VLADIMÍR SMUTNÝ (kameraman)

Smutny

„Kde jsou ženy, je svět hez­čí“

 S reži­sé­rem Jiřím Vejdělkem jste spo­lu­pra­co­val už podru­hé. Je na obra­zo­vou strán­ku fil­mu stej­ně nároč­ný jako na her­ce?

Ve všech fil­mech reži­sé­ra Jiřího Vejdělka je vidět důraz na sty­li­za­ci obra­zu. Což je dnes vzác­né, ale prá­vě pro­to s ním rád spo­lu­pra­cu­ji, že ví, co chce.

 

Vizuální styl fil­mu vzni­kl na zákla­dě vaší tvůr­čí dis­ku­ze, nebo kdo a co jej vlast­ně urču­je?

Tak zva­ný „film look“ se vyví­jí prů­běž­ně během pří­prav fil­mu a během obhlí­dek. Ale v nepo­sled­ní míře ho před­ur­ču­je i žánr fil­mu. Protože prá­vě žánr urču­je způ­sob fil­mo­vé­ho vyprá­vě­ní, neboť dodr­že­ní pra­vi­del žán­ru je nesmír­ně důle­ži­té. Nehrajeme si na život, ale vyprá­ví­me pří­běh a tomu se musí­me podří­dit.

 

Kameramani zís­ká­va­jí oce­ně­ní pře­de­vším za vel­ko­le­pé pro­duk­ce nebo his­to­ric­ké fil­my, ale není to tak, že intim­ní fil­my jsou z hle­dis­ka sní­má­ní stej­ně nároč­né?


Kameramanská oce­ně­ní jsou spí­še vyjá­d­ře­ním vku­su hod­no­ti­te­lů v kom­bi­na­ci s mód­ní­mi tren­dy, a jako tako­vé bych je nepře­ce­ňo­val. Někdy víte, že jste udě­lal kame­ra­man­sky sil­ný film, ale do vku­su poro­ty nebo do oce­ně­ní se pros­tě „neve­jde­te“.

 

Není pro vás jako kame­ra­ma­na někdy těž­ké, když jste her­cům doslo­va „na tělo“ při jejich výko­nech? Nebojí se člo­věk někdy pohnout, aby nena­ru­šil jejich sou­stře­dě­ní?

Vztah mezi kame­ra­ma­nem a v tom­to pří­pa­dě hereč­ka­mi vždyc­ky byl a bude o vzá­jem­né důvě­ře.

Před kame­rou v ten oka­mžik nejsou Eliška Balzerová a Táňa Vilhelmová, ale mat­ka a dce­ra. A zase  všich­ni slou­ží­me pří­bě­hu, kte­rý vyprá­ví­me.

 

V čem pro vás bylo natá­če­ní fil­mu Tátova volha zají­ma­vé?

Asi tím vel­kým množ­stvím žen­ských postav, růz­no­ro­dostí jejich herec­kých před­sta­vi­te­lek. A tam, kde jsou krás­né a milé ženy, je svět hned lep­ší, a to jsme si oprav­du spo­leč­ně uží­va­li (smích).

 

Která scé­na vám byla nej­ná­roč­něj­ší a proč?

Nejnáročnější bylo vyrov­nat se s nepříz­ní poča­sí, pro­to­že to září, kdy jsme natá­če­li, slun­ce nezá­ři­lo a pří­běh by ho býval moc potře­bo­val. Měli jsme hod­ně exte­ri­é­rů a kra­ji­na ve slun­ci a pod mra­kem, to je roz­díl. Ale nějak jsme se s tím vypo­řá­da­li.

 

Kdybyste měl divá­ky pozvat do kina, na co bys­te je nalá­kal?

Na zvlášt­ní pří­běh ze svě­ta žen, kte­rý nám mužům bývá zastřen. Díky fil­mu do toho­to svě­ta nahléd­ne­me. A byl to prá­vě žen­ský úhel pohle­du, kte­rý mě nej­víc zau­jal a pře­kva­pil.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • TATIANA VILHELMOVÁ (Tereza)7. března 2018 TATIANA VILHELMOVÁ (Tereza) „Nalákám vás na prsa“  Co vás napadlo jako první, když jste dočetla scénář? Že je skvělý a že je v něm co hrát.  Bylo příjemné být dcerou paní Balzerové? Bylo. Protože není lepšího […]
  • MARTIN MYŠIČKA (Petr)14. března 2018 MARTIN MYŠIČKA (Petr) „Chtěli jsme obhájit pozitivní mužství“  Jaké to bylo hrát po boku všech těch úžasných hereček? Díky natáčení jsem se mohl po dosti letech znovu osobně setkat s Eliškou Balzerovou. […]
  • JANA PLODKOVÁ (Zelenková)14. března 2018 JANA PLODKOVÁ (Zelenková) „Aby to bylo ještě lepší“   Jak herečka přijímá, když je jí nabídnuta role žárlivé, a ne právě příjemné ženské? Také v takových situacích režisér herečce říká: Mám pro tebe roli na […]
  • VILMA CIBULKOVÁ (Kamila)14. března 2018 VILMA CIBULKOVÁ (Kamila) „Jirkovi zahraju cokoliv“  Vaše scéna s Eliškou Balzerovou, vlastně slovní přebíjená mezi manželkou a milenkou, vypadá částečně na improvizaci. Byla, nebo se odehrála přesně podle […]
  • Madla – Eva Herzigová20. února 2017 Madla – Eva Herzigová Zdá se, že se v poslední době věnujete čím dál tím více herectví. Masaryk je váš druhy český celovečerní film. Co vás zaujalo na projektu Masaryk, že jste se rozhodla úlohu přijmout? […]
  • Eva Kantůrková, scenáristka14. srpna 2018 Eva Kantůrková, scenáristka Česká prozaička a scenáristka. V 80. letech byla signatářkou a mluvčí Charty 77. Po ukončení studia filozofie a historie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v roce 1956 pracovala do […]
  • JAN HARTL – Kytka14. února 2012 JAN HARTL – Kytka Jan Hartl vystudoval pražskou DAMU. Hrál v Realistickém divadle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinohradech, Divadle Za branou II. a nyní je v Národním divadle v Praze. Ve filmu debutoval v […]
  • Rozhovor s Filipem Antoniem13. dubna 2017 Rozhovor s Filipem Antoniem Jak se ti spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali? S panem režisérem Jiřím Chlumským se mi pracovalo skvěle. Vždy věděl, co chtěl a šetřil naším i jeho časem. […]
  • Petr Čtvrtníček - velitel stráží29. února 2016 Petr Čtvrtníček - velitel stráží V této pohádce jste velitelem stráží, mohl byste nám vaši postavu nějak přiblížit?  Velitel stráží ve zmíněném projektu je 170 cm vysoký muž střední postavy, hovoří česky, slovensky, […]
  • BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová14. února 2012 BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová Za svou retardovanou Johanku v Renčově Requiem pro panenku získala ocenění na filmovém festivalu v Torontu, dvakrát (1995 a 1997) byla nominovaná na Českého lva za nejlepší ženský herecký […]