Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM

Karas

Co je Přání k mání za žánr? Pohádka? Komedie?

Přání k mání je vykro­če­ní smě­rem k fil­mům naše­ho dět­ství. Je to vánoč­ní rodin­ná kome­die s magic­ký­mi prv­ky. Také je to dob­ro­druž­ný pří­běh plný kou­zel. Také je to film o lás­ce. Té prv­ní dět­ské lás­ce, lás­ce dospě­lých, lás­ce mezi rodi­či a dět­mi. A pro mě je to spl­ně­né přá­ní.

 Popište mi pro­sím struč­ně, o čem film je.

Přání k mání má něko­lik aspek­tů. Jeden z nich je pří­běh o klu­ko­vi, kte­rý zjis­tí, že je scho­pen neu­vě­ři­tel­ných věcí. Když se oprav­du sna­ží a je odváž­ný, mno­ho dosáh­ne. Další aspekt – lás­ka buď je ane­bo není a kouz­lo s tím nic nezmů­že. Láska tu ale není jen v jed­né podo­bě, ve fil­mu nejde jen o lás­ku roman­tic­kou mezi Albertem a Johanou, ale i kri­zi man­žel­ské lás­ky a o lás­ku rodi­čov­skou. A hlav­ně je film o tom, čeho jsme schop­ni dosáh­nout, když uvě­ří­me sami sobě.

Více na Kritiky.cz
Krampus: Táhni k čertu - 50 % Nezlob, nebo tě odnese Čert! V předškolním věku může takové upozornění v době před Mi...
Kočičí válečníci 5 - Nebezpečná stezka - podaří se Ohnivousovi uchránit svůj klan? Ohnivous byl bez sebe a nemohl uvěřit tomu, co se to děje. Byl zvolen nový velitel Stínového k...
Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a...
Christian Becker Christian Becker se narodil v roce 1972 v Krefeldu. Několik let pracoval ve filmovém průmyslu, ne...
Kingsman: Tajná služba - O FILMU Kingsman: Tajná služba si s vtipem dobírá namyšlenost špionážního žánru. Vypráví pří...

 Co bylo na fil­mu Přání k mání nej­těž­ší?

Všechno. A záro­veň to byla čis­tá radost. Každé ráno jsme se na sebe s kame­ra­ma­nem smá­li, na kaž­dý natá­če­cí den jsem se straš­ně těšil. Zároveň jsem si byl pořád vědom toho, že točí­me vel­mi nároč­ný film a mys­lím, že když máte zod­po­věd­nost za tak vel­ký roz­po­čet, pře­mýš­lí­te, jest­li by ty pení­ze neby­ly uži­teč­né někde jin­de, jest­li s nimi neplýtvá­te.

A k čemu jste při tako­vých úva­hách došel?

Věřím svým instink­tům. Věřím, že jsme nato­či­li skvě­lý film, kte­rý budou mít lidi rádi, na kte­rý se rádi podí­va­jí zno­vu a zno­vu. Věřím, že se to vypla­ti­lo. A záro­veň mi tro­chu pomá­há, že si vel­ká čís­la nedo­ká­žu moc před­sta­vit, jsem dyskal­ku­lik J.

Jaké potí­že jste během natá­če­ní fil­mu muse­li řešit?

Byli jsme na natá­če­ní dob­ře při­pra­ve­ní a byli jsme ochot­ni sná­šet mno­hé, tak­že, i když nás potka­lo snad všech­no, co nás potkat moh­lo mimo vylo­že­ných tragé­dií, zvlád­li jsme to; i když za cenu šíle­ných roz­hod­nu­tí, změn v pro­gra­mu a pro­dlou­že­ní celé­ho natá­če­ní.

Více na Kritiky.cz
Nejhledanější muž (40%) Špionážní drama o sledování záhadného muže dělí diváky na dva znesvářené tábory. Do ...
Laurel Canyon Trochu volnosti, trochu samoty, částečné neporozumění, příjemné prostředí dokáže pořá...
Pavučina snů - Dreamcatcher Další filmové ztvárnění hororové knihy Stephena Kinga…...
Christian a Fabian Jeremiesovi: Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků - 90 % Neohrabaný, roztomilý tučňák v černém fraku je jednou z postaviček půvabně ilustrované ...
Jiří Hájíček, autor literární předlohy Narozen 11. září 1967 v Českých Budějovicích. Dětství prožil ve vesničce Purkarec (poblí...

Co je tedy to všech­no, co Vás potka­lo?

Zima, hor­ko, sníh (když sně­žit nemě­lo), blá­to, vítr, déšť, mra­zy, nemoc­né děti, slun­ce, jaro (když měla být zima) a spous­ta dal­ších obtí­ží. Těžké to měla pro­duk­ce, vel­mi obdi­vu­ji vedou­cí pro­duk­ce Ivana Jaroshy, kte­rá doká­za­la vítě­zit v sou­bo­ji s nepříz­ní poča­sí a něko­li­krát měnit slo­ži­tý natá­če­cí pro­gram, abychom moh­li pokra­čo­vat dál. Těžké to bylo i pro her­ce. Například při natá­če­ní u Baronů doma, kdy jsme 3 noci toči­li v obrov­ské hale, kte­rá se neda­la vyto­pit, zača­lo mrz­nout. Byly to nej­stu­de­něj­ší dny a noci za něko­lik posled­ních let a, i když jsme pouš­tě­li do pro­sto­ru tep­lý vzduch z obrov­ské rou­ry, vyto­pit se to neda­lo. Hercům stou­pa­la pára od pusy, což nako­nec ve fil­mu vypa­dá výbor­ně, pře­žít to ale bylo obtíž­né.

Všichni vzpo­mí­na­jí na natá­če­ní v hote­lu Imperial. Musel to být oprav­du záži­tek. Jaké ješ­tě jiné zají­ma­vé loka­ce jste měli?

Hotel Imperiál byl beze­spo­ru neza­po­me­nu­tel­ný. Díky skvě­lé prá­ci naší pro­duk­ce se poda­ři­lo zajis­tit natá­če­ní v době pro­voz­ní pře­stáv­ky a my tam tedy moh­li nejen točit, ale i byd­let. Hotel je obrov­ský a nejen hotel, ale i při­leh­lý park má magic­kou atmo­sfé­ru. Výzdoba par­ku byla ovšem vel­mi nároč­ná, bylo nut­né při­vézt a upev­nit vánoč­ní strom, oplést strom­ky lam­pič­ka­mi, celé to trva­lo asi čty­ři dny. Výsledek ovšem sto­jí za to.

V Karlových Varech jsme natá­če­li ješ­tě v Národním domě, v uli­cích a v Praze pak na Vltavě, kde byla ukot­ve­na loď a u ní obrov­ské rus­ké kolo.

S lodí to neby­lo jed­no­du­ché. Hledali jsme loď, kte­rá by vyho­vo­va­la naše­mu zámě­ru a kte­rá by byla oprav­du krás­ná, a když jsme ji koneč­ně našli, zjis­ti­li jsme, že maji­tel lodi je v Indii a mod­li­li se, aby neza­mrz­la Vltava, než se vrá­tí a loď bude moci vyplout.

Více na Kritiky.cz
Bumblebee Trailer na prequel filmu Transformers....
Internetoví rádci | Jaroslav Cerman ...
Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš. Jen málokdy se mi stává, abych usedl k počítači, odklikal Word a nevěděl, jak zařadit rych...
Delta Force: Black Hawk Down Hra je inspirována událostmi z roku 1993 v Somálsku, a tak se řadí do trojice děl, která o ni...
Star Wars: Return of the Jedi (Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho) - Deleted Scenes Smazané scény z posledního dílu "staré" trilogie....

A rus­ké kolo? Na natá­če­ní na rus­kém kole s nad­še­ním vzpo­mí­na­jí všech­ny děti, kte­ré ve fil­mu hrá­ly.

Ve scé­ná­ři byla jed­na scé­na, kte­ré jsem se oprav­du bál. A to scé­na na rus­kém kole. Ve fil­mu trvá 2 – 3 minu­ty, natá­če­li jsme ji tři dny a já si ve slab­ších chvil­kách vyčí­tal, že jsme ji ze scé­ná­ře nevy­n­da­li. Je to tech­nic­ky i tech­no­lo­gic­ky nároč­ná scé­na. Na rus­kém kole mají schůzku Albert s Johanou, rus­ké kolo se zasek­ne a uvol­ní se šrou­by jejich kabin­ky. Děti jis­til jeřáb, byly oprav­du šikov­né a odváž­né, scé­nu jsme peč­li­vě nacvi­čo­va­li, posu­nu­lo nás to celé dál a ve fil­mu je tato scé­na důle­ži­tá, přes­to jsem si vel­mi odde­chl, když jsme tuto část doto­či­li.

Děti také vzpo­mí­na­ly na scé­nu, kdy se opí­jí na večír­ku u Bosáků. Nebude tahle scé­na ve fil­mu pro­ble­ma­tic­ká?

Vím, že jde o kon­tro­verz­ní téma. Chvíli jsme pře­mýš­le­li, jest­li je korekt­ní ji tam dávat a pak jsme si řek­li, že ano. Přílišná korekt­nost je ces­ta do pek­la. Děti nejsou jen vzor­né, zlo­bí, děla­jí hlouposti. Když jsme tuto část na zkouš­ku pouš­tě­li, děti se bavi­ly a dospě­lí byli pohor­še­ni. A to je dob­ře.

Film není pro­střed­kem ke vzdě­lá­vá­ní, film má bavit. Co se má dělat a co nedě­lat, řek­nou rodi­če. Bez zlo­bi­vých dětí by to neby­lo ono. To má Mach pře­stat jez­dit po zábrad­lí? To se pře­ce taky nedě­lá. Ve fil­mu Přání k mání neří­ká­me, že děti mají pít alko­hol, říká­me, že zlo­bí, a když se pokou­še­jí napo­do­bit dospě­lé, tak to může vypa­dat i takhle.

Film Přání k mání je o kouz­lech a kouz­le­ní. Jak se ve fil­mu čaru­je? A co pro Vás bylo kou­zel­né?

Kouzelných věcí je fil­mu mno­ho a kouz­la tam jsou oprav­du všu­de. Na jed­nu stra­nu kou­zel­né měs­to Karlovy Vary, kou­zel­nic­ké tri­ky Albertových rodi­čů a kouz­lo spl­ně­né­ho přá­ní.

Ke Karlovým Varům mě pojí i mé osob­ní okouz­le­ní, jsem z Chebu a ve Varech jsem stu­do­val na Střední peda­go­gic­ké ško­le. Vzdal jsem ale­spoň tro­chu hold své ško­le, kdy jsem do fil­mu zapo­jil Karlovarský dív­čí sbor prá­vě z této ško­ly.

Čarování Albertových rodi­čů bylo nároč­né pře­de­vším v tom, že se Jitka Čvančarová i Martin Myšička uči­li kouz­lit. Chtěli jsme, aby to vypa­da­lo při­ro­ze­ně. Vím, že to pro ně neby­lo leh­ké a pro­to­že jsem chtěl, aby to oprav­du bylo kouz­lo, muse­lo se to poda­řit napo­pr­vé. Byl to vel­ký adre­na­li­no­vý záži­tek pro všech­ny.

Více na Kritiky.cz
Akta X - Film - první Akta X film z roku 1998 Nejen přižloutlým členům springfieldské rodinky či sprostým hochům ze South Parku se podař...
JONATHAN KASDAN JONATHAN KASDAN (scénář) se narodil a vyrůstal v Los Angeles. Je synem scenáristy a režiséra ...
REVENANT Zmrtvýchvstání - TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD Temným opakem cesty Hugh Glasse je pád Johna Fitzgeralda do paranoi, obviňování a hořkosti. Do...
Piraňa 3D A je tu nová recenze na film Piraňa 3D (Piranha 3D). Jde o remake stejnojmenného hororu z roku 19...
Devadesátky | Arnošt Frauenberg ...

A co pro mě bylo kou­zel­né? Celé natá­če­ní. Zapojení všech lidí. To, jak všech­no skvě­le fun­go­va­lo. Měl jsem popr­vé v živo­tě pocit, že se všich­ni sna­ží napl­nit moje pros­by a náro­ky. To bylo oprav­do­vé kouz­lo.

Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM
Hodnocení: 4.9 - ‎14 hl.|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […]
  • Jakub Šmíd - rozhovor30. května 2018 Jakub Šmíd - rozhovor Váš celovečerní debut Laputa byl víceméně výpovědí o jedné, vám věkově blízké, generaci, zatímco hrdinové vašeho nového filmu jsou generačně rozvrstveni: kluk na prahu puberty, teenagerka, […]
  • Rozhovor s Annou Geislerovou18. února 2016 Rozhovor s Annou Geislerovou  O postavě „Eliška chce začít znovu, ale neuvědomuje si, že nejde začít budovat něco nového, pokud neuzavřete to staré. A musíte to ukončit sami v sobě. Je typickým příkladem mámy pod […]
  • Jaromír Nosek - herold2. března 2016 Jaromír Nosek - herold Prozraďte nám, kdo je Herold? Moje postava je královský ceremoniář, který mluví velmi hezky a vybraně. Ovšem vypije takový nápoj, po kterém mu mluvit nejde. V pohádce Řachanda je totiž […]
  • Matouš Ruml (Ondřej Kalenda (26–44 let) – přítel, později manžel Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci21. ledna 2018 Matouš Ruml (Ondřej Kalenda (26–44 let) – přítel, později manžel Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Při seznámení s vaší filmovou manželkou ve snímku Zoufalé ženy dělají zoufalé věci figuruje vlak a krev. Měl jste z natáčení této scény obavy?  Ani ne, naopak. Těšil jsem se, jak se  to […]
  • Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK Q. Co je nejlepší na tom, že jsi spláchnutej? A. Už nejsem pod nadvládou arogantních lidí! Nepoutají mě okovy lidské společnosti! Jsem plně emancipován! Jsem vymaněný z pastí a nástrah […]
  • Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková - dryády2. března 2016 Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková - dryády Jak dlouho trvalo, než vznikla maska dryády?  V maskérně jsme trávily obvykle čtyři hodiny. Pokud jsme točily i další den, tak jsme si nechaly pouze odlíčit obličej a oddělat uši. V tom […]
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […]
  • Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne26. září 2014 Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co bylo hlavním impulzem k realizaci úspěšné novely spisovatele Michala Viewegha Andělé všedního dne? Zaujalo mě téma té knihy. Zjednodušeně řečeno, člověk neví dne ani hodiny a každý den […]
  • Bolek Polívka - Theofil28. února 2016 Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *