Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Projekt pes (ten můj)

Projekt pes (ten můj)

ProjektPes

V našem kniž­ním pří­bě­hu je hlav­ním hrdi­nou klu­či­na jmé­nem Jenda, kte­rý se sna­ží pře­svěd­čit své rodi­če, aby mu poří­di­li psa. Jenda jako kaž­dý kluk je veli­ce neod­byt­ný a co si nyní uma­nul, to chce také usku­teč­nit, i když někdy to pro něho oprav­du nebu­de leh­ké, vymys­lí si však bra­vur­ní plán a snad i rodi­če přelstí. Jak to všech­no dopadlo, se dozví­te v této kníž­ce pro děti, kte­rá má 72 stran.

Knížka je vel­mi krás­ně ilu­stro­va­ná a nalez­ne­te zde pěk­né obráz­ky k popi­so­va­né­mu pří­bě­hu, občas i komic­ky vtip­né. Text je sro­zu­mi­tel­ný a bez pra­vo­pis­ných chyb. Písmena jsou střed­ně vel­ká a ško­lá­ci s tím­to tex­tem jis­tě nebu­dou mít při čte­ní žád­ný pro­blém. Výrazově se autor­ka sna­ži­la vžít do mlu­vy dneš­ní mlá­de­že a tak čte­ní je vlast­ně zába­va.  Autorka se sna­ži­la popsat, co nej­re­ál­ně­ji jak to v rodi­ně bývá, když si děti něco zama­nou. Také se vel­mi dob­ře vži­la do role dítě­te, z jehož strán­ky je pří­běh popi­so­ván, a to včet­ně těch vese­lých i smut­ných strá­nek. V kníž­ce se také sezná­mí­me s cho­dem domác­nos­ti i s jeho dal­ší­mi čle­ny, kde také nemů­že chy­bět babič­ka a kama­rád­ka ze ško­ly, kte­rá pochá­zí z rodi­ny, kte­rá má chov­nou sta­ni­ci pro pej­sky a kvů­li kte­ré to všech­no vlast­ně zača­lo.

Svým obsa­hem mě kníž­ka pře­kva­pi­la, a pro­to jí mohu jen dopo­ru­čit, Vaše děti urči­tě kníž­kou potě­ší­te. Pořizovací cena kníž­ky odpo­ví­dá své kva­li­tě. Pokud doma už pej­ska máte, do kníž­ky se dít­ko tolik nevži­je. V pří­pa­dě, že pej­ska plá­nu­je­te dětem poří­dit, je to vel­mi pěk­ná čet­ba, kdy se děti sezná­mí, jak se o tako­vé­ho pej­ska posta­rat, a že to pros­tě není jenom tak mít pej­ska na okra­su nebo pro­to, aby Vás obdi­vo­va­li Vaší přá­te­lé.


  • Autor:Lucie Hlavinková
  • Žánr:pří­běhy o zví­řa­tech, pří­běhy dětí, humor pro děti
  • Nakladatelstvi:ALBATROS
  • Datum vydá­ní: 10.04.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz za 183 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50714 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53345 KB. | 19.09.2021 - 18:48:53