Petr […] Posted in Filmové recenze
  • Il Boemo – Recenze – 70 %4. listopadu 2022 Il Boemo – Recenze – 70 % Výpravné historické české drama Il Boemo, natočené v koprodukci s Itálií a Slovenskem, se zaobírá osudy českého hudebního skladatele Josefa Myslivečka, jenž žil v letech 1737 až 1781, tedy […] Posted in Filmové recenze
  • Bolero9. října 2022 Bolero Pokud si člověk odmyslí hrůznost příběhu, o kterém Bolero vypráví, tak jde o docela působivý film. Střídá se zde klasické vyprávění se skoro až dokumentárními záběry některých dialogů a se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Indián4. října 2022 Indián Každý člověk má osud napsaný ve hvězdách a nejinak je to i s hlavním hrdinou ve filmu Indián. Je to úspěšný podnikatel Ondřej Jonáš, jehož firma se skvěle rozvíjí a vše se mu daří. […] Posted in Filmové recenze
  • Slavnostní premiéra filmu Indián22. září 2022 Slavnostní premiéra filmu Indián Ve středu 21.září 2022 proběhla v Praze v kině Světozor slavnostní premiéra filmu Indián režiséra Tomáše Svobody. Večer zahájila taneční skupina Night crow, která tančí ve stylu […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,73017 s | počet dotazů: 267 | paměť: 61650 KB. | 30.11.2022 - 09:51:15