Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 3

Jak se Vám natáčely Babovřesky se Zdeňkem Troškou?

Zdeněk Troška je výji­meč­ný člo­věk. Vážím si jeho srdeč­né pova­hy a vzdě­la­nos­ti a setká­ní s ním je pro mě vždyc­ky vel­ká radost. Jezdí k nám do plzeň­ské­ho diva­dla Pluto už řadu let a samo­zřej­mě jsem si přá­la s ním spo­lu­pra­co­vat. Natáčení Babovřesek pro mě byla prv­ní vět­ší zku­še­nost před kame­rou. Zdeněk mi během natá­če­ní jen potvr­dil, že umí svo­jí poho­du a úsměv pře­nést i na plac a milou atmo­sfé­ru natá­če­ní dopl­ňu­je i tým lidí, kte­rý je kolem něj. Babovřesky jsou pro mě vel­kou zku­še­nos­tí a záro­veň tři pří­jem­ná pra­cov­ní léta v již­ních Čechách.

 Když se točil prv­ní díl, počí­ta­la jste s tím, že vznik­ne dru­hý a tře­tí, a že Vaše role zůsta­ne?

Vzhledem k tomu, že v prv­ním díle neby­la moje role jep­tiš­ky Glorie až tak důle­ži­tá, tak jsem s jejím pokra­čo­vá­ním v pří­bě­hu moc nepo­čí­ta­la. Samozřejmě jsem si to ale moc přá­la a dou­fa­la v to. Když jsem se pak dozvě­dě­la, že bude jep­tiš­ka sou­čás­tí i dru­hé­ho a tře­tí­ho dílu, měla jsem vel­kou radost. Stejně tak mě potě­šil vývoj celé posta­vy, hrát zami­lo­va­nou jep­tiš­ku a ješ­tě v kome­dii je krás­ná výzva.

Více na Kritiky.cz
Petr a Lucie „A protože byl v onom tvárném věku, kdy se duše – s povrchem ještě příliš hebkým ...
Český lev 2017 ...
Terapie III – EPIZODA 15: Středa 17:00, Jarda ...
Pulp Fiction: Historky z podsvětí - nejslavější film Quentina Tarantina V roce 1994 se svět filmových fanoušků nenávratně změnil - po Gauneřích, kteří už cosi d...
Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody Krom velmi neúspěšného Old Firehanda 6.8. doporučuji  dalších 14 filmů, které opravdu sto...

Byly něja­ké humor­né scé­ny, chví­le?

 Už během natá­če­ní prv­ní­ho dílu mě bavi­ly naše úžas­né „bab­či“, kte­ré můj kos­tým jep­tiš­ky čas­to lákal ke zpovědi.Takže jsem si vyslech­la spous­tu hříchů z jejich mlá­dí. V tuto chví­li ale budu Glorie a zacho­vám zpo­věd­ní tajem­ství (smích). Legrace byla i při samot­ném vzni­ku scén. Zdeněk dává her­cům hod­ně pro­sto­ru pro jejich nápa­dy a tou svo­bod­nou a odvá­za­nou atmo­sfé­rou vzni­ka­la spous­ta dal­ších vti­pů.

Něco napí­na­vé­ho, zaži­la jste při natá­če­ní?

Tak napí­na­vé pro mě bylo už to, jest­li mi ve 4:50h zazvo­ní budík (smích). A pak byla napí­na­vá kaž­dá chví­le, kdy se čeka­lo na slun­ce v gumov­kách a zim­ní bun­dě. Hlavně při natá­če­ní dru­hé­ho dílu nám poča­sí moc nepřá­lo, ohro­žo­va­ly nás i povod­ně. Ale i s tím­to pro­blé­mem si Zdeněk Troška a štáb hra­vě pora­di­li. Tak tře­ba poklid­né odpo­led­ne při kávě v pro­slu­ně­né far­ní zahra­dě se pro­mě­ni­lo na poklid­né odpo­led­ne při sáze­ní mušká­tů do truh­lí­ků uvnitř fary. Oknem se vyro­bi­lo slun­ce a bylo léto.

Jak se Vám spo­lu­pra­co­va­lo s kole­gy?

Protože Zdeněk Troška obsa­dil do Babovřesek vel­kou část her­ců plzeň­ské­ho diva­dla Pluto, byla pro mě prá­ce s nimi vel­mi zná­má, sko­ro až rodin­ná. Na dru­hou stra­nu, setká­ní s tako­vý­mi her­ci, jako je napří­klad  Jiří Pecha, Lubomír Kostelka, Jana Synková, Miriam Kantorková, Jana Altmanová nebo Veronika Žilková bylo pro mě vel­kým zážit­kem a inspi­ra­cí. Pozorovat je při prá­ci a sly­šet jejich rady, bylo pro mě vel­mi cen­né.

Více na Kritiky.cz
Komiks 32 ...
Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let Populární holandský stařík Hendrik Groen je zpět! Po roce se rozhodl opět vrátit ke svému d...
The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete! Vězení, ze kterého není úniku? Hodiny a hodiny přemýšlení, kterak obelstít dozorce, spoluv...
Auta 2 - Film nadupaný 3D technologií slibuje hodně Máte rádi pohádky? Chcete vaše děti potěšit? Pak je vezměte do kina na nejnovější pokrač...
Krásno - 60% Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kamarádem Michalem (Martin Finger) do rodného města Šum...

Co Vy a již­ní Čechy?

Jižní Čechy jsou jed­ním slo­vem kou­zel­né. Vždycky, když se doto­či­lo, vyda­la jsem se sama, nebo s kole­gy na nej­růz­něj­ší mís­ta v oko­lí. Nádhera. Ať už to byl zámek Kratochvíle, Hluboká, Holašovice, nebo když jsme se šli kou­pat všich­ni jen tak k ryb­ní­ku. Kde mimo­cho­dem sku­teč­ně řvou žáby. Jen ty báby jsem tam řvát nikde nesly­še­la, potká­va­la jsem jen samé pří­jem­né lidi. Dokonce hned po natá­če­ní jsem vytáh­la kolo a muže a jeli jsme vychut­ná­vat rov­ný terén již­ních Čech, kde jsme strá­vi­li skvě­lý týden.

Poznávají Vás lidé, ovliv­ni­la Vás nějak role?

Možná po uve­de­ní tře­tí­ho dílu do kin, mě budou lidé pozná­vat na uli­ci. Teď mě ale spíš pozná­va­jí po hla­se, zatím jsem totiž v sobě nějak nena­šla odva­hu nosit ten kos­tým  jeptišky- á la netopýr- do spo­leč­nos­ti (smích).

Považujete roli v Babovřes­kách za zásad­ní?

Pokud mys­lí­te pro mě, jako pro hereč­ku, tak urči­tě ano. Po zku­še­nos­ti před kame­rou si totiž mno­hem víc uvě­do­mu­ju roz­dí­ly pro­je­vu, kte­ré si herec může dovo­lit na jeviš­ti a kte­ré prá­vě před kame­rou. Jestli mys­lí­te roli jep­tiš­ky Glorie v pří­bě­hu Babovřesek, tak roz­hod­ně ale­spoň pro posta­vu fará­ře Petra ano.

Více na Kritiky.cz
Bába z ledu Fotky z novinářské projekce....
Petr a Lucie „A protože byl v onom tvárném věku, kdy se duše – s povrchem ještě příliš hebkým ...
Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ „Tady nepřežijete. Nejste vlk. Tohle je teď země vlků.“ – Alejandro        ...
Pavel Plyšový se svým Plyšovým Buddhou projdou vaším niterným světem.... „Další překážky, další přísliby, hlava je stále napřed. Kdo ji dohoní? Kdo se alespoň...
Interview na Blu-Ray    Snad všichni jsme o tomto filmu slyšeli. Dílo, které rozpoutalo diplomatický konflikt mezi...

A co tako­vé ty hla­sy „kri­tiků“, jaký na to vy máte názor?

Na pohád­kách Zdeňka Trošky jsem vyrůs­ta­la a pat­řím mezi ty, kte­ří zna­jí Slunce sena zpa­mě­ti. Troškovy fil­my mají svo­je pub­li­kum, kte­ré se chce bavit a smát a jiný záměr ani kome­die Babovřesky nemá. Je urče­ná prá­vě pro divá­ky a ne pro pár kri­ti­ků. A navíc kaž­dý má pře­ci mož­nost vol­by pře­pnout na jiný pro­gram, nebo jít do ved­lej­ší­ho sálu v kině. Nic hlub­ší­ho bych v tom nehle­da­la.

Brala bys­te ještě i dal­ší pokra­čo­vá­ní Babovřesek nebo si mys­lí­te, že do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho…?

Trilogie zní roz­hod­ně líp, než čtyř­lo­gie a Zdeněk Troška má jis­tě v záso­bě spous­tu dal­ších pří­bě­hů.

 

Co jiné­ho Vás čeká, a kde jin­de vás můžou divá­ci vidět mimo Babovřesek?

Čeká mě hlav­ně zima, s ní dou­fám i sníh a Alpy na snow­bo­ar­du, což zbož­ňu­ju.  Jinak na jeviš­ti jsem hlav­ně už ve zmí­ně­ném šan­tá­no­vém a kaba­ret­ním diva­dle Pluto v Plzni a dále v praž­ském diva­dle Gong.

 

Máte něja­ké pro­fes­ní přá­ní, něja­ký sen?

Sen už se mi plní. Živím se tím, co mě baví a nechám se pře­kva­pit tím, co ješ­tě při­jde.

 

Něja­ké život­ní mot­to, hes­lo, kte­rým se řídí­te?

Ona se mi ta mot­ta dost mění, postu­pem věku a pozná­vá­ním hod­not. Určitě před dese­ti lety bych pře­mýš­le­la jinak, než tře­ba teď. Dřív jsem věci hod­ně řeši­la, nyní už mám nad vším vět­ší nad­hled. Vím, že všech­no smě­řu­je k tomu nej­pod­stat­něj­ší­mu, což je pod­le mě spo­lé­hat se sám na sebe, milo­vat, vážit si zdra­ví a štěs­tí hlav­ně nehle­dat, ale vidět ho a nachá­zet.

 

 

René Kekely

Ohodnoťte článek


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK Q. Co je nejlepší na tom, že jsi spláchnutej? A. Už nejsem pod nadvládou arogantních lidí! Nepoutají mě okovy lidské společnosti! Jsem plně emancipován! Jsem vymaněný z pastí a nástrah […]
  • Ester Kočičková - dvorní dáma2. března 2016 Ester Kočičková - dvorní dáma Jaká je vaše dvorní dáma v pohádce Řachanda? Ona se vlastně nijak neprojevuje. S druhou dvorní dámou jsme trošku nepřející, ale naštěstí se to nestihne příliš projevit. Myslím, že jsme […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • PAVEL LIŠKA (1972), role Trpělky4. dubna 2019 PAVEL LIŠKA (1972), role Trpělky Respektovaný filmový, televizní a divadelní herec. Narozen v Liberci. Po absolvování brněnské JAMU účinkoval v HaDivadle v Brně i Národním divadle v Praze. Jeho filmovým debutem byla role […]
  • Bolek Polívka - Theofil28. února 2016 Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe […]
  • Tajný život mazlíčků - KOULE16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - KOULE Q. Rozhodně jsi velmi nenasytná. Jaké je tvé oblíbené jídlo? A. Teda, co myslíte tím “rozhodně”? Většinou jde o pomluvy. A každý ví, že pomluvy jsou těžší než tuk. Q. Provedla jsi […]
  • TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka14. února 2012 TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka Vystudovala FFUK, katedru románských studií, obor francouzský jazyk a literatura. Píše dětské knihy, prózu i poezii, věnuje se vydávání knih pro děti a mládež v rodinném nakladatelství […]
  • IronSky8. června 2012 ROZHOVOR S TIMO VUORENSOLOU Očekával jste takový ohromný úspěch Star Wrecku? Dodalo Vám to jistotu vytvořit celovečerní film?   Původně byl Star Wreck malý film, který jsme chtěli natočit pro naše […]
  • Kamila Kikinčuková - rozhovor k filmu Babovřesky 323. ledna 2015 Kamila Kikinčuková - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Mladá, sympatická herečka, rodačka z Plzně Kamila Kikinčuková je dcerou herce Pavla Kikinčuka a herečky a principálky Divadla Pluto Jindřišky Kikinčukové. Její role v Babovřeskách, kde […]
  • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *