Na střeše - Herci a jejich role

Svehlik

Kde se vza­la jmé­na postav?

Jména někte­rých postav mají doce­la zají­ma­vou his­to­rii. Pan Rypar se napří­klad jme­nu­je pod­le hudeb­ní­ho skla­da­te­le Reného Rypara, kte­rý slo­žil hud­bu k obě­ma fil­mům Jiřího Mádla. Na jmé­no při­šel při dis­ku­sích s reži­sé­rem ješ­tě herec Jan Tříska, kte­rý měl původ­ně posta­vu Rypara vytvo­řit.

Domovní důvěr­ník Kokeš má zase jmé­no pod­le domá­cí­ho z reži­sé­ro­va prv­ní­ho pod­nájmu. Přestože fil­mo­vý Kokeš je troš­ku pro­ti­va a pedant a od své před­lo­hy se liší. „Můj pan Kokeš byl straš­ně, ale oprav­du straš­ně milej chlá­pek, a tak jsem to pojme­no­vá­ní udě­lal spíš jako poctu. Moc rád na něj vzpo­mí­nám a zdra­vím ho,“ říká reži­sér.

Alois Švehlík

O Aloisi Švehlíkovi je zná­mé, že rád pra­cu­je s mla­dý­mi tvůr­ci, reži­sé­ry, nebrá­ní se tomu zkou­šet nové věci. „Cožpak o to, že s nimi já rád pra­cu­ji, ale hlav­ně mě těší, že i oni chtě­jí pra­co­vat se mnou, že mne do svých pro­jek­tů obsa­zu­jí,“ říká herec.

Více na Kritiky.cz
Jsou světla, která nevidíme Který milovník knih ještě neslyšel chválu na slavné veledílo „Jsou světla, která nevidí...
Farming Simulator 17 - 90 % Tak vyšel znovu Farming simulátor. Přináší opět po dvou letech farmaření v přírodě. Jez...
Hříchy z mládí vyplouvají na povrch v nové detektivce Potopa Boom severské krimi na českém knižním trhu trvá nepřetržitě už několik let. Za začátku ...
Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera Kniha sa tiahne zrejme najturbulentejším obdobím krajín Česka a Slovenska (Československa). 2...
Shingeki no Kyojin 13,5. díl Od toho dne Přijde mi celkem vtipný nápad vložit do příběhu díl obsahující v názvu deset...

Bylo to setká­ní…

V hlav­ní dvo­ji­ci spo­jil reži­sér Jiří Mádl herec­kou zku­še­nost Aloise Švehlíka a při­ro­ze­nost Duy Anh Trana. Bylo pro star­ší­ho z dvo­ji­ce obtíž­né hrát s nováč­kem? „Ten film není jen o dia­lo­gu, ten je o setká­ní dvou lidí, o kon­tak­tu. A neby­lo důle­ži­té, že on je nehe­rec, jen se podí­vej­te na jeho oči, ty hra­jou. Paradoxně na počát­ku fil­mu hra­je Vietnamce, kte­rý neu­mí čes­ky, přes­to­že on se ve sku­teč­nos­ti zde už naro­dil a čes­ký mlu­ví per­fekt­ně, a při­tom tuto polo­hu, kdy nero­zu­mí, mys­lím bra­vur­ně zvlád­nul,“ chvá­lí své­ho part­ne­ra Alois Švehlík.

Zkoušíme…

„Když jsme při­šli za panem  Švehlíkem s nabíd­kou na roli Rypara, hned jsme mu dali dvě „pod­mín­ky“.  Nesmělo mu vadit, že se dopře­du bude zkou­šet a že mu Jirka Mádl bude někte­ré scé­ny pře­de­hrá­vat,“ pro­zra­zu­je v nad­sáz­ce pro­du­cent­ka Monika Kristlová. „Nezkoušeli jsme samo­zřej­mě všech­no, ale vybra­li jsme ty scé­ny, kte­ré Jirka pova­žo­val za nej­pod­stat­něj­ší pro­to, aby pří­běh fun­go­val, a na nich jsme spo­leč­ně pře­dem pra­co­va­li. A že Jirka  pře­de­hrá­vá, to  vůbec neva­dí, pro­to­že ale­spoň vidí­te, jak on ty scé­ny cítí,“ říká Alois Švehlík.

Duy Anh Tran

Kde toho klu­ka našli?

„V momen­tě kdy jsem se dozvě­děl o cas­tingu k fil­mu Na Střeše, skr­ze soci­ál­ní sítě, pře­sdí­le­né mými přá­te­li, jsem zrov­na pro­chá­zel těž­ším obdo­bím a hro­zi­lo mi „pro­fes­ní vyho­ře­ní“. Díky tomu jsem ovšem měl pří­le­ži­tost a čas pře­mýš­let a byl jsem tzv. „ve správ­ný čas, na správ­ném mís­tě“. Video, ve kte­rém Jirka zval mla­dé Vietnamce do hlav­ních a ved­lej­ších rolí, mě v ten moment zau­ja­lo nato­lik, abych si řekl „proč ne“. A tak jsem jel na svůj prv­ní cas­ting v živo­tě do Brna - hotel Rakovník,“ vzpo­mí­ná před­sta­vi­tel Songa.

Více na Kritiky.cz
Klecanská Veteran Ralley 2017 - Skupina Cop Podívejte se na videa, které se natočila během Klecanské Veteran Ralley 2017. Vystoupila Skup...
Tomáš Hudák o politike ...
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA Mezi Scottovy tvůrčí spolupracovníky patří na Oscara dvakrát nominovaný filmový architekt A...
Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy Třetí ročník mezinárodního setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest proběhne v Divadl...
Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Respektování a rozšiřování: Návrh Warcraftu Představa o Azerothu Azeroth je země pokojných městeček, monumentálních staveb a rozličnýc...

 

Nahoru…

Film se točil na růz­ných loka­cích a pro řadu scén muse­li her­ci oprav­du na stře­chu osmi­pa­t­ro­vé­ho domu v cen­t­ru Prahy. Jak se toči­lo ve výš­kách?

„Výšek se nebo­jím, ale mám z nich respekt,“ říká Duy Anh Tran. „Proto mi neva­dí vylézt kupří­kla­du na stře­chu, ale roz­hod­ně bych to nevy­hle­dá­val jako svo­ji vol­no­ča­so­vou akti­vi­tu. Při natá­če­ní jsem nao­pak oce­nil, že jsme tohle měli mož­nost natá­čet v reál­ném pro­stře­dí, a ne v ate­li­é­ru, kde by to ztra­ti­lo pod­le mě auten­ti­ci­tu a neza­mě­ni­tel­nou atmo­sfé­ru spo­je­nou se samot­nou scé­nou.“

 

Vojtěch Dyk

Vojta to měl jis­té

Tohle byla asi role, o jejímž obsa­ze­ní jsem měl nej­víc jas­no,“ říká Jiří Mádl o posta­vě Marka, kte­ré­ho hra­je Vojtěch Dyk. „Vojtu jsem na tu roli chtěl, pro­to­že on je tako­vej fešák, ale záro­veň si doká­že sám ze sebe udě­lat sran­du a vypa­dat hlou­pě. Což přes­ně tenhle Marek je. Kluk, co nic moc neu­mí, ale chce mít hod­ně peněz.“

 

 

Proč mám Jirku rád….

„Především jsem byl rád, že jsem se mohl potkat s Jirkou Mádlem jako reži­sé­rem, pro­to­že jsem s ním chtěl pra­co­vat a dou­fám, že to nebu­de napo­sle­dy, kdy spo­lu točíme...páč Jirka je vždyc­ky při­pra­ve­nej, ener­gií pře­ky­pu­jí­cí reži­sér, se sklo­ny ke geni­a­li­tě...“ říká herec Vojtěch Dyk. „Obecně rád pra­cu­ji s reži­sé­ry, kte­ří jsou záro­veň her­ci, pro­to­že díky vlast­ním zku­še­nos­tem mají vel­ký cit pro herec­kou akci, a to v mno­hém usnad­ňu­je vzá­jem­nou komu­ni­ka­ci jak v pří­pra­vě, tak při vlast­ním natá­če­ní.“

Adrian Jastraban

 

Vestibul Man

Správce domu Kokeše hra­je Adrian Jastraban, kte­rý své­ho hrdi­nu popi­su­je: „Je to tako­vý otlou­ká­nek toho­to fil­mu a my mu pra­cov­ně říká­me Vestibul Man“„Je to tak,“ dodá­vá reži­sér Jiří Mádl. „Kokeš totiž ve fil­mu prak­tic­ky vysky­tu­je pou­ze na chod­bě. Je to člo­věk, kte­rý má funk­ci a je si toho dob­ře vědom,“ cha­rak­te­ri­zu­je posta­vu reži­sér.

Jak se hra­je s dveř­mi

Mým hlav­ním herec­kým part­ne­rem je samo­zřej­mě Alois Švehlík, jako her­ci se potká­vá­me popr­vé, tak jsem z toho setká­ní měl radost,“ říká Adrian Jastraban a se smí­chem dodá­vá. „Ale jak ve fil­mu uvi­dí­te, mým oprav­du nej­čas­těj­ším herec­kým part­ne­rem jsou tady dve­ře.“

 

 

Mária Bartalos

 

Zrzka Anna

Máriu Bartalos si Jiří Mádl vybral do role Anny na cas­tingu. „Annu jsem si od počát­ku před­sta­vo­val zrza­vou, aby měla v sobě tako­vý vikingský gen,“ říká Jiří Mádl a dodá­vá, že barva vla­sů roz­hod­ně neby­la jedi­ným kri­té­ri­em výbě­ru.

Sousedská výpo­moc

Roličku tra­fi­kan­ta vytvo­řil herec Martin Sitta. „Jirka je můj sou­sed, tak jsem tu roli vytvo­řil rád,“ při­zná­vá Martin Sitta. „Jirky si moc vážím nejen pro­to, že je skvě­lý herec, ale že ohrom­ně pro­fe­si­o­nál­ně zvlá­dá i prá­ci reži­sé­ra, tak­že klo­bouk dolů,“ dodá­vá.

 

Otec a syn

V rolích otce a syna Ryparových se potká­va­jí sku­teč­ný otec a syn, her­ci Alois Švehlík a  David Švehlík. V rolích otce a syna se potka­li v krát­ké době již podru­hé, v roce 2018 se ve stej­né „kom­bi­na­ci“ obje­vi­li v jed­né situ­a­ci ve fil­mu Úsměvy smut­ných mužů.

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Na střeše7. února 2019 Na střeše Na střeše je druhým celovečerním filmem v režii Jiřího Mádla. Hlavní role v příběhu stárnoucího, osamělého muže, kterého náhodné události spojí s mladým Vietnamcem na útěku, vytvoří Alois […]
  • Na střeše - Z produkčního deníku7. února 2019 Na střeše - Z produkčního deníku Scény na střeše se točily v domě v centru Prahy, který má 7 pater + schody na střechu (8 nadzemních podlaží + střechu s další nástavbou se žebříkem) Na střechu bylo nutné dopravit […]
  • Lída Baarová – Recenze – 40%22. ledna 2016 Lída Baarová – Recenze – 40% Životopis o herečce Lídě Baarové režiséra Filipa Renče netřeba zdlouhavě představovat, protože má pomalu větší marketingovou propagaci než poslední Bond a je troufale nazýván […]
  • Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová)17. ledna 2016 Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová) Oficiální klip k filmu. https://www.youtube.com/watch?v=gHt_BcRXayU
  • Tmavomodrý svět2. ledna 2003 Tmavomodrý svět Český film s tmavomodrým odstínem Po pěti letech odmlky jsou tady a v plné síle...  Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době […]
  • Účastníci zájezdu - recenze2. května 2006 Účastníci zájezdu - recenze ento měsíc přišel do kin nový český film podle knihy Michala Viewegha - Účastníci zájezdu. Jaký je celovečerní debut nadějného mladého režiséra Jiřího Vejdělka? Více napoví naše […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K.29. srpna 2014 Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K. Scénář k seriálu napsal Zdeněk Zapletal, který napsal scénář, jehož děj se odehrává v právnickém prostředí, na soudě, kde se řeší rozvodové a občansko-právní spory. Hlavním hrdinou je […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *