Úhoři mají nabito - Petr Pýcha: O chlapech, kterým je stále třináct

word image 13

Scénář k fil­mu pochá­zí z pera Petra Pýchy, kte­rý byl počát­kem led­na za scé­nář k úspěš­né­mu fil­mu Olma Omerzua „Všechno bude“ nomi­no­ván na Cenu čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky 2018. Zde jsou vzpo­mín­ky a postře­hy auto­ra, jak vzni­kal film Úhoři mají nabi­to.

 První nápad

Jel jsem vla­kem do Prahy a na jed­né zastáv­ce mezi poli za Novou Pakou najed­nou nastou­pil voják. V plné výzbro­ji. Přilba, neprů­střel­ná ves­ta, ruka­vi­ce, samo­pal. Všichni ve vagó­nu se na něj díva­li a byli zti­cha. Voják pro­chá­zel ulič­kou a vypa­dal, že něko­ho hle­dá. A bylo to hod­ně nepří­jem­né. Do oka­mži­ku, než si sed­nul, vytáh­nul mobil a začal tele­fo­no­vat. „Karle, ty vole, kde je Leoš? Doufám, že nastou­pí v Ostroměři. Já nemám jedi­nej kou­sek piva.“ Najednou se uká­za­lo, že ten člo­věk si na vojá­ka jen hra­je a že je jich víc. Airsoft pro sta­ré chla­py. Ale ten oka­mžik, kdy celý vagon ztich­ne a vás pích­ne v zátyl­ku, byl hroz­ně sil­ný.

Robert a spol.

Když je vám tři­náct, hází­te lidem petar­dy pod nohy, lije­te spo­lu­žá­kům mlí­ko do šat­ních skří­něk. Prostě dělá­te věci, za kte­ré se o pár let poz­dě­ji sty­dí­te a rádi bys­te se za ně omlu­vi­li. Jenomže to je něco, co Robert, Komár, Arny, Dave a Karlos nezna­jí. Zůstali pořád v těch svých tři­nác­ti, „pořád mají po kapsách petar­dy a lijou mlí­ko do šat­ních skří­něk“. I když jim bylo tři­cet, čty­ři­cet. Mají svůj útvar rych­lé­ho nasa­ze­ní, kte­rý od sku­teč­né URNy nero­ze­zná­te. Jsou schop­ní eva­ku­o­vat restau­ra­ci, kde je svat­ba, zrekví­ro­vat auto­bus na noč­ní lin­ce. Zábava, adre­na­lin na vyš­ším leve­lu. Žádný ohled k dru­hým, empa­tie. Příslušnost ke smeč­ce a dob­ro­druž­ství jsou náhraž­kou za to, co se jim nedo­stá­vá jin­de. Doma to skří­pe, dlu­hy se vrší, v prá­ci to jde od dese­ti k pěti. Ale URNA je jis­to­ta, URNA je únik, náhrad­ní svět. Kombinace zastyd­lé­ho puber­ťác­tví, podiv­né­ho ide­a­lis­mu a osob­ní frustra­ce.

Darebáci a gau­ne­ři

Jestliže Robert a spol jsou dare­bá­ci a zlo­bí dru­hé, jejich pro­tiv­ník Musil je gau­ner, kte­rý dru­hé rov­nou likvi­du­je. V rám­ci své­ho legál­ní­ho byz­ny­su likvi­du­je fir­my kon­ku­ren­tů, jejich osob­ní živo­ty. Chladně, sys­te­ma­tic­ky. S konexe­mi na rad­ni­cích, na kra­ji i u poli­cie. Predátor, co roz­ši­řu­je své impé­ri­um. Setkání URNy s ním je setká­ní Davidů s Goliášem.

Oblíbená scé­na

Ve fil­mu mám rád zvlášť jed­nu scé­nu. Vladimírovi a her­cům se v ní poda­ři­lo nakon­cen­t­ro­vat to, na co jsem během psa­ní pořád mys­lel. Robert, Komár, Arny, Karlos a Dave se vra­cí zpát­ky z jed­né ope­ra­ce, všich­ni namač­ka­ní v jed­né dodáv­ce. Nadšení, všech­no klaplo na mili­me­tr. Jak malí klu­ci. Směšní ve svém věku. Zpovykaní, vyzná­va­jí se z kama­rád­ství. Trapní v tom, že se pře­svěd­ču­jí, že jsou něco, co nejsou. Nejsou pře­ce žád­ný­mi poli­caj­ty a už vůbec ne žád­nou elit­ní jed­not­kou. A záro­veň vám jich je líto, pro­to­že v jejich nor­mál­ním živo­tě to všech­no vza­lo něja­ký div­ný směr. A prá­vě v téhle chví­li už pod­pra­ho­vě cítí­te, že se za oka­mžik sta­ne něco, co tu jejich suve­rén­nost a jed­no­tu fatál­ně naru­ší.

Spolupráce s Vladimírem

Já mám s Vladimírem vlast­ně jenom samé prv­ní zku­še­nos­ti. Když jsem si jako stu­dent při­vy­dě­lá­val psa­ním o muzi­ce, odjel jsem jed­nou na fes­ti­val do Varů a dostal nabíd­ku – když už tam jsem, abych napsal do dení­ku Právo recen­zi na nový čes­ký film Amerika, kte­rý tam byl v hlav­ní sou­tě­ži. Byla to moje prv­ní fil­mo­vá recen­ze. Když jsem pak začal učit v Krkonoších, vzal jsem jed­nou děti z vysoc­ké základ­ky na natá­če­ní fil­mu do sou­sed­ních Roprachtic. Viděli něco tako­vé­ho popr­vé. Ale já taky. Šlo o Zapomenuté svět­lo. A Vladimír byl taky prv­ní fil­mo­vý reži­sér, kte­rý si pře­če­tl mé roz­hla­so­vé scé­ná­ře – pro­to­že já do té doby psal jenom pro roz­hlas a pro diva­dlo, a řekl, že by z toho moh­lo něco být.  Takže když jsme pak spo­lu zača­li spo­lu­pra­co­vat na scé­ná­ři, měl jsem pocit, že ho znám mno­hem déle, než jsem ho ve sku­teč­nos­ti znal. Je mi se svým svě­tem hod­ně blíz­ký a sro­zu­mi­tel­ný.

 Natáčení v Sušici

Já jsem si těch pár dnů v Sušici, kdy jsem byl na natá­če­ní, pořád jenom roz­ši­řo­val obzo­ry. Tolik chyt­rých a sdíl­ných lidí na tak malém pro­sto­ru v jed­nom štá­bu! S Matějem Hádkem jsme pro­bí­ra­li dru­hou svě­to­vou vál­ku a Hitlerovy léka­ře, se zvu­ka­řem Radimem Hladíkem kri­zi muž­ské role, s Patrikem Holubářem situ­a­ci na FAMU a s foto­gra­fem Bohdanem Holomíčkem fot­ky, disent, Krkonoše… Říká se, že natá­če­ní je pořád samé čeká­ní, že je zdlou­ha­vé. Vůbec mi to nepři­šlo.

Více na Kritiky.cz
Evan Rachel Woodová Evan Rachel Wood (* 7. září 1987 Raleighu, Severní Karolína USA) je americká herečka...
Učíme se s Tomášem - barvy Které dítě by neznalo Mašinku Tomáše? České knihovny evidují příběhy o Mašince Tomášo...
Simpsonovi ve filmu - Spider-vepř rulez! Psát recenzi na filmové Simpsony je „tak trochu“ hašením požáru hrnkem vody. Můžete si j...
Jeepers Creepers 2 Pozdě, ale přece, se budeme věnovat druhému pokračování hororu Jeepers Creepers, který měl ...
Disenchantment (Love’s Tender Rampage (S01E07)) Sedmý díl je konečně méně zábavný, než jsem čekal. Hlavní zápletkou je příběh Elfiho,...

Úhoři mají nabito - Petr Pýcha: O chlapech, kterým je stále třináct
Hodnocení: 4.7 - ‎23 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: Úhoři mají nabito


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Úhoři mají nabito - CO KDY KDE20. února 2019 Úhoři mají nabito - CO KDY KDE Film Úhoři mají nabito se točil celkem 21 dnů Vše se natáčelo v reálech v Sušici a okolí, jenom dlouhé  noční dialogy v autě se točily v jedné výrobní hale, kde si štáb vytvořil […]
  • Úhoři mají nabito - Příběh20. února 2019 Úhoři mají nabito - Příběh Příběh party chlapů, kteří hledají, jak se popasovat s všedním životem. Kteří mají koníčka, o kterém jejich ženy, přítelkyně, milenky nic netuší. Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality […]
  • Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech2. února 2016 Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech Decibely lásky byla vaše první větší filmová zkušenost, takže  jaké vzpomínky a zážitky jste si z natáčení odnesla? Odnesla jsem si spoustu dojmů a zážitků. Potkala jsem se na place s […]
  • Pavel Liška12. září 2016 Pavel Liška Filmografie (výběr): Anděl Páně 2 (2016), Špunti na vodě (206), Zloději zelených koní (2016), Vraždy v kruhu (TV seriál - 2015), Marta a Věra (TV seriál -2014), Vinaři (2014),  Polski film […]
  • LENKA KROBOTOVÁ EMILKA26. dubna 2017 LENKA KROBOTOVÁ EMILKA Jak byste popsala Emilku, kterou hrajete v trilogii Zahradnictví? Emilka je taková žena dobrého srdce, ale jednoduššího myšlení. Pohybuje se na malém městě. Pro mě to je ale žena s […]
  • Do budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí, říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová9. října 2016 Do budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí, říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová Letos na konci prázdnin, tedy přesně od 30.8 do 3.9 2016 se konal první ročník festivalu Marienbad Film Festival, který svým prvním ročníkem připomněl návštěvníkům festivalu a milovníkům […]
  • Exkluzivní rozhovor se scenáristou a režisérem Janem Svěrákem o jeho novém filmu PO STRNIŠTI BOS22. srpna 2017 Exkluzivní rozhovor se scenáristou a režisérem Janem Svěrákem o jeho novém filmu PO STRNIŠTI BOS Do tuzemských kin vstoupil nový snímek rodinného tandemu Zdeňka a Jana Svěrákových. Zdeněk se tentokrát postaral „jen“ o literární předlohu, kterou rozšířil historii členů rodiny […]
  • IronSky8. června 2012 ROZHOVOR S TIMO VUORENSOLOU Očekával jste takový ohromný úspěch Star Wrecku? Dodalo Vám to jistotu vytvořit celovečerní film?   Původně byl Star Wreck malý film, který jsme chtěli natočit pro naše […]
  • Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM6. prosince 2017 Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM Co je Přání k mání za žánr? Pohádka? Komedie? Přání k mání je vykročení směrem k filmům našeho dětství. Je to vánoční rodinná komedie s magickými prvky. Také je to dobrodružný příběh plný […]
  • Hastrman - Rozhovor s Karlem Dobrým20. dubna 2018 Hastrman - Rozhovor s Karlem Dobrým Jak byste popsal postavu hastrmana? Našel jste s ním nějakou společnou řeč? V čem jste naopak rozdílní? Hastrman je živelný polobůh svíraný společností, v níž se právě nachází. To jsme […]