HERCI O FILMU BISTRO RAMEN

Bistro02

Jaký dojem na vás napo­pr­vé udě­lal scé­nář?

TAKUMI SAITO (Masato)

Když jsem četl scé­nář popr­vé, his­to­rii bak kut teh jsem neznal. Ani his­to­rii rame­nu. Po dočte­ní scé­ná­ře jsem věděl, že tyto pokr­my ze dvou růz­ných zemí mají svo­ji his­to­rii a že se oba vyvi­nu­ly v jíd­la útě­chy pro děl­ní­ky. Je to pří­běh, kte­rý tyto dva pokr­my v pra­vém slo­va smys­lu spo­ju­je. A to spo­je­ní se pře­ná­ší i na pro­po­je­ní Japonska se Singapurem. A Masato je sym­bo­lem toho­to pro­po­je­ní. Příběh mi při­šel zají­ma­vý a hlu­bo­ký, pro­to­že kaž­dý jeho prvek má svůj význam.

Jak se vám pra­co­va­lo s Ericem Khooem?

SEIKO MATSUDA (Miki)

Není potře­ba zdů­raz­ňo­vat, že je to skvě­lý reži­sér. Po lid­ské strán­ce je napros­to neu­vě­ři­tel­ný. Neustále s námi mlu­vil, sta­ral se o nás, chtěl vědět, jest­li jsme v poho­dě. Za jeho bez­vý­hrad­nou pozor­nost jsme byli oprav­du vděč­ní. Během natá­če­ní při­chá­zel se spon­tán­ní­mi nápa­dy, byly prak­tic­ké a všich­ni jsme s nimi sou­hla­si­li. Přirozeně jsem jeho pod­ně­ty při­jí­ma­la a nijak nezpo­chyb­ňo­va­la. Bylo to báječ­né. Je skvě­lý reži­sér. Byla to zku­še­nost, kte­rá mě hod­ně nau­či­la.

Co se vám při prá­ci na fil­mu nej­ví­ce líbi­lo?

TSUYOSHI IHARA (Kazuo)

Zprvu jsem se obá­val, zda pří­běh neskon­čí jen jako povrch­ní film o jíd­le, ale pak jsem viděl tu hor­li­vost a úsi­lí, kte­ré celý tým vyna­lo­žil, aby pro­střed­nic­tvím jíd­la vykres­lil sple­ti­tost rodin­ných a mezi­lid­ských vzta­hů. Když jsem při­šel na plac, úpl­ně jsem viděl emoč­ní strán­ku toho­to lid­ské­ho dra­ma­tu, kte­rou doká­za­li her­ci v pří­bě­hu vyzdvih­nout.

Co vás na tom­to fil­mu fas­ci­no­va­lo?

TETSUYA BESSHO (Akio)

Mohu říct, že jíd­lo je nej­dů­le­ži­těj­ším zdro­jem živo­ta. A jako by ten­to film šel k samé pod­sta­tě jíd­la. Jako by uka­zo­val, jak fun­gu­je japon­ská kul­tu­ra, jako když jsou všech­ny ingre­di­en­ce nacpa­né v mis­ce donbu­ri nebo rame­nu. Tématem je ramen, naše duchov­ní jíd­lo, kte­ré si zís­ká­vá obli­bu po celém svě­tě. Přestože je ramen sym­bo­lem Japonska, obsa­hu­je i řadu asij­ských esen­cí. Film uka­zu­je prá­vě ten­to aspekt. Není to jen zába­va, uka­zu­je i lidi, kte­ří sto­jí za kul­tu­rou spo­je­nou s jíd­lem. Může jít o pokr­my, kte­ré vám při­po­me­nou vaši mat­ku, rodi­nu nebo rod­né měs­to. A prá­vě to je na fil­mu fas­ci­nu­jí­cí.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • REŽISÉR ERIC KHOO O BISTRU RAMEN6. června 2018 REŽISÉR ERIC KHOO O BISTRU RAMEN Vždy mě fascinovalo jídlo a jakou roli hraje v našich životech. Jak říká významný historik stravování Ben Rogers: „Jídlo je hned po jazyku druhým nejdůležitějším nositelem kulturní […]
  • Karolína Lipowská18. února 2016 Karolína Lipowská „Karolína, to je naše turbína,“ říká její filmová maminka. „Dostat takové dítě jako partnera, je vždycky výhra. Má v sobě dravost a ohromnou touhu po dobrém výsledku.“ Karolínu objevila […]
  • Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem27. května 2018 Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem Kdo je Petr Šlachta, kterého v Dukle 61 hrajete? Za mě trochu lehkomyslný klučina s velkým srdcem, ale malými zkušenostmi. Inspirují ho velcí horníci a nejvíc jeho otec, ke kterému […]
  • Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát2. února 2016 Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát Proč jste se rozhodl přijmout nabídku na poměrně velkou roli ve filmu Decibely lásky? Já jsem si při prvních kontaktech myslel, že si ze mě dělají srandu. Až když mi zavolal režisér a […]
  • Rozhovor s Danielou Kolářovou18. února 2016 Rozhovor s Danielou Kolářovou O rozhodnutí přijmout roli v tomto filmu „Předchozí pokusy o Erbena se mi nelíbily, tohle je volně na motivy Polednice, v jiném pojetí. Je to trochu moralita, ale posunutá do 21. století. […]
  • Bolek Polívka - Theofil28. února 2016 Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe […]
  • MIROSLAV ADAMEC (SCÉNÁŘ)8. prosince 2017 MIROSLAV ADAMEC (SCÉNÁŘ) Jak vás napadl příběh filmu Přání k mání? A jak následně scénář vznikal? Když byla šéfredaktorkou dětské skupiny České televise Iva Procházková,  a to je už cca 14 let, vyprávěl jsem jí, […]
  • ELIŠKA BALZEROVÁ (Eva)7. března 2018 ELIŠKA BALZEROVÁ (Eva) „Záleží na tom, co chcete zachraňovat“  Co vás napadlo jako první, když jste dočetla scénář? Že držím v rukou krásný a zajímavý scénář, a že si moc přeju ten film natočit. A taky […]
  • MARTIN FINGER JINDŘICH26. dubna 2017 MARTIN FINGER JINDŘICH Vaše postava je pro celou trilogii zásadní, jste vlastně „mladší verzí“ Jiřího Kodeta v Pelíškách. Jak byste Jindřicha popsal? Jindřich Rohn je člověk pevných zásad, který kvůli svému […]
  • Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem4. července 2016 Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem Co vás na scénáři k filmu Učitelka, který svou atmosférou, ztvárněním a tématem trochu odkazuje k vašemu filmu Musíme si pomáhat, zaujalo natolik, že jste se jej rozhodl natočit? Ten […]