Rozhovor s Kritýnou Bokovou o filmu Toman

TOMAN Kristyna Bokova foto Bara Lockefeer 5

S Ondřejem Trojanem to je váš dru­hý film. V Občanském prů­ka­zu jste hrá­la uči­tel­ku Pivoňkovou, sko­ro disi­dent­ku a teď role sou­druž­ky Miládky Třískalové. Nedotklo se vás to?

Naopak. Potěšilo. Že mě Ondřej obsa­zu­je do růz­ných poloh a můžu si vyzkou­šet věci, kte­ré mi jen tak někdo nena­bíd­ne.

Spolupráce po sed­mi letech, změ­ni­lo se za tu dobu něco.

Ne, je to jako s dob­rý­mi  kama­rá­dy, kte­ré jen dlou­ho nevi­díš. Kde jsme po Občanském prů­ka­zu skon­či­li, tam jsme na Tomanovi pros­tě navá­za­li.  A to bylo hez­ký.

Jaká je Milada Třískalová, sekre­tář­ka Zdeňka Tomana?

Miládka je na začát­ku šedá myš, kte­rá neví nic o svě­tě a mys­lím, ani o sobě, ale jak stou­pá s Tomanem, tak zjiš­ťu­je, jaké má mož­nos­ti, jak může pou­ží­vat své tělo, a kam až ji to může dostat. Není to oso­ba mně blíz­ká, ale jako kaž­dou roli, kte­rou hra­ju, i Třískalovou jsem se sna­ži­la obha­jo­vat a chá­pat a mít ji ráda. Bylo to těž­ké, v té době jsem neži­la, nevím, co by se mnou udě­la­la. Ale jsem nějak vycho­va­ná, a tak si mys­lím, že bych takhle nejed­na­la. Jenže nikdy člo­věk neví. Já si mys­lím, že ona byla do jis­té míry hlou­pá, naiv­ní. A najed­nou při­šla na to, jak se zajis­tit, jak být rela­tiv­ně v bez­pe­čí. Přestože v té době nebyl v bez­pe­čí nikdo.

Jak se vám toči­lo s reži­sé­rem Trojanem?

Jsou reži­sé­ři, kte­ří mají ten­den­ce všech­no vysvět­lo­vat a pak tako­ví, kte­ří neřek­nou sko­ro nic. Ondřej nechá­vá pro­stor, ale záro­veň cítím z jeho reak­cí, kdy jdu správ­ným smě­rem. Stačí, když řek­ne „Tohle se mi líbí“, nebo „Tohle zkus jinak“. Umí tak jem­ně navá­dět, není strikt­ní, tak­že se při prá­ci s ním cítím svo­bod­ně, a to je vel­ký dar.

A jaká byla spo­lu­prá­ce s Jiřím Macháčkem? Znáte se dlou­ho, máte za sebou spo­leč­né fil­my i diva­dlo. To je asi pak na pla­ce poho­da?

Někdy se s kama­rá­dem točí vlast­ně špat­ně, pro­to­že ho zná­te z osob­ní­ho živo­ta a vidí­te, kdy „hra­je“. Ale s Jirkou to tak vůbec nemám. On hra­je tak, že nevím, že hra­je. A je to hroz­ně cit­li­vý par­ťák, není ego­cen­t­ric­ký, dává pro­stor, jsme tan­dem. Jsou někte­ří her­ci, kte­ří se sou­stře­dí jen na sebe a toho dru­hé­ho zazdí. Jirka ne. Ano, moje role, Miládka, není krás­ný člo­věk, ale celý štáb a natá­če­ní bylo krás­né. Na to, jak je doba tře­tí repub­li­ky tem­ná, tak atmo­sfé­ra na pla­ce byla hroz­ně osvo­bo­zu­jí­cí. Byla tam pro­fe­si­o­na­li­ta, ale i vzduch a legra­ce.

Na roz­díl od Jiřího Macháčka jste své­ho dru­hé­ho herec­ké­ho part­ne­ra, slo­ven­ské­ho her­ce Mariana Mitaše, kte­rý hra­je budou­cí­ho pro­ku­rá­to­ra a vra­ha Karla Vaše, nezna­la vůbec. Jak se vám hrá­lo s ním?

No, prv­ní setká­ní mě zara­zi­lo. S Marianem jsme se potka­li až na pla­ce a on byl tak v roli, že půso­bil oprav­du děsi­vě. Až jsem si říka­la, že buď tak době hra­je, nebo je to oprav­du straš­ný člo­věk. Ale už po prv­ním natá­če­cím dni se uká­za­lo, že je úpl­ně v poho­dě a že k nám skvě­le zapa­dl. Jen ten prv­ní den váž­ně půso­bil na všech­ny, na Jirku i na Ondru, úpl­ně stej­ně. Jako hroz­ná sviněJ

A co poste­lo­vé scé­ny. V tomhle fil­mu se s nimi nešet­ři­lo.

Vždycky jsem před tako­vou scé­nou hroz­ně ner­vóz­ní. Je to div­né, před­stí­rat vášeň, ved­le na metr kame­ra­man, zvu­kař. Dostanu se jako­by nad sebe a říkám si, co to tady v dospě­los­ti před­vá­dím. Ale tře­ba Jirka mi neu­vě­ři­tel­ně pomá­hal pře­ko­nat stud, řek­li jsme si přes­ně, jak tu scé­nu pojme­me. Je to pak už spíš tako­vá cho­re­o­gra­fie. Ono ani jemu to neby­lo pří­jem­né. Takže se pak z vás sta­nou dvě spří­z­ně­né duše, kte­ré jen chtě­jí, aby to bylo za nimi.

Mohla jste si tyhle scé­ny nějak upra­vit na tělo?

Ve scé­ná­ři stá­lo, že se Třískalová musí svlék­nout. A pro­to­že já se nera­da svlé­kám, tak jsem muse­la vychyt­ra­le jít za Ondřejem a pora­dit mu, co je víc sexy. Že to odha­le­né tělo je prvo­plá­no­vé a že je lep­ší, když si Miládka sun­dá kalhot­ky, ale košil­ka zůsta­ne a fan­ta­zie může pra­co­vat. A Ondřej to naštěs­tí vzalJ

Když mlu­ví­te o cho­re­o­gra­fii. Jste vystu­do­va­ná taneč­ni­ce, ne hereč­ka. Jak to poci­ťu­je­te při hra­ní?

Když jdu na nové natá­če­ní, tak mám vždyc­ky v sobě stud a respekt k her­cům. Vím, že herec­tví vystu­do­va­li, umí mlu­vit, pou­ží­vat hlas. Tohle já stá­le dohá­ním, nemám tu jis­to­tu, kte­rou oni i díky ško­le mají. Tanec mi na dru­hou stra­nu pomá­há v tom, že si roli nasa­dím fyzic­ky. Například začnu cho­dit hrba­tá, schou­le­ná do sebe, nebo se nao­pak vypnu, nebo dokon­ce „vyprsím“, jako u role Miládky.  Mně to fyzic­ké zpět­ně pomů­že ucí­tit i uvnitř pocit té posta­vy a pak si ji držet

Víte, jak Milada Třískalová dopadla?

Špatně. Vzala si budou­cí­ho pro­ku­rá­to­ra vykon­stru­o­va­ných pro­ce­sů Karla Vaše. A o něm se ví, že byl sadis­ta.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Film Toman. Hrát Gottwalda bylo děsivé, říká Aleš Procházka.7. září 2018 Film Toman. Hrát Gottwalda bylo děsivé, říká Aleš Procházka. Roli největšího masového vraha v našich novodobých dějinách, prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, ztvárnil ve filmu Toman herec Aleš Procházka. Stejně jako u dalších […]
  • ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU28. února 2012 ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU Co je hlavním tématem vašeho nového filmu? Je to film o rodinných vazbách a o tom, jakým způsobem se promítají úlety rodičů do života jejich dětí. On narušuje rodinu od začátku svým […]
  • Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 321. ledna 2015 Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Zdeněk Troška je v Česku nejpopulárnější, ale také kritiky asi nejsledovanější režisér. On si však z kritiků nic nedělá a vždy říká, že ještě než vůbec začne točit, kritici mají své […]
  • Sabina Remundová MAŘČI26. dubna 2017 Sabina Remundová MAŘČI Koho hrajete v trilogii Zahradnictví? Jsem veselá teta Marči. Doufám, že veselá. Řekla bych, že je to taková tragikomická postava. Dost často se projevuje takovým způsobem, že ostatní […]
  • Hastrman - Rozhovor s Janem Kolaříkem20. dubna 2018 Hastrman - Rozhovor s Janem Kolaříkem Ve filmu hrajete postavu faráře Fidelia, který je rozpolcený a odhaluje i své temné lidské stránky. Je pro vás tento vnitřní konflikt u osoby faráře společensky přijatelný? Jestli je ten […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Jaroslav Dušek12. října 2016 Jaroslav Dušek Jeden z nejtalentovanějších herců své generace je doma jak před filmovými kamerami, tak na divadelních prknech. Jeho dlouhodobým projektem je divadlo Vizita, založené společně s Janem […]
  • Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem Ve filmu si své manželky moc nevšímáte, máte ji, jak se říká, jistou. Co děláte vy osobně ve svém skutečném manželství pro to, aby vám nezevšednělo? S mojí ženou jsme spolu z mého pohledu […]