Vasil Fridrich: Všichni v sobě máme intenzivní dojmy z oněch dnů

Fridrich

Kdo je kapi­tán Hálek, kte­ré­ho hra­je­te?

Kpt.  Hálek  je  milu­jí­cí  man­žel,  trpě­li­vý,  dů sled­ný,  peč­li­vý  pro­fe­si­o­nál,  a  nad­to  ješ­tě maji­tel bul­do­čí vůle.

Co pro Vás bylo roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem se do role pus­tit?

Myslím, že všich­ni máme v sobě ješ­tě pořád ulo­že­ný inten­ziv­ní dojem z oněch dnů, kdy tato kauza vyplu­la napo­vrch a ovliv­ňo­va­la dění nejen v naší zemi. Tím chci nazna­čit, že jen málo­kte­ré­ho z Čechů, Moravanů nebo Slezanů nechá­vá toto téma chlad­ným. Z hle dis­ka pro­fes­ní­ho byl roz­ho­du­jí­cí skvě­lý scé nář a atrak­tiv­ně napsa­ná posta­va kpt. Hálka.

Dával jste si pozor, jaký alko­hol pije­te v době, kdy afé­ra pro­bí­ha­la?

Mám za to, že jsme všich­ni v tom obdo­bí žili ve stra­chu nejen o sebe, ale i o všech­ny vzdá­le­né i blíz­ké, kte­ří si ale­spoň občas dají něja­kou sklen­ku. A já mezi tako­vé roz­hod ně pat­řím. Proto jsem byl nanej­výš opa­tr­ný a domní­vám se, že kus té ostra­ži­tos­ti mně zůstal až dodnes. Hlídám si, co piju.

Jak se Vám pra­cu­je s Terezou Kopáčovou?

S Terezou se pra­cu­je radost­ně. Patří mezi reži­sé­ry, kte­ří přes­ně vědí, co chtě­jí, umě­jí to štá­bu preg­nant­ně vysvět­lit a ješ­tě se nebo jí dát naje­vo, že mají rádi her­ce. V tako­vém pro­stře­dí se tvo­ří bez obav a s chu­tí.

Jaké to bylo, stát se fil­mo­vým vyšet­řo­va­te­lem?

To je spl­ně­ný sen. Každý kluk si aspoň někdy pře­je být hrdin­ným kri­mi­na­lis­tou, kte­rý do pad­ne něja­ké­ho padou­cha.  A  bytos­ti,  kte­ré se sna­ží ulo­vit kpt. Hálek, jsou oprav­du mimo­řád­ně odpu­di­vé, tak­že o to vět­ší zados­tiu­či­ně ní je, když se smí­te podí­let na jejich dosti­že­ní.

Studoval jste pří­pad nebo něja­ký jiný mate­ri­ál při pří­pra­vě na tuto roli? Zjistil jste něco pře­kva­pu­jí­cí­ho?

Díky Romanu Málkovi jsme měli doko­na­lý a auten­tic­ký vhled do jejich prá­ce, tak­že ne bylo nut­né stu­do­vat z jiných zdro­jů. Sta o jen s ote­vře­nou pusou zachy­tá­vat v pau zách natá­če­ní všech­ny jejich his­tor­ky a čer pat ze zku­še­nos­tí sku­teč­ných kri­mi­na­lis­tů, kte­ří se na vyře­še­ní toho­to pří­pa­du lví mě rou podí­le­li.

Není zvlášt­ní natá­čet na mís­tech, kde se kauza sku­teč­ně ode­hrá­va­la?

Natáčení ve Zlíně a oko­lí bylo výji­meč­né prá­vě tím, že jsme se oci­ta­li na mís­tech, kde se jed­not­li­vé kro­ky toho zlo­či­nu ode­hrá­va­ly. Samozřejmě to spo­lu­vy­tvá­ří mimo­řád­nou atmo­sfé­ru ve štá­bu, ale já zejmé­na dou­fám, že se ten­to pocit, kte­rý jsme zaží­va­li my, pře­ne­se i na divá­ky u obra­zo­vek.

Na co bys­te u toho­to pro­jek­tu nalá­kal budou­cí­ho divá­ka?

Já sám jsem Metanol ješ­tě nevi­děl, ale jsem na oba díly mimo­řád­ně zvě­da­vý. A chci vě řit, že stej­ně zvě­da­ví jsou a budou i všich­ni v této zemi. Připomenout si dra­ma­tic­ké udá los­ti oněch dnů a mož­ná i zno­vu upo­zor­nit na to, že člo­věk má být vždyc­ky obe­zřet­ný v tom, co nale­je sobě, svým hos­tům nebo přá­te­lům, aby si při­pi­li na zdra­ví.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna.21. ledna 2014 Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna. Na následující tiskové konferenci představil film s přehledem a nadhledem sobě vlastním režisér, scénárista i herec Ondřej Sokol.Na scénáři pracoval ještě  Martin Finger a Petr Vydra. Na […]
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […]
  • Krásno - 60%27. ledna 2014 Krásno - 60% Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kamarádem Michalem (Martin Finger) do rodného města Šumperku, vrací se vzpomínkami zpět k dětským zážitkům a k neobjasněné smrti maminky Michala. […]
  • Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové19. dubna 2018 Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září roku 2012 vypukla tzv. […]
  • Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech2. února 2016 Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech Decibely lásky byla vaše první větší filmová zkušenost, takže  jaké vzpomínky a zážitky jste si z natáčení odnesla? Odnesla jsem si spoustu dojmů a zážitků. Potkala jsem se na place s […]
  • Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK Q. Co je nejlepší na tom, že jsi spláchnutej? A. Už nejsem pod nadvládou arogantních lidí! Nepoutají mě okovy lidské společnosti! Jsem plně emancipován! Jsem vymaněný z pastí a nástrah […]
  • ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ6. března 2017 ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ Kdo přišel s nápadem natočit film o Vláďovi Mišíkovi? Točila jsem o Zuzaně Michnové, ta byla na prvním místě, a pak jsem si řekla, že bych natočila ještě o […]
  • Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát2. února 2016 Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát Proč jste se rozhodl přijmout nabídku na poměrně velkou roli ve filmu Decibely lásky? Já jsem si při prvních kontaktech myslel, že si ze mě dělají srandu. Až když mi zavolal režisér a […]
  • NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY11. září 2017 NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY Poprvé v rámci české kinematografie se dostává na plátna snímek, který se pokouší nahlédnout fenomén tuzemské youtuberské scény. Vedle samotného tématu, které vytváří zajímavý […]
  • Jiří Macháček OTTO26. dubna 2017 Jiří Macháček OTTO Ve filmové trilogii Zahradnictví ztvárňujete majitele kadeřnictví Ottu, co vás při čtení scénáře nejvíc zaujalo? Zahradnictví vypráví kus českých dějin na příběhu jedné rodiny, tedy tu […]