ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv...

DSC 8557

Radmila Zrůstková inspi­ru­je vita­ri­á­ny, vega­ny a kaž­dé­ho, kdo chce odleh­čit jídel­ní­ček svý­mi kni­ha­mi, ale i svý­mi kur­zy. Samotné ji živá stra­va změ­ni­la život a zachrá­ni­la zdra­ví. Nyní pří­jem­ně pře­kva­pi­la kni­hou, ve kte­ré kom­bi­nu­je pou­hé dvě základ­ní ingre­di­en­ce, čis­tou vodu a ovo­ce, zele­ni­nu, bylin­ky a koře­ní. Limonády, kte­ré snad nelze nazvat jinak než křiš­ťá­lo­vě čis­té.

Mátu vylu­ho­va­nou ve vodě už mož­ná z let­ních recep­tů zná­te. Ta je tak nějak medi­ál­ně proflák­nu­tá. Ale dáte si do vody třeš­ně? Nebo v zimě suše­ná jablíč­ka a hře­bí­ček, sko­ři­ci? Nebo borův­ky, heř­má­nek? Zkuste to!

Musím říci, že mno­ho recep­tů ve mne doslo­va vyvo­la­lo nad­še­ní – jak jed­no­du­chý nápad a obrov­ský efekt? Jaké zjem­ně­ní chu­tí a vůní, po vší té nálo­ži umě­le dochu­co­va­ných a k otu­pě­lým chu­ťo­vým buň­kám už agre­siv­ním pokr­mům kon­venč­ní stra­vy. A tak se prv­ní otáz­ka nabí­zí? Spousta lidí řek­ne, že žád­nou vůni a chuť ve vodě necí­tí, ačko­liv se v ní tře­ba dvě hodi­ny mace­ro­va­ly viš­ně. Jak dlou­ho trvá, než se chu­tě zjem­ní nato­lik, aby běž­ný člo­věk oprav­du oce­nil tu nád­her­ně ochu­ce­nou čis­tou vodu?

To je asi vel­mi indi­vi­du­ál­ní, kaž­dý z nás je ori­gi­nál a i naše smys­ly jsou na růz­né úrov­ni. Mě tyto věci pře­de­vším vel­mi baví a líbí se mi mít na sto­le džbán s vodou, ve kte­ré jsou čer­stvé bylin­ky, ovo­ce, koře­ní... Sama vůně také necí­tím, mám ten pro­blém, že od  malič­ka nemám čich, zkrát­ka mi chy­bí jeden smy­sl. Netuším, jak je to mož­né, léka­ři mi na to vlast­ně nikdy nic neřek­li.  Žít ale člo­věk může i bez toho, i když je samo­zřej­mě vel­mi ochu­zen o vůně, ale také osvo­bo­zen od pachů. Já jsem to při­ja­la jako sou­část sebe.

Více na Kritiky.cz
Krátké video vám v NHL 19 ukáže realistické kolize Electronic Arts vydalo krátké video ohledně jejich letošního ročníku NHL. V pořadí již dev...
Ester Ledecká Zopakujte si druhou zlatou jízdu Ester Ledecké, tentokrát ve Snowboardu - paralelním slalomu....
Cesta ven (2014) Za film "Cesta ven" jsem moc rád. Až se mi chce napsat něco ve smyslu, že konečně někdo nato...
Nejlepší filmy roku 2018 Letos jsem nakonec rozdělil nejlepší filmy roku do třech kategorií po deseti, přičemž vychá...
První klapka historického filmu Jan Hus padla v Anežském klášteře V sobotu 14.6.2014 začal režisér Jiří Svoboda(Sametoví vrazi, Skalpel,prosím, Zánik samoty ...

Kuchařka Domácí nápo­je pro zdra­ví zabí­rá obdo­bí od jara do zimy, hez­ky celý rok nás inspi­ru­je sezón­ním ovo­cem. Chutě jste sbí­ra­la postup­ně celý rok, nebo kuchař­ka vzni­ka­la v men­ším časo­vém roz­sa­hu?

Kniha vzni­ka­la téměř rok. Neměla jsem v šuplí­ku žád­né recep­ty, zkrát­ka jsem zkou­še­la růz­né mož­nos­ti a pře­de­vším jsem to poja­la jako inspi­ra­ci pro čte­ná­ře.

No a nemůžu se neze­ptat. Recept, na kte­rý jsem zatím nemě­la odva­hu. Odšťavněný gre­pfru­it a do něj troš­ku nakrá­je­né cibu­le a hruš­ky, dolí­vá­me pra­me­ni­tou vodou a může­me při­dat cukr… No pane jo, grep a cibu­le, kde toto vznik­lo?

Proč ne? Chtěla jsem i něco neob­vyk­lé­ho pro nebo­jác­né.  Grapefruit pat­ří k mým vel­mi oblí­be­ným dru­hům ovo­ce, milu­ju jeho chuť a jeho pozi­tiv­ní účin­ky pro náš orga­nis­mus jsou, mys­lím, dob­ře zná­mé a cibu­le je pří­rod­ní anti­bi­o­ti­kum, chrá­ní nás před mno­ha nedu­hy. Hruška obsa­hu­je vel­ké množ­ství pří­rod­ních cuk­rů, tak­že dola­dí chuť. Je to hra­ní si s chu­tě­mi, kte­ré nám mohou vyho­vo­vat, nadchnou nás a nebo ne.

Voda je zná­má tím, že do sebe pře­jí­má nejen chu­tě a vůně, ale i ener­gie. Sama to v kni­ze s vel­kou poko­rou a úctou zmi­ňu­je­te. Využíváte Vy sama nějak ener­ge­tic­ky upra­ve­nou vodu pro své zdra­ví?

Vodu vět­ši­nou vní­má­me jako něco oby­čej­né­ho, co tady je pořád a nemu­sí­me to moc řešit, jen oto­čí­me kohout­kem. Před mno­ha lety jsem nara­zi­la na rus­ký doku­ment „Voda“, kte­rý mě vel­mi pře­kva­pil a nadchl. Najednou jsou vodu zača­la vní­mat úpl­ně jinak.  Snažím se s ní ale­spoň v duchu komu­ni­ko­vat a oce­ňo­vat ji.

Od svých dcer jsem dosta­la kara­fu se zla­tým sym­bo­lem kvě­tu živo­ta. Do této kara­fy si dávám vodu, kte­rá se v kara­fě revi­ta­li­zu­je a oži­vu­je ji po dlou­hé ces­tě vodo­vod­ním potrubím, kte­ré je pro vodu vel­mi osla­bu­jí­cí. Prý to bylo vyzkou­še­no v něko­li­ka labo­ra­to­řích, kde vodu foto­gra­fo­va­li stej­ným způ­so­bem  jako Masaru Emoto, kte­rý vodu zkou­mal mno­ho let. Můj muž říká naší vodě v kara­fě „zla­tá voda“.

Je samo­zřej­mě mno­ho jiných mož­nos­tí, jak vodě dodat ener­gii. Každý si může vodu ener­gi­zo­vat pod­le své­ho nej­lep­ší­ho poci­tu.

A kdy­by tedy hud­ba měla nabí­jet vodu pozi­tiv­ní ener­gií… Jakou hud­bu bys­te své nej­ob­lí­be­něj­ší skle­ni­ci vody pouš­tě­la?

Hudba nabí­jí nejen vodu, ale také mně a věřím, že to tak má vět­ši­na lidí. U mne zále­ží na nála­dě a roz­po­lo­že­ní, jakou hud­bu  zrov­na poslou­chám a tím bych se také řídi­la.

K mým nej­ob­lí­be­něj­ším inter­pre­tům pat­ří Zaz, Lara Fabian, Aneta Langerová, Abba, Kamil Střihavka, Václav Neckář, Tomáš Klus a mno­ho dal­ších. Miluji i hud­bu tzv. váž­nou, kte­rá je nabi­tá vel­mi sil­ný­mi ener­gi­e­mi. Mezi mé oblí­be­né skla­da­te­le pat­ří Mozart, Bach, Vivaldi, ale také Dvořák a Smetana, kte­ré­ho jsem si vytáh­la jako matu­rit­ní otáz­ku.

Děkuji za roz­ho­vor a pře­ju hod­ně inspi­ra­ce k dal­ší tvor­bě....

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky: