Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky!

Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky!

prometheus film
prometheus film

Jeden z najo­ča­ká­va­nej­ších fil­mov toho­to roka,síce nedo­pa­dol podľa našich pred­stav ale zará­ba dosť peňa­zí na to aby si čím viac ľudí kto­rý ho videli,prestali klásť otáz­ky kto­ré im film pon­úkol a nezod­po­ve­dal.Prometheus má po prvom víken­de sko­ro 150 mili­ó­nov,tou­to ces­tou gra­tu­lu­je­me šikov­ným pro­du­cen­tom za vyda­re­nú mar­ke­tingo­vú kam­paň a pon­úka­me pár odpo­ve­dí na naj­hlav­nej­šie otázky.Týmto pádom aj varu­je­me že nasle­duj­úci člá­nok obsa­hu­je veľ­mi veľa SPOILEROV,tak poki­aľ ste Promethea nevideli,mali by ste vo vlast­nom záuj­me nečí­tať nasle­duj­úce ria­d­ky!
Vysvetlenie úvod­nej scé­ny: Tvorcovia vypi­li bahno aby sa obe­to­va­li kvô­li vzni­ku nové­ho života.Samotný pro­ces seba­o­be­to­va­nia je vo fil­me kľúčo­vý.
Prečo David otrá­vil Hollowaye?
To je logické,kvôli zvedavosti.Nakoľko je David stroj bez emó­cií jed­na logic­ky a podľa potrieb svoj­ho men­to­ra Weylanda.Samozrejme jed­nal podľa svoj­ho vnútor­né­ho kóde­xu a Weylanda sa naj­prv opýtal,že či by bol pre výskum ochot­ný uro­biť čokoľvek?a tak mu to dal do nápo­ja vzor­ku aby násled­ne zis­til ako bude jeho telo rea­go­vať.
Prečo chce­li Tvorcovia vyhu­biť ľud­stvo?
Tvorcovia stvo­ri­li ľud­stvo aby ho usmerňovali,lenže ľud­stvo nepo­sl­úcha­lo tak posla­li jed­né­ho Tvorcu med­zi nich.Ten bol zná­mi ako Ježiš Kristus a všet­ci vie­me ako Ježiš skončil!To Tvorcov dosť nasra­lo a pre­to ľud­stvo nená­vi­deli.
Prečo Elizabeth poro­di­la cho­bot­nicu?
Nakoľko nemoh­la mať deti a nako­niec osta­la tehotná.Jej bolo pove­da­né že jej die­ťa bude veľ­mi zvláštne,čo je odkaz zase na Bibliu.Potvrdil to fakt,že dej sa odo­hrá­va počas Vianoc.Zasiahla ľud­ská povaha,čo sme si moh­li všim­n­úť u Elizabeth aká bola sebec­ká kvô­li výsku­mu a doslo­va by šla aj cez mrt­vo­li len aby vypá­t­ra­la pravdu.Keby sa naro­di­lo die­ťa Tvorcovi,bolo by dobré.Pretože účel Tvorcov je obe­to­vať svoj život aby vzni­kol nový(Otázka č.1) u člo­ve­ka je bytosť po naro­de­ní auto­ma­tic­ky zlá.To je prvý krok ku zro­de votrel­ca.
Ide o tú istú pla­nétu ako u Votrelca 1?
Celkom urči­te nie!V Prometheusovi je pla­né­ta LV-223,pri čom Votrelec má pla­nétu LV-426.Čo zna­me­ná že Votrelec na kon­ci filmu,neni kráľovná,ako si všet­ci mys­le­li.
Uspokojili vás odpovede?Pripadá vám teraz Prometheus ako lep­ší film?Nám roz­hod­ne nie,preto si počká­me na DVD kde bude o 20 min­út dlh­šia ver­zia a prav­de­po­dob­ne aj logickejšia.Pre tých kto­rých je to málo,máme pre vás link kde dosta­ne­te oveľa viac odpovedí.http://cavalorn.livejournal.com/584135.html


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,56485 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55964 KB. | 22.05.2022 - 04:17:20