Dana Droppová - Laura

Droppova

Laura je vaše prv­ní vel­ká fil­mo­vá role, jak jste si ji uži­la?

První dny byly tro­chu nároč­něj­ší, muse­la jsem si zvy­kat na spous­tu nových věcí. Velké fil­mo­vé natá­če­ní, a tedy i hra­ní před kame­rou, jsem ješ­tě neza­ži­la, tak­že to pro mě bylo ze začát­ku troš­ku stre­su­jí­cí. Nátlak lidí, pří­ka­zy “tady se postav, takhle to udě­lej”, spous­ta věcí na vstře­bá­vá­ní. Nutnost při­způ­so­be­ní se a nějak začít na pod­ně­ty rea­go­vat. Nicméně takhle ta prv­ní zku­še­nost byla moc pří­jem­ná. Celý štáb byl vel­mi trpě­li­vý, nikdo nespě­chal a všich­ni byli milí, což ten můj vnitř­ní strach postup­ně roz­měl­ňo­va­lo.

Jaká byla vaše prv­ní reak­ce, když jste se dozvě­dě­la, že v této pohád­ce bude­te hrát?

Rozhodně mě to hod­ně pře­kva­pi­lo. Proběhla tři cas­tingo­vá kola a u kaž­dé­ho dal­ší­ho jsem byla udi­ve­něj­ší a udi­ve­něj­ší, pro­to­že jsem ani z jed­no­ho kola nemě­la dob­rý pocit. I když jsem pořád hod­ně pře­mýš­le­la o tom, co je na mně tak zau­ja­lo, byla jsem šťast­ná a taky plná oče­ká­vá­ní.

Co vás zau­ja­lo na scé­ná­ři?

Líbilo se mi, že nemá kla­sic­ký pohád­ko­vý námět a není tuc­to­vý - princ a prin­cez­na, vel­ká lás­ka... Příběhová lin­ka není vede­ná pou­ze po zami­lo­va­ném páru, ale i přes hodi­ná­ře, kte­rý jim nepře­je. Nejvíc se mi líbí, že v naší pohád­ce nekon­čí všech­no před­ví­da­tel­ně. Hodinář, kte­rý milu­je vlast­ní pohod­lí, jed­ná na úkor svo­jí rodi­ny. Nechá se zlá­kat cham­ti­vos­tí a lakom­stvím, kte­ré i v dneš­ním svě­tě pře­vlá­da­jí nad něja­ký­mi základ­ní­mi pozi­tiv­ní­mi lid­ský­mi vlast­nost­mi, co se troš­ku vytrá­ce­jí...

Dostala jste něja­ké rady od herec­kých kole­gů?

Pokud jsem se na něco zepta­la, tak byli hod­ní a pora­di­li, ale do toho, jak jsem hrá­la, mi nemlu­vi­li. Byla jsem cel­ko­vě moc ráda, že jsem měla mož­nost hrát se zku­še­ný­mi her­ci jako je Viktor Preiss nebo Éva Bandor. Sledovala jsem je při tom, jak se při­pra­vu­jí na scé­nu, jak si roli zpra­co­vá­va­jí, aby moh­li vytvo­řit situ­a­ci, čímž jsem se vlast­ně sama uči­la. Stejně tak jsem měla vel­kou opo­ru v Michalovi Balcarovi. Ačkoliv jsme se před natá­če­ním nezna­li a vlast­ně jsme nasko­či­li hned do situ­a­ce, kdy se oprav­du moc milu­je­me (prv­ní scé­ny, kte­ré se natá­če­ly, byly v pří­bě­hu ty posled­ní), vždyc­ky mi ochot­ně podal pomoc­nou ruku a pora­dil, když jsem to potře­bo­va­la. Byl to skvě­lý par­ťák.

Jak se vám spo­lu­pra­co­va­lo s Jitkou Rudolfovou? Dostávala jste něja­ké rady i od ní? Byla přís­ná, nebo něco nechá­va­la i na vás?

Spolupráce s Jitkou byla skvě­lá. Popravdě nás doce­la dost nechá­va­la impro­vi­zo­vat. Pokud měla urči­tou před­sta­vu oscé­ně, kte­rou jsme nena­pl­ňo­va­li, tak nás samo­zřej­mě usměr­ni­la, ale jinak jsme měli v pod­sta­tě vol­nou ruku. Je to vlast­ně popr­vé, co jsem tak­to pra­co­va­la s reži­sé­rem, a upřím­ně jsem si mys­le­la, že těch při­po­mí­nek bude mít víc. Nicméně i tak to bylo stre­su­jí­cí, pro­to­že na sobě máte zod­po­věd­nost vytvo­řit situ­a­ci a vymys­let, jak by se měla herec­ky ztvár­nit. Ale nako­nec jsme našli spo­leč­nou ces­tu, kdy jsme herec­ky tva­ro­va­li posta­vu a Jitka nás pří­pad­ně v jejím jed­ná­ní posou­va­la tím správ­ným smě­rem.

Na jakou scé­nu z natá­če­ní nej­ra­dě­ji vzpo­mí­ná­te?

Zábavné situ­a­ce vzni­ka­ly, když jsme se na pla­ce sešli já, Michal a Éva. Shluk slo­ven­šti­ny, češ­ti­ny a slo­ven­šti­ny s maďar­ským pří­zvu­kem doká­že někte­ré situ­a­ce pěk­ně zamo­tat! A pak se mi ješ­tě moc líbi­la sva­teb­ní scé­na s Urbanem, a to hlav­ně díky aranž­má.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ12. srpna 2019 Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ Hodinářův učeň slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se výraznými kostýmy a vznikal na mnoha místech Česka. Tou nejlepší filmovou architekturou jsou totiž skutečná místa, […]
  • Andrea Hoffmannová: Nesním o konkrétní roli25. září 2018 Andrea Hoffmannová: Nesním o konkrétní roli Andrea Hoffmannová vystudovala hudebně-dramatický obor na brněnské konzervatoři a osm let působila v angažmá ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Zahrála si například ve filmech […]
  • LENKA KROBOTOVÁ EMILKA26. dubna 2017 LENKA KROBOTOVÁ EMILKA Jak byste popsala Emilku, kterou hrajete v trilogii Zahradnictví? Emilka je taková žena dobrého srdce, ale jednoduššího myšlení. Pohybuje se na malém městě. Pro mě to je ale žena s […]
  • Petra Špalková (rozhovor)30. května 2018 Petra Špalková (rozhovor) Když jste si přečetla scénář Petry Soukupové, měla jste nutkání něco na své postavě měnit? Dostala jste k tomu od režiséra prostor? Já jsem ještě před scénářem četla celou knihu Zmizet, u […]
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […]
  • Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM6. prosince 2017 Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM Co je Přání k mání za žánr? Pohádka? Komedie? Přání k mání je vykročení směrem k filmům našeho dětství. Je to vánoční rodinná komedie s magickými prvky. Také je to dobrodružný příběh plný […]
  • Rozhovor s Táňou Pauhofovou o filmu Toman28. září 2018 Rozhovor s Táňou Pauhofovou o filmu Toman Ve filmu hrajete Tomanovu sestru Aurélii. Měla jste nějaké informace o tom, jaká byla, které vás nasměrovaly k tomu, jak její postavu uchopit? Vzhledem k prostoru, jaký v příběhu má, to […]
  • Blaženka – Emília Vášáryová20. února 2017 Blaženka – Emília Vášáryová Můžete představit postavu, kterou ve filmu hrajete? „Na rozdíl od jiných postav ve filmu, které jsou historicky dané a skutečně existovaly, je Blaženka fiktivní postava, je to jeho […]
  • MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta)6. prosince 2017 MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta) Jak jste se k roli tatínka hlavního hrdiny dostal? A jak jste natáčení filmu prožíval? V létě mi zavolal režisér Vítek Karas s nabídkou role. Zrovna jsme se sousedem opravovali společný […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]