NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY

Nejsledovanejsi a poster

Poprvé v rám­ci čes­ké kine­ma­to­gra­fie se dostá­vá na plát­na sní­mek, kte­rý se pokou­ší nahléd­nout feno­mén tuzem­ské you­tu­ber­ské scé­ny. Vedle samot­né­ho téma­tu, kte­ré vytvá­ří zají­ma­vý mezi­ge­ne­rač­ní kon­flikt mezi rodi­či a jejich dět­mi, v němž jde o názo­ro­vý střet nad tím, jest­li vůbec you­tu­be­ři mohou zpro­střed­ko­vá­vat něja­ké smys­lu­pl­né hod­no­ty, nebo se jed­ná jen o vychý­le­nou zába­vu, může­me záro­veň sle­do­vat v pří­mém pře­no­su pozo­ru­hod­ný dis­tri­buč­ní expe­ri­ment, v němž jde zase o to, zda­li sta­ti­sí­ce fanouš­ků pěti­ce z nej­po­pu­lár­něj­ších domá­cích you­tu­be­rů odlo­ží na chví­li své mobi­ly a při­jdou se do kina podí­vat na své hvězdy.

Režisér Jiří Sádek (mimo jiné reži­sér fil­mu Polednice), spo­leč­ně s kame­ra­ma­nem Antoanem Pepelanovem, si vybra­li šest tuzem­ských you­tu­be­rů, jejichž pět you­tu­be kaná­lů pat­ří na čes­kém inter­ne­tu k jed­něm z nej­sle­do­va­něj­ších, a poku­si­li se během jed­no­ho roku nahléd­nout nejen jejich tvor­bu krát­kých videí, ale i pro­blémy s jejich pre­zen­ta­cí na soci­ál­ních sítích spo­je­né, a dokon­ce i jejich sou­kro­mí a rodin­ná záze­mí. Výsledkem je pozo­ru­hod­ná son­da do domá­cí­ho pro­stře­dí nových médií, kte­ré žije zce­la auto­nomním živo­tem a kte­ré ostat­ní tra­dič­ní média vět­ši­nou úpl­ně míje­jí. Pořád tady pocho­pi­tel­ně zůstá­vá otáz­ka váží­cí se k obsa­hu – totiž smys­lu této pře­váž­ně mla­dist­vé kre­a­ti­vi­ty, ale její dopad je už sta­tis­tic­ky neod­dis­ku­to­va­tel­ný a nelze se tedy divit, že gene­ru­je z „nej­a­gil­něj­ších“ you­tu­be­rů mar­ke­tingo­vé celebri­ty, kte­ré jejich natá­če­ní a pub­li­ka­ce videí na vlast­ních kaná­lech na you­tu­bu vel­mi dob­ře živí. Není pak také žád­ným tajem­stvím, že někte­ří z nich vydě­lá­va­jí až dese­ti­ti­sí­ce korun měsíč­ně.

Kovy, Pedro, Shopaholic Nicol, Gabrielle Hecl a sester­ské dvo­ji­ce Cup of Style záro­veň pre­zen­tu­jí kaž­dý tro­chu jinou oblast zájmu v you­tu­ber­ském svě­tě. Kovy je bavič a ve svých videích zpí­vá, vtip­ně komen­tu­je občas i poli­ti­ku, tele­viz­ní pořa­dy a soci­ál­ní sítě, a je to videob­lo­ger roku 2016. Pedro natá­čí her­ní videa, ale záro­veň ved­le toho stí­há i péči o své dva syny, čímž se od typic­ké­ho you­tu­be­ra dost odli­šu­je. Shopaholic Nicol je blo­gger­ka roku 2016 a natá­čí hlav­ně „dív­čí videa“, kde uka­zu­je, jak se nalí­čit, co si vzít na sebe, nebo jaká zají­ma­vá mís­ta navští­vit. Gabrielle Hecl mimo you­tu­ber­ství ješ­tě stu­du­je na kon­zer­va­to­ři a jako jedi­ná se v sou­čas­nos­ti od you­tu­bu odstřih­la a sna­ží se věno­vat herec­ké kari­é­ře. A koneč­ně A Cup of Style je sym­pa­tic­ké sester­ské duo, kte­ré píše fashi­on a lifesty­le blog už přes 10 let a při­da­ly k němu úspěš­ně i video. Jsou vítěz­ka­mi fashi­on blo­ger­ky roku 2016.

Zajímavé je, že dokon­ce sami tvůr­ci se roz­hod­li zba­vit ozna­če­ní fil­mu o you­tu­be­rech jako doku­men­tu a před­sta­vu­jí jej jako celo­ve­čer­ní vlog, aby tak víc nalá­ka­li poten­ci­ál­ní odbě­ra­te­le you­tu­be­rů do kina. Možná je tro­chu ško­da, že jde o pohled spí­še jed­no­stran­ně zamě­ře­ný, pro­to­že uka­zu­je téměř výhrad­ně jen pozi­tiv­ní pří­klad you­tu­be­rů, kte­ří jsou schop­ni ale­spoň něja­ké sebe­re­flexe. Na dru­hou stra­nu, těch nega­tiv­ních pří­pa­dů už vět­ši­nou média pre­zen­to­va­la dost a vidět je ostat­ně může­te na drti­vé vět­ši­ně you­tu­be kaná­lů. Názor si jis­tě kaž­dý z vás udě­lá sám, nako­lik zásad­ní je sle­do­vat někte­ré z našich tzv. popu­lár­ních you­tu­be­rů. Proto mne nako­nec hlav­ně zají­ma­lo, jak k samot­né­mu natá­če­ní a výbě­ru v daném téma­tu při­stou­pil jeho reži­sér Jiří Sádek, ale i jeden z jeho pro­ta­go­nis­tů – Kovy.

Více na Kritiky.cz
Krok za krokem aneb Klasická perla rodinného sitcomu „Step by step…day by day….“ Krok za krokem, úvodní znělka Patří starší sitcomy do s...
HEREČKA THOMASIN HARCOURT MCKENZIOVÁ UVEDE NA FESTIVALU SNÍMEK BEZE STOP Mladá novozélandská herečka Thomasin Harcourt McKenziová, považovaná za jeden z největšíc...
Farma SK – 8. série – 9. díl ...
Grindhouse: Planeta Teror - Grindhouse: Planet Terror Společný projekt dvou kultovních režiséru Quentina Tarantina a Roberta Rodrigueze čeřil hladi...
Tento film zvítězil ve Varech Křišťálový globus získal na 53. ročníku MFF KV rumunský film Je mi jedno, že vstoupíme do...

MN: S jakým tvůr­čím zámě­rem jste šel do pro­jek­tu Nejsledovanější a koho jste chtě­li pri­már­ně oslo­vit?

 JIŘÍ SÁDEK (JS): Mě zara­zi­lo, když jsem před tře­mi lety viděl na Youtuberingu (čes­ký you­tu­ber­ský fes­ti­val) 25 tisíc dětí, jeden kus šíle­né­ho davu, kte­rý kři­čí na těch pár lidí na pódiu, kte­ré abso­lut­ně neznám. V té době mi bylo 26 let a říkal jsem si, že by se mě to mělo týkat, a taky jsem si říkal, člo­vě­če, ty budeš za chví­li rodič, na dru­hé stra­ně nejsi už žád­né dítě, ale přes­to tě to míjí. Takže nako­nec z toho vyply­nu­la tou­ha zma­po­vat to you­tu­ber­ské pro­stře­dí, kte­rá byla čás­teč­ně moti­vo­va­ná i tím budou­cím rodi­čem, kte­rý chce pocho­pit, v čem to jeho dítě bude vyrůs­tat. Ale to je nako­nec i poin­ta toho fil­mu.

Více na Kritiky.cz
Prázdninové novinky v prodeji Tak co nám přináši firma Bonton do naší videotéky? Stači se podívat, protože to jsou dost ...
Rozchod! Lidi se neustále scházejí a rozcházejí. Scházení je krásné, plné nových zážitků. Rozch...
Inferno - O TVŮRCÍCH TOM HANKS (Robert Langdon) je herec, producent a režisér, poctěný mnoha významnými oceněními...
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE Umění a technologie se ve společnosti DreamWorks Animation setkávají ve velkém stylu. Technolo...
Den poté Výzkumy klimatologa Jacka Halla (Dennis Quaid), naznačují, že by globální oteplování mohlo s...

MN: Bylo něco během natá­če­ní, co vás samot­né­ho pře­kva­pi­lo a pří­pad­ně i změ­ni­lo váš pohled na tuhle gene­ra­cí dětí a mlá­de­že komu­ni­ku­jí­cích přes soci­ál­ní sítě?

 JS: Pochopitelně jsem k nim při­stu­po­val nej­pr­ve s urči­tým před­sud­kem, mys­lel jsem si, že jsou hlou­pěj­ší. Ale ono to tak není. Oni jsou to pros­tě nor­mál­ní lidi, kte­ří dřou a maka­jí, ale mají taky svo­je pro­blémy. A to, že se v médi­ích vět­ši­nou mlu­ví o těch špat­ných you­tu­be­rech, není úpl­ně vzo­rek, kte­rý by stál za to, aby byl gene­ra­li­zo­va­ný. Youtube je odraz spo­leč­nos­ti a ani tu nejde gene­ra­li­zo­vat. Obtížná situ­a­ce ale byla ta, že oni, jak vět­ši­nou mají svo­ji tvor­bu pod kon­t­ro­lou, tak já jsem najed­nou byl dal­ší kon­t­ro­la, kte­rá vstu­pu­je k nim do míst­nos­ti, a mám se je ptát na jejich duši, co je trá­pí, ale tohle vět­ši­nou oni sdí­le­jí se svý­mi fanouš­ky a ne s někým jiným. A navíc těž­ké na tom bylo, že já jsem se během natá­če­ní z nich sna­žil zís­kat i niter­né infor­ma­ce a za 10 minut jsem říkal, že musí­me s nimi udě­lat fot­ku, kte­rou dáme na Instagram kvů­li pro­mu fil­mu. To se asi málo­kdy stá­vá, že pro­ta­go­nis­ti jsou záro­veň samot­ným mar­ke­tingo­vým nástro­jem. A pro­to jsme se muse­li sna­žit, abychom během natá­če­ní v sobě neztra­ti­li to lid­ství.

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 8. série – 40. díl (duel) ...
Večerníček 50 tisková konference část 2 https://www.youtube.com/watch?v=C0MyMSzyi5U...
Soutěž o 3 plakáty seriálu Hra o trůny. S našim partnerem posters.cz, největším prodejcem plakátů v ČR, vyhlašujeme novou soutěž ...
Akce nový domov - 14.12.2016 Klukům záhadně zemřela máma, děda přišel i o druhou dceru....
World in Conflict Hra je zdarma pro členy služby Uplay (4. PROSINEC 2017 15:00 - 11. PROSINEC 2017 11:00)....

MN: Svým způ­so­bem je záro­veň ten­to pro­jekt i dis­tri­buč­ní expe­ri­ment. Na jakou cílo­vou sku­pi­nu tedy zejmé­na míří a jaký dopad, rezo­nan­ci vy sám od toho fil­mu oče­ká­vá­te?

 JS: U nás v Čechách je cílo­vá sku­pi­na těch aktiv­ních fanouš­ků námi vybra­ných you­tu­be­rů od 10 do 20, nebo něco málo ješ­tě do 30 let. Na dru­hou stra­nu na you­tu­be se díva­jí všich­ni, čili i dospě­lí, ako­rát tam hle­da­jí jiný obsah. Ale my jsme se sna­ži­li vytvo­řit film pixa­rov­ské­ho for­má­tu, na kte­rý může jít dítě 10 až 20 let, tak jeho rodič, oba si tam něco své­ho najdou. Myslím si, že ta dneš­ní doba je tak straš­ně rych­lá, že někde se ti rodi­če a děti komu­ni­kač­ně ztra­ti­li, v komu­ni­ka­ci mezi sebou. A tenhle film se sna­ží vytvo­řit jaký­si most, kte­rý je tro­chu při­blí­ží. A dou­fám, že to roz­ví­ří dis­ku­zi.

Více na Kritiky.cz
Captain America: Občanská válka Screeny z Traileru!...
Ivana Korolová vrs. Helena Štáchová Porovnání hlasů nové a původní dabérky Lízy Simpsonové....
Ghost Rider Ghost Rider je jednou z nejpodivnějších bytostí, které se pohybují v comicsech vydavatelství ...
#1863: Tomb Raider Archivy S.4 - 50 % Tomb Raider Archivy S.4 (Tomb Raider Archives Volume 4)Vydalo nakladatelství Comics Centrum v ...
Nejlepší film 2016 - 1. kolo - 1. dvojice První dvojice: REVENANT Zmrtvýchvstání vrs. Zoolander No. 2 Odkaz na anketu na facebooku....

MN: Nevadí vám, že váš sní­mek repre­zen­tu­je de fac­to jen ten pozi­tiv­ní pří­klad, že tady v pod­sta­tě není zachy­ce­na ta tzv. tem­ná stra­na čes­ké­ho you­tu­bu a že pro mno­hé to nebu­de ten repre­zen­ta­tiv­ní doku­ment, kte­rý zachy­cu­je i ty stin­né strán­ky toho­to feno­mé­nu?

 JS: Kdybych tam dal you­tu­be­ry, kte­ří zastu­pu­jí ty nega­tiv­ní strán­ky čes­ké­ho you­tu­bu, tzn. škod­li­vý obsah, nebo něja­kým způ­so­bem bul­vár­ní či vul­gár­ní polo­hy, tak já jim budu sku­teč­ně dělat jenom rekla­mu. A i kdy­bych tam dal jenom jed­nu scé­nu toho­hle typu, tak bude výraz­něj­ší, než celý tenhle film, pro­to­že to lidi baví. A to pod­le mě není správ­ně. Zatímco vět­ši­na médií píše o you­tu­be­rech spí­še v tom nega­tiv­ní smys­lu, tak my jsme se to naším doku­men­tem poku­si­li vyba­lan­co­vat a udě­lat tak, že to tam ale­spoň nazna­čí­me.

Více na Kritiky.cz
Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku aneb Princ a Večernice - žil byl král s královnou, kt...
Jiří Březina: Polednice - 100 % Na Promlčení, detektivku, která si loni získala pozornost milovníků tohoto žánru, navázal ...
Obchodník se smrtí Jste nezaměstnaný? Jste nespokojený s Vaší současnou prací? Nějaké peníze na přilepšenou...
Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech Letošní 52. ročník byl zahájen, jak jinak, než opět v karlovarském hotelu Thermal, kde se po...
„Das Filmfest“ v Praze a v Brně Filmovou tvorbu německých, švýcarských a rakouských režisérů, přiblíží "Das Filmfest", ...

MN: Kovy, jak ty sám, jakož­to pro­ta­go­nis­ta sním­ku Nejsledovanější, ho hod­no­tíš z hle­dis­ka obsa­hu a jeho výpo­vě­di, komu je pod­le tebe urče­ný?

KOVY: Podle výsled­ku sou­dím, že se ta prá­ce fil­ma­řů, a ta výzva, kte­rou před sebou měli – 400 hodin mate­ri­á­lu, 6 you­tu­be­rů, 1 rok a hodi­na a půl výsled­né­ho fil­mu, poda­ři­la skvě­le. Uvidíme samo­zřej­mě ješ­tě, jak budou rea­go­vat fanouš­ci a jejich rodi­če. Myslím, že kaž­dá gene­ra­ce si tam má šan­ci něco najít. Pro fanouš­ky bude asi zají­ma­vý ten pohled do naše­ho sou­kro­mí a víc infor­ma­cí o nás, a pro rodi­če zase náhled do záku­li­sí toho feno­mé­nu, kte­rý je tak neu­cho­pi­tel­ný a slo­ži­tě pocho­pi­tel­ný pro řadu z nich, že je nako­nec ale taky hroz­ně zají­ma­vý i obo­ha­cu­jí­cí.

Více na Kritiky.cz
Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů...
Ant-Man a Wasp Trailer na poslední film letošního roku od Marvelu....
Zombík u rybníka ...
Nelítostný souboj na Blu-ray Když se tak probírám mezi úspěšnými režiséry, na které se fanoušci pokaždé těší, tak...
Lůno / Womb „Kdo jsi, mami?“ Pláž. Vítr. Rozbouřené moře. Zima. Dřevěný domek, skřípající po...

MN: Byla pro tebe zku­še­nost z toho­to natá­če­ní taky v něčem pří­nos­ná a dal ti ten doku­ment také něja­kou refle­xi toho feno­mé­nu you­tu­be­rů?

KOVY: Já jsem si nej­pr­ve mys­lel, když mne fil­ma­ři oslo­vi­li, že to je úpl­né šílen­ství uka­zo­vat you­tu­be­ry v kinech. Ale my jsme vlast­ně šest oby­čej­ných lidí, stu­den­tů, kro­mě Pedra, kte­ří natá­čí videa. Ale čím víc jsem o tom pře­mýš­lel, tím víc jsem si říkal, jak by něco tako­vé­ho moh­lo pomoct tomu lep­ší­mu pocho­pe­ní. Pro mě osob­ně byla asi nej­zvlášt­něj­ší věc vystu­po­vat před těmi kame­ra­mi a dělat že tam nejsou. Je to hroz­ně zvlášt­ní pocit. Já jsem na kame­ru zvyk­lý sice už pět let, ale ne v tom­to smys­lu. A já tře­ba neu­ka­zu­ji rodi­nu ve svých videích, tak­že v tom­to to pro mne bylo nové, že tomu doku­men­tu jsem dovo­lil zajít ješ­tě dál.

Více na Kritiky.cz
Před půlnocí (Before midnight) - 60% Když spisovatel Jesse (Ethan Hawke) a jeho žena Celin (Julie Delpy) dostanou od přátel dárek ve...
Tajný život mazlíčků - KOULE Q. Rozhodně jsi velmi nenasytná. Jaké je tvé oblíbené jídlo? A. Teda, co myslíte tím “...
Mýty 6: Domovina Mýty 6: Domovina Další komiks, na který se nemusí zapomenout je kniha Mýty 6: Domovina. Je to...
Zombik – 76 ...
Dumbo – Recenze – 50% Disneyho animovaný Dumbo z roku 1941 je bajkou o slůněti narozeném v cirkusu, které m...

MN: Nemáš tře­ba oba­vu, že jak tro­chu pood­ha­lu­ješ své sou­kro­mí v tomhle doku­men­tu, že tě to může ve výsled­ku poško­dit na tvém you­tu­be kaná­lu?

KOVY: Já mys­lím, že všich­ni z toho vyjde­me troš­ku „slab­ší“. My tím vlast­ně odha­lu­je­me mož­ná svo­je sla­bi­ny, víc o sobě, a když se pak obje­ví něja­cí hate­ři, tak budou vědět tře­ba kam pálit. Ale mys­lím, že snad to mělo smy­sl, pro­to­že tohle je asi jedi­ná ces­ta, jak uká­zat, že nejsme všich­ni úpl­ně k zaho­ze­ní a na tom you­tu­be je spous­ta mla­dých talen­tů a někdo z nich tře­ba v budouc­nu skon­čí u fil­mu, nebo herec­tví, či bude mode­rá­to­rem. Ta líheň talen­tů tam pros­tě exis­tu­je, jen se to ztrá­cí za těmi skan­dá­ly, kte­ré se vět­ši­nou dosta­nou prá­vě do těch médií.

Více na Kritiky.cz
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Adina Pintilie ...
KŘUPAVÝ, JEDNODUCHÝ A PŘITOM MOC DOBRÝ CHLEBA Z TROUBY POTŘEBNÉ PŘÍSADY *** 1/2 kg hladké mouky (pokud budete mít žitnou, můžete namíchat v ja...
Premiéry v kinech 10.3.2016 Tak dneska přišel do kin další Česko-slovensky film, potom má znovu premiéru film z roku 1940...
Evil Dead 2 (1987) - 80% za tu Ashovu single pracku bez závazků Další pokračování kultovního hororu z roku 1981, tentokrát laděným spíše do černé kom...
Runbow Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 7/16 - 8/15. ...

MN: Nicméně ten­to doku­ment repre­zen­tu­je spíš jen ten pozi­tiv­ní pří­klad. Není pro tebe zkla­má­ním, že neu­ka­zu­je i tu tem­nou strán­ku čes­ké­ho you­tu­bu?

KOVY: Ono je to tam v jed­nom  moen­tu nazna­če­né a je tam na to i něja­ká reak­ce. Ale já si mys­lím, že s tou nega­tiv­ní strán­kou you­tu­be jsou divá­ci, rodi­če a fanouš­ci obzvlášť vel­mi dob­ře obe­zná­me­ni. Občas je to bohu­žel jen to jedi­né, co se o you­tu­be do médií dosta­ne a prá­vě to vní­má ta star­ší gene­ra­ce. Tyhle skan­dá­ly vět­ši­na lidí zná. Ten dru­hý pohled, že na you­tu­be je i něja­ký seri­óz­ní obsah, jsou tam vyso­ko­ško­lá­ci apod., to už je pro vět­ši­nu lidí nezná­má.

Více na Kritiky.cz
Altaïr komiks – #011 ...
Vánoční facebooková soutěž Soutěž končí 24.12.2015...
Mary Poppins se vrací (Mary Poppins Returns) – Recenze – 50% Chůva Mary Poppins se skutečně vrací, a sice 54 let po uvedení původního, pěti Oscary oceně...
Latitude Zero Osamělost může znamenat šílenství....
Výměna manželek – 22. 2. 2017 Ve středeční premiérové Výměně manželek jsme viděli rodinu z Krásné Lípy, kterou tvoř...

MN: Co pro tebe you­tu­be zna­me­ná, co ti všech­no umož­nil, a jakou v něm pro sebe vidíš do budouc­na per­spek­ti­vu?

KOVY: Čím víc se pohy­bu­ji v tom showbyz­ny­su, tak tím víc si cením toho, že mám tvůr­čí svo­bo­du. Nemám spon­zo­ry, ani pro­du­cen­ty, niko­ho, komu bych se musel zpo­ví­dat z toho, proč říkám, co říkám. Jediní, kdo mi za to mohou správ­ně vyna­dat, jsou nako­nec mí fanouš­ci. To je vlast­ně jedi­ná moje ces­ta, abych zjis­til, jest­li ty věci dělám dob­ře nebo špat­ně. Pokud mi ti lidi píšou, že je to baví a inspi­ru­je, tak cítím, že to dělám správ­ně. Takže já beru you­tu­be něco jako prv­ní krok. Nabírám kon­tak­ty a zku­še­nos­ti. Myslím si, že do budouc­na se mi to bude hodit.

Více na Kritiky.cz
Jeníček a Mařenka - Lovci čarodějnic - 60% Přiznám se, že se za českou kinematografii začínám stydět. Dlouho se vymlouváme na naši ma...
Boy on the Bridge the actor George Demetriou says Hi to Zlin Film Festival fans ...
Brooklynský klub vrahů - 70 % Zatímco James Bond opět září v docela úspěšném bijáku Skyfall na plátně kin, zavzpom...
Pokrok nezastavíš ...
Omluva Omluva od spravců hostingu www.pipni.cz...

MN: Myslíš si, že v tom čes­kém you­tu­ber­ském pro­stře­dí, kte­ré je na roz­díl od svě­ta vel­mi malé, se má šan­ci pro­sa­dit i něco smys­lu­pl­něj­ší­ho, nebo tady zůsta­ne jako to nej­roz­ší­ře­něj­ší jen zába­va?

KOVY: V zahra­ni­čí se řada you­tu­be­rů už doká­za­la téměř pro­fe­si­o­na­li­zo­vat, mají své sce­náris­ty, kame­ra­ma­ny, reži­sé­ry a spo­leč­ně tře­ba se science cen­t­ry natá­čí fil­my a seri­á­ly. To se u nás bohu­žel nesta­ne, tak­že tady ta ces­ta bude kli­ka­těj­ší. Ale mys­lím si, že toho hod­not­něj­ší­ho obsa­hu bude při­bý­vat, pokud you­tu­be bude stá­le podob­ným feno­mé­nem, i když ta divác­ká obec bude stár­nout. Ale zase na dru­hé stra­ně více lidí si tře­ba řek­ne, proč bych to nemohl zku­sit i já. A nemu­sí mi být 20, ale tře­ba 40, a nemu­sím mlu­vit o módě, ale tře­ba o autech. Takže ten poten­ci­ál pro obsah pro star­ší tam je vel­ký.

Více na Kritiky.cz
Zastav a nepřežiješ - Zábavná kravina na n-tou. Frontman skupiny Chinaski zpívá v jedné své písni: „Jsou taky tací, co maj problémy s orien...
Altaïr komiks – #005 ...
8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat Nicolas Cage a Joel Schumacher. Sama tahle kombinace může být pro někoho dostatečně vražedná...
Cokoliv První věc, která mě v souvislosti s tímto filmem napadá je, že je to film hrozně milý, př...
Proč jsem nesnědl svého taťku - INTERVIEW s Mélissou Theuriau, která ztvárnila LUCY Jaký je podle vás největší rozdíl mezi knihou Roye Lewise a Jamelovou adaptací? Zdá se mi,...

MN: Živí tě dnes you­tu­be nato­lik, že nemu­síš výhle­do­vě řešit něja­kou jinou prá­ci, nebo je to pro tebe momen­tál­ně jen odra­zo­vý můs­tek pro něja­kou dal­ší kari­é­ru mimo tuhle soci­ál­ní síť?

KOVY: Z toho you­tu­bu se živím vel­mi sluš­ně, ale na dru­hé stra­ně ta časo­vá inves­ti­ce, to obě­to­vá­ní sou­kro­mí a podob­ně jsou taky něja­ké fak­to­ry, kte­ré tam hra­jí roli. Ale mě to vel­mi baví, cítím se svo­bod­ný a můžu se něja­kým způ­so­bem kre­a­tiv­ně vyřá­dit, tak­že mě to pořád napl­ňu­je a to je pořád nej­dů­le­ži­těj­ší. A budouc­nost je zatím pro mě otáz­ka, jak dopad­ne.

MN: Vnímáš ty osob­ně dnes you­tu­be jako plat­for­mu, kte­rá časem tře­ba pře­vál­cu­je ta tra­dič­ní média jako je napří­klad tele­vi­ze?

KOVY: Já mys­lím, že pro star­ší gene­ra­ci tele­vi­ze zůsta­ne důle­ži­tá, stej­ně jako novi­ny a kníž­ky neod­chá­zí nikam. Naopak tře­ba kníž­ky zaží­va­jí boom. Takže ani tele­vi­zi to nějak zásad­ně neo­hro­zí, mož­ná ji to osla­bí a sebe­re jí to tu nejmlad­ší věko­vou sku­pi­nu, ale tele­vi­ze samot­ná se nako­nec při­způ­so­bí. Třeba v zahra­ni­čí už je kon­zu­ma­ce you­tu­be na tele­vi­zi zce­la běž­ná. A věřím, že i lidi v čes­ku se nau­čí pla­tit za obsah, tak­že se tady tře­ba roz­mo­hou i něja­ké čes­ké stre­a­mo­vé služ­by apod., ale nemys­lím si, že to nějak ovliv­ní ty tra­dič­ní tele­viz­ní kaná­ly.

Více na Kritiky.cz
Aladin - O TVŮRCÍCH             WILL SMITH (džin) je herec, producent a hudebník, který byl dvakrát nomin...
MIG 21 hlásí v Praze vyprodáno, přidává jarní koncerty Podzimní turné kapely MIG 21 Podzim 16 právě vrcholí. Tři koncerty, které se odehrají pří...
Miami Vice Podle legendárního seriálu Miami Vice, který se slavil velké úspěchy v osmdesátých letech m...
Zombik – 23 ...
Teorie všeho - Za hvězdami Protože milostný příběh, který začíná jako běžná každodenní romance, brzy zahne do nep...

MN: A mys­líš si, že se nějak změ­ní čes­ký you­tu­be v něko­li­ka nej­bliž­ších letech, nasvěd­ču­je tomu něco?

KOVY: Youtube se mění neu­stá­le, pořád ros­te, a mys­lím si, že ta změ­na obsa­hu tam taky bude a jsem pře­svěd­če­ný, že se začne pro­fe­si­o­na­li­zo­vat. Věřím, že se na you­tu­be vyda­jí i něja­cí začí­na­jí­cí fil­ma­ři, pro­to­že ten poten­ci­ál tam je.

MN: Co je pod­le tebe dnes syno­ny­mum úspě­chu, když chce dnes člo­věk začít na you­tu­bu? Jak se stát nej­sle­do­va­něj­ším you­tu­be­rem, jako jsi tře­ba ty?

KOVY: To je vel­ká nezná­má pro spous­tu lidí. Já si mys­lím, že tam musí být něco jako při­ro­ze­né cha­risma, aby ten člo­věk doká­zal ty lidi zaujmout. Nejtěžší je ty lidi pře­svěd­čit, že má smy­sl inves­to­vat čas do sle­do­vá­ní vašich videí. Aby byl you­tu­ber úspěš­ný, tak by měl být v něčem svůj, ori­gi­nál­ní, nesna­žit se něko­ho kopí­ro­vat, ale spíš si hle­dat něja­kou vlast­ní ces­tu. Jde o to, s jakou vizí člo­věk na ten you­tu­be vstu­pu­je. Pro něko­ho to může být odra­zo­vý můs­tek pro něja­kou pro­fe­si­o­nál­ní kari­é­ru, někdo chce dělat jen bul­vár­ní obsah, ale nej­dů­le­ži­těj­ší jsou nako­nec ty schop­nos­ti, ta prá­ce a ten čas, kte­rý do toho člo­věk inves­tu­je.

Více na Kritiky.cz
Oldřich Kaiser Divadelní, filmový, ale i rozhlasový a televizní herec a komik, je původem z Liberce a v roce 1...
Dobrou noc a hodně štěstí V 50. letech vzrušila Ameriku aféra kolem senátora McCarthyho a jeho „honu na komunistické č...
(Presskit) Korsický případ Detektiv je z Paříže vyslán na Korsiku, aby našel vůdce místní mafie (Jean Reno). Když se v...
MASIEH ZARRIEN, BRUCE GOODISON - LEAVE TO REMAIN - Zlín Film Festival 2014 ...
Laura Dern Laura Elizabeth Dernová, nepřechýleně Dern, (* 10. února 1967) je americká herečka, režisér...

 

MN: Do čeho ty sám v sou­čas­nos­ti inves­tu­ješ nej­ví­ce svo­ji ener­gii na you­tu­be?

KOVY: Nejvíc teď inves­tu­ju do té kre­a­ti­vy, do vymyš­le­ní toho samot­né­ho kon­cep­tu. A pak samot­ná ta rea­li­za­ce. A pak je ješ­tě spous­ta času, kdy vyři­zu­ju mai­ly a řeším mar­ke­ting a pro­bí­rám smlou­vy a řeším věci s práv­ní­ky a s finan­čá­kem apod. Takže je v tom prak­tic­ky všech­no, je to napl­no úva­zek. A jinak inspi­ra­ci hle­dám všu­de, a pokud bych měl říct, co mě v tuto chví­li nej­víc baví a chtěl bych dělat dál, tak mě baví info­ta­in­ment – podá­vá­ní váž­ných témat odleh­če­nou, zábav­nou a vtip­nou for­mou, aby se i k té mlad­ší gene­ra­ci, ke kte­ré se ta tele­vi­ze moc čas­to nedo­sta­ne, nebo k nim ta tra­dič­ní média neu­mí mlu­vit, tak aby se prá­vě tyhle věci k té mlá­de­ži dosta­ly. Třeba si řek­nou, že je důle­ži­té to sle­do­vat, nebo je dob­ré se zají­mat o to, že budou vol­by a že kaž­dý hlas může něco ovliv­nit. Že exis­tu­je něco jako voleb­ní kal­ku­lač­ka, nebo že poli­ti­ci nejsou nedo­stup­ní lidi a sta­čí jim napsat e-mail. Tak tako­vé základ­ní věci. Ale věřím, že tu tvor­bu pořád dělám tak, že si v tom kaž­dá gene­ra­ce něco najde.

Více na Kritiky.cz
Agresivní dítě? Systematické řešení problémového chování "Proč to dělá?" " Proč se chová tak agresivně?" Pokud pracujete s dětmi nebo máte své vlast...
Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha Příběh začíná v Oslu, hlavním městě Norska, kde se banda zlodějů rozhodne, že ukradne ve...
Invaze 1968, Magický hlas rebelky i speciál Historie.cs. Česká televize připomene 21. srpen. Česká televize do vysílání připravila pořady, které se z různých úhlů vracejí k srpno...
8. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI 19.-23. dubna 2006 proběhne Českém Těšíně a paralelně v polském Cieszynie 8. ročník Filmo...
Bedekr: Rakousko Po zhlédnutí magazínu České televize jsem byla zvědavá na jeho knižní podobu. Televizní ve...

Martin Novosad

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Denisa Barešová (Helenka)14. srpna 2018 Denisa Barešová (Helenka) Denisa Barešová se narodila 16. 12. 1995 v Praze. Odmalička navštěvovala Dismanův rozhlasový dětský soubor, díky kterému se všestranně věnovala divadlu a filmu. Během studia zpěvu na […]
  • Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou17. října 2017 Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou Nový český film 8 hlav šílenství režisérky Marty Novákové (která debutovala v roce 2006 celovečerním hraným snímkem Marta) rozhodně není mainstreamovou zábavou pro každého. I přes účast […]
  • Česká televize dnes začala natáčet Kancl23. ledna 2014 Česká televize dnes začala natáčet Kancl Dnes padla první klapka české verze kultovního britského seriálu scenáristů Rickyho Gervaise a Stephena Merchanta The Office. Pořad s názvem Kancl natáčí brněnské studio České televize v […]
  • Film Komorná jenž byl s úspěchem uveden ve Varech vstupuje dnes do českých kin11. srpna 2016 Film Komorná jenž byl s úspěchem uveden ve Varech vstupuje dnes do českých kin Jeden z nejvýraznějších jihokorejských režisérů současnosti, laureát velké ceny z Cannes za film Oldboy Park Chan-wook přichází s Komornou, dynamickým thrillerem plným zvratů, intrik, […]
  • Humbook 2017 - Rozhovor s Joelle Charbonneau16. října 2017 Humbook 2017 - Rozhovor s Joelle Charbonneau Nadchly vás knihy Joelle Charbonneau? Nebo byste se jen rádi dozvěděli něco víc o životě člověka, který se živí psaním a proslavil se po celém světě? Pak čtěte dále! Na Humbookfestu 2017 […]
  • Vasil Fridrich: Všichni v sobě máme intenzivní dojmy z oněch dnů19. dubna 2018 Vasil Fridrich: Všichni v sobě máme intenzivní dojmy z oněch dnů Kdo je kapitán Hálek, kterého hrajete? Kpt.  Hálek  je  milující  manžel,  trpělivý,  dů sledný,  pečlivý  profesionál,  a  nadto  ještě majitel buldočí vůle. Co pro Vás bylo […]
  • Martin Finger: Hrát kriminalisty je plnění mých snů19. dubna 2018 Martin Finger: Hrát kriminalisty je plnění mých snů Koho v Metanolu hrajete? Jednoho ze dvou hlavních vyšetřovatelů. Jak jste ke své postavě přistupoval? Snažil jsem se vpustit do sebe co nejvíce in formací a emocí. To druhé se při […]
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […]
  • Andrea Hoffmannová: Nesním o konkrétní roli25. září 2018 Andrea Hoffmannová: Nesním o konkrétní roli Andrea Hoffmannová vystudovala hudebně-dramatický obor na brněnské konzervatoři a osm let působila v angažmá ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Zahrála si například ve filmech […]
  • Non plus ultras5. srpna 2004 Non plus ultras Motto: „Nás fotbal vůbec nezajímá, fotbal je jen záminka" NON PLUS ULTRAS je komedie se sociálním podtextem, je to satirický pohled na krátký časový úsek života pětice fotbalových […]