Blaženka – Emília Vášáryová

  •  
Emilia

Můžete před­sta­vit posta­vu, kte­rou ve fil­mu hra­je­te?

„Na roz­díl od jiných postav ve fil­mu, kte­ré jsou his­to­ric­ky dané a sku­teč­ně exis­to­va­ly, je Blaženka fik­tiv­ní posta­va, je to jeho sekre­tář­ka v Londýně. Je tam pře­de­vším pro­to, aby Janu Masarykovi pomá­ha­la a mož­ná i troš­ku zastu­po­va­la jeho mat­ku. Jsem ráda, že jsem ji moh­la hrát ve slo­ven­šti­ně, pro­to­že v té době byl ten­to česko-slovenský prvek napros­to při­ro­ze­ný.“

Jak jste říka­la, má k Janovi spí­še mateř­ský vztah…ale pro něj je nepo­stra­da­tel­ná…

„Je to člo­věk, kte­rý mu je blíz­ký, spo­lu s Janem sdí­lí osud, kte­rý ho posti­hl a posti­hl celou Československou repub­li­ku, co se týká Mnichova. Mně osob­ně tato doba vel­mi zají­má, mno­ho věcí jsem si nastu­do­va­la již dáv­no před tím, než jsem roli dosta­la, pro­to­že pre­zi­dent Masaryk je pro mne stá­le osob­nos­tí, kte­rá pro mě vel­mi zna­me­ná. Vedl mě k tomu můj děde­ček a můj syn se jme­nu­je Tomáš, a jme­nu­je se tak pro­to, že pro mě byl Tomáš G. Masaryk na koni, jehož por­trét měl děde­ček ve svém poko­ji, od malič­ka ido­lem.“

Alice Masaryková - Zuzana Krónerová

Ve fil­mu hra­je­te Janovu sest­ru Alici Masarykovou, a přes­to­že nejde o roli roz­měr­nou, jis­tě bylo tře­ba respek­to­vat his­to­ric­kou věr­nost posta­vy. Jak jste ji s reži­sé­rem vytvá­ře­li?

„Pan reži­sér mi poslal poznám­ky k roli a výňat­ky z kni­hy Pavla Kosatíka o Janu Masarykovi, kte­ré byly vel­mi zají­ma­vé. Alice měla tro­chu smut­ný osud, pro­to­že se vel­mi chtě­la podo­bat své­mu otci, což samo­zřej­mě neby­lo mož­né. Když čte­te její dopi­sy, zdá se, že byla až tako­vá sebe­mrs­kač­ská, stá­le opa­ko­va­la, že nemá dost talen­tu a inte­lek­tu na to, aby moh­la být mys­li­tel­kou, filo­so­f­kou jako její otec. Myslím, že to byla mimo­řád­ná osob­nost, ale záro­veň mi je jí líto.“

Doba, udá­los­ti i oso­by, kte­ré film popi­su­je, byly dlou­ho v naší his­to­rii zaml­čo­va­né nebo zkres­lo­va­né. Když se řek­ne Masaryk, co je pro vás tou prv­ní myš­len­kou, kte­rá se vám vyba­ví ?

Protože pat­řím již k těm dří­ve naro­ze­ným, tak jsem to vždyc­ky vní­ma­la tak, že Tomáš Garrigue Masaryk byl náš prv­ní pre­zi­dent a s ním se spo­ju­je slo­vo demo­kra­cie. Měli jsme ve svém okru­hu něko­lik rodin­ných přá­tel, kte­ří byli čes­ké­ho půvo­du i Slováci a i těch, kte­ří zaži­li demo­kra­cii v Anglii a ti osob­ně zna­li T.G. Masaryka. Díky nim to pro mě byla obrov­ská auto­ri­ta už od útlé­ho dět­ství. A jsem ráda, že už o tako­vých osob­nos­tech může­me vol­ně mlu­vit. A když se řek­ne jmé­no Jan Masaryk, oka­mži­tě mne napad­ne slo­vo vraž­da. Nikdy jsem nevě­ři­la, že by to byla sebe­vraž­da nebo něja­ká nešťast­ná náho­da. Myslím si, že byl zavraž­děn. Jan byl také úpl­ně jiný než jeho otec, ale byl to nesmír­ně hlu­bo­ký člo­věk a vel­ký diplo­mat.“


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Dobrý den paní Vášáryová, nemám Facebook, a ve vzta­hu k bez­peč­nos­ti jej také ani nechci. Toto je důvod, proč vyu­ží­vám tuto strán­ku, byť jsem si vědom, že tyto řád­ky k Vám nemu­sí „doplout“.

  Dnes jsem viděl v ČT pořad s Vámi, ani nevím jak jaký druh to byl, neboť jsem pospí­chal se psem ven, na jeho pra­vi­del­nou pro­cház­ku na volno.Kdo jed­nou je, tak je (vel­mi ořezané-pan WERICH). Jste veli­ce šar­mant­ní žena, pros­tě Dáma a to je devi­ze, kte­rá umí a nikdy Vás toho nemů­že nikdo zba­vit.

  S úctou

  Josef Kempa
  Velká Bystřice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […]
 • Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela15. května 2019 Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […]
 • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá […]
 • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […]
 • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […]
 • Tátova volha - 65 %7. března 2018 Tátova volha - 65 % Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […]
 • Slovensko 2.0 - 60 %25. srpna 2014 Slovensko 2.0 - 60 % Tento film není klasickým filmovým snímkem, ale jedná se o unikátní projekt. Snímek tvoří 10 krátkých desetiminutových minifilmů od slovenských režisérů, z nichž někteří jsou známi i v […]
 • Masaryk28. února 2017 Masaryk Video z novinářské konference. https://youtu.be/ZuOdVTmZ9WM
 • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […]
 • Petr Čadek: Rád učím tančit herce2. února 2016 Petr Čadek: Rád učím tančit herce Kterou z tanečních scén ve filmu máte nejraději? Nejen na tomto filmu, ale všeobecně, mám nejraději učit tančit herce (netanečníky) a hledat cesty k tomu, aby jejich tanec působil co […]