VÁCLAV NEUŽIL


Václav Neužil (nar. 4. 10. 1979, Plzeň)  je absol­ven­tem JAMU v Brně.  Hrál v taměj­ším diva­dle Polárka, účin­ko­val na jeviš­tích Národního diva­dla v Brně, Divadla 7 a půl a HaDivadla. Od roku 2006 je čle­nem Dejvického diva­dla v Praze.

Filmografie (výběr): Fotograf (2015) Andělé všed­ní­ho dne (2014), Čtvrtá hvězda (TV seri­ál, 2014), Rozkoš (2013), Alois Nebel (2011), Vendeta (2011), Protektor (2009),  Zoufalci (2009)

 Ovlivnila vás v pří­stu­pu k vaší roli sku­teč­nost, že film vzni­ká na moti­vy někte­rých život­ních peri­pe­tií sku­teč­né­ho člo­vě­ka, slav­né­ho uměl­ce, kte­rý se navíc na scé­ná­ři podí­lel?

 Přiznám se, že tato sku­teč­nost mě nijak zvlášť v pří­pra­vě a v hra­ní samot­ném neo­vliv­ni­la. S Irenou jsme se již v pří­pra­vách poba­vi­li o tom, že vytvá­ří­me nové fil­mo­vé posta­vy a na  ostat­ní je tře­ba vlast­ně zce­la zapo­me­nout. S titul­ní posta­vou to mož­ná bylo jinak, ale u prá­ce na Markovi jsem na něja­ké reá­lie záměr­ně nemys­lel.

Jak jste vní­mal své­ho hrdi­nu? Jaký motiv pod­le vás pře­va­žu­je v  kon­tro­verz­ním vzta­hu dospě­lé­ho syna. Je to závist, tou­ha po zájmu a oce­ně­ní?

 Touha po oce­ně­ní byla pro mě asi nej­mar­kant­něj­ší. Byť se se svým fil­mo­vým otcem ve sním­ku potká Marek jen pár­krát, jeho veš­ke­ré cho­vá­ní bylo pro mě jejich vzta­hem sil­ně pozna­me­ná­no. Přišlo mi, že Marek chce neu­stá­le sly­šet větu: „Jseš dob­rej, mám tě rád!“...ale v živo­tě by to niko­mu nepři­znal.

A co ved­lo  Marka k tomu, že si za milen­ku vybral prá­vě part­ner­ku své­ho otce?  Rivalita, nebo si, jak scé­nář nazna­ču­je, spíš ona vybra­la jeho coby „geno­vé­ho náhrad­ní­ka“?

 Myslím, že akti­vi­ta Líby v tom­to smě­ru je dost jas­ná a urču­jí­cí. Markovo zou­fal­ství je v tu dobu tak veli­ké, že je snad­nou kořis­tí. Prostě Marka sba­li­la jako odpla­tu vůči Janovi, i když zou­fa­lou, ten­to mané­vr byl zamýš­len spí­še od ní.

Po setká­ní s Janem Saudkem  –  dozvě­děl jste se pro vás něco nové­ho o tom­to svě­tozná­mém foto­gra­fo­vi?

 Nic zásad­ně nové­ho jsem se nedo­zvě­děl. Ale poznal jsem Jana Saudka osob­ně. Ztělesňuje pro mě opak malo­měš­ťác­tví a šosác­tví v tom nej­sil­něj­ším a nej­krás­něj­ším slo­va smys­lu.

Ve vaší fil­mo­gra­fii, včet­ně té tele­viz­ní, bychom našli širo­kou šká­lu roz­ma­ni­tých postav. Čím ji obo­ha­tí  Marek z Fotografa?

 V posled­ní době dost čas­to hra­ju blb­ce nebo něja­ké podi­ví­ny a podob­ně pozna­me­na­né posta­vy. Baví mě to, ale jsem z toho už tro­chu una­ve­ný a nerad bych zůstal ve svo­jí kari­é­ře jen u těch­to typů postav. Proto jsem mož­nost zahrát si Marka, kte­rý tyto rysy roz­hod­ně nemá, vel­mi uví­tal.

Vnímal jste něja­ký roz­díl v pří­stu­pu k režij­ní prá­ci mezi ženou-režisérkou a mužem-režisérem?

 Tuto otáz­ku dostá­vám čas­to. Ne Nevnímal. Vnímám jen roz­díl mezi věc­ným, při­pra­ve­ným reži­sé­rem a laj­dá­kem, kte­rý na to kaš­le, ale pohla­ví v rám­ci prá­ce oprav­du neře­ším.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • VÁCLAV NEUŽIL – rozhovor k filmu Andělé všedního dne1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL – rozhovor k filmu Andělé všedního dne Charakterizujte ve stručnosti svou postavu Zdeňka a jaký byl hlavní impuls přijmout tuto roli ve snímku Andělé všedního dne? Zdeněk je jednoduše ztracenec, který tvrdošíjně lpí na […]
  • VÁCLAV NEUŽIL (1979)1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL (1979) Narodil se v Plzni. Po absolvování JAMU v Brně působil na těchto brněnských scénách: Divadlo pro děti a mládež Polárka, Národní divadlo Brno, Divadlo v 7 a půl a HaDivadlo. Od roku 2006 je […]
  • Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář3. května 2017 Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář Cenu za nejlepší scénář v soutěžní sekci International Narrative Competition získal v noci na pátek 28. dubna nový film Bohdana Slámy Bába z ledu na slavném newyorském festivalu Tribeca. […]
  • JAN SAUDEK3. ledna 2015 JAN SAUDEK Jan Saudek (nar. 13. 5. 1935, Praha) je slavný český fotograf, který svojí tvorbou oslovil svět. Nejčastějším námětem jeho děl je ženské tělo a vztah ženy a muže. Jeho fotografický rukopis […]
  • PETR STACH9. října 2015 PETR STACH Petr Stach (nar. 1974). V letech 1996-2001 studoval herectví na katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze. Účinkoval na scénách pražských divadel Rokoko, Minor, na scéně […]
  • JENOVÉFA BOKOVÁ8. ledna 2015 JENOVÉFA BOKOVÁ Jenovéfa Boková (nar. 1992) je nejmladší dcerou politického aktivisty Johna Boka a malířky a sochařky Jitky Bokové. Její starší sestrou je herečka Kristýna Boková.  Jenovéfa stduje na […]
  • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se […]
  • Marek Adamczyk12. září 2016 Marek Adamczyk Filmografie (výběr): Zloději zelených koní (2016), Případ pro malíře (TV film, 2016), Hany (2014), Případy 1. oddělení (2014),  Lidice (2011) O čem podle vás je příběh Zlodějů zelených […]
  • TEREZA VOŘÍŠKOVÁ9. října 2015 TEREZA VOŘÍŠKOVÁ Tereza Voříšková (nar. 1989) patří k našim nejobsazovanějším herečkám, zejména ve filmu a v televizi. Studovala hereckou konzervatoř,  kterou v pátém ročníků po maturitě předčasně […]
  • ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU28. února 2012 ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU Co je hlavním tématem vašeho nového filmu? Je to film o rodinných vazbách a o tom, jakým způsobem se promítají úlety rodičů do života jejich dětí. On narušuje rodinu od začátku svým […]