Gabriela Míčová ELA

micova

Ve fil­mo­vé tri­lo­gii Zahradnictví hra­je­te Elu. Kdo pod­le vás Ela je?

Je to jed­na ze tří sester. Řekla bych, že je z nich nej­umír­ně­něj­ší a nej­kon­zer­va­tiv­něj­ší. Je spo­řá­da­ná a milu­je své­ho muže.

Vašeho muže Ottu hra­je Jiří Macháček, syna Karlíka hned tři her­ci. Jak se vám s nimi spo­lu­pra­co­va­lo?

S Jirkou je to hroz­ně fajn. S ním se pra­cu­je dob­ře. A se synem, kte­rý je v „troj­vy­dá­ní“, je to při­ro­ze­né. Člověk se musí cho­vat jinak k šes­ti­le­té­mu chlap­ci a jinak k deva­te­nác­ti­le­té­mu puber­ťá­ko­vi. Všichni ale byli hroz­ně šikov­ní a talen­to­va­ní. Opravdu výbor­ní.

Více na Kritiky.cz
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu Už si ani nepamatuji, kdy jsem viděl poprvé SpongeBoba. Asi na stařičkém počítači v DivX. ...
MHDéčko | Karel Hynek ...
Rogue One: Star Wars Story Tak přináším první dojem z novinářské projekce. Myslím, že by se neměli značky (Harry Po...
Avengers - POPIS POSTAV ...
Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ Ačkoli si Bathsheba Everdeenová cení své nezávislosti více než téměř čehokoliv, její ži...

Ela je odda­nou a pra­co­vi­tou mat­kou a man­žel­kou. Byla vám tahle pova­ha blíz­ká?

Ano, bylo mi to blíz­ké. Je to vlast­ně klad­ná posta­va bez něja­kých vel­kých výky­vů v tom smys­lu, že musí řešit pou­ze situ­a­ci, kte­rá v jejím živo­tě nasta­ne a posta­ví ji před něja­ký pro­blém nebo udá­lost. Výhoda je ovšem v tom, že má kolem sebe své sest­ry a rodi­nu. Takže všech­no se řeší spo­leč­ně. Neměla jsem nikdy pocit, že by tato posta­va byla osa­mo­ce­ná nebo by to bylo pou­ze na ní.

Jde o dobo­vý film, což pro hereč­ku zna­me­ná dobo­vé kos­týmy a úče­sy. Bavila vás tato strán­ka natá­če­ní?

Moc. Je to krás­né. Užívala jsem si to. A ani mi neva­di­lo trá­vit čas v mas­kér­ně a kosty­mér­ně, to k naší prá­ci pat­ří, tak­že se s tím počí­tá. A když postup­ně stár­ne­te o dva­cet let, tak aspoň vidí­te, do čeho jde­te. (smích)

Když jste se popr­vé začet­la do scé­ná­ře Petra Jarchovského, jak se vám líbil?

Myslím si, že je to výji­meč­ný pro­jekt, co se týče roz­sa­hu. Strašně se mi líbil a měla jsem radost, že jsem dosta­la roli Ely. Myslím si, že to bude při­taž­li­vé téma i pro divá­ky, když ví, že je to do jis­té míry život oprav­do­vé rodi­ny Petra Jarchovského. A záro­veň je tam roz­ptyl dva­ce­ti let plný dra­ma­tic­kých udá­los­tí. Všichni z nás mají v rodi­nách pamět­ní­ky nebo lidi, kte­rý si tuto blíz­kou a vlast­ně nedáv­nou his­to­rii pama­tu­jí.

Více na Kritiky.cz
Bohemian Rhapsody Jen málokterý životopisný film za poslední dekádu vyvolával tolik zájmu jako právě film Bo...
Iva Pazderkova - Ctyrlistek ...
Philip Schenker - Cesky chlap ...
Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně...
Soutěž CD - MIG 21 : Album CD získá nejlepší komentář v bublině obrázku. Trvání soutěže: 2.3.2017 - 30.3.2017...

Na kte­rou scé­nu z natá­če­ní nej­ra­dě­ji vzpo­mí­ná­te?

Vánoční scé­ny byly moc pěk­né. Obzvláště ta s hoří­cím vánoč­ním stro­meč­kem. Vždycky jsem taj­ně tou­ži­la po tom, aby nám o Vánocích chy­tl stro­me­ček. Nikdy se to nesta­lo, pro­to­že to rodi­če peč­li­vě hlí­da­li. Tak jsem si to uži­la aspoň tady na natá­če­ní.

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *