Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Proměna - 60 %

Proměna - 60 %

Promena
Promena
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třináctiletá dív­ka Mei Lee se samo­vol­ně pro­mě­ňu­je v obří čer­ve­nou pan­du, ale jen když je pří­liš roz­ru­še­ná, což je bohu­žel prak­tic­ky neu­stá­le. Dívku Mei navíc sil­ně zner­vóz­ňu­je její až pří­liš sta­rost­li­vá mamin­ka Ming, kte­rá se od své dce­ry téměř nikdy nevzdá­lí.....

Pixar je už dáv­no jmé­no o sobě. Animační stu­dio zod­po­věd­né za sérii Toy Story, Hledá se Nemo, Úžasňákovi, Ratatouille, Vzhůru do oblak či V hla­vě má již dlou­hou dobu v oblas­ti ani­mo­va­né­ho fil­mu výstav­ní posta­ve­ní. Z dneš­ní­ho pohle­du už nemá tak oslav­nou pověst jako kdy­si, tvor­bu výji­meč­ných svě­tů, kte­ré pra­cu­jí se sil­ný­mi téma­ty ovšem pořád neztra­ti­li. Což doka­zu­jí i nedáv­né sním­ky Frčíme či Duše. 25. sní­mek stu­dia Pixar, kte­rý nese název Proměna poté slou­ží jako režij­ní debut reži­sér­ky Domee Shi, kte­rá je zod­po­věd­ná mimo jiné za krát­ký sní­mek Bao pojed­ná­va­jí­cí o ženě, kte­rá vycho­vá­vá oživlý kou­sek kned­líč­ku a zís­ka­la za něj Oscara za Nejlepší krát­ko­me­tráž­ní ani­mo­va­ný film. Shi nyní dosta­la pří­le­ži­tost pro svůj celo­ve­čer­ní film, kte­rý opět výraz­ně vychá­zí z její­ho čín­ské­ho půvo­du a sází na coming-of age pří­běh tři­nác­ti­le­té dív­ky, kte­rá se při vzru­še­ní či stre­sech mění v obří čer­ve­nou pan­du. Je to celé ale­go­rie na men­stru­a­ci? Spíše ne, i když je prav­da, že na zmín­ku o ´´ čer­ve­ných dnech ´´ dojde (a film se v ori­gi­ná­le jme­nu­je Turning Red) a dojde i na pří­tom­nost vlo­žek. Nicméně divá­ci, kte­ří od Pixaru pořád čeka­jí ten pra­vý vrchol by ten­to­krát měli více­mé­ně zchla­dit oče­ká­vá­ní.

Animace přes­ně odpo­ví­dá stan­dar­du Pixaru. Některé před­mě­ty již nadá­le půso­bí až děsi­vě reál­ně (pře­de­vším jíd­lo v jed­né sty­li­zo­va­né kuli­nář­ské scé­ně) a na obřích čer­ve­ných pan­dách jsou vidět pocti­vě vytvo­ře­né chlu­py. Pixar navíc i ten­to­krát sází na tak tro­chu jinou sty­li­za­ci, kte­rá ten­to­krát výraz­ně čer­pá z čín­ské kul­tu­ry. Skladatel Ludwig Göransson k tomu obsta­ral věro­hod­ný soun­d­track, kte­rý též čer­pá z čín­ské hud­by a dalo by se ve finá­le říct, že Proměna z čín­ské kul­tu­ry čer­pá poměr­ně schop­ně. Na dru­hou stra­nu ovšem dojde i na povíd­ku o podob­ném pří­bě­hu, kte­rý by se ode­hrá­val ve stře­do­vě­ké Číně a ten­to samot­ný pří­běh by byl mož­ná o pozná­ní zají­ma­věj­ší a nos­něj­ší.

Turning Red
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Proměna je totiž pořád pře­de­vším fil­mem o puber­tě. V Proměně jde poté urči­tě najít sna­ha o pře­dá­ní něja­ké­ho toho posel­ství o růstu osob­nos­ti, dospí­vá­ní a důle­ži­tos­ti rodin­ných vzta­hů, ono pře­dá­vá­ní posel­ství ovšem v souč­tu vlast­ně nefun­gu­je tak, jak by mělo. Je to při­tom Pixar, kte­rý sku­teč­ně doká­zal nadě­lo­vat parád­ní celo­ve­čer­ní ani­má­ky, kte­ré doká­za­li uko­jit dět­skou cílov­ku a záro­veň v sobě mít schop­ně i něja­ké ty dospě­lé moti­vy, kte­ré násled­ně doká­za­li (i když někdy tak tro­chu nená­pad­ně) pře­dat men­ším divá­kům. Zrovna u Proměny jde ovšem v pra­vi­del­ných inter­va­lech vní­mat pří­liš­ný nástup infan­ti­li­ty, kdy se film sna­ží tak tro­chu nahléd­nout do duší tři­nác­ti­le­tých děv­čat. Shi při­tom též vyrůs­ta­la v Kanadě, děj fil­mu je zasa­zen do roku 2002 a při­tom všem nej­spíš tak tro­chu čer­pa­la ze své­ho dět­ství. Přesto v jis­tých pří­pa­dech půso­bí ono vyob­ra­ze­ní puber­ty a žen­ských hor­mo­nů těž­ce nevě­ro­hod­ně. Ale tře­ba to něž­né pohla­ví může vidět jinak.

Pixar ten­to­krát kdo­ví­jak zají­ma­vý nový svět nepřed­sta­vil, pro­to­že ten­to­krát ani neměl mož­nost. Celým kon­cep­tem jako­by Proměna měla blíž k ani­má­kům Walt Disney Animation, než k Pixaru. Pixar je v tom poznat tak pře­de­vším skr­ze peč­li­věj­ší ani­ma­ci a pře­de­vším i skr­ze onu ale­spoň čás­teč­nou schop­nost ty sil­ná a čás­teč­ně váž­ná téma­ta pře­dat. Přesto je při sle­do­vá­ní těž­ké zba­vit poci­tu, že Pixar ten­to­krát kope tak tro­chu dru­hou ligu a i přes sna­hu o pře­dá­ní oněch váž­ných témat vlast­ně půso­bí tak tro­chu bez ambic. I Luca měla ale­spoň to krás­né ital­ské pro­stře­dí, jen­že tohle se ode­hrá­vá v Torontu. A to nemá tako­vé kouz­lo jako ital­ská rivi­é­ra v Lucovi.

Turning Red
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Snahu o něja­ké posel­ství o síle přá­tel­ství a rodi­ně jsou pře­ru­šo­vá­ni leh­ký­mi zkra­ty, jako moment, kte­rý nazna­čí, že si kama­rád­ky hlav­ní hrdin­ky vlast­ně na kama­rád­ky jen hra­jí (ten moment pak vlast­ně nikam neve­de), na zjiš­tě­ní toho, že se hlav­ní hrdin­ka mění v čer­ve­nou pan­du se rea­gu­je pře­kva­pi­vě klid­ně a závěr, kte­rý půso­bí dojmem sna­hy o odká­zá­ní na Godzillu půso­bí v souč­tu tak tro­chu nuce­ně. Na ony zkra­ty jde pořád mož­ná tak tro­chu snést argu­ment, že jde o pří­běh 13-leté sleč­ny a ten její svět je i díky tomu tak tro­chu naiv­ní stej­ně jako ona. Zajímavý je též fakt, že Luca je ve finá­le spí­še o boji ústřed­ní hrdin­ky se sebou samot­nou. Přesto Proměna zůstá­vá více­mé­ně dějo­vě pros­tá a ty posel­ství roz­hod­ně nepře­dá­vá dva­krát sil­ně. A nepů­so­bí ani dva­krát hra­vě, ani dva­krát půso­bi­vě. Ani vyvr­cho­le­ní fil­mu nemá dva­krát vel­ké srdíč­ko a v souč­tu to tak sku­teč­ně půso­bí, že v Pixaru ten­to­krát nikdo nedbal na to, co na tom­to stu­diu bylo vždy tak fas­ci­nu­jí­cí. Snad krom té nadá­le famóz­ní ani­ma­ce.

U Proměny jsem osob­ně vlast­ně zažil přes­ně ten pocit, kte­rý jsem nikdy neměl mít. A to ten pocit, že vyjdu z něja­ké pixa­rov­ky a ten­to­krát si neřek­nu, že jsem se dočkal toho mož­né­ho vrcho­lu. Což mě o pozná­ní víc mrzí jako člo­vě­ka, kte­rý má prak­tic­ky kaž­dou pixa­rov­ku vel­mi rád, po Luce jsem měl ovšem i ten­to­krát vnitř­ní pocit, že Pixar zastal za oče­ká­vá­ní­mi, kte­ré díky před­cho­zím skvě­lým výko­nům divák oče­ká­vá. A i když je ani­ma­ce pořád feno­me­nál­ní, to samé se vlast­ně o žád­ném jiném aspek­tu Proměny říct nedá.....


Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80578 s | počet dotazů: 246 | paměť: 58334 KB. | 12.08.2022 - 08:35:26