VÁCLAV NEUŽIL

  •  

Václav Neužil (nar. 4. 10. 1979, Plzeň)  je absol­ven­tem JAMU v Brně.  Hrál v taměj­ším diva­dle Polárka, účin­ko­val na jeviš­tích Národního diva­dla v Brně, Divadla 7 a půl a HaDivadla. Od roku 2006 je čle­nem Dejvického diva­dla v Praze.

Filmografie (výběr): Fotograf (2015) Andělé všed­ní­ho dne (2014), Čtvrtá hvězda (TV seri­ál, 2014), Rozkoš (2013), Alois Nebel (2011), Vendeta (2011), Protektor (2009),  Zoufalci (2009)

 Ovlivnila vás v pří­stu­pu k vaší roli sku­teč­nost, že film vzni­ká na moti­vy někte­rých život­ních peri­pe­tií sku­teč­né­ho člo­vě­ka, slav­né­ho uměl­ce, kte­rý se navíc na scé­ná­ři podí­lel?

 Přiznám se, že tato sku­teč­nost mě nijak zvlášť v pří­pra­vě a v hra­ní samot­ném neo­vliv­ni­la. S Irenou jsme se již v pří­pra­vách poba­vi­li o tom, že vytvá­ří­me nové fil­mo­vé posta­vy a na  ostat­ní je tře­ba vlast­ně zce­la zapo­me­nout. S titul­ní posta­vou to mož­ná bylo jinak, ale u prá­ce na Markovi jsem na něja­ké reá­lie záměr­ně nemys­lel.

Jak jste vní­mal své­ho hrdi­nu? Jaký motiv pod­le vás pře­va­žu­je v  kon­tro­verz­ním vzta­hu dospě­lé­ho syna. Je to závist, tou­ha po zájmu a oce­ně­ní?

 Touha po oce­ně­ní byla pro mě asi nej­mar­kant­něj­ší. Byť se se svým fil­mo­vým otcem ve sním­ku potká Marek jen pár­krát, jeho veš­ke­ré cho­vá­ní bylo pro mě jejich vzta­hem sil­ně pozna­me­ná­no. Přišlo mi, že Marek chce neu­stá­le sly­šet větu: „Jseš dob­rej, mám tě rád!“...ale v živo­tě by to niko­mu nepři­znal.

A co ved­lo  Marka k tomu, že si za milen­ku vybral prá­vě part­ner­ku své­ho otce?  Rivalita, nebo si, jak scé­nář nazna­ču­je, spíš ona vybra­la jeho coby „geno­vé­ho náhrad­ní­ka“?

 Myslím, že akti­vi­ta Líby v tom­to smě­ru je dost jas­ná a urču­jí­cí. Markovo zou­fal­ství je v tu dobu tak veli­ké, že je snad­nou kořis­tí. Prostě Marka sba­li­la jako odpla­tu vůči Janovi, i když zou­fa­lou, ten­to mané­vr byl zamýš­len spí­še od ní.

Po setká­ní s Janem Saudkem  –  dozvě­děl jste se pro vás něco nové­ho o tom­to svě­tozná­mém foto­gra­fo­vi?

 Nic zásad­ně nové­ho jsem se nedo­zvě­děl. Ale poznal jsem Jana Saudka osob­ně. Ztělesňuje pro mě opak malo­měš­ťác­tví a šosác­tví v tom nej­sil­něj­ším a nej­krás­něj­ším slo­va smys­lu.

Ve vaší fil­mo­gra­fii, včet­ně té tele­viz­ní, bychom našli širo­kou šká­lu roz­ma­ni­tých postav. Čím ji obo­ha­tí  Marek z Fotografa?

 V posled­ní době dost čas­to hra­ju blb­ce nebo něja­ké podi­ví­ny a podob­ně pozna­me­na­né posta­vy. Baví mě to, ale jsem z toho už tro­chu una­ve­ný a nerad bych zůstal ve svo­jí kari­é­ře jen u těch­to typů postav. Proto jsem mož­nost zahrát si Marka, kte­rý tyto rysy roz­hod­ně nemá, vel­mi uví­tal.

Vnímal jste něja­ký roz­díl v pří­stu­pu k režij­ní prá­ci mezi ženou-režisérkou a mužem-režisérem?

 Tuto otáz­ku dostá­vám čas­to. Ne Nevnímal. Vnímám jen roz­díl mezi věc­ným, při­pra­ve­ným reži­sé­rem a laj­dá­kem, kte­rý na to kaš­le, ale pohla­ví v rám­ci prá­ce oprav­du neře­ším.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • VÁCLAV NEUŽIL – rozhovor k filmu Andělé všedního dne1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL – rozhovor k filmu Andělé všedního dne Charakterizujte ve stručnosti svou postavu Zdeňka a jaký byl hlavní impuls přijmout tuto roli ve snímku Andělé všedního dne? Zdeněk je jednoduše ztracenec, který tvrdošíjně lpí na […]
  • Václav Neužil - Rodovoj & Jaroslav Plesl - Rodovít12. srpna 2019 Václav Neužil - Rodovoj & Jaroslav Plesl - Rodovít Vaše postavy jsou pro příběh rozhodně osudové, jak byste se popsali? Neužil: My dva jsme kladné postavy a jsme sourozenci Lichoradky - Jany Plodkové. Plesl: Ta už kladná tedy […]
  • VÁCLAV NEUŽIL (1979)1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL (1979) Narodil se v Plzni. Po absolvování JAMU v Brně působil na těchto brněnských scénách: Divadlo pro děti a mládež Polárka, Národní divadlo Brno, Divadlo v 7 a půl a HaDivadlo. Od roku 2006 je […]
  • Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru18. července 2019 Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru Před pěti lety získal spisovatel Jaroslav Rudiš za svou novelu Národní třída nominaci na cenu Magnesia Litera, nyní byl dokončen podle této knihy celovečerní film. Národní třída v hlavní […]
  • Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář3. května 2017 Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář Cenu za nejlepší scénář v soutěžní sekci International Narrative Competition získal v noci na pátek 28. dubna nový film Bohdana Slámy Bába z ledu na slavném newyorském festivalu Tribeca. […]
  • JAN SAUDEK3. ledna 2015 JAN SAUDEK Jan Saudek (nar. 13. 5. 1935, Praha) je slavný český fotograf, který svojí tvorbou oslovil svět. Nejčastějším námětem jeho děl je ženské tělo a vztah ženy a muže. Jeho fotografický rukopis […]
  • PETR STACH9. října 2015 PETR STACH Petr Stach (nar. 1974). V letech 1996-2001 studoval herectví na katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze. Účinkoval na scénách pražských divadel Rokoko, Minor, na scéně […]
  • JENOVÉFA BOKOVÁ8. ledna 2015 JENOVÉFA BOKOVÁ Jenovéfa Boková (nar. 1992) je nejmladší dcerou politického aktivisty Johna Boka a malířky a sochařky Jitky Bokové. Její starší sestrou je herečka Kristýna Boková.  Jenovéfa stduje na […]
  • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se […]
  • Jana Plodková - Lichoradka12. srpna 2019 Jana Plodková - Lichoradka Vaše postava patří mezi ty záporné, jak byste ji popsala? Říká se, že Lichoradka je obecně zlá postava, já bych ji spíš specifikovala jako hodně zákeřnou. Je to sestra Rodovoje a Rodovíta […]