Andrea Hoffmannová: Nesním o konkrétní roli

Andrea Hoffmannová

Andrea Hoffmannová vystu­do­va­la hudebně-dramatický obor na brněn­ské kon­zer­va­to­ři a osm let půso­bi­la v angaž­má ve Slováckém diva­dle v Uherském Hradišti. Zahrála si napří­klad ve fil­mech Strašidla, Pohádky pro Emu, Špunti na vodě, Čertoviny či Věčně tvá nevěr­ná. Momentálně ji může­te vidět v kinech ve fil­mu Po čem muži tou­ží.

 

Jak jste se dosta­la k herec­tví?

K herec­tví mě při­ved­la moje star­ší sest­ra, se kte­rou jsme doma pořád hrá­ly a vymýš­le­ly růz­né pohád­ky a pří­běhy, no a pak jsme spo­lu zača­ly cho­dit do dra­ma­tic­ké­ho krouž­ku.

Byla jste nejdřív diva­del­ní hereč­kou. Které diva­del­ní role vás nej­víc bavi­ly a kte­ré vás
nej­víc nau­či­ly?

Neberu to tak , že by za něja­kým herec­kým posu­nem stá­la až tak kon­krét­ní role - spíš jsem se hod­ně nau­či­la díky spo­lu­prá­ci s výbor­ný­mi reži­sé­ry a taky díky sko­ro kaž­do­den­ní­mu hra­ní, takhle si to řemes­lo nej­víc „oša­há­te“.

V roce 2016 jste zazá­ři­la ve fil­mech Strašidla a Pohádky pro Emu. Bylo pro vás nároč­né
pře­su­nout se z diva­del­nách desek před kame­ru?

Náročné asi úpl­ně ne - je to jiné, nové. Musela jsem se spous­tu věcí nau­čit, ale to je vlast­ně fajn, když se herec pořád roz­ví­jí a nezů­sta­ne stát na mís­tě. Jsou to pěk­né výzvy.

O jaké roli sní­te?

O titul­ní :))) Teď vážně- až tak nesním o kon­krét­ní roli, jako o spo­lu­prá­ci s fajn poho­do­vý­ma lid­ma. Zatím jsem na to měla štěs­tí.

Co vás nej­víc baví na hrá­ní v diva­dle a co na hrá­ní ve fil­mu?

Na diva­dle mě nej­víc baví atmo­sfé­ra oka­mži­ku a zvlášt­ní vztah divá­ka a her­ce prá­vě v tu chví­li. To fun­go­vá­ní mezi nimi.
U fil­mu úpl­ně všech­no, co se děje na pla­ce i mimo něj- ten orga­ni­zo­va­ný šru­mec a potom samo­zřej­mě výsle­dek, kte­rý vlast­ně vždy něčím pře­kva­pí, pro­to­že si dopře­du ten celek nedo­ká­žu před­sta­vit.

Co nao­pak na své pro­fe­si ráda nemá­te?

Divadelní pre­mi­é­ry. Jsou to ner­vy, ale vlast­ně to má taky svo­je kouz­lo.

S kým se vám nej­líp spo­lu­pra­co­va­lo?

Už jsem odpo­ví­da­la, že jsem na tým kolem sebe měla vel­ké štěs­tí, tak­že těch jmen je spous­ta. A jsem za to moc ráda.

Již tenhle měsíc bude mít pre­mi­é­ru kome­die Po čm muži tou­ží, kde máte jed­nu z hlav­ních
rolí. Jak se vám natá­če­lo?

Natáčení bylo moc poho­do­vé a fajn. Ráda na to vzpo­mí­nám. A pod­le vše­ho je i výsle­dek fil­mu pove­de­ný. Diváci se prý skvě­le baví a o tom kome­die pře­ce jsou.

Co ráda dělá­te, pokud se prá­vě nevě­nu­je­te hra­ní?

Nejraději trá­vím čas se svou rodi­nou a výle­tu­je­me spo­lu.

Máte malou dcer­ku. Je nároč­né sklou­bit prá­ci a rodi­nu?

Je to někdy nároč­né, ale při tro­še plá­no­vá­ní se to dá nějak sklou­bit. Koneckonců nejsem jedi­ná hereč­ka s dět­mi :))

Jaké jsou vaše plá­ny do budouc­na?

Pracovně jsem teď ve fázi domlou­vá­ní dal­ší­ho fil­mu a s týmem kama­rá­dů od fil­mu bys­me rádi nato­či­li vlast­ní věc. Tak se všech­no uvi­dí.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • MARIKA ŠOPOSKÁ9. října 2015 MARIKA ŠOPOSKÁ Marika Šoposká (nar.1989). V roce 2010 absolvovala hudebně-dramatický obor Pražské konzervatoře. Účinkovala na řadě pražských divadelních scén (Malá scéna Divadla pod Palmovkou, […]
  • ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU29. února 2012 ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU Vystudoval jste pražskou FAMU, ale narodil jste se ve Slovinsku. Jaká byla vaše cesta do Čech? Do České republiky jsem přišel studovat. Český film měl velký vliv jak na […]
  • JITKA SEDLÁČKOVÁ8. ledna 2015 JITKA SEDLÁČKOVÁ Jitka Sedláčková (nar. 1961 v Praze). Základy herectví získala v době studia na gymnáziu  pod vedením Ivana Vyskočila, následně vystudovala herectví na DAMU (1983). Působila v angažmá v […]
  • Martha Issová - Dukla 61 je příběhem lidí, kteří skutečně žili a zemřeli kvůli lidskému selhání27. května 2018 Martha Issová - Dukla 61 je příběhem lidí, kteří skutečně žili a zemřeli kvůli lidskému selhání Věděla jste něco o dukelské tragédii předtím, než jste si přečetla scénář? Přiznám se, že než jsem přečetla scénář k Dukle 61, neměla jsem o té tragédii ani tušení. Myslím, že to souvisí […]
  • Jenovéfa Boková12. září 2016 Jenovéfa Boková Filmografie (výběr):  Zloději zelených koní (2016), Bezva ženská na krku (2016), Fotograf (2015), Rodinný film (2015),  Parádně pokecal (2014),  Hořící keř (2013), Revival (2013), Láska je […]
  • Rozhovor s Filipem Antoniem13. dubna 2017 Rozhovor s Filipem Antoniem Jak se ti spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali? S panem režisérem Jiřím Chlumským se mi pracovalo skvěle. Vždy věděl, co chtěl a šetřil naším i jeho časem. […]
  • NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY11. září 2017 NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY Poprvé v rámci české kinematografie se dostává na plátna snímek, který se pokouší nahlédnout fenomén tuzemské youtuberské scény. Vedle samotného tématu, které vytváří zajímavý […]
  • Rozhovor s Annou Geislerovou18. února 2016 Rozhovor s Annou Geislerovou  O postavě „Eliška chce začít znovu, ale neuvědomuje si, že nejde začít budovat něco nového, pokud neuzavřete to staré. A musíte to ukončit sami v sobě. Je typickým příkladem mámy pod […]
  • Tereza Kopáčová: Vůbec jsem netušila, jak velká byla ta malá lidská blbost, co dokázala způsobit šílenou kauzu19. dubna 2018 Tereza Kopáčová: Vůbec jsem netušila, jak velká byla ta malá lidská blbost, co dokázala způsobit šílenou kauzu Co jste dělala v září 2012, když aféra vypukla, a jak jste ji vnímala? Točili jsme tenkrát pro Českou televizi prv ní řadu Nevinných lží a doma jsem měla dvouleté dítě, na nic jiného už […]
  • JIŘÍ VEJDĚLEK (scenárista, režisér, producent)7. března 2018 JIŘÍ VEJDĚLEK (scenárista, režisér, producent) „Bylo těžké se nezamilovat“ Co vás napadlo jako první, když jste dočetl scénář? Že Iva ví, o čem píše. Mělo to cit a hloubku. Hned jsem dostal chuť k tomu ženskému příběhu přidat i […]