Jan Cina

Cina

Vystudoval hudebně-dramatický obor na Pražské kon­zer­va­to­ři a poté absol­vo­val kated­ru alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla na DAMU. Před kame­rou se popr­vé obje­vil ve fil­mu Zdeňka Tyce Smradi. Poté násle­do­va­la prá­ce zejmé­na pro tele­vi­zi: Ordinace v růžo­vě zahra­dě 2, První krok, Terapie, O mé rodi­ně a jiných mrt­vo­lách. Ve fil­mu se napo­sle­dy obje­vil v roce 2014, a to v dra­ma­tu Místa Radima Špačka. Moderoval pořad pro děti Planeta YÓ, v sou­čas­nos­ti natá­čí zábav­ný pořad Tvoje tvář má zná­mý hlas 2. Je her­cem na vol­né noze. V sou­čas­nos­ti je k vidě­ní v Divadle Kalich, MeetFactory, A stu­diu Rubín, Divadle Hybernia a Studiu DVA. Působí také v hudeb­ní revu­ál­ní kape­le Olats Otesoc. V Pustině hra­je posta­vu Lukáše.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

Na tako­vé momen­ty se asi při­pra­vit úpl­ně nedá. Člověk je na jed­nu stra­nu rád, že se mu tako­vé věci v živo­tě zatím nesta­ly, ale jako herec musí pře­mýš­let o tom, z čeho bude čer­pat a co je srov­na­tel­né s danou situ­a­cí. Herectví je pře­ce jen lež, kte­ré ide­ál­ně uvě­ří­me. Občas ale daná lež doká­že pře­kva­pit a zasko­čit.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

To je otáz­ka do jaké míry. Myslím, že vět­ši­na kon­flik­tů, se kte­rý­mi se posta­vy z Pustiny utká­va­jí, ať už vněj­ších nebo vnitř­ních, je schop­na fun­go­vat bez ohle­du na pro­stře­dí. Samozřejmě, veli­kost komu­ni­ty, či spí­še drob­nost, tady ovšem při­spí­vá ke zhuš­tě­ní okol­nos­tí a k tla­ku, kte­rý je na posta­vy vyví­jen.

V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

V pří­stu­pu všech zúčast­ně­ných, v péči o tvůr­ce a v důra­zu na zpro­střed­ko­vá­ní rea­li­ty bez příkras. A napros­to věc­ně – ve scé­ná­ři, kame­ře, režii a herec­kém obsa­ze­ní, kte­ré je mnoh­dy víc než pře­kva­pi­vé.

Kam bys­te zařa­dil Pustinu ve své fil­mo­gra­fii?

Pokud můžu to, co mě zatím potka­lo, nazvat fil­mo­gra­fií, je Pustina roz­hod­ně na vrcho­lu. Jak mé osob­ní herec­ké prá­ce na roli, tak i setká­ním s napros­tou pro­fe­si­o­na­li­tou a zapá­le­ním pro danou věc. Myslím, že s vět­ším odstu­pem bude­me všich­ni moci říct, že šlo o výji­meč­né setká­ní.

Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

Měl jsem již to štěs­tí, že jsem mohl pra­co­vat na Terapii 1, 2 i 3. Už to pro mě byl v dob­rém slo­va smys­lu šok a vel­ká ško­la. Scénář, režij­ní vede­ní, hereč­tí part­ne­ři. U Pustiny to šlo ješ­tě dál. Role Lukáše pro mě byla výzvou, se kte­rou jsem se dopo­sud nese­tkal a na začát­ku se jí doslo­va zale­kl. Ale prá­vě opět scé­nář, režij­ní vede­ní, hereč­tí part­ne­ři a prá­ce celé­ho štá­bu vytvo­ři­li téměř rodin­nou atmo­sfé­ru, že se člo­věk musel občas štíp­nout, aby si uvě­do­mil, že se mu to nezdá, ale oprav­du prá­vě pra­cu­je. »

 Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­val na tuto roli?

Kromě toho, že jsem tře­ba zce­la prak­tic­ky potře­bo­val zís­kat řidi­čák, abych mohl jako Lukáš neo­hro­že­ně závo­dit v bahně a být oprav­do­vým auto­me­cha­ni­kem (řidi­čák jsem zís­kal nako­nec asi týden před natá­če­ním), jsem se při­pra­vo­val dlou­ho a pro mě nově. Kontaktoval jsem Američana Bernarda Hillera, herec­ké­ho kou­če, se kte­rým jsem absol­vo­val krát­kou, ale inten­ziv­ní herec­kou pří­pra­vu na roli Lukáše. A dopřál jsem si téměř „holly­wo­od­ský“ klid na prá­ci a měl plnou hla­vu Pustiny téměř rok.

Více na Kritiky.cz
Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding Poslední srpnový premiérový týden se do českých a první zářijový do slovenských kin dost...
Silné reči stand up comedy show - Jaro Veľmajster Szabó ...
Podívejte se jak vznikal první duet Karla Gotta s jeho dcerkou Charlotte Ellou Co by byla pohádka bez doprovodné, dojemné a chytlavé hudby. Podívejte se na záznam natáčen...
Farma X 02 – 5. 9. 2018 ...
Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze Stavovské divadlo je posledním dochovaným divadlem, kde v němž osobně řídil provedení svýc...

 Popište nám, jak jste se vcí­til do posta­vy Lukáše.

Těžko i leh­ko. Jako v živo­tě. Nic není jed­no­ba­rev­né. Lukášova situ­a­ce pro mě byla cel­kem vzdá­le­ná, ale sna­žil jsem se poro­zu­mět tomu, proč věci řeší tak, jak je řeší. A pak mi jeho polo­ha při­šla vlast­ně logic­ká. Když vás pohá­ní strach, jste schop­ni téměř čeho­ko­li. A samo­zřej­mě bych tohle všech­no nemohl řešit, kdy­by mě Ivan Zachariáš, mys­lím, že i přes pochyb­nos­ti tvůr­čí­ho týmu, do této role neob­sa­dil. Ale zřej­mě prá­vě jis­tý pro­ti­klad nako­nec roz­ho­dl.

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany5. července 2018 Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany Nová česká pohádka Čertí brko, kterou natáčí režisér Marek Najbrt, vstoupí do kin letos v listopadu. Hlavní roli mladého čerta, zlepšovatele a vynálezce Bonifáce, hraje Jan Cina. Podívejte […]
  • Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko2. října 2017 Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko Neomylné čertí brko, které dalo název celé pohádce, zapisuje v pekle spravedlivě lidské hříchy. Jednoho dne se ale stane, že čertí brko pro městečko Pytlov v pekelné pobočce Pervidle […]
  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […]
  • Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů4. července 2018 Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů Spravedlivě s ním v pekle zapisují lidské hříchy. Co se ale stane, když se čertí brko ztratí? Nový film režiséra Marka Najbrta se hrdě hlásí k tradici české filmové pohádky. Příběh Čertí […]
  • Smradi - Trocha melancholie neuškodí31. srpna 2004 Smradi - Trocha melancholie neuškodí Psychologické drama jedné obyčejné rodiny s neobyčejnými starostmi. Hlavní role tohoto snímku připadly na úžasného herce Ivana Trojana, který si zahrál otce svých tří dětí a na neméně […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se […]
  • Blaženka – Emília Vášáryová20. února 2017 Blaženka – Emília Vášáryová Můžete představit postavu, kterou ve filmu hrajete? „Na rozdíl od jiných postav ve filmu, které jsou historicky dané a skutečně existovaly, je Blaženka fiktivní postava, je to jeho […]
  • Eliška Křenková14. října 2016 Eliška Křenková Narodila se v Praze, vystudovala herectví na DAMU, před kamerou se poprvé objevila ve filmech Rafťáci nebo Běžci a seriálu Vyprávěj. Její první větší hereckou příležitostí bylo drama […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *