Kritiky.cz > Filmové tipy > Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století.

Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století.

HOrror

Dnešní fil­mo­vé pre­mi­é­ry nejsou jen tak leda­ja­ké, v dlou­ho­do­bém pro­jek­tu Projekt 100, kte­rý má his­to­rii už od roku 1995, má pre­mi­é­ru  pět muzi­ká­lů. Všechny už jsou kla­sic­ký­mi muzi­ká­ly své­ho dese­ti­le­tí, a tak si může­te užít nej­slav­něj­ší­ho hudeb­ní­ho fil­mu Československa, film Gene Kellyho a Debbie Reynolds (mat­ka Carrie Fischer), film plný moder­ních hitů od Baez Luhrmanna a dal­ší dva fil­my, kte­ré urči­tě sto­jí v kinech vidět.

Moulin Rouge

Muži chlad­nou, jak půva­by vad­nou a léta začnou při­bý­vat. Ať je brou­še­ný tak či onak, dia­mant nic nepře­ko­ná, dia­mant je náš nej­lep­ší kama­rád... Paříž, 1900. Byl jeden hoch, zvlášt­ní, okouz­le­ný hoch, smut­ný pohled měl, byl však vel­mi moud­rý, jed­no­ho dne, jed­no­ho zázrač­né­ho dne potka­li jsme se na ces­tě záhad­né a při tom, jak jsme si o mno­hém poví­da­li, o bláznech a krá­lích, tak mi pově­děl: To nej­krás­něj­ší, co můžeš poznat, je lás­ku dát a v lás­ce být milo­ván. Moulin Rouge. Noční kaba­ret. Tančírna a bor­del. Jeho maji­te­lem byl Harold Zidler. Království noč­ních rozko­ší, kde boha­tí i chu­dí cho­di­li za mla­dým a krás­ným pod­svě­tím. Nejkrásnější ze všech tam byla žena, kte­rou jsem milo­val. Satine. Byla kur­ti­zá­na. Prodávala mužům svou lás­ku. Říkali jí jis­kři­vý dia­mant. Byla hvězdou. Žena, kte­rou jsem milo­val, je... mrt­vá. Je tomu rok, co jsem při­jel do Paříže. Psal se rok 1899, bylo to milos­ti­vé léto lás­ky. Nevěděl jsem nic o Moulin Rouge, Haroldu Zidlerovi ani Satine. Svět žil bohé­mou a já při­jel z Londýna,abych byl její sou­čás­tí. Na vrš­ku poblíž Paříže stá­la ves­ni­ce Montmartre. Nebyla to, jak mi řekl otec... hříš­ná ves­ni­ce! ...ale bohém­ský svět, hudeb­ní­ci, malí­ři, spi­so­va­te­lé. Říkalo se jim děti revo­lu­ce. Ano, měl jsem žít bez halí­ře a měl jsem psát o prav­dě, krá­se, svo­bo­dě a o tom, v co jsem věřil nej­víc ze vše­ho. O lás­ce.

Moulin Rouge

Zpívání v dešti

Mistrovský muzi­kál s hra­vým kome­di­ál­ním pří­de­chem budu­je svůj pří­běh z reá­lií fil­mo­vé his­to­rie údo­bí prv­ních klo­potných poku­sů o zvu­ko­vý film s neo­pa­ko­va­tel­ným Genem Kellym v hlav­ní roli. Taneční čís­la v jeho poje­tí se stá­va­jí zce­la při­ro­ze­nou sou­čás­tí pří­bě­hu a dotvá­ře­jí jeho roman­ti­ku i dra­ma­tič­nost

Zpívání v deš­ti - O FILMU

Vlasy

Vlasy, jeden z nej­vý­znam­něj­ších muzi­ká­lů dru­hé polo­vi­ny 20. sto­le­tí, zau­jal bez­po­chy­by Miloše Formana nejen nabí­ze­jí­cí se mož­nos­tí nato­čit výprav­ný film s cho­re­o­gra­fic­ký­mi čís­ly, moder­ní hud­bou a pro­vo­ku­jí­cí­mi tex­ty, ale pře­de­vším svý­mi pře­sa­hy za obvyk­lé hra­ni­ce muzi­ká­lo­vé­ho žán­ru. V době své­ho vzni­ku byly Vlasy dílem poli­tic­kým a vyhro­ce­ně soci­ál­ně­kri­tic­kým, odsu­zu­jí­cím vál­ku ve Vietnamu a malo­měš­ťác­kou lhos­tej­nost vůči této tragé­dii. A také dílem roman­tic­kým vzý­val hip­pies a všech­ny for­my jejich rebe­lie pro­ti zbyt­ně­lé­mu kon­zer­va­tis­mu. Formanovi neči­ni­lo žád­né potí­že najít si vztah k těm­to ryze ame­ric­kým téma­tům, vždyť jádrem tam byly pro­blémy, na něž se sou­stře­ďo­val ve všech svých čes­kých fil­mech: gene­rač­ní kon­flikt, naiv­ní a čis­tá tou­ha mlá­dí po lás­ce a svo­bo­dě a rov­něž pro­test pro­ti kon­ven­cím a před­sud­kům, kte­ré tyto ilu­ze bez­cit­ně ničí. Ondříček měl ten­to­krát před kame­rou dale­ko růz­no­ro­děj­ší a tem­pe­ra­ment­něj­ší repre­zen­tan­ty mlá­dí, než na jaké byl zvyk­lý doma, a také toho nále­ži­tě vyu­žil. Snímá je téměř nepře­tr­ži­tě v akci a dyna­mic­kém pohy­bu, nevší­má si jen řeči tvá­ře, ale celé­ho těla, mla­dí muži a ženy v jeho podá­ní jsou živel­ní a dra­ví, str­hu­jí­cí svou spon­ta­ne­i­tou. Jistě i jeho záslu­hou je ten­to film pře­de­vším nakaž­li­vou osla­vou vita­li­ty a rados­ti ze živo­ta.

Vlasy - O FILMU

Rocky Horror Picture Show

Kuriózní paro­die na béč­ko­vé horro­ry s tro­chou sci-fi a rocko­vé muzi­ky, kte­rá vznik­la pod­le již 25 let úspěš­né­ho brit­ské­ho muzi­ká­lu. Film i muzi­kál se záhy po uve­de­ní sta­ly kul­tov­ním hitem. Je to tako­vá ero­tic­ká noč­ní můra, kte­rá neu­zná­vá žád­né hra­ni­ce. Mladý pár Janet (Susan Sarandon) a Brad (Barry Bostwick) se ztra­tí na sil­ni­ci v deš­ti a nara­zí do kos­te­la dok­to­ra Frank-A-Furtera (Tim Curry) - transves­ti­ty, kte­rý zrov­na pořá­dá výroč­ní shro­máž­dě­ní návštěv­ní­ků z pla­ne­ty Transsexual gala­xie Transylvania.

Rocky Horror Picture Show - O FILMU

Limonádový Joe aneb Koňská opera

Jedna z nej­slav­něj­ších a nej­ob­lí­be­něj­ších čes­kých fil­mo­vých kome­dií, kde správ­ní muži pijí pou­ze kola­lo­ko­vu lihupros­tou limo­ná­du a zákon má podo­bu pis­tol­ní­ka, vyba­ve­né­ho přes­nou muš­kou, záři­vým úsmě­vem a lahod­ným teno­rem.

V Trigger Whisky Saloonu, kte­rý sto­jí v malém měs­teč­ku Stetson City kde­si na Divokém zápa­dě, se strh­ne rvač­ka. Majitel pod­ni­ku Doug Badman uklid­ní roz­váš­ně­né pis­tol­ní­ky vystou­pe­ním „famós­ní ari­zon­ské pěni­ce“ Tornado Lou, kte­rá zazpí­vá píseň o šam­pi­ó­nu své­ho srd­ce. Ve chví­li, kdy se pis­tol­ník Grimpo chys­tá vypít své­ho oblí­be­né­ho „super­clou­má­ka“, obje­ví se v salo­o­nu pan Goodman s dce­rou Winnifred, kte­ří se sna­ží pomo­cí letá­ků a pís­ně odvrá­tit pis­tol­ní­ky od pití alko­ho­lic­kých nápo­jů. Jedinou odpo­vě­dí jim jsou uráž­ky.

Tu se však v salo­o­nu obje­ví slič­ný kov­boj v bělost­ném odě­vu a poru­čí si skle­ni­ci kola­lo­ko­vy limo­ná­dy. Potom hra­vě donu­tí Grimpa, aby se omlu­vil půvab­né Winifred a než odje­de, sta­čí ješ­tě zlik­vi­do­vat ban­du ban­kov­ních lupi­čů a pro­bu­dit v srd­cích Winnifred i Tornado Lou hlu­bo­kou lás­ku. Zanedlouho se Trigger Whisky Saloon ocit­ne na pokra­ji ban­kro­tu, pro­to­že pis­tol­ní­ci popí­je­jí kola­lo­ko­vu limo­ná­du v sou­sed­ství, kde pan Goodman ote­vřel neal­ko­ho­lic­ký bar. Jenže na scé­ně se obje­ví Badmanův bra­tr Horác, padouch zná­mý pod jmé­nem Hogofogo. Ten pře­táh­ne pis­tol­ní­ky zpět k whis­ky a zmoc­ní se Winnifred. Limonádový Joe vše vidí díky zrca­dle­ní vzdu­chu, tzv. Fata Morganě, a dív­ku zachrá­ní. Vyzná jí lás­ku a pak se vydá zachrá­nit pod­nik její­ho otce před záni­kem. Hravě si pora­dí s pis­tol­ní­ky, ale pod­leh­ne zákeř­né léč­ce, kdy je mu ve skle­ni­ci kola­lo­ko­vy limo­ná­dy pod­str­če­na liho­vi­na. Kdo se však posup­ně smě­je, smě­je se před­čas­ně, pro­to­že ani tako­vé drob­nos­ti, jako je dvo­ji­tý prů­střel srd­ce, nemo­hou bělost­né­ho hrdi­nu roz­há­zet.

Limonádový Joe aneb Koňská ope­ra - O FILMU


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...