Hastrman - Rozhovor se Simonou Zmrzlou

Zmrzla

Jak jste se při­pra­vo­va­la na roli nespou­ta­né rych­tá­řo­vy dce­ry Katynky?
Už něja­ký čas před natá­če­ním jsem si pře­čet­la román Miloše Urbana. Hodně mě zau­ja­la jeho prv­ní část, kte­rá je výrazná svým spe­ci­fic­kým jazy­kem a jejíž fikč­ní svět je hod­ně „živou­cí“. S Karlem Dobrým jsme se zna­li pou­ze z cas­tingu, nezna­la jsem ani Ondřeje Havelku. Před natá­če­ním jsme se tak my tři sešli ješ­tě něko­li­krát, s Karlem jsme zkou­še­li repli­ky a zvy­ka­li si na sebe. Nakonec jsme si na sebe mys­lím doce­la zvyk­li a našli i něja­ký spo­leč­ný spe­ci­fic­ký humor. A ten spo­leč­ný smy­sl pro humor, to se týká vůbec celé­ho natá­če­ní. Například Honza Kolařík, můj kole­ga z Provázku, David Novotný, Jiří Maryško, Dan Ditrich a spous­ta lidí ze štá­bu, ti všich­ni si rádi děla­li sran­du jak ze sebe, tak z ostat­ních.  A to mě na lidech baví. Paradoxně jsme se hod­ně nasmá­li i u scé­ny s kohou­tem, kte­rá je jed­nou z těch dra­ma­tič­těj­ších.

 

Scéna, kdy Katynka zabi­je kohou­ta jako oběť, aby skon­či­lo obdo­bí sucha? Zemřel ten kohout doo­prav­dy?
Toho kohou­ta jsem ve sku­teč­nos­ti neza­bi­la. Měla bych strach, zví­ře bych asi schop­ná zabít neby­la. Katynka z toho ale strach nemě­la, prav­dě­po­dob­ně to dělá­va­la kaž­dou nedě­li. Dnes nám to už při­jde mor­bid­ní, ale teh­dy to bylo nor­mál­ní. Při natá­če­ní samo­zřej­mě žád­ný kohout neze­mřel, ale tu scé­nu jsme muse­li točit kvů­li vti­pům mezi Davidem Novotným a Honzou Kolaříkem něko­li­krát. Honza v té scé­ně při­spě­chá jako farář, kte­rý se sta­ví pro­ti pohan­ským ritu­á­lům. A sna­ží se ten ritu­ál zasta­vit.

A zabi­la bys­te toho kohou­ta, kdy­by to bylo přá­ní reži­sé­ra?
Myslím, že bych toho neby­la schop­na. A i kdy­bych se náho­dou vyhe­co­va­la, prav­dě­po­dob­ně bych se neu­mě­la tre­fit do „správ­né­ho“ mís­ta, tak­že by se mi to mož­ná vůbec nepo­da­ři­lo. Já jsem nikdy nebyd­le­la na ves­ni­ci, tak­že ani nemám tako­vé ty zážit­ky z dět­ství, že bych se díva­la na babič­ku, jak sta­hu­je krá­lí­ka, natož abych ho při­tom sta­ho­vá­ní drže­la.

Více na Kritiky.cz
V Paprscích Slunce (Under the Sun) - Recenze - 75% Dokument vzniklý díky spolupráci několika štábů. Mimo jiné Ruského, Německého a Českého...
Moje léto lásky Komorní letní příběh dvou zcela rozdílných dívek doplňovaný "výstřelky" spasitelského b...
Holky pod zámkem - 7. 6. 2017 ...
John Cleese John Cleese (* 27. října 1939, Weston-super-Mare, Somerset, Anglie) je britský herec, komik, spis...
Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kd...

Film zvláš­tě skr­ze vaši posta­vu Katynky vta­hu­je divá­ka do svě­ta mysti­ky a prá­vě nej­růz­něj­ších pohan­ských ritu­á­lů. Jak se vám v tom­to svě­tě líbi­lo?
Pohanské ritu­á­ly neu­zná­vám. Jsem věří­cí. Ale už když jsem čet­la kni­hu, při­ta­ho­va­lo mě to vel­ké Katynčino spo­je­ní s pří­ro­dou. Fungovalo tak nějak auto­ma­tic­ky a při­ro­ze­ně. To se mi líbi­lo a sna­ži­la jsem se, aby to půso­bi­lo věro­hod­ně i na plát­ně. Většina těch ritu­á­lů s pří­ro­dou sou­vi­sí. Aby zapr­še­lo nebo aby byla dob­rá úro­da. A v tom jsou si prá­vě blíz­cí s has­tr­ma­nem. Že mají rádi život, pří­ro­du, kte­rá má svůj koloběh, oni si jí váží, až ji zbož­ňu­jí. Pro Katynku je tohle obzvlášť důle­ži­té. Kontrast křes­ťan­ských a pohan­ských ritu­á­lů je pro mě v Hastrmanovi zají­ma­vým téma­tem. Katynčin vztah k pří­ro­dě bych při­rov­na­la ke křes­ťan­ské víře: tak jako věří­cí „pro­mlou­vá“ s Bohem, Katynka „pro­mlou­vá“ s pří­ro­dou.

Byla vám ješ­tě v něčem role Katynky blíz­ká?
Katynka je nespou­ta­ná a nezá­vis­lá, dnes by se dalo říct, že je na svou dobu eman­ci­po­va­ná. To je na této hrdin­ce zají­ma­vé a mně roz­hod­ně blíz­ké. V té kniž­ní před­lo­ze se jas­ně říká, že se do toho 19. sto­le­tí neho­di­la, že pro ni by bylo spí­še to jed­n­a­dva­cá­té. Z dneš­ní­ho pohle­du je to úpl­ně nor­mál­ní dív­ka, kte­rá ví, jaká má prá­va, že jsou stej­ná jako mužo­va. Katynka ví, co chce, a také si za tím jde.

Katynka je ve fil­mu milo­vá­na něko­li­ka muži včet­ně has­tr­ma­na. Jaký typ mužů Katynku při­ta­hu­je?
Katynka je „objek­tem“ zájmu mno­ha mužů ve ves­ni­ci a mys­lím, že je to prá­vě tou její nespou­ta­nos­tí. A vzdě­la­něj­ší lidi, jakým je napří­klad míst­ní uči­tel, při­ta­hu­je i svou inte­li­gen­cí. Po has­tr­ma­no­vi jí je asi nej­blí­že farář, inte­lek­tu­ál­ně si mají co říct.

A čím Katynku fas­ci­nu­je has­tr­man?
Katynku na has­tr­ma­no­vi fas­ci­nu­je všech­no dohro­ma­dy. Právě to, že je tako­vý zví­řec­ký, že je zces­to­va­lý a sečtě­lý a také že je šlech­tic. Myslím si, že na začát­ku se o něj zají­má hlav­ně pro­to, že se jeho pro­střed­nic­tvím dozví­dá nové věci a moh­la by se s ním dostat i do jiné­ho pro­stře­dí. Postupně se do něj zami­lu­je. A prá­vě pro­to, že je mno­ha muži obdi­vo­vá­na a milo­vá­na, nechá­pe baro­no­vu odta­ži­tost a tím víc ji to láká. Když si Katynka není has­tr­ma­no­vou lás­kou jis­ta, logic­ky na to mož­ná rea­gu­je až nená­vist­ně.

 

Jakou roli pod­le vás hrá­la v živo­tě lidí v 19. sto­le­tí lás­ka a jakou úlo­hu plní v sou­čas­nos­ti, jsou tu něja­ké zásad­ní roz­dí­ly?
Řekla bych, že v 19. sto­le­tí lás­ka moc vel­kou roli nehrá­la. Byly běž­né sňat­ky z rozu­mu, aby se spo­ji­ly grun­ty, majet­ky. A to je přes­ně to, co Katynka nechtě­la, aby jí tatí­nek uká­zal: „Tady toho­hle si vez­meš a hoto­vo.“ Možná pro­to je z té ves­nic­ké cha­sy nej­star­ší a stá­le není vda­ná. Dnes se snad ale­spoň v naší kul­tu­ře sňat­ky z rozu­mu nedě­la­jí. Věřím, že lás­ka je dnes dale­ko důle­ži­těj­ší.

Více na Kritiky.cz
Lee Harper: Jako zabít ptáčka Asi každý někdy už slyšel o Harper Lee. Minimálně vám toto jméno musí být povědomé. U m...
Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky Máte tvořivého ducha? Hledáte zajímavé inspirace na tvoření? Chcete si vyzdobit svůj byt v...
Komiks 25 ...
Kouzla vzhůru nohama - Kamínky a balvany - kniha Nory Horaceová stále bydlí u tety Margo, která ji bere tak jako by jí měl brát její otec, ř...
Petr Jarchovský SCÉNÁŘ Jak vlastně trilogie Zahradnictví vznikla? Z mého pohledu je to ta nejosobnější věc, na kter...

A co je pro vás ved­le lás­ky ješ­tě vel­kým téma­tem Hastrmana?
Já tam vní­mám prá­vě ten ves­nic­ký život ver­sus život šlech­ty. Ten ohrom­ný roz­díl. A to je zao­ba­le­no do pří­bě­hu lás­ky, kte­rá je ve fil­mu nej­vý­raz­něj­ším téma­tem. Jako dal­ší téma vidím pří­ro­du. Ty ryb­ní­ky, kte­ré pro has­tr­ma­na zna­me­na­jí vše, a veš­ke­rá pří­ro­da, kte­rá je potom dale­ko poz­dě­ji hod­ně zde­vas­to­va­ná. Tím has­tr­man samo­zřej­mě trpí. A záro­veň ve fil­mu vní­mám to mystic­ké téma, o kte­rém už jsme mlu­vi­li.

Katynka je tako­vá fem­me fata­le, nezříd­ka jste do tako­vých rolí obsa­zo­vá­na i na diva­dle. Kde pro tako­vé role bere­te inspi­ra­ci?
Ano, v diva­dle hra­ju role fem­me fata­le čas­to. Nevím přes­ně, zda lze mlu­vit o inspi­ra­ci, ale v sou­vis­los­ti s Katynkou mě zau­ja­la napří­klad role čaro­děj­ky ve fil­mu Antikrist. Hrála ji skvě­le Charlotte Gainsbourgová. Má v sobě něco suges­tiv­ně výji­meč­né­ho, magic­ké­ho a mystic­ké­ho.
A k těm fem­me fata­le… Muži mě do tako­vých rolí obsa­zu­jí nezříd­ka, ale napří­klad ve Vitce, hře spi­so­va­tel­ky Kateřiny Tučkové, hra­ju zpě­vač­ku Jarmilu Vavrdovou, kama­rád­ku té sku­teč­né fem­me fata­le. Tou je posta­va brněn­ské skla­da­tel­ky a diri­gent­ky Vítězslavy Kaprálové. A to není popr­vé, kdy mě reži­sér­ka Anna Petrželková obsa­di­la do role oby­čej­né hol­ky, spí­še naiv­ní… I to mě baví, dělat si ze sebe sran­du.

Která diva­del­ní posta­va, jež jste hrá­la, vám byla nej­bliž­ší? A může­te hrát role, s nimiž se nezto­tož­ňu­je­te?
Každá role, kte­rou zkou­ším, je mi nako­nec blíz­ká, pro­to­že vždy čer­pám hlav­ně ze sebe, ze svých zku­še­nos­tí a emo­ci­o­nál­ních zážit­ků. Pak už zále­ží na tom, jak se dosta­nu do reži­sé­ro­vy hla­vy, v níž je před­sta­va o sty­lu hra­ní, kte­rou se sna­žím napl­nit. A pak je nut­né mys­let na to, jaká ta posta­va je, o co jí jde a jaký je její cíl. Například v insce­na­ci Amadeus v Divadle Husa na pro­váz­ku hra­ju roli Konstance, Mozartovy man­žel­ky. Byl mi tu dán vel­ký pro­stor, tak­že jsem se moh­la hod­ně rea­li­zo­vat, tím pádem jsem si roli vytvo­ři­la dost „na tělo“, a je mi tak i hod­ně blíz­ká.

Více na Kritiky.cz
Nový domov Švýcarsko 22. 8. v 17.05 hodin na ČT2 Nové životy československých emigrantů Jak začínali v cizí zemi Čechoslováci, kteří se ...
Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí Dnešní uspěchaná doba, mnoho kroužků a aktivit, které děti mají při příchodu ze školky ...
Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se...
LUPITA NYONG’O LUPITA NYONG'O (Nakia) na filmových plátnech debutovala v oscarovém snímku režiséra Stevea McQ...
Petra Soukupová – rozhovor Ve svých knihách pro dospělé někdy používáte dětský pohled -  i příběh filmu Na krátk...

Jak srov­nat hra­ní na diva­dle s natá­če­ním fil­mu? A co vás při­ta­hu­je do budouc­na?
Jsou to dvě úpl­ně roz­díl­né věci. Baví mě obo­jí. Kdybych děla­la jenom film, tak by mi diva­dlo chy­bě­lo. A ráda občas něco točím. Jako hereč­ka mám ráda výzvy, mám ráda i vel­ké role – na jeviš­ti i ve fil­mu. Ale samo­zřej­mě mám ráda i malé role, vždyť pře­ce „není malých rolí“, což pla­tí o to víc u nás v diva­dle, tam je zkou­še­ní insce­na­ce vět­ši­nou kolek­tiv­ní dílo. Husa na pro­váz­ku je moje koléb­ka.

A do jaké­ho diva­dla cho­dí­te nej­ra­dě­ji jako divák?
Kromě své­ho domá­cí­ho Divadla Husa na pro­váz­ku cho­dím do dal­ší­ho brněn­ské­ho – do HaDivadla. A v obli­bě mám malé expe­ri­men­tál­ní scé­ny, kte­rých je více v Praze než v Brně. Často si vez­mou na paškál něja­ké kon­tro­verz­ní poli­tic­ké nebo soci­ál­ní téma. Např. diva­del­ní sku­pi­na Lachende Bestien, Strašnické diva­dlo X10, NOD, Studio Hrdinů. A pak mám také ráda Divadlo Na zábrad­lí.

 Kromě hra­ní zpí­vá­te v kape­le Meteor z Prahy. Jakou roli hra­je ve vašem živo­tě ved­le herec­tví zpěv?
Kromě Meteoru z Prahy zpí­vám i v kape­le Golden Delicious. Obě jsou to big bea­to­vé kape­ly se skvě­lý­mi muzi­kan­ty. Pro mě jsou zpěv a kon­cer­ty tera­pií. Je to zába­va a ješ­tě k tomu prá­ce, stej­ně jako herec­tví. Co víc si přát…?

Jak vzni­kl název zdán­li­vě praž­ské kape­ly Meteor z Prahy, ve kte­ré jsou všich­ni z Brna?
Název vzni­kl v Divadle Husa na pro­váz­ku v před­sta­ve­ní Lásky jed­né pla­vo­vlás­ky, kte­ré mělo pre­mi­é­ru v lis­to­pa­du 2007. Byla to kape­la, kte­rá při­je­la zahrát na ves­nic­kou zába­vu. Název vymys­lel reži­sér před­sta­ve­ní Vladimír Morávek, kte­rý mě teh­dy jako osm­nác­ti­le­tou obsa­dil do malé rolič­ky. A tam začal můj vztah s Divadlem Husa na pro­váz­ku, kte­rý trvá dodnes.

Hastrman - Rozhovor se Simonou Zmrzlou
Hodnocení: 4.5 - ‎2 hl.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […]
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […]
  • Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman13. července 2017 Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman Romantický thriller Hastrmani, který vzniká na motivy knihy Miloše Urbana, za kterou získal na Magnesii Litera cenu za nejlepší prózu byl včera za přítomnosti hlavních představitelů a […]
  • Hastrman - Synopse & O filmu20. dubna 2018 Hastrman - Synopse & O filmu  SYNOPSE Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým […]
  • Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude22. ledna 2019 Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyhlásila nominace pro 26. ročník výročních cen Český lev. Akademici vybírali z celkem 69 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních […]
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Videa z novinářské konference 18. 4. […]
  • DAVID NOVOTNÝ MILOŠ26. dubna 2017 DAVID NOVOTNÝ MILOŠ Popište nám postavu, kterou hrajete v trilogii Zahradnictví. Miloš Pecka, zahradník, manžel Emilie a švagr hlavního hrdiny, kterým je Jindřich Rohn, což je vlastně dědeček Petra […]
  • ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ3. ledna 2015 ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ Vy jste před lety točila o Janu Saudkovi dokument. Už tehdy vás napadlo, že byste o něm někdy mohla natočit hraný film? Ano, už tehdy – a to jsem ještě nevěděla, jak turbulentní […]
  • Sabina Remundová MAŘČI26. dubna 2017 Sabina Remundová MAŘČI Koho hrajete v trilogii Zahradnictví? Jsem veselá teta Marči. Doufám, že veselá. Řekla bych, že je to taková tragikomická postava. Dost často se projevuje takovým způsobem, že ostatní […]
  • Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera21. srpna 2015 Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera Narozen v Praze. Kameraman, režisér a dokumentarista David Čálek studoval dva obory na pražské FAMU (Katedra kamery a Katedra dokumentární tvorby), kde jako kameraman absolvoval […]