Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Prokletí

Prokletí

Po dlou­hé době se něko­mu poved­lo nato­čit kva­lit­ní kome­di­ál­ní horor, kte­rý sto­jí za to vidět. Tentokrát ze svě­ta vlkodla­ků a jak už to u tee­nage horo­rů bývá, také z pro­stře­dí střed­ní ško­ly.

Film si mě zís­kal hned úvod­ní pís­nič­kou Little Red Riding Hood, kte­rá nejen že je sama o sobě výbor­ná, ale pře­de­vším se svým námě­tem (tex­tem) k fil­mu per­fekt­ně hodí. Kdyby ten text nebyl z roku 1966, řekl bych, že byl napsán pří­mo pro ten film.

Ellie (Christina Ricci) se se svým mlad­ším bra­t­rem Jimmy (Jesse Eisenberg) vra­cí v noci autem domů, když vra­zí do něja­ké­ho div­né­ho tvo­ra a způ­so­bí havá­rii ješ­tě dal­ší­ho auta, kte­ré se zku­tá­lí ze sva­hu. Když se sna­ží řidič­ku z auta vypros­tit, stvo­ře­ní, kte­ré jim před tím skři­ži­lo ces­tu, jí odtáh­ne do lesa a roz­tr­há. Oba sou­ro­zen­ce při tom poškrá­be. Nejsou to žád­ná vel­ká zra­ně­ní, ale poslé­ze zjis­tí, že nejsou bez­vý­znam­ná. Jimmy tvr­dí, že šlo o vlkodla­ka. Ellie stvo­ře­ní nevi­dě­la a pro bra­t­rův názor nemá moc pocho­pe­ní.

Oba sou­ro­zen­ci, i když si to Ellie nechce při­pus­tit, na sobě začí­na­jí pozo­ro­vat urči­té změ­ny, kte­ré čím dál tím jas­ně­ji uka­zu­jí, že škrá­ban­ce od vlkodla­ka nezů­sta­ly bez násled­ků. Ellie o tom ale nechce ani sly­šet. Chce se dál věno­vat své karie­ře pro­dukč­ní tele­viz­ní talkshow, své­mu pří­te­li Jakeovi (Joshua Jackson) a na pohád­ky o vlkod­la­cích nemá chuť. Co se ale sta­lo, se nedá jen tak pus­tit z hla­vy. Naopak Jimmy je ze svých nových schop­nos­tí, kte­ré postup­ně zís­ká­vá, nad­šen. Ve ško­le je to tako­vý otlou­ká­nek, kte­ré­ho nikdo nemá rád a svých nových schop­nos­tí nále­ži­tě vyu­ží­vá. Alespoň zpo­čát­ku.

První polo­vi­na fil­mu se tvá­ří jako teenage-horor nebo thriller. Tajemství kolem vlkodla­ka vyvo­lá­vá napě­tí, vlkodlak je všu­de kolem, ale není vidět. Maximálně se někde mih­ne. Ale v momen­tě, kdy se ta chlu­pa­tá potvo­ra uká­že v plné krá­se, je celé tajem­no bohu­žel pryč a pros­tě se musí­te smát. Od této chví­le se film mění na kome­di­ál­ní horor. Scenárista Kevin Williamson říká „Chtěl jsem udě­lat něco jako Vřískot. Něco, co by bylo v prv­ní řadě stra­ši­del­né a také vtip­né.“. To se mu z vel­ké čás­ti poved­lo. Skutečně se jed­ná o horor, u kte­ré­ho se v jed­nom kuse musí­te smát.

O filmu:

Prokletí
USA, 2005, 97 min
Oficiání web: Cursed
Režie: Wes Craven
V hlav­ních rolích: Christina Ricci, Joshua Jackson, Judy Greer, Kristina Anapau, Scott Baio, James Lance Bass, James Brolin, Portia de Rossi, Jesse Eisenberg, Shannon Elizabeth, Robert Forster, Michelle Krusiec

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,28578 s | počet dotazů: 210 | paměť: 53616 KB. | 24.01.2022 - 05:24:25