Do budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí, říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová

ZuzanaStejskalova

Letos na kon­ci prázd­nin, tedy přes­ně od 30.8 do 3.9 2016 se konal prv­ní roč­ník fes­ti­va­lu Marienbad Film Festival, kte­rý svým prv­ním roč­ní­kem při­po­mněl návštěv­ní­kům fes­ti­va­lu a milov­ní­kům fil­mů, ten původ­ní fes­ti­val kona­ný v Mariánských Lázních. Za oži­ve­ním této tra­di­ce a chu­tí vrá­tit zašlou slá­vu fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu, kte­rý se konal popr­vé v roce 1946, ale po pár roč­ní­cích byl pře­su­nut do Karlových Varů sto­jí ředi­tel­ka Zuzana Stejskalová.

Jak moc by jste se chtě­li kon­cep­cí při­blí­žit his­to­ric­ké­mu fil­mo­vé­mu fes­ti­va­lu, kte­rý byl v Mariánských láz­ních před sedm­de­sá­ti lety?

Jde nám hlav­ně o obno­vu tra­dič­ní kul­tur­ní akce ve měs­tě. Kdysi se zde konal slav­ný fil­mo­vý fes­ti­val, bylo by ško­da se nepo­ku­sit o jeho vzkří­še­ní. Z původ­ní­ho kon­cep­tu jsme si půj­či­li pou­ze srp­no­vý ter­mín koná­ní a Společenský dům Casino, kde jsme Marienbad Film Festival přes­ně po 70 ti letech zahá­ji­li.

Marienbad Film Festival dává vel­ký pro­stor expe­ri­men­tál­ní­mu fil­mu, kte­rý je pro užší okruh lidí, čím si Vás ten­to žánr zís­kal?

Experimentální film vní­má­me jako inku­bá­tor. Autorský pří­stup k fil­mu vychá­ze­jí­cí napří­klad z Československé nové vlny nás zají­má. Do budouc­na bychom chtě­li dát pro­stor i auto­rům z okol­ních zemí a potvr­dit tak mezi­ná­rod­ní úro­veň fes­ti­va­lu. Marienbad je dle nás nej­vhod­něj­ším mís­tem pro tako­vou­to pře­hlíd­ku.

Jaké byli reak­ce míst­ních, či měs­ta, když jste při­šli s návrhem obno­vit fes­ti­val ve měs­tě ?

Nadšené. Idea obno­ve­ní fes­ti­va­lu se tu vzná­še­la. Nenašel se však nikdo, kdo by při­šel s jas­ným kon­cep­tem a fes­ti­val zor­ga­ni­zo­val. Impuls při­šel až v létě 2015 od Jakuba Felcmana, kre­a­tiv­ní­ho pro­du­cen­ta fes­ti­va­lu, kte­rý mi vyprá­věl o svém někdej­ším nápa­du zor­ga­ni­zo­vat v Mariánských Lázních fil­mo­vý fes­ti­val. Aniž bych o tom sama kdy uva­žo­va­la, nápad se mi zalí­bil. Oslovila jsem Markétu Monsportovou, jako zku­še­nou orga­ni­zá­tor­ku kul­tur­ních akcí a tak vzni­kl spo­lek Marienbad Film, kte­rý fes­ti­val orga­ni­zu­je. Postupně jsem nadchli dal­ší míst­ní fan­dy do fil­mu a kul­tu­ry a sesta­vi­li rea­li­zač­ní tým. Veškeré finanč­ní pro­střed­ky jsou od míst­ních spon­zo­rů a mece­nášů kul­tu­ry. Město nám při­spě­lo z fon­du kul­tu­ry, čímž vyjá­d­ři­li zájem míst­ních o kul­tur­ní akci toho­to cha­rak­te­ru.

Více na Kritiky.cz
Filmové premiéry - 13. 08. 2015 Tento čtvrtek půjdou do kin 4 filmy. Něco pro náctileté, pro dospělé z 80. let,  školačky ...
David Gránský 26 let český zpěvák a herec, narozen ve Znojmě dětství strávil v Irsku, má 2 brat...
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Barry Levinson ...
Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná Když skončilo natáčení Rychle a zběsile 6 a režisér Justin Lin ukončil svou čtyřdílnou c...
Danielle Steel: Přesilová hra Muž vůdce a žena pečovatelka? Hrdinka románu Danielle Steel Přesilová hra Fiona Carsonová se...

Na co bys­te jste rádi nalá­ka­li návštěv­ní­ky v příš­tím roce?

Přípravy dal­ší­ho roč­ní­ku už jsou v plném prou­du. Rádi bychom fil­mo­vý pro­gram roz­ší­ři­li o dal­ší sek­ce a při­da­li také jed­nu sou­těž­ní. Chtěli bychom stá­le cílit na širo­ké pub­li­kum od dětí a míst­ních obča­nů přes stu­den­ty umě­lec­kých škol, fil­mo­vé pro­fe­si­o­ná­ly až po zahra­nič­ní návštěv­ní­ky Mariánských Lázní.

Jaké fil­my či fil­mo­vé osob­nos­ti máte Vy osob­ně ráda a chtě­la by jste je do budouc­na pozvat na dal­ší roč­ník?

Především bych chtě­la pozvat všech­ny, kte­ří ješ­tě v Mariánských Lázních neby­li. Líbilo by se mi, kdy­by sem hos­té své pro­jek­ty při­vá­že­li a osob­ně pre­zen­to­va­li a sou­čas­ně si odvá­že­li záži­tek z míst­ní­ho genia loci. Přála bych si aby se Mariánky sta­ly mís­tem setká­vá­ní tvůr­čích osob­nos­tí napříč spek­trem. Filmová pře­hlíd­ka expe­ri­men­tál­ní­ho fil­mu může být jed­nou ze zámi­nek proč se sem vydat. Inspirativních osob­nos­tí a děl je spous­ta, dnes a den­ně je obje­vu­ji a pozná­vám.

Do budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí, říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová
Hodnocení: 4 - ‎4 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

Související příspěvky: