Hastrman - Rozhovor s Karlem Dobrým

Dobry

Jak bys­te popsal posta­vu has­tr­ma­na? Našel jste s ním něja­kou spo­leč­nou řeč? V čem jste nao­pak roz­díl­ní?

Hastrman je živel­ný polobůh sví­ra­ný spo­leč­nos­tí, v níž se prá­vě nachá­zí. To jsme měli spo­leč­né. A pak fas­ci­na­ci živly. Fascinují mě stej­ně jako jeho. Zvířecím pudům nechá­vá has­tr­man na roz­díl od lidí prů­chod. A k tomu žije pod vodou i na sou­ši jako tako­vý oboj­ži­vel­ník posti­že­ný lid­ský­mi sla­bost­mi, kte­rým pod­lé­há, což nebe­re kon­ce, pro­to­že je svým způ­so­bem nesmr­tel­ný. Tu nesmr­tel­nost mu nezá­vi­dím. Nechci a neu­mím si pro sebe něco tako­vé­ho ani před­sta­vit.

Máte rád vodu? Jako has­tr­man jste musel pla­vat mezi kap­ry v ryb­ní­ce…

Miluju vodu.

Ten krás­ný záběr, kdy ská­če­te do vody ze ská­ly, byl prý váš nápad. Co to bylo za nutká­ní nato­čit dal­ší scé­nu pod vodou?

Jako kluk na plo­vár­ně jsem chtěl sko­čit po hla­vě do vody. Udělat to radost­ně. Tušil jsem, že to bude půso­bit orga­nic­ky, a věřil, že to posí­lí důvě­ru mezi has­tr­ma­nem a divá­kem.

Děj fil­mu se sice ode­hrá­vá ve 30. letech 19. sto­le­tí, ale pří­běh je to v pod­sta­tě nad­ča­so­vý…

V pří­bě­hu je dob­ře ilu­stro­vá­na lid­ská malost, a to je pouč­né vždyc­ky. Dává se tu prů­chod zaml­čo­va­ným věcem v člo­vě­ku, emo­cím a stu­du, ale záro­veň zlo­či­nu a všem těm níz­kým věcem v nás.
A nabí­zí se tu růz­né podo­by lás­ky. Jeden Katynku čis­tě milu­je, jiný ji až cho­rob­ně uctí­vá a dal­ší ji zbožš­ťu­je. V has­tr­ma­no­vi se to všech­no spo­ju­je. Čistě se zami­lu­je, ale tepe v něm chtíč. Není to jen vášeň, je to i jis­tá chlíp­nost. A pak je to i sobec­ká lás­ka. Záleží na divá­ko­vi, s čím z toho se iden­ti­fi­ku­je.

Jakým pří­no­sem a pro koho je vlast­ně setká­ní has­tr­ma­na s Katynkou?

Už kvů­li tomu, co je mezi těmi dvě­ma, sto­jí za to poznat pří­běh Miloše Urbana. Je tam všech­no, na co doká­že oby­čej­ný smr­tel­ník jen pomys­let, nebo radě­ji ani nepo­mys­let a rov­nou zapo­me­nout. Nekonečná har­mo­nie i hlu­bo­ké šrá­my. Pak je ale­spoň z čeho čer­pat.

Pozorný divák si může v někte­rých scé­nách Hastrmana všim­nout, že má Katynka jed­no oko zele­né a dru­hé mod­ré. Jak se vám do dvou­ba­rev­ných očí hle­dě­lo?

Bylo to jako z ani­mo­va­né­ho fil­mu. Simona Zmrzlá má krás­né hlu­bo­ké hně­dé oči. Tvůrci zacho­va­li oči, jaké napsal Katynce do své­ho romá­nu Urban. Kdyby ten­krát Urban Simonu znal, mož­ná by nechal Katynce oči hně­dé.

Příběh Hastrmana je pří­bě­hem myto­lo­gic­kým, plným pověr a ritu­á­lů, je vám ten­to svět blíz­ký?

Je mi vzdá­le­ně blíz­ký. Asi tak jako návště­va kos­te­la. Líbí se mi to, ale osob­ně tam necho­dím. Každý ritu­ál mě při­ta­hu­je. Je v něm obsa­že­né sou­stře­dě­ní, jas­ně dané kro­ky, je v tom řád, kte­rý je pod­ma­ni­vý. V tom­to smys­lu mě při­ta­hu­jí nej­růz­něj­ší ritu­á­ly, ať už pohan­ské, křes­ťan­ské, židov­ské nebo arab­ské.

Ovlivnil vás nějak fakt, že jste v dět­ství žil něja­ký čas v Sýrii? Jak jste se tam oci­tl? Jak to na vás teh­dy zapů­so­bi­lo?

Ocitl jsem se tam jako cho­va­nec svých pra­ro­di­čů, děda tam byl jako sta­vař na slu­žeb­ní ces­tě. Pobýval jsem tam mezi svým osmým až dva­nác­tým rokem. V tom věku jsem byl vel­mi ote­vře­ný, a domní­vám se tak, že mě to jis­tě ovliv­ni­lo. Ať už bez­bře­host, s níž doká­žou Arabové žít, tak sytost všech těch barev a vůní, vyprah­lá poušť, kou­zel­ná poušt­ní měs­ta, arche­o­lo­gic­ká nale­ziš­tě nebo kaž­dý pátek ces­ta k moři. A hory. Uhranul mě i Libanon a Jordánsko. Chvíli jsem lyžo­val, pak zase jez­dil v člu­nu. K tomu Bejrút, tzv. Paříž blíz­ké­ho výcho­du, pro mě jako „klu­ka z Vysočan“ bom­ba. Arabský svět jsem měl jako dítě rád, dnes na něj kou­kám s oba­va­mi. A vel­ké zážit­ky z dět­ství mi nahra­zu­jí zví­řa­ta.

Více na Kritiky.cz
Temný úsvit - Mohlo to vyjít jen na VHS. A tak buďme rádi aspoň za to DVD. Dieter Dengler snil už jako malý o tom, že se bude vznášet v oblacích. Přesněji řečeno, vz...
Hrdina - kniha Hrdina je policejní pejsek. Tedy byl. Dnes jde do zálohy, prostě na zasloužilý odpočinek - do ...
Valerian a město tisíce planet - 75 % Člověk žije odedávna na planetě Zemi, kde s ním žijí další živé organismy. Společně u...
Disney: Pohádkový adventní kalendář Místo sladkého adventního kalendáře zkuste letos děti potěšit pohádkovým.  Pokud vaše ra...
Myší hlídka 3 - Černá sekera - 85 % Další skvělé pokračování příběhů Myší hlídky, které se odehrává ve fiktivní střed...

Když se vrá­tí­me k těm ritu­á­lům, máte něja­ké?

Ty mám spo­je­né s těmi zví­řa­ty – s koň­mi. Klasické čin­nos­ti spo­je­né s péčí o koně včet­ně vyky­dá­ní mašta­le. Hastrman má napří­klad ritu­ál brou­še­ní neh­tů. Můj čty­ři­ce­ti­mi­nu­to­vý ritu­ál na pla­ce tak spo­čí­val v jejich nan­dá­ní a sun­dat je bylo na půl hodi­ny. V živo­tě s neh­ty has­tr­ma­na jsem potře­bo­val k někte­rým čin­nos­tem i asi­s­ten­ci, v urči­tých chví­lích to bylo až komic­ké. Zvykl jsem si na to. Zase jsem je mohl pou­ží­vat mís­to hře­be­nu a dob­ře jsem se podr­bal na hla­vě.

Hastrman mimo jiné zjed­no­du­še­ně zachra­ňu­je kra­ji­nu svých před­ků. Máte vy k něja­ké kra­ji­ně sil­ný vztah?

K již­ním Čechám, což je dáno magií blat. A pak ryzím cha­rak­te­rem zdej­ších oby­va­tel. Utíkám tam z měs­ta. Centrum Prahy se mi z pohle­du rezi­den­ta Prahy 1 odci­zi­lo, hod­ně původ­ních oby­va­tel se odstě­ho­va­lo. Ve měs­tě je to o mno­ho bar­vi­těj­ší, ale na vsi jsou vzta­hy mno­hem trva­lej­ší. Odpojil jsem se na čas od diva­dla, ale v rám­ci diva­del­ní obce to cítím tak, že se lidi dneska spo­leč­ně nepo­tká­va­jí. Možná v rám­ci jed­not­li­vých diva­del. Těžko srov­ná­vat, ale v sou­čas­nos­ti je mi bliž­ší ves­nic­ké pro­stře­dí. To je zalo­že­né na prak­tic­kých věcech, vzá­jem­né domluvě a pomo­ci. A to i přes­to, že si v pod­sta­tě všich­ni vidí do svět­ni­ce. S tou kra­ji­nou je to na vsi dnes smut­něj­ší, vidím pole a všu­de ako­rát řepka.

A je pod­le vás téma záchra­ny pří­ro­dy, kra­ji­ny a obec­ně eko­lo­gie v České repub­li­ce, čehož se v závě­ru dotý­ká film Hastrman, pro běž­né­ho člo­vě­ka aktu­ál­ní?

Musí být, jinak se všich­ni zardou­sí­me odpad­ky. Už teď má skvr­na z nich v Tichém oce­á­nu roz­lo­hu dvou Francií. Jestli si někdo mys­lí, že se ho to netý­ká, je to nebez­peč­ný idi­ot. A těch zne­čis­tě­ní naší pla­ne­ty je celá řada.

V čes­ké kra­ji­ně pat­ří­te k oje­di­ně­lým herec­kým pří­pa­dům – celou vaši kari­é­ru se prů­běž­ně živí­te jako herec vystu­pu­jí­cí v zahra­nič­ních fil­mo­vých pro­jek­tech. Co vás k tomu před­ur­či­lo? A co vás na natá­če­ní se zahra­nič­ní­mi pro­duk­ce­mi baví?

Herecký typ, jazy­ko­vá výba­va a pro­fes­ní zdat­nost. Setkal jsem se s nej­lep­ší­mi lid­mi ve svém obo­ru. Za všech­ny můžu napří­klad jme­no­vat ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Briana De Palmu, v jehož vel­ko­fil­mu Mission: Impossible jsem si kdy­si zahrál.

Chcete vypích­nout něja­kou čes­kou osob­nost, kte­rou vám do živo­ta při­ne­sl pro­jekt Hastrman?

Ondřej Havelka a Diviš Marek. Čestmír Kopecký, kte­rý měl od začát­ku jas­nou před­sta­vu. Ondra mi dal roli. Čestmír důvě­ru. Diviš mi dal pra­cov­ní vzor. Byl mimo­řád­ně pra­co­vi­tý, pozi­tiv­ní a klid­ný.

Divadlo vs. film… Co vy na to?

Momentálně je mi film milej­ší. Hodně jsem toho na diva­dle ode­hrál a býval jsem už vyčer­pán. Při fil­mo­vá­ní je vět­ší klid. Člověk má mož­nost vol­by mezi růz­ný­mi jetí­mi, v diva­dle se herec musí z chyb dostat naži­vo, je to vzru­šu­jí­cí, ale záro­veň stre­su­jí­cí. Nicméně na pod­zim začí­nám zkou­šet ve Vídni s reži­sé­rem Dušanem Pařízkem. Titul zatím pro­zra­dit nemůžu.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Čertoviny - Báli se herci čertů?3. ledna 2018 Čertoviny - Báli se herci čertů? Protože ve filmu hrají čerti zásadní roli, zeptali jsme se hlavních představitelů filmu, jak to měli jako děti. Báli se čertů? „Čertů jsem se bál hrozně, nejvíce, když se blížily Vánoce a […]
  • Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava3. ledna 2018 Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava Čerti patří k nejoblíbenějším pohádkovým postavám režiséra Zdeňka Trošky, točí o nich, a občas prý jednoho vídá po ránu v zrcadle 😊. Jak jsou však na tom herci z pohádky Čertoviny? Sara […]
  • Čertoviny - Kde se točilo?3. ledna 2018 Čertoviny - Kde se točilo? Natáčení nejprve štáb zavedlo do zábavního parku Čertovina nedaleko Hlinska, kde se točily scény v pekle. Pak se všichni přesunuli do skanzenu v Přerově nad Labem, kam se režisér vrátil […]
  • Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny3. ledna 2018 Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny Přestože peklo je synonymem pro zlo, čerti v českých pohádkách bývají spíše dobráčtí. Jací jsou čerti v nové pohádce? „Pokračuji v podobě českého pekla a i čerta, které známe z pohádek […]
  • Čertoviny - Ze zákulisí natáčení3. ledna 2018 Čertoviny - Ze zákulisí natáčení V podzemních prostorách pekla Jakub s Dominikem zápasili s horkem, protože byly navlečeni v chlupatých kostýmech. Nepostradatelným pomocníkem se tak stal vějíř, který pomáhal k ochlazení. […]
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […]
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […]
  • Režisér David Mrnka začne v listopadu natáčet film o Miladě Horákové – v hlavní roli s izraelskou hvězdou Ayelet Zurer3. listopadu 2016 Režisér David Mrnka začne v listopadu natáčet film o Miladě Horákové – v hlavní roli s izraelskou hvězdou Ayelet Zurer Natáčení prvního celovečerního filmu o Miladě Horákové Milada se rozběhne začátkem listopadu v Praze. Postavu ženy, která se stala symbolem odvážného boje za svobodu, ztvární jedna z […]