Režisér Julius Ševčík: Příběh o vášni, která vede k záhubě i ke štěstí

Sevcik

Napadlo vás při čte­ní romá­nu Skleněný pokoj, jakým způ­so­bem by bylo mož­né toto dílo zfil­mo­vat?

„Moje prv­ní myš­len­ka byla na lid­ský expe­ri­ment. V pře­ne­se­ném smys­lu pro mě vila před­sta­vo­va­la sym­bo­lic­kou zku­mav­ku, do kte­ré se vsa­dí lid­ské osu­dy a che­mic­ký pro­ces je v čase pro­ple­te a navždy změ­ní. Vilu jsem vní­mal jako pro­stor, kte­rý doslo­va nutí ke svo­bo­dě. V pří­bě­hu oží­va­jí tajem­ství, smys­ly a tou­hy oby­va­tel. Historický pří­běh o váš­ni, kte­rá může vest k záhubě i ke štěs­tí plný emo­cí a zvra­tů, mi při­šel pro fil­mo­vou adap­ta­ci ide­ál­ní.“

Můžete pro­zra­dit, jak se rodi­lo obsa­ze­ní hlav­ních rolí?

„Příběh vily je z pod­sta­ty mezi­ná­rod­ní. Za téměř sto let exis­ten­ce domu v něm žili lidé růz­né­ho půvo­du, hovo­ří­cí něko­li­ka jazy­ky a bylo jas­né, že obsa­ze­ní tomu musí odpo­ví­dat. Producent při­šel už na začát­ku s nápa­dem obsa­dit do role Hany Carice van Houten, což se mi vel­mi líbi­lo, ale pochy­bo­val jsem, že Carice roli vez­me. Když zača­lo být asi po půl roce jas­né, že by to moh­lo vyjít, zača­li do pro­jek­tu vstu­po­vat dal­ší skvě­lí her­ci, Hanna Alström, Roland Moller, Alexandra Borély a nako­nec se pro­du­cen­to­vi poda­ři­lo zís­kat Claese Banga do role Viktora. Příležitost pra­co­vat s tako­vým obsa­ze­ním, a navíc opět s Karlem Rodenem byla napros­to fan­tas­tic­ká.“

Čtenáři romá­nu Skleněný pokoj se čas­to sho­du­jí, že je uchvá­ti­lo, že hlav­ní roli hra­je dům, vila „Landauer“. Jak vy vní­má­te roli vily, Skleněného poko­je ve fil­mo­vém pří­bě­hu?

„Paralelně s romá­nem jsem četl ješ­tě jed­nu kníž­ku s názvem Architektura štěs­tí, kte­rá byla o tom, jak domy, v kte­rých žije­me ovliv­ňu­jí naše poci­ty, myš­le­ní, jed­ná­ní a tudíž vzta­hy. Když se podí­vá­te napří­klad na nacis­tic­kou archi­tek­tu, tak máte pocit veli­káš­ství, útla­ku, bez­cit­nos­ti, odlid­ště­ní podob­ně jako u sovět­ské archi­tek­tu­ry, kte­rá je ješ­tě hor­ší. Oproti tomu, když vstou­pí­te do moder­nis­tic­ké vily máte pocit, že jste sou­čás­tí pří­ro­dy, pocit inti­mi­ty, svět­la a svo­bo­dy.

Chtěl jsem, aby do fil­mu pře­šla auten­tic­ká atmo­sfé­ra mimo­řád­né­ho pro­sto­ru vily, kte­rá se navíc pro­mě­ňu­je v čase. V zimě, když ven­ku opa­da­jí stro­my a sklo zamrz­ne, je skle­ně­ný pokoj tro­chu děsi­vý a čer­no­bí­lý. V létě je pro­svět­le­ný a půso­bí až nad­po­zem­sky krás­ně. Tyto poci­ty jsou v kni­ze skvě­le popsá­ny a sou­vi­sí s nála­dou postav a ovliv­ňu­jí jejich jed­ná­ní. I z toho­to pohle­du bylo důle­ži­té točit film v reál­né vile, i přes­to, že to půso­bí růz­né tech­nic­ké pro­blémy a nut­nost roz­dě­lit natá­če­ní do dvou obdo­bí.“

Architekt Von Abt se ve fil­mu Liesel ptá, zda je při­pra­ve­na žít ve svět­le? Ve své době to vyža­do­va­lo vel­kou odva­hu. Jsme dnes obec­ně při­pra­ve­ni žít ve svět­le? Nebo nao­pak díky moder­ním tech­no­lo­giím neži­je­me ve svět­le až pří­liš?

„Jak kdo. Někdo ke svět­lu smě­řu­je, jiný se rad­ši scho­vá­vá. Někoho zají­má svo­bo­da, jiné­ho ne. Moderní tech­no­lo­gie s tím nema­jí nic spo­leč­né­ho, a pokud mys­lí­te soci­ál­ní sítě, tak ty budou pod­le mě jed­nou pova­žo­va­né za stej­ně úžas­né jako kou­ře­ní.“

Film vyprá­ví o jedi­neč­ném vzta­hu dvou žen, kte­rý pře­sá­hl hra­ni­ce přá­tel­ství - jak bys­te cha­rak­te­ri­zo­val hlav­ní hrdin­ky Hanu a Liesel a jejich role v tom­to vzta­hu?

„Liesel má rodi­nu, děti, odpo­věd­nost za dru­hé, zatím­co Hana je v tom­to smys­lu vol­ná, neří­ze­ná stře­la. Jejich život­ní ces­ta je plná zvra­tů, dra­ma­tic­kých his­to­ric­kých okol­nos­tí, pří­le­ži­tos­tí i pře­ká­žek, kte­ré nebu­du vyzra­zo­vat.“


Popis
Deutsch: Julius Ševčík beim Photo Call zu Masaryk / A Prominent Patient bei der Berlinale 2017
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorMaximilian Bühn
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 4.0 International
Uveďte auto­ra: Maximilian Bühn, CC-BY-SA 4.0
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud toto dílo jak­ko­liv upra­ví­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, máte povin­nost výsle­dek své prá­ce šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […]
 • Julius Ševčík: Ideály jsou krásné, ale není žádný med za ně bojovat20. února 2017 Julius Ševčík: Ideály jsou krásné, ale není žádný med za ně bojovat Masaryk je třetím celovečerním filmem Julia Ševčíka. Jeho předchozí snímky Restart (2005) a Normal (2009) byly uvedeny na řadě mezinárodních filmových festivalů. Za film Normal získal […]
 • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […]
 • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […]
 • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […]
 • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […]
 • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […]
 • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […]
 • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […]
 • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […]