MARTIN MYŠIČKA (Petr)

Mysicka

„Chtěli jsme obhá­jit pozi­tiv­ní muž­ství“

 Jaké to bylo hrát po boku všech těch úžas­ných here­ček?

Díky natá­če­ní jsem se mohl po dosti letech zno­vu osob­ně setkat s Eliškou Balzerovou. Kdysi jsem jí hrál v jed­né insce­na­ci syna. Velice si této dámy vážím. A i když už nejsem úpl­ný začá­teč­ník, je pro mě výbor­nou ško­lou vidět ji při prá­ci a být pří­mo ved­le ní, tako­vé velezku­še­né vyni­ka­jí­cí kole­gy­ně. Takto jsem se při natá­če­ní mohl setkat i s paní Emilií Vášáryovou, Bolkem Polívkou a nej­ví­ce

Více na Kritiky.cz
A proto nejíme zvířátka.... Protože nejsou produktem k jídlu? První dětská knížka, která se na zvířátka dívá jiným způsobem. Roztomilým, leč důraz...
Vasil Fridrich: Všichni v sobě máme intenzivní dojmy z oněch dnů Kdo je kapitán Hálek, kterého hrajete? Kpt.  Hálek  je  milující  manžel,  trpělivý, ...
Soutěž o náhodný klíč Steam září - výherce Tak jsem vybral výherní texty! A klíč získává uživatel facebooku Luff El Candys....
POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH Hledáte-li skutečného pomocníka na to, jak se naučit jednoduše rozlišovat stromy ve svém ok...
Fable: The Journey (Kinect Ready) ...

samo­zřej­mě s Táňou Vilhelmovou. Ta je sice mlad­ší, ale velezku­še­ná je vlast­ně taky. Strávili jsme spo­leč­ně něko­lik veli­ce pří­jem­ných dní a moh­li si tak toho hod­ně říci. Rád na ta setká­ní vzpo­mí­nám. S Táňou se zná­me vel­mi dlou­ho, hrá­li jsme spo­lu již před dva­a­dva­ce­ti lety ve fil­mu Šeptej, pak jsem se potka­li v Národním diva­dle a pak samo­zřej­mě i něko­lik sezón v Dejvickém diva­dle. Táňa je oprav­du vše­stran­ně talen­to­va­ná hereč­ka, diva­del­ní i fil­mo­vá, výbor­ně i zpí­vá a tan­čí, má v sobě vel­kou sílu, až mám před ní vlast­ně tro­chu ostych, ale hra­je se mi s ní výbor­ně a jsem rád, že jsme se tak­to moh­li potkat.

 

Vyžadovaly něja­ké spe­ci­ál­ní zachá­ze­ní?

Ony to nevy­ža­do­va­ly ve smys­lu, že by si o to nějak říka­ly, ale bylo samo­se­bou, že ta setká­ní měla v sobě jakousi nevy­řče­nou noble­su a vzá­jem­ný respekt.

 

Jaká byla vaše spo­lu­prá­ce s Jiřím Vejdělkem? Říká se o něm, že je to reži­sér, co opa­ku­je, dokud nedo­sta­ne, co chce…


S Jiřím Vejdělkem jsem pra­co­val popr­vé a byla to prá­ce vel­mi tvůr­čí. Nejprve jsme dost dis­ku­to­va­li o rolích, o vzta­hu Petra a Terezy, i jsme spo­leč­ně upra­vo­va­li text pře­de­vším jed­no­ho klí­čo­vé­ho dia­lo­gu. A musím říci, že natá­če­ní s ním je sice tvůr­čí, on v kaž­dém zábě­ru usi­lu­je o něja­ké zlep­še­ní, dává nám zpět­nou vazbu, hle­dá vari­an­ty vnitř­ních obsa­hů, ale je záro­veň veli­ce nároč­né. A to pře­de­vším pro­to, že někte­ré scé­ny se natá­čí téměř v nespo­čet­ném množ­ství zábě­rů.

Více na Kritiky.cz
Soutěž s filmem - Po hlavě do prdele Jednoduchá soutěž o 3 trička s tímto filmem. ...
Revoluce - 19. 10. 2018 - Divadlo pod Palmovkou Teatr NO99, Tallinn, Estonsko, režie: Ene-Liis Semper a Tiit Ojasoo Vstupenky: goout.net/cs/listky...
Verča a prasorožec - Jednorožcem může být každý - vzhled není to nejdůležitější Verča má dva sourozence. Sestru Majku a bratra Filipa. Momentálně měli něco v plánu. Bylo t...
Hitch: lék pro moderního muže Jste-li muž, ani ne tak moderní, jako spíš nesmělý a nevíte, jak se přiblížit k dívce sv...
RICHARD GERE ZÍSKÁ CENU ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII Významný americký herec Richard Gere, převezme na 50. MFF Karlovy Vary nejvyšší ocenění - K...

 

V posled­ních letech jde­te z role do role, pře­kva­pi­lo vás přes­to něco při natá­če­ní?

Asi to bylo prá­vě natá­če­ní toho zásad­ní­ho dia­lo­gu Petra a Terezy, kte­rý měl něko­lik stran tex­tu,

a kte­rý byl emo­tiv­ně dosti nároč­ný. Jeli jsme to urči­tě víc než pade­sát­krát. Dokonce jsem zasle­chl, až se mi tomu nechce věřit, že jsme měli deva­de­sát kla­pek. Tedy mys­lím tím ten jeden dia­log, ale

z růz­ných posta­ve­ní kame­ry a v kom­bi­na­ci s růz­ný­mi objek­ti­vy a v kom­bi­na­ci s růz­ný­mi herec­ký­mi pod­tex­ty.

 

Vaše posta­va má pře­kva­pi­vý vývoj. Jak jste k její­mu ztvár­ně­ní při­stu­po­val?

Petra vidí­me ve fil­mu pře­de­vším pohle­dem hlav­ní hrdin­ky, tak­že pro mne bylo nároč­né ho tzv. obhá­jit. Ale mys­lím, že mezi řád­ky je ukry­ta jeho síla. PetrTerezu peču­je, a i když se mu nedo­stá­vá vdě­ku, pokra­ču­je v tom, pro­to­že vztah vní­má i jako roz­hod­nu­tí a prá­ci.

 

S Jirkou Vejdělkem jsme stá­le řeši­li, jak obje­vit v Petrovi něja­ké pozi­tiv­ní muž­ství. Aby pro divá­ka nebyl jenom nepří­jem­ný a necit­li­vý sla­boch. Nechtěli jsme, aby vyzně­ní vzta­hu Petra a Terezy bylo čer­no­bí­lé. A nao­pak jsme chtě­li, aby jejich vztah měl něja­kou nadě­ji, i když pro­chá­zí kri­zí.

 

Patříte mezi ty lidi, kte­ří se sna­ží smut­né život­ní oka­mži­ky pře­kle­nout pozi­tiv­nem, nebo jim nao­pak pro­pa­dá­te?

Smutek je čas­to způ­so­ben tím, že nás opouš­tí něco nebo někdo, co nám bylo dra­hé a je těž­ké se od

toho odpou­tat. Je to těž­ké, ale již ze zku­še­nos­ti vím, že za tím při­ja­tým a pro­ži­tým smut­kem, tedy za tou ztrá­tou, se ukrý­vá něco nové­ho. Něco, co sto­jí za to vpus­tit do živo­ta.

 

Kdybyste měl divá­ky pozvat do kina, na co bys­te je nalá­kal?

Je to neob­vyk­lá road movie s vel­mi neob­vyk­lým, ale o to více krás­ným autem. Ale ta mno­hem zají­ma­věj­ší ces­ta se ode­hrá­vá v sym­bo­lic­ké rovi­ně. Je to vlast­ně něko­lik cest najed­nou. Matka

s dce­rou pát­ra­jí po tajem­ství otce, ale pře­de­vším hle­da­jí ces­tu k sobě. Tereza záro­veň hle­dá ces­tu ke své vnitř­ní svo­bo­dě. PetrTerezou se ocit­nou na život­ní kři­žo­vat­ce a hle­da­jí, zda jejich dal­ší ces­ta bude spo­leč­ná nebo ne. Ale to vše se ode­hrá­vá způ­so­bem, kte­rý není trýzni­vý, ani ponu­rý, nýbrž       s leh­kým pou­smá­ním a snad i hře­ji­vým poci­tem na srd­ci. Přijďte do kina a uvi­dí­te, a já věřím, že nebu­de­te lito­vat.

Více na Kritiky.cz
Krátké filmy Future Shorts se vrací na Flédu Celosvětový pop-up festival Future Shorts se již třetím rokem pravidelně vrací do Brna, vždy...
David Gránský 26 let český zpěvák a herec, narozen ve Znojmě dětství strávil v Irsku, má 2 brat...
Tátova volha - 65 % Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí...
Hellboy - Recenze - 80% Král je mrtev, ať žije král! Tentokrát ale ten pekelný. Hellboy se konečně vrací na plátna...
Outlast Hra zdarma v rámci Xbox live Gold - 16/12 - 15/01...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Martin Myšička - Horníci si dnes rozhodně zaslouží více respektu a péče27. května 2018 Martin Myšička - Horníci si dnes rozhodně zaslouží více respektu a péče Jak byste popsal inženýra Tomana, kterého ve filmu hrajete? Je to člověk, který se příliš nepohybuje v podzemí dolu, ale spíše v kancelářích, kde měl na starosti řízení provozu. Toman měl […]
  • MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta)6. prosince 2017 MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta) Jak jste se k roli tatínka hlavního hrdiny dostal? A jak jste natáčení filmu prožíval? V létě mi zavolal režisér Vítek Karas s nabídkou role. Zrovna jsme se sousedem opravovali společný […]
  • „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable23. srpna 2017 „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable Česká televize připravila komediální seriál režiséra Michala Vajdičky, který vznikl podle scénáře spisovatelky Ireny Obermannové, Trapný padesátky. „Padesátka je pro ženu důležitý životní […]
  • Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT6. prosince 2017 Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KARAS, režisér Dne 2. 10. 2017 to byly přesně čtyři roky, kdy Vítu Karasovi přinesl producent Jan Maxa […]
  • Tátova volha - 65 %7. března 2018 Tátova volha - 65 % Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […]
  • Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj26. října 2010 Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj Další filmový výlet do časů husákovské normalizace, který by měli povinně zhlédnout všichni fanoušci retro seriálu Vyprávěj. Na rozdíl od nekonfliktního televizního nostalgického […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […]