Kristýna Podzimková: Nejvíc mě zarazilo omezené uvažování pachatelů

Podzimková

Jaká je Vaše fil­mo­vá Iveta?

Je to oby­čej­ná žen­ská, rodi­na je pro ni zá klad. Vede běž­ný všed­ní život – prá­ce, ná kup, veče­ře, prá­ce. A pak se na stán­cích obje­ví Metanol!

Byla Vám tato role něčím blíz­ká?

Od prv­ní­ho pře­čte­ní scé­ná­ře jsem ji měla pod kůží. Rozuměla jsem kaž­dé­mu slo­vu, kaž­dé mu jed­ná­ní. Jako bych ji zna­la. Sžívala jsem se  s  ní  tedy  poměr­ně  snad­no  a  při­ro­ze­ně.

Co pro Vás bylo roz­ho­du­jí­cí pro při­je­tí nabíd­ky zahrát si v Metanolu?

Je to kauza, kte­rou si všich­ni živě pama tuje­me, ale už málo­kdo doká­že říct, jak to vlast­ně bylo. Scénář Lenky Szántó odkrý­vá okol­nos­ti vzni­ku smr­tí­cí lát­ky. A taky pro mě hrá­lo roli, že tým oko­lo pro­du­cen­ta Mi cha­la Reitlera je záru­kou pocti­vé prá­ce.

Dávala jste si pozor, jaký alko­hol pije­te v době, kdy afé­ra pro­bí­ha­la?

Pití tvr­dé­ho alko­ho­lu pro mě není nic zá sad­ní­ho. Zkrátka jsem ho v té době vůbec nepi­la. Ale pochá­zím z Valašska, stu­do­va la jsem v Ostravě, měla jsem pro­to spíš nepří­jem­ný pocit, že by se to moh­lo do tknout něko­ho blíz­ké­ho, zná­mé­ho. Pančo vaný alko­hol byl totiž na Moravě v té době napros­tý stan­dard, netý­kal se jen soci­ál ních pří­pa­dů, kupo­val ho kdekdo. A proč taky ne? Nikdo nepřed­po­klá­dal, že by se něco tako­vé­ho moh­lo stát.

Jaká byla spo­lu­prá­ce s Terezou Kopáčovou?

Tereza je výji­meč­ná svým kli­dem  na  pla ce. Ona by to asi popře­la, v tom pří­pa­dě je její mas­ko­vá­ní stre­su doko­na­lé. Díky tomu jsem měla pro­stor ke  kon­cen­t­ra­ci. Při  zpět­ném  hod­no­ce­ní  své  prá­ce  jsem  si uvě­do­mi­la, že prá­vě sou­stře­dě­ní a klid byly pro mě zásad­ní, abych moh­la ztvár­nit svou posta­vu

Připravovala jste se nějak spe­ci­ál­ně na roli? A zjis­ti­la jste něco oprav­du pře­kva­pu­jí­cí­ho?

Samozřejmě. Co lze najít na inter­ne­tu, to jsem pře­čet­la. Až šoku­jí­cí pro mě bylo e kri­mi­na­lis­té za minu­tu dva­náct obje­vi­li vár ku, kte­rá by šla do širo­ké dis­tri­buce. A pak jsem taky oce­ni­la nasa­ze­ní vyšet­řu­jí­cích slo žek. Kriminalisté během těch kri­tic­kých dní prak­tic­ky nespa­li. A co mě nej­víc zara­zi­lo, bylo ome­ze­né uva­žo­vá­ní pacha­te­lů. Řečeno korekt­ně.

Natáčeli jste na mís­tech, kde se celá ta kauza sku­teč­ně ode­hrá­va­la.

Je to pro her­ce snaz­ší, nebo nao­pak? Líbilo se mi hlav­ně to, že se toči­lo na Mora vě, tedy doma. Speciální to jis­tě bylo. Kdy se vám sta­ne, že točí­te hra­ný film a potká­te lidi, kte­ří vám řek­nou: „Jó, toho jsem zna­la. Chodil si k nám pro vajíč­ka.“? Ale tohle znám spíš od štá­bu, moje scé­ny se až tak na Mo ravě neto­či­ly.

Na co bys­te nalá­ka­la divá­ky Metanolu?

Víte, co je nej­lep­ší? Že tenhle pro­jekt vůbec rekla­mu  nepo­tře­bu­je.  Přesto,  až  si  bude­te při něja­kých scé­nách Metanolu říkat „Tohle se nemoh­lo stát – to je při­ta­že­né za vla­sy, to si muse­li ti fil­ma­ři vymys­let…“ – tak věř­te, že si to nikdo nevy­mys­lel. Že se to fakt sta lo. A bylo to doce­la nedáv­no a doce­la blíz­ko nás všech.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • ROZHOVOR S KLÁROU MELÍŠKOVOU28. února 2012 ROZHOVOR S KLÁROU MELÍŠKOVOU Ve filmu hrajete manželku vesnického mystika Karla v podání Karla Rodena – čím vás tato role zaujala? Po prvním přečtení scénáře jsem měla dojem, že postava Evičky je taková „ovce“, […]
  • Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech29. ledna 2016 Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech Dosud jste měla zkušenosti především s muzikálem, případně televizními seriály, co pro vás znamenala tato první velká role ve filmu? Úplně první filmová zkušenost to pro mě nebyla, takže […]
  • Martha Issová - Dukla 61 je příběhem lidí, kteří skutečně žili a zemřeli kvůli lidskému selhání27. května 2018 Martha Issová - Dukla 61 je příběhem lidí, kteří skutečně žili a zemřeli kvůli lidskému selhání Věděla jste něco o dukelské tragédii předtím, než jste si přečetla scénář? Přiznám se, že než jsem přečetla scénář k Dukle 61, neměla jsem o té tragédii ani tušení. Myslím, že to souvisí […]
  • Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem Ve filmu hrajete babičku, přitom jste taková mladice! Jak jste se do takové role vžívala? Musela jste pro roli změnit svůj zevnějšek? Zaprvé nejsem žádná mladice, ale děkuji za lichotku! […]
  • Marek Adamczyk12. září 2016 Marek Adamczyk Filmografie (výběr): Zloději zelených koní (2016), Případ pro malíře (TV film, 2016), Hany (2014), Případy 1. oddělení (2014),  Lidice (2011) O čem podle vás je příběh Zlodějů zelených […]
  • Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - ANDREA JAROŠOVÁ (1989)21. srpna 2015 Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - ANDREA JAROŠOVÁ (1989) Dcera Radka Jaroše, jejíž kniha Hory, má panenko byla inspirací pro vznik dokumentu Cesta vzhůru Narozena v Novém Městě na Moravě. Hlavní inspirací pro její psaní byl její otec […]
  • Tajný život mazlíčků - BARON12. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - BARON Q. Co se ti líbí na Katie? A. Katie je jedno, že jsem velký a nemotorný. Pro ni je hlavní, že mám velké srdce. A já ho mám fakt obrovský. Přeneseně i doslova. Q. Co jsi cítil, když […]
  • MICHAELA PECHÁČKOVÁ (Johana. Ta, kterou miluje Albert, ta, která si říká Žoán)6. prosince 2017 MICHAELA PECHÁČKOVÁ (Johana. Ta, kterou miluje Albert, ta, která si říká Žoán) Míša hraje už od svých 4 let v reklamách, seriálech a zahrála si i v pohádce Tři bratři. Role Johany ve filmu Přání k mání je její první velkou rolí. Michaela zpívá, navštěvuje školu […]
  • JAKUB KOHÁK4. dubna 2016 JAKUB KOHÁK Pochází z Prahy. Vystudoval pražskou FAMU (obor produkce). Je známý nejen jako herec, komik, ale i jako režisér reklam a videoklipů. Jako herec se představil ve filmech, např.: v pohádce […]
  • Jenovéfa Boková12. září 2016 Jenovéfa Boková Filmografie (výběr):  Zloději zelených koní (2016), Bezva ženská na krku (2016), Fotograf (2015), Rodinný film (2015),  Parádně pokecal (2014),  Hořící keř (2013), Revival (2013), Láska je […]