David Máj: Metanol je věrně zrekonstruovaný napínavý příběh

maj

Co pro Vás bylo roz­ho­du­jí­cí pro to, abys­te při­jal nabíd­ku zahrát si hlav­ní roli v Metanolu?

Velmi se mi líbil scé­nář, a to hlav­ně kvů­li tomu, že je zalo­žen na sku­teč­nos­ti. Nevzni kal tak, že někdo dosta­ne nápad a sna­ží se ho zatrak­tiv­nit. Autoři scé­ná­ře o tom pří padu vědí snad úpl­ně všech­no. Dokonce, i když jsem se zeptal, kdo, kdy a kolik lit­rů kam pře­ve­zl, tak zna­li odpo­věď. Dalším dů vodem pro mě byla reži­sér­ka Tereza Kopá čová, se kte­rou jsem pra­co­val již v minu­los ti, a byla to pří­jem­ná zku­še­nost. Je to typ osob­nos­ti, kte­ré jako herec věřím.

Pamatujete si, jak jste vní­mal tu afé­ru, když reál­ně pro­bí­ha­la?

Kupodivu jsem byl doce­la v poho­dě, pro­to že mě už se to netý­ka­lo, už dáv­no jsem žád ný alko­hol nepil. Takže jsem neměl strach, že si dám někde paná­ka a pak to se mnou sek­ne nebo že oslepnu. Akorát jsem měl vždyc­ky špat­ný pocit, když v diva­dle někdo z kole­gů při­šel a ozná­mil, že někde dostal úžas­nou sli­vo­vi­ci, kte­rá byla samo­zřej­mě pále­ná někde na Moravě a byla bez kol­ku. Všichni si dali po paná­ku a já měl strach, abychom se v diva­dle vůbec za týden všich ni sešli a moh­li hrát dal­ší reprí­zu. Vím, že v té době fun­go­va­la i něja­ká čás­teč­ná pro­hi­bi­ce a nesměl se nalí­vat tvr­dý alko­hol. Jak ale ří kám, mě to úpl­ně minu­lo, pro­to­že jsem už něko­lik let absti­no­val.

Více na Kritiky.cz
Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám...
Liga spravedlnosti Druhý trailer....
Star Wars: The Phantom Menace (Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba) - Deleted Scenes Čtvrtý díl krátkých článků o ztracených scénách ve filmech. Tentokrát první díl Hvězd...
Welcome to 58th ZFF ...
Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho? Kdyby se dělala anketa, jejímž cílem by bylo poodhalit jméno osoby, která nejvíce nenávidí ...

Sledoval jste, jak pro­bí­ha­lo vyšet­řo­vá­ní? Přece jen to byla nej­vět­ší jus­tič­ní kauza novo­do­bých dějin u nás…

Sledoval a mys­lel jsem si, že jsem o pří­pa du věděl doce­la dost. Základní prin­cip jsem chá­pal. Co jsem samo­zřej­mě ale neznal, byly jed­not­li­vé osu­dy lidí, jak se k tomu vlast­ně  dosta­li, co je moti­vo­va­lo. To byly věci, kte ré mě fas­ci­no­va­ly a zara­zi­ly, když jsem se o nich dozvě­děl při prá­ci na Metanolu.

Co mys­lí­te, že celou afé­ru spus­ti­lo?

Když to řek­nu laic­ky, tak to byla tou­ha jed­no ho člo­vě­ka vydě­lat pení­ze. Ten se pak roz­ho dl fušo­vat do řemes­la něko­mu, kdo v pro­de­ji nekol­ko­va­né­ho alko­ho­lu jel ve vel­kém, a kte rý kdy­by věděl, k čemu to všech­no pove­de, tak by tomu dotyč­né­mu radě­ji dal pení­ze rov nou, aby tomu zabrá­nil. Takže se dá říct, že tako­vá bana­li­ta ved­la ke straš­né­mu neštěs­tí.

Setkal jste se s vyšet­řo­va­te­li pří­pa­du, kte­ří Vám byli k dis­po­zi­ci během natá­če­ní?

Ano, jeden z nich na mě půso­bil dojmem, že jsem mu řekl: „Teda vám bych roz­hod­ně lhát nechtěl.“ Pro celý tým kri­mi­na­lis­tů, kte­ří na pří­pa­du pra­co­va­li, to muse­lo být hroz­né ob dobí plné stre­su. Protože v té době sku­teč ně umí­ra­li lidé a bylo potře­ba jed­nat, zjis­tit, najít a odha­lit. Myslím si, že ti chla­pi si pro­ži­li mno­ho beze­sných týd­nů a tlak na ně musel být z mno­ha stran enorm­ní. Ze scé­ná­ře jsem pocho­pil, že kdo to míchá, a kde se zjis­ti­lo doce­la brzo. Hrozný pro­blém – a to nej­dů­le žitěj­ší – bylo najít, kam se všu­de ta směs do sta­la, a pře­de­jít tak dal­ším ztrátám na zdra­ví a živo­tech. Myslím si, že obvi­ně­ní v tom­to pří­liš nespo­lu­pra­co­va­li, ale­spoň do urči­té doby ne.

Více na Kritiky.cz
Výsledky soutěže o tři knihy Nejhledanější muž ...
Aktivity - verze pro mediky ...
Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem Román pro ženy vyprávěný z chlapské perspektivy. Román retrospektivní. Román téměř růž...
Kouzelná třída v muzeu - najde Maruška ztracenou vstupenku a dostane se do muzea? Byl poslední den vysvědčení a děti šly vstříc prázdninovým zážitkům. Jen Maruška si po...
Autoškola 2017 - kniha - recenze - 100 % Auto je dnes velká nezbytnost. Bez něj je člověk jako kdyby neměl ruce. Pro ty, kdo ještě nev...

Natáčeli jste na mís­tech pří­mo spo­je­ných s pří­pa­dem, jak to na Vás půso­bi­lo?

Tady v Praze nám to všem při­pa­da­lo, že se to děje někde jin­de a že se nás to vlast­ně netý­ká. Ale když jsme natá­če­li ve Zlíně, zjis­til jsem, že sko­ro kaž­dý, koho tam potká­te, ať je to pro­da­vač­ka, nebo něja­ký hos­pod­ský, nebo i náhod­ný kolemjdou­cí, má na ten pří pad něja­kou osob­ní vazbu. Buď to potka­lo kama­rá­da, zná­mé­ho, nebo pří­mo něko­ho z rodi­ny. Někteří zna­li pacha­te­le, co to mí cha­li nebo pro­dá­va­li. Docela mě zara­zi­la jed­na pří­ho­da, co se mi sta­la při natá­če­ní. Měli jsme pau­zu a šel kolem něja­ký člo­věk, kte­rý mi řekl: „To máte blbě, to Ferrari tady oprav­du jez­di­lo, ale nikdy ne před­ní bra­nou, vždyc­ky zadem.“ Já jsem na to opá­čil: „Jak to víš?“ A on odpo­vě­děl: „Já jsem tady dělal v téhle fab­ri­ce.“ Zkrátka celý ten kraj je s tím pří­pa­dem doslo­va pro­po­je­ný.

Celá meta­no­lo­vá afé­ra je doce­la „čer­stvou“ zále­ži­tos­tí, uběh­lo od ní tepr­ve pět let. Lze vůbec kau­zu vní­mat s odstu­pem a nut­nou licen­cí fil­mo­vé­ho pří­bě­hu?

V Metanolu se obje­ví spous­ta fak­tů. Já m m pocit, že auto­ři byli snad u kaž­dé­ho soud ního stá­ní. Proto se ten­to dvo­j­film také dal dohro­ma­dy. Věřím, že je vel­mi důle­ži­té ně kte­ré věci při­po­mí­nat a pou­ka­zo­vat na ně, aby neza­padly. Protože pak je vět­ší prav­dě podob­nost, že se nebu­dou opa­ko­vat.

Je pod­le Vás tako­vá mož­nost?

Že by se podob­ná kauza sta­la zno­vu? Bohužel ano. Každá špat­nost se může opa kovat. Hlavně když může při­nést spous­tu peněz. Všeho, na čem se dá zbo­hat­nout, se někdo ve finá­le chy­tí. A konec­kon­ců na Moravě pálí alko­hol kdekdo. Problém byl, že se toho kon­krét­ně chy­til někdo, kdo tomu vůbec nero­zu­měl.

Je to vlast­ně tako­vý tes­toste­ro­no­vý pří­běh, kte­rý ale napsa­la Lenka Szántó a reží­ro­va­la Tereza Kopáčová. Vnímal jste při prá­ci něja­ký výraz­ně žen­ský prvek?

Je fakt, že ony do toho při­nes­ly tako­vý žen­ský ele­ment, jak sce­náris­tic­ký, tak režij ní. A navíc komu­ni­ko­vat s nimi bylo milej­ší než s  naštva­ným  šede­sá­ti­le­tým  reži­sé­rem a ješ­tě naštva­něj­ším osm­de­sá­ti­le­tým au torem. K Tereze jsem si vypěs­to­val téměř abso­lut­ní důvě­ru v to, že má schop­nost věci pojme­no­vá­vat a poznat, co je dob­ré a co ne. Dokáže také při­jít s věc­mi, kte­ré mě, jako her­ce, koli­krát ani nena­pad­nou. A ta kovou důvě­ru k reži­sé­ro­vi si teď už nevy budo­vá­vám tak čas­to.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Líbánky - 60 % 20. srpna 2013 Líbánky - 60 % Je krásný slunečný den a po silnici mezi rybníky projíždí skupina svátečně vyzdobených aut. Poklidně míří ke kostelu, kde se má odehrát svatba Terezy a Radima. V kostele pak za přítomností […]
  • Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka12. února 2019 Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do filmu podobnou skupinu lidí, co s ním vytvářela film […]
  • Lukáš Vaculík: Každá špatnost se může opakovat. Pokud přinese dost peněz19. dubna 2018 Lukáš Vaculík: Každá špatnost se může opakovat. Pokud přinese dost peněz Co pro Vás bylo rozhodující pro to, abyste přijal nabídku zahrát si hlavní roli v Metanolu? Velmi se mi líbil scénář, a to hlavně kvůli tomu, že je založen na skutečnosti. Nevzni kal tak, […]
  • Kobry a užovky - O vzniku filmu20. února 2015 Kobry a užovky - O vzniku filmu „Obsazení bratrů Hádkových, Matěje a Kryštofa, jsem vnímal jako obrovskou příležitost, protože určité nuance vztahu hlavních hrdinů jsou schopni vytvořit pouze skuteční biologičtí bratři,“ […]
  • Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové19. dubna 2018 Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září roku 2012 vypukla tzv. […]
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […]
  • Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá27. května 2018 Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá Jak byste představil svoji postavu? Hraji ředitele dolu, ve kterém se ta katastrofa odehrála, a který za ni byl také částečně zodpovědný. Režisér David Ondříček si přál, abych svoji […]
  • PETR OUKROPEC, režisér a producent14. února 2012 PETR OUKROPEC, režisér a producent Narozen 1972. Spoluzakladatel společnosti Negativ, člen Evropské filmové akademie a Asociace producentů v audiovizi, pedagog FAMU. Jako producent stál na počátku kariér Sašy Gedeona (u […]
  • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […]
  • Tajný život mazlíčků - MAX16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - MAX Q. Jak jste se s Katie seznámili? A. Byla to jedna z těch šťastných náhod. Ona potřebovala spolubydlícího, já jsem potřeboval spolubydlícího, tak jsme to dali dohromady. Bylo to prosté. […]