Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Prokletí - Cursed

Prokletí - Cursed

Wes Craven a Kevin Williamson. Hvězdné duo horo­ro­vé­ho žán­ru para­dox­ně dost čas­to ten­to fil­mo­vý styl paro­du­je. Daří se jim jak vydě­sit, tak si pohrát s klišé hrů­zu vyvo­lá­va­jí­cích titu­lů. Však už jed­no z nej­zná­měj­ších Cravenových „dětí“ Noční můra v Elm Street měla jako ústřed­ní­ho zabi­já­ka sice krve­lač­né­ho, ale cynic­ké­ho mani­aka se smys­lem pro čer­no­čer­ný humTo, že Craven a Williamson doká­ží spo­jit jak horor, tak mír­nou paro­dii ve fun­gu­jí­cí celek, před­ved­li pře­de­vším v  sérií tee­nage­rov­ských vyvraž­ďo­va­ček Vřískot, kte­rá čítá tři díly (1996, 1997, 2000). Craven si poté na chví­li odbě­hl k mystic­ké­mu thrille­ru nazva­ném Tajemný let (2005), aby se poté opět vrá­til k tomu, co umí nej­lé­pe (ne, snad, že by se Tajemný let nepo­ve­dl). Znovu spo­jil své síly s  dvor­ním scé­náris­tou něko­li­krát zmí­ně­ným Williamsonem a  roz­hod­li se vypus­tit na plát­no oblí­be­né chlu­pá­če – vlkodla­ky.

Měl bych vás ovšem při­pra­vit na to, že ten­to­krát spí­še pře­va­žu­je humor­ný nádech, než ten horo­ro­vý. Vše začne jako kla­sic­ký pří­běh o  sra­že­ném zví­ře­ti, kte­ré se pus­tí do osád­ky auta, aby se ta násled­ně zača­la za svi­tu úplň­ku shá­nět po krva­vé hos­ti­ně. Začnete pro­to před­po­klá­dat, že půjde o stan­dard­ní horo­ro­vou podí­va­nou. Jenže to je omyl. Prokletí podob­né fil­my vese­le zesměšňu­jí a zahr­nou nás naráž­ka­mi na téma „vlčích lidí“. K tomu, aby se jim to daři­lo jsou tu i  tri­ky, kte­ré jsou oči­vid­ně pří­liš „digi­tál­ní“. To je ale troš­ku matou­cí. Nejdříve jste pře­svěd­če­ni, že půjde o oby­čej­ný stra­ši­del­ný film, ale pak se dočká­te zápla­vy růz­ných vtíp­ků a  účel­ně nepo­ve­de­ných spe­ci­ál­ních efek­tů. Následně se pak divá­ci roz­dě­lí do dvou sku­pin, ta prv­ní bude hlá­sat, že jde o nepo­ve­de­ný horor, ta dru­há při­stou­pí na hru, kte­rou tvůr­ci nastar­to­va­li a budou vní­mat Prokleté s nad­hle­dem.

Musíte ho mít i v pří­pa­dě pří­bě­hu. Ten sta­ví do stře­du pozor­nos­ti dva sou­ro­zen­ce, used­lou Ellie (Christina Ricci) a  škol­ní­ho otlou­kán­ka Jimmyho (Jesse Eisenberg). Ti jsou během auto­mo­bi­lo­vé neho­dy pokou­sá­ni nezná­mým agre­siv­ním zví­ře­tem. Ano, hádá­te správ­ně, vlkodla­kem. Jenže pře­kva­pi­vě jim to spí­še v jejich živo­tě pomů­že. Oba zís­ka­jí vět­ší sebe­dů­vě­ru, sílu, odva­hu a sexap­peal. Jenže po nich jde ten, kte­rý zane­chal otis­ky zubů a drá­pů na jejich těle.

Už od začát­ku si bude­te mys­let, že víte, kdo onen záhad­ný vlkodlak je. V pod­sta­tě si tím bude­te do finá­le napros­to jis­tí. Jenže pak pro vás děj při­pra­ví něko­lik zají­ma­vých pře­kva­pe­ní, jejichž důsled­kem bude to, že za zabi­já­ka bude­te pova­žo­vat kaž­dou dru­hou ved­lej­ší posta­vu. Samotný konec už není tak bom­bas­tic­ký a  závě­reč­ný sou­boj mohl být roz­hod­ně šťav­na­těj­ší, ale teď už s  tím asi nic nena­dě­lá­me.

Craven vstou­pil na ten­ký led. Rozhodl se dát vět­ší pro­stor iro­nii a zesměš­nit, co se jen dalo. Naneštěstí plno divá­ků to nevza­lo a Prokletí se pro ně sta­li jen nepo­ve­de­ným horo­rem. Plno jiných si uvě­do­mi­lo o  co tvůr­cům jde a skvě­le se poba­vi­li. Nebudu vám radit, kte­rá vol­ba je lep­ší, ale já osob­ně si mys­lím, že kaž­dý s  troš­kou smys­lu pro humor a něja­kým tím zhléd­nu­tým „vlkod­la­čím“ fil­mem, při­jmou Prokleté jako pří­jem­né osvě­že­ní žán­ru.

  • Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.21. listopadu 2019 Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es fácil con los ojos cerrados) 201322. listopadu 2015 Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es fácil con los ojos cerrados) 2013 Se zavřenými kukadly se někdy skutečně žije lépe, ale o tom tento španělský snímek režiséra Trueba není. Modří možná už tuší, že se jedná o narážku na text populární písně Beatles […] Posted in Filmové recenze
  • Co si nenechat ujít v Plzni31. března 2019 Co si nenechat ujít v Plzni Finále Plzeň se tradičně stává místem, které si filmoví tvůrci zvolí pro první uvedení svého díla. Letošní 32. ročník filmového festivalu Finále Plzeň uvádí ve svém programu 11 premiér a […] Posted in Festivaly
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […] Posted in Speciály
  • Bernadette von Dreien: Christina, vize dobra7. dubna 2021 Bernadette von Dreien: Christina, vize dobra Chcete být připraveni na časy, které přijdou? Má-li být budoucnost dobrá, musí se dobro probudit v jednotlivcích, to je zákonitost, která sice těžko, ale nakonec mne přesvědčila o své […] Posted in Pro ženy, Knihovnička
  • Kluk na kole - 65%2. dubna 2012 Kluk na kole - 65% Bratři Jean-Pierre a Luck Nardennovi natáčejí společně filmy podle vlastních scénářů, ve vlastní produkci a bez hudebního doprovodu. Mají velké zkušenosti s natáčením dokumentárních filmů, […] Posted in Filmové recenze
  • Alien - ZX Spectrum1. října 2019 Alien - ZX Spectrum Představa, že hru z videa níže jsem kdysi vášnivě hrál a bavila mě je skutečná, i když dnes je těžké něčemu takovému uvěřit. Pravda, nebylo to na slavném Spectru, ale na (neméně) slavném […] Posted in Retro games
  • VILMA CIBULKOVÁ8. ledna 2015 VILMA CIBULKOVÁ Absolventka DAMU narozená v Ostrově nad Ohří (1963) patří k předním českým herečkám. Hostovala v divadle Na Zábradlí, v letech 1985 – 90 byla členkou činohry Národního divadla a v letech […] Posted in Rozhovory
  • Ubisoft rozesílá dotazníky, kde si ověřuje spokojenost s...23. března 2021 Ubisoft rozesílá dotazníky, kde si ověřuje spokojenost s... Ubisoft rozesílá dotazníky, kde si ověřuje spokojenost s češtinou v Immortals Fenyx Rising. V případě francouzského giganta jde o standardní postup, ale není vyloučené, že v případě zájmu […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Altaïr komiks – #00615. září 2016 Altaïr komiks – #006 Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,74345 s | počet dotazů: 208 | paměť: 50070 KB. | 12.04.2021 - 19:56:27