Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Projekt 100 vstupuje do třetí dekády

Projekt 100 vstupuje do třetí dekády

100
100
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velké fil­my, na vel­kém plát­ně – slo­gan, kte­ré­mu Projekt 100 dosto­jí i v letoš­ním roce. Největší a nej­pres­tiž­něj­ší kolek­ce kla­sic­kých fil­mů dis­tri­bu­o­va­ných v tuzem­ských kinech v roce 2015 uve­de sním­ky Okno do dvo­ra, Perný den, Klub rvá­čů, Kouř a Vynález zká­zy.

Projekt 100 od roku 1995 pořá­dá Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů, při­čemž dosud bylo do čes­kých kin uve­de­no 179 fil­mů, kte­ré vidě­lo při­bliž­ně 800 tisíc divá­ků. Letošní roč­ník zahá­jí film Alfreda Hitchcocka, krá­le thrille­ru a napě­tí, Okno do dvo­ra. Slavnostní pre­mi­é­ra ve sty­lu 50. let pro­běh­ne 22. 1. 2015 ve 20:30 hodin v  kině Světozor.

Diváci se opět mohou těšit na ame­ric­kou kla­si­ku v led­nu, evrop­ský kla­sic­ký film v břez­nu, kul­tov­ní film 90. let v květ­nu a čes­kou kla­si­ku v srpnu na Letní fil­mo­vé ško­le v Uherském Hradišti. Oproti minu­lé­mu roč­ní­ku navíc při­by­de pre­mi­é­ra kla­sic­ké­ho dět­ské­ho fil­mu, kte­rý bude mít tak­též pre­mi­é­ru na Letní fil­mo­vé ško­le v Uherském Hradišti.

„Při výbě­ru fil­mů jsme si vel­mi dob­ře vědo­mi dlou­hé tra­di­ce a celo­re­pub­li­ko­vé pres­ti­že znač­ky „Projekt 100“. Proto dou­fám, že se nám opět poda­ři­lo vytvo­řit kolek­ci děl, kte­rá jsou dosta­teč­ně růz­no­ro­dá, kte­rá doslo­va baží po vel­kém plát­ně a kte­rá budou mít i širo­kou divác­kou ode­zvu. Zatímco minu­lost Projektu 100 je repre­zen­to­vá­na jeho tra­di­cí, jeho budou­cí udr­ži­tel­nost pak vždy urču­je zájem divá­ků,“ při­bli­žu­je letoš­ní Projekt 100 hlav­ní dra­ma­turg Jan Jílek.

Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů tak divá­ky zve na dal­ší vel­kou ces­tu do fas­ci­nu­jí­cí his­to­rie kine­ma­to­gra­fie, díky níž může­te odha­lit vraž­du (Okno do dvo­ra) spácha­nou na kon­ci jed­no­ho oprav­du nároč­né­ho dne (Perný den) nebo vše jed­no­du­še vyho­dit do povět­ří (Klub rvá­čů). Ať už se roz­hod­ne­te pro coko­liv, urči­tě bude kaž­dý váš krok fajn, faj­no­vý (Kouř), pro­to­že všich­ni víme, že žád­ná oprav­do­vá zká­za se neko­ná (Vynález zká­zy). Všechno je totiž jen v našich hla­vách, stej­ně jako všech­ny vel­ké fil­my, kte­ré jsme vidě­li.

Do čes­kých kin se v roce 2015 záslu­hou Projektu 100 dosta­ne pět mimo­řád­ně kva­lit­ních děl svě­to­vé a čes­ké kine­ma­to­gra­fie, kte­rá jsou v restau­ro­va­né a v digi­tál­ní podo­bě oče­ká­va­nou udá­los­tí všech fanouš­ků fil­mu. Aby bylo jejich hle­dá­ní a ori­en­ta­ce v Projektu 100 jed­no­duš­ší, bude 7. 1. 2015 spuš­těn i nový web Projektu 100, kte­rý je pří­stup­ný na strán­kách www.projekt100.cz.  Od 1. 9. pro­běh­ne tato kolek­ce fil­mů for­mou pře­hlí­dek ve vybra­ných fil­mo­vých klu­bech včet­ně škol­ních pro­jek­cí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,40445 s | počet dotazů: 263 | paměť: 59887 KB. | 19.08.2022 - 22:24:07