Martha Issová - Dukla 61 je příběhem lidí, kteří skutečně žili a zemřeli kvůli lidskému selhání

  •  
Issova

Věděla jste něco o dukel­ské tragé­dii před­tím, než jste si pře­čet­la scé­nář?

Přiznám se, že než jsem pře­čet­la scé­nář k Dukle 61, nemě­la jsem o té tragé­dii ani tuše­ní. Myslím, že to sou­vi­sí mimo jiné s tím, že komu­nis­tic­kou stra­nou ovlá­da­ný tisk v té době zame­tal podob­né zále­ži­tos­ti pod kobe­rec, pro­to­že neby­lo v jeho zájmu o tako­vých věcech infor­mo­vat. I pro­to jsem ráda, že Dukla vznik­la.

Co praž­skou hol­ku nej­ví­ce pře­kva­pi­lo na pří­bě­hu z drs­né­ho hor­nic­ké­ho regi­o­nu?

Máte sice prav­du, ale praž­ská hol­ka se naro­di­la rodi­čům, kte­ří v Ostravě pro­ži­li poměr­ně zásad­ních osm let své­ho mla­dé­ho živo­ta, pro­to­že moje mamin­ka šla po stu­di­ích na DAMU do angaž­má Divadla Petra Bezruče. Táta sice dodě­lá­val ško­lu a poslé­ze pra­co­val v Praze, ale trá­vil tam s ní také hod­ně času. A pro­to­že to byla doba pro ně for­mu­jí­cí a v Ostravě začát­kem 70. let se toho dělo mno­ho zají­ma­vé­ho, byl ten kraj sou­čás­tí i mého živo­ta, pro­to­že se o tom čase doma hod­ně mlu­vi­lo a jez­di­la k nám do Prahy spous­ta ost­rav­ských kámo­šů. Takže se dá říct, že s tím měs­tem jsem odjak­ži­va nějak spo­je­ná. Díky tomu jsem měla i urči­tou před­sta­vu o haví­řích v té době, pro­to­že byli nedíl­nou sou­čás­tí toho vše­ho. Žádnou selan­ku jsem si roz­hod­ně nepřed­sta­vo­va­la.

Ve fil­mu mlu­ví­te v seve­ro­mo­rav­ském náře­čí. Jak jste se s tím popa­so­va­la? A obec­ně – jak moc náře­čí for­mu­je posta­vu?

Já mám tyhle úko­ly straš­ně ráda. Naučit se mlu­vit nebo hýbat nebo pro­je­vo­vat jako někdo úpl­ně jiný. A zvlášť co se týče jazy­ka, je to pro mne zábav­né, pro­to­že mám cel­kem dob­rý hudeb­ní sluch, a je to pro mne výzva doká­zat si plně osvo­jit mlu­vu, kte­rou člo­věk nikdy před­tím nepo­u­ží­val. Navíc v pří­pa­dě Dukly nade mnou bděl něja­ký anděl stráž­ný, kte­rý mě měsíc před natá­če­ním dove­dl k paní Zdeně Miklušové, mamin­ce her­ce Roberta Mikluše, kte­rý v Dukle také hra­je. Ta, jak jsem zjis­ti­la, je roze­ná Ostravačka s pře­krás­ným pří­zvu­kem a čis­tě ost­rav­skou duší, man­žel­ka býva­lé­ho haví­ře, kte­rý pra­co­val pří­mo na Dukle. Seznámily jsme se po před­sta­ve­ní, kte­ré jsme v Ostravě hrá­li s Dejvickým diva­dlem, a Zdena nás pro­táh­la noč­ní Ostravou. Někdy kolem čtvr­té ráno mi bylo jas­né, že nikdo jiný mě ost­rav­sky mlu­vit lépe nena­u­čí, a to se také sta­lo! Pracovaly jsme na tom pil­ně a Zdena byla tvr­dá, ale vyni­ka­jí­cí uči­tel­ka. A byla i mou vel­kou inspi­ra­cí pro posta­vu Marie. Patří jí můj veli­ký dík!

Poprvé (pokud se neple­tu) jste si zahrá­la roli mat­ky, navíc mat­ky dospě­lé­ho syna, což při Vašem věku a dív­čí vizá­ži může divá­ky pře­kva­pit. Jakou mat­kou je Vaše fil­mo­vá Marie?

Matku urči­tě popr­vé nehra­ji, už jich mám za sebou něko­lik, ale je prav­da, že je to popr­vé, kdy hra­ju mat­ku čtyř dětí, z nichž ten nej­star­ší je dospě­lý člo­věk. Ale v té době na tom neby­lo nic zvlášt­ní­ho, ženy mého věku, tedy šestatři­ce­ti­le­té, byly už běž­ně i babič­ka­mi. Moje mamin­ka poro­di­la star­ší­ho bra­t­ra, když ji bylo dva­cet čty­ři, a měla nad poste­lí napsá­no: sta­rá prvo­ro­dič­ka. Jinak Marie je mat­ka prak­tic­ká, úspor­ná, drs­ná, a ačko­li to tak lec­kdy nevy­pa­dá, vel­mi milu­jí­cí.

Co pro Vás bylo herec­ky nej­slo­ži­těj­ší? Nářečí, kos­týmy, nebo kon­text pří­bě­hu?

Nejsložitější bylo zamas­ko­vat a ke kon­ci natá­če­ní i se nasou­kat do kos­tý­mu se zvět­šu­jí­cím se těho­ten­ským bříš­kem. Co se náře­čí týče, bylo to slo­ži­té, ale jak jsem už řek­la, mám tyhle úko­ly ráda a přá­la bych si jich dostá­vat mno­hem víc!

Co je pro Vás hlav­ním sdě­le­ním, chcete-li posel­stvím fil­mu?

Nejlepší je, když si to sdě­le­ní najde kaž­dý sám. Tak ale­spoň vní­mám smy­sl umě­ní, že kaž­dý v tom vidí něco jiné­ho, co na něj půso­bí. Pro mne je na tom sil­né, že je to pří­běh lidí, kte­ří sku­teč­ně žili a zemře­li kvů­li lid­ské­mu selhá­ní, navíc se o tom ješ­tě nijak moc nemlu­vi­lo, a tak mám pocit, že tím fil­mem může­me při­nést klid jejich duším i srd­cím těch, kte­ří tu po nich zůsta­li.

V čem jsou výho­dy a nevý­ho­dy, režíruje-li Vás Váš život­ní part­ner?

Když mi David tu roli nabí­dl, měla jsem ohrom­nou radost, ale záro­veň jsem cíti­la vel­kou odpo­věd­nost a bála jsem se, aby mě při prá­ci nesva­zo­va­la. Ten pocit ze mě spa­dl prv­ní den natá­če­ní. Práce s Davidem mě nesmír­ně těši­la, bavi­la a inspi­ro­va­la. Je to můj nej­ob­lí­be­něj­ší reži­sér.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • dabel14. května 2012 Líbáš jako ďábel - 65 % Tato věta padne ke konci filmu a není to v situaci nijak příjemné pro jednoho z hlavních hrdinů nového filmu režisérky a scénáristky Marie Poledňákové. Film je pokračováním divácky úspěšné […]
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
  • Husiti - 40 %12. listopadu 2013 Husiti - 40 % Husitů se nebojíme a klidně si vymyslíme vlastní verzi, jak je možné vykládat historické období za vlády panovníka Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Kazatel Jan Hus může  horovat  za […]
  • Novinářská konference - Husiti6. listopadu 2013 Novinářská konference - Husiti Člen naši redakce se zúčastnil novinářské projekce filmu Husiti. Přinášíme Vám unikátní fotografie tvůrců. Fotografie ve větším rozlišení najdete na našem foto […]
  • Kristína Greppelová – Marcela21. srpna 2019 Kristína Greppelová – Marcela S Radkou Pavlovčinovou hrajete dvojčata a profi beach volejbalistky. Znaly jste se před natáčením? Ladily jste spolu formu na hřiště? S Radkou jsme se neznaly. Poprvé jsme se viděly až na […]
  • Petra Špalková (rozhovor)30. května 2018 Petra Špalková (rozhovor) Když jste si přečetla scénář Petry Soukupové, měla jste nutkání něco na své postavě měnit? Dostala jste k tomu od režiséra prostor? Já jsem ještě před scénářem četla celou knihu Zmizet, u […]
  • Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE6. června 2018 Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE 1. Co Vás přesvědčilo, abyste si řekla, že do tohoto projektu půjdete? Líbil se mi scénář a témata, které v něm byly zpracovány. Tedy to, že je to film o lásce, tanci, přátelství, […]
  • Kristýna Podzimková: Nejvíc mě zarazilo omezené uvažování pachatelů19. dubna 2018 Kristýna Podzimková: Nejvíc mě zarazilo omezené uvažování pachatelů Jaká je Vaše filmová Iveta? Je to obyčejná ženská, rodina je pro ni zá klad. Vede běžný všední život – práce, ná kup, večeře, práce. A pak se na stáncích objeví Metanol! Byla Vám tato […]