Kritiky.cz > Fotbal > Prokletí!!! Je Benfika opravdu prokletá?

Prokletí!!! Je Benfika opravdu prokletá?

festejo2 new

Fandit Benfice Lisabon v posled­ních letech není snad­né. Přestože ten­to por­tu­gal­ský veli­kán doká­že ovlád­nout domá­cí ligu a pohá­ro­vé sou­tě­že, na kon­ti­nen­tu je to už těž­ší. Benfica se v evrop­ských pohá­ro­vých sou­tě­žích trá­pí, na úspěch čeká od roku 1962. Několikrát byly ‚SLB‘ oprav­du blíz­ko, vždy však ztros­ko­ta­ly ve finá­le.

Naposledy to bylo v Evropské Lize dokon­ce dva­krát po sobě, a to v sezó­nách 2012/2013 a 2013/2014. V prv­ním pří­pa­dě svě­řen­ci teh­dej­ší­ho kou­če Jorgeho Jesusa neu­spě­li pro­ti Chelsea, pro­hrá­li 1: 2, když jim defi­ni­tiv­ně K.O. zasa­dil ve tře­tí minu­tě nasta­ve­né­ho času Branislav Ivanovič.

Co se týče dru­hé­ho pro­hra­né­ho finá­le, bylo o rok poz­dě­ji, tedy ve zmí­ně­ném roč­ní­ku 2013/2014. Italský Juventus Stadium hos­til zápas mezi Benfikou a špa­něl­skou Sevillou, kte­rý skon­čil bez­gó­lo­vou remí­zou po 90. i 120. minu­tě – násle­do­va­li tak penal­ty. V nich uspě­la Sevilla, záslu­hou por­tu­gal­ské­ho bran­ká­ře Beta. Benfice tak zno­vu zby­ly jen oči pro pláč.

Je Benfica oprav­du pro­kle­tá?

Právě tyto dva zápa­sy vyvo­la­ly vzpo­mín­ky na klet­bu, kte­rou uvr­hl na klub býva­lý tre­nér lisa­bon­ské­ho klu­bu Béla Guttman. Ten při­ve­dl Benfiku k jedi­ným dvě­ma evrop­ským titu­lům v letech 1961 a 1962. Cítil se nato­lik kom­fort­ně, že požá­dal o zvý­še­ní pla­tu. Vedení klu­bu mu nevy­ho­vě­lo a maďar­ský tre­nér ze své funk­ce odstou­pil s násle­du­jí­cí­mi slo­vy:

Tento klub příš­tích 100 let nezís­ká žád­nou evrop­skou tro­fej,“ měl zaklít klub Guttman.

Že by tato klet­ba sku­teč­ně fun­go­va­la? Někteří tomu věří, jiní zase ne. V býva­lém Poháru mis­trů evrop­ských zemí (PMEZ – dneš­ní LM) Benfica ve finá­le ztros­ko­ta­la na AC a Interu Milan, Manchesteru United a PSV Eindhoven. V evrop­ské sou­tě­ži čís­lo dvě pře­ka­zi­li ambi­ce Lisabonských  Anderlecht a teď zmí­ně­né duo Chelsea, Sevilla.

Za zmín­ku sto­jí i fakt, že Benfica byla napo­sle­dy ve finá­le PMEZ v roce 1991, s milán­ským AC pro­hrá­la 0: 1. Zápas se hrál ve Vídni, kte­rá je mís­tem odpo­čin­ku Guttmana. Dokonce se říká, že legen­dár­ní Eusébio se byl na jeho hro­bě pomod­lit, aby zba­vil klub pro­kle­tí. Ani toto však nepo­moh­lo.

Jorge Jesus (teh­dej­ší tre­nér Benfiky) této klet­bě však nevě­ří. Před finá­le se Sevillou řekl, že mno­ho jeho hrá­čů ten­to pří­běh ani nezná a nemá to žád­ný vliv na jejich výko­ny. Někteří z fanouš­ků po turín­ském finá­le v roce 2014 pou­ze zkla­ma­ně hlá­sa­li – „Už jen 48 let a je to pryč, pak mož­ná zís­ká­me tro­fej.“

Dočká se lisa­bon­ský veli­kán evrop­ské tro­fe­je, nebo bude Guttmanova klet­ba pokra­čo­vat i nadá­le?


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com