TATIANA VILHELMOVÁ (1978), role starostky

  •  
Teroristka foto rb kc 44

Uznávaná fil­mo­vá, tele­viz­ní a diva­del­ní hereč­ka. Pochází z Prahy. V dět­ství od dese­ti do deva­te­nác­ti let se věno­va­la bale­tu a zpě­vu v Kühnově dět­ském sbo­ru a reci­ta­ci. Poté byla při­ja­ta na Pražskou kon­zer­va­toř (obor herec­tví), kte­rou nedo­stu­do­va­la. V letech 2002 - 2014 byla člen­kou sou­bo­ru Dejvického diva­dla, kde i nadá­le hos­tu­je. Poprvé ji pub­li­kum moh­lo vidět v tele­viz­ním seri­á­lu reži­sé­ra Karla Kachyni Prima sezó­na (1994). Následovala hlav­ní role - její fil­mo­vý debut v ori­gi­nál­ním dra­ma­tu Indiánské léto reži­sé­ra Saši Gedeona (1995). U stej­né­ho tvůr­ce zazá­ři­la v tragi­ko­me­dii Návrat idi­o­ta (1999). Dále se např. obje­vi­la v kul­tov­ní tragi­ko­me­dii reži­sé­ra Davida Ondříčka Samotáři (2000) či v divác­ky oblí­be­né kome­dii reži­sé­ra Jana Svěráka Vratné lah­ve (2006). V roce 2003 byla za Českou repub­li­ku před­sta­ve­na na věhlas­ném Berlinale v rám­ci mla­dých talen­tů Shooting Stars. Je nosi­tel­kou pres­tiž­ní fil­mo­vé ceny Český lev za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli za posta­vu dív­ky, nuce­né se posta­rat o děti své nej­lep­ší kama­rád­ky, v tragi­ko­me­dii Bohdana Slámy Štěstí (2005). Výběr z fil­mo­vých pro­jek­tů: tragi­ko­me­die Díra u Hanušovic (2014), dra­ma Domácí péče (2015) nebo tragi­ko­me­die Teorie tyg­ra (2016), Bába z ledu (2017) a Tátova volha (2018).

 

Představte svou posta­vu sta­rost­ky – výbor­ně zahra­né ali­bis­tic­ké „mrchy“.

Popsala jste ji za mě. Jen bych se jí zasta­la v té nega­ci. Víte, kaž­dý herec si potře­bu­je svou posta­vu obhá­jit. Takže já jsem v ní vidě­la jen nešťast­nou ženu, co si mys­lí, že milu­je a je milo­vá­na a tou­ha po peníz­kách jí zatem­ni­la mozek.

 

A jak se Vám tato posta­va hrá­la?

Na herec­tví je báječ­né, že se může­te oblí­kat do růz­ných cha­rak­te­rů, zkou­mat jiné myš­le­ní a kon­fron­to­vat se. Pokud hra­je­te posta­vu ze soud­ku jako je paní sta­rost­ka, máte radost, že to může­te jen hrát a že je Vám její život na hony vzdá­le­ný. (smích)

 

Co se Vám líbi­lo na scé­ná­ři, že jste na svou roli kýv­la?

No není to pře­ci zábav­ná před­sta­va, že by lid­stvo spa­si­la sta­rá důchod­ky­ně s puš­kou v ruce?!

Film vyprá­ví o tom, že sluš­ní lidé se doká­žou domlu­vit, ako­rát ve svě­tě je řada i těch nesluš­ných jedin­ců. Ve sním­ku se řeší otáz­ka morál­ky, lid­ské sluš­nos­ti v kon­tras­tu se sou­čas­nou zko­rum­po­va­nou míst­ní poli­ti­kou a aro­gan­cí moci, jak tuto lin­ku pří­bě­hu vidí­te Vy osob­ně?

Jako sla­boun­ký potů­ček, kte­rý má cenu čis­tit a posi­lo­vat.

Po Teorii tyg­ra spo­lu­pra­cu­je­te s Radkem Bajgarem již podru­hé, popiš­te jeho způ­sob prá­ce s her­ci.

S Radkem je natá­če­ní vždy dob­ro­druž­né. Nedrží se moc pra­vi­del a zvyk­los­tí a to mě baví.

Jak se Vám natá­če­lo s dámou čes­ké kine­ma­to­gra­fie s Ivou Janžurovou?

Skvěle. Vždy je to pro mě záži­tek s ní i jen sedět u sto­lu. Je to pro mě čest s ní stát před kame­rou. Splněný sen…

A ostat­ní­mi her­ci? S Martinem Hofmannem jste vytvo­ři­li půvab­ný tragi­ko­mic­ký pár…

S Martinem se zná­me přes dva­cet let. Začínali jsme spo­lu v diva­dle Rokoko jako Manon a Des Grieux. Hráli jsme roman­tic­ký milost­ný pár, ale moc jsme se nemu­se­li… Pak jsme se potká­va­li díky naše­mu spo­leč­né­mu kama­rá­do­vi, kte­rý nás v roce 2008 obsa­dil do taneč­ní­ho před­sta­ve­ní Posedlost. A tam se ledy pro­lo­mi­ly!!! Oba jsme se uči­li tan­čit a já byla pře­kva­pe­ná, jak to Martinovi šlo! V jeho pohy­bech byla muž­nost a něha. Byl nesku­teč­ně pra­co­vi­tý a záro­veň nad věcí.

A teď jsme měli mož­nost se potkat před kame­rou a mys­lím, že jsme se oba na to těši­li.

Pokud zavzpo­mí­ná­te na natá­če­ní, co bylo pro Vás nej­těž­ší?

Nejtěžší? Držet se na uzdě! Protože jsem byla na pla­ce s Hofmannem a Janžurovou. Víte, co to je?! To je den­no­den­ní poku­še­ní k poťouch­los­tem!

Film se pře­váž­ně rea­li­zo­val v osa­dě v maleb­ném kra­ji Berounky, jaký máte vztah k této kra­ji­ně za Prahou?

Vůbec jsem ta tady nezna­la, ale od té doby jsme tam už byli něko­li­krát na výle­tech.

Pokud bys­te měla nalá­kat divá­ky do kina na Teroristku, co bys­te jim vzká­za­la?

Jděte! Možná dosta­ne­te dost odpo­vě­dí na aktu­ál­ní otáz­ky, kte­ré nás momen­tál­ně všech­ny sou­ží. Možná vám tenhle film odkry­je nemi­lou rea­li­tu, ale udě­lá to s humo­rem a nad­hle­dem.

Jaké máte dal­ší herec­ké plá­ny, co prá­vě teď chys­tá­te?

Právě natá­čím film Poslední aris­to­krat­ka. Díky němu trá­vím zimu na krás­ných mís­tech naší země. A s jarem začnu zkou­šet před­sta­ve­ní k 100. výro­čí Medy Mládkové. Tuším, že to bude vel­mi nároč­ná, ale zají­ma­vá prá­ce. A pak si dávám od své pro­fe­se pau­zu. Je na čase slo­žit ves­la a nechat se jen tak uná­šet prou­dem…


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • TATIANA VILHELMOVÁ4. dubna 2016 TATIANA VILHELMOVÁ Pochází z Prahy. V dětství od deseti do devatenácti let se věnovala baletu a zpěvu v Kühnově dětském sboru a recitaci. Poté byla přijata na Pražskou konzervatoř (obor herectví), kterou […]
  • TATIANA VILHELMOVÁ (Tereza)7. března 2018 TATIANA VILHELMOVÁ (Tereza) „Nalákám vás na prsa“  Co vás napadlo jako první, když jste dočetla scénář? Že je skvělý a že je v něm co hrát.  Bylo příjemné být dcerou paní Balzerové? Bylo. Protože není lepšího […]
  • Domácí péče - 75%23. července 2015 Domácí péče - 75% Domácí péče je filmem o lidské tragédii, kde je v přiměřené míře použit i humor, tak aby nenarušoval celkový dojem z příběhu. Příběh se točí kolem obětavé zdravotní sestry (Alena […]
  • Rozhovor s Tatianou Vilhelmovou13. dubna 2017 Rozhovor s Tatianou Vilhelmovou     Jak jste si užila natáčení filmu? Už jste někdy točila s Jiřím Chlumským? Bylo to skvělé! Výborná parta, zábava, krásná místa jsem viděla… Byla to moje první spolupráce s panem […]
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Tátova volha - 65 %7. března 2018 Tátova volha - 65 % Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […]
  • Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.  30. dubna 2019 Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.   Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o […]
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
  • Novinářská konference filmu Teorie tygra24. března 2016 Novinářská konference filmu Teorie tygra Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří […]