Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Projekt 100 v roce 2014 uvede filmy Koyaanisqatsi, 2001:Vesmírná odysea, Pulp Fiction: Historky z podsvětí a Ostře sledované vlaky …Velké filmy na velkém plátně

Projekt 100 v roce 2014 uvede filmy Koyaanisqatsi, 2001:Vesmírná odysea, Pulp Fiction: Historky z podsvětí a Ostře sledované vlaky …Velké filmy na velkém plátně

Úspěšný a nejen kino­fi­ly vel­mi oblí­be­ný Projekt 100, kte­rý od roku 1995 kaž­do­roč­ně pořá­dá Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů, vstu­pu­je do dal­ší­ho roč­ní­ku. Slavnostním zahá­je­ním Projektu 100 v novém roce bude pre­mi­é­ra digi­tál­ní ver­ze kul­tov­ní fil­mo­vé ese­je ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Godfreye Reggia Koyaanisqatsi, kte­rá se usku­teč­ní 30. led­na v praž­ském kině Světozor.

Díky Projektu 100 se do tuzem­ských kin v roce 2014 dosta­nou čty­ři mimo­řád­ně kva­lit­ní, oce­ňo­va­ná díla svě­to­vé a čes­ké kine­ma­to­gra­fie, restau­ro­va­ná a v digi­tál­ní podo­bě, jejichž uve­de­ní je oče­ká­va­nou fil­mo­vou udá­los­tí. „Pro Projekt 100 – 2014 jsme vybra­li dal­ší čtve­ři­ci kla­sic­kých sním­ků, jejich síla a myš­len­ka nej­lé­pe vynik­nou na vel­kém plát­ně. Pevně věřím, že jak v led­nu Koyaanisqatsi, tak v břez­nu 2001: Vesmírná ody­sea, v květ­nu Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí a koneč­ně v létě Ostře sle­do­va­né vla­ky nabíd­nou divá­kům mimo­řád­ný a obo­ha­cu­jí­cí záži­tek,“ říká pro­gra­mo­vá ředi­tel­ka Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů Iva Hejlíčková. Organizátoři tak pokra­ču­jí v osvěd­če­ném kon­cep­tu, kdy se ke kon­krét­ní­mu měsí­ci váže fil­mo­vý titul repre­zen­tu­jí­cí klí­čo­vou oblast dis­tri­buce kla­sic­kých fil­mů: leden – ame­ric­ká kla­si­ka, bře­zen – evrop­ská kla­si­ka, kvě­ten – kul­tov­ní film 90. let, srpen (tra­dič­ně v pro­gra­mu Letní fil­mo­vé ško­ly Uherské Hradiště) – čes­ká kla­si­ka.

Specifická fil­mo­vá pře­hlíd­ka, uni­kát­ní Projekt 100, je tím správ­ným důvo­dem, proč se vydat do kina. Nabízí výji­meč­nou pří­le­ži­tost vidět sku­teč­né fil­mo­vé skvos­ty na vel­kém plát­ně, v aktu­ál­ně nej­lep­ší dostup­né kva­li­tě.

Zdroj: Tisková zprá­va


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,34484 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55878 KB. | 24.05.2022 - 10:42:00