Jakub Režný - Snažil jsem se co nejvěrněji držet skutečného průběhu tragédie

  •  
aaa

Pojďme hned na úvod jas­ně říci, co ve fil­mu vychá­zí ze sku­teč­ně pod­lo­že­ných his­to­ric­kých infor­ma­cí a co je autor­ská licen­ce.

Hlavní posta­vy fil­mu jsou zčás­ti smyš­le­né, zčás­ti mají reál­né předob­ra­zy. Při zob­ra­ze­ní prů­bě­hu tragé­die jsem se sna­žil co nej­věr­ně­ji držet její­ho sku­teč­né­ho prů­bě­hu. Nicméně v někte­rých oka­mži­cích, jako je např. zával nebo posta­va Milana Šlachty, kte­rý upo­zor­ňu­je vede­ní na hro­zí­cí nebez­pe­čí v podo­bě nedo­sta­vě­ných izo­lač­ních dve­ří, jsme se spo­leč­ně s dra­ma­tur­gem a pro­du­cen­tem roz­hod­li rea­li­tu inter­pre­to­vat a kvů­li sro­zu­mi­tel­nos­ti při­způ­so­bit pří­bě­hu. Ve sku­teč­nos­ti na Dukle samo­zřej­mě nee­xis­to­val havíř, kte­rý by se sna­žil vede­ní dolu varo­vat.

Z jakých pra­me­nů jste čer­pal a s koli­ka lid­mi jste mlu­vil? Co Vás při pří­pra­vě nej­ví­ce pře­kva­pi­lo?

Při psa­ní jsem vychá­zel z tech­nic­kých rekon­struk­cí udá­los­ti, vypra­co­va­ných báň­ský­mi odbor­ní­ky, a vzpo­mí­nek pamět­ní­ků, kte­rých se tragé­die na Dole Dukla dotkla osob­ně. Film by nevzni­kl bez pomo­ci čle­nů Klubu přá­tel hor­nic­ké­ho muzea z Havířova, kte­ří mi pomoh­li zori­en­to­vat se v „havir­ně“. Přečetl jsem snad veš­ke­rou k téma­tu exis­tu­jí­cí lite­ra­tu­ru. Mluvil jsem asi s dva­ce­ti haví­ři, jejich man­žel­ka­mi a dět­mi. Nejvíc mě pře­kva­pi­la jejich hrdost a iden­ti­fi­ka­ce se zaměst­ná­ním, kte­ré vyko­ná­va­li celý život. Takové lidi jsem v živo­tě nepo­tkal.

Jak jste sta­vě­li samot­ný pří­běh? Kde vznik­la myš­len­ka vyprá­vět jej na poza­dí pří­bě­hu rodi­ny Šlachtových? A do jaké míry jsou Šlachtovi inspi­ro­vá­ni sku­teč­ný­mi havíř­ský­mi rodi­na­mi?

Nápad na napsá­ní fil­mu vzni­kl díky Ivanu Landsmanovi, kte­rý tragé­dii na Dole Dukla popi­su­je ve své kni­ze Pestré vrst­vy. Zaskočilo mě, že jsem o ní nikdy před­tím nesly­šel. Příběh jsme sta­vě­li od pro­ce­su k posta­vám a poměr­ně záhy bylo jas­né, že chce­me vyprá­vět rodin­né dra­ma, kte­ré vychá­zí z reál­ných dobo­vých pro­blé­mů. Petr s Janou tak řeší pro­blém, kte­rý na začát­ku šede­sá­tých let řeši­la vět­ši­na mla­dých lidí. Připravují se na naro­ze­ní prv­ní­ho dítě­te, nema­jí pení­ze a musí byd­let u rodi­čů. Petr se kvů­li tomu, aby uži­vil rodi­nu a zajis­til jí byd­le­ní, upí­še dolu. To byla jed­na z mála mož­nos­tí, jak v té době zís­kat byt a eman­ci­po­vat se.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • PETR OUKROPEC, režisér a producent14. února 2012 PETR OUKROPEC, režisér a producent Narozen 1972. Spoluzakladatel společnosti Negativ, člen Evropské filmové akademie a Asociace producentů v audiovizi, pedagog FAMU. Jako producent stál na počátku kariér Sašy Gedeona (u […]
 • Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem27. května 2018 Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem Kdo je Petr Šlachta, kterého v Dukle 61 hrajete? Za mě trochu lehkomyslný klučina s velkým srdcem, ale malými zkušenostmi. Inspirují ho velcí horníci a nejvíc jeho otec, ke kterému […]
 • ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv...25. ledna 2018 ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv... Radmila Zrůstková inspiruje vitariány, vegany a každého, kdo chce odlehčit jídelníček svými knihami, ale i svými kurzy. Samotné ji živá strava změnila život a zachránila zdraví. Nyní […]
 • Aleš Bílík - Matěj26. února 2016 Aleš Bílík - Matěj Kdo je vlastně váš Matěj? Je to jeden ze základní dvojice Kuba - - Matěj, což jsou „skorobráchové“. Matěj je rozumnější z té dvojice, klidnější, méně potrhlý… Zachraňuje všechny ty […]
 • Petr Čtvrtníček - velitel stráží29. února 2016 Petr Čtvrtníček - velitel stráží V této pohádce jste velitelem stráží, mohl byste nám vaši postavu nějak přiblížit?  Velitel stráží ve zmíněném projektu je 170 cm vysoký muž střední postavy, hovoří česky, slovensky, […]
 • Dokument je prostě moje zásadní téma, říká režisérka Helena Třeštíková14. června 2017 Dokument je prostě moje zásadní téma, říká režisérka Helena Třeštíková Režisérka Helena Třeštíková je uznávaná dokumentaristka, která se věnuji časosběrným dokumentům a mezi ty nejznámější patří Manželské etudy. Mimo to točila také o lidech, jenž se hodně […]
 • Petr Kolečko – scénář a režie20. srpna 2019 Petr Kolečko – scénář a režie Přes prsty je váš režisérský debut. Co vás přivedlo k rozhodnutí, že si svůj scénář sám také zrežírujete? No, k rozhodnutí... Bylo to spíše řešení toho, že jsme s Danielem Strejcem, […]
 • Martin Finger (rozhovor)30. května 2018 Martin Finger (rozhovor) Jak vnímáte svého hrdinu – otce? Je to jen pijácký hrubián a primitiv, nebo v něm dřímá jiskřička citu a svou snahu navázat se synem aspoň nějaký kontakt myslí upřímně?   Každé […]
 • Marta Vančurová (rozhovor)30. května 2018 Marta Vančurová (rozhovor) Jak se vám líbil scénář filmu a jak vzpomínáte na jeho natáčení? Ten scénář se mi líbil, napadala mě spousta témat, kterých se dotýká. Nebyl prvoplánový ani dialogy, to není běžné. Pak […]
 • Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem4. července 2016 Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem Co vás na scénáři k filmu Učitelka, který svou atmosférou, ztvárněním a tématem trochu odkazuje k vašemu filmu Musíme si pomáhat, zaujalo natolik, že jste se jej rozhodl natočit? Ten […]