KAREL RODEN

Karel Roden (nar. 18. 5. 1962, České Budějovice) pat­ří k nej­re­spek­to­va­něj­ším čes­kým her­cům své gene­ra­ce. Po absol­vo­vá­ní DAMU hrál v něko­li­ka diva­dlech (DISK, Divadlo na Vinohradech, ústec­ké Činoherní stu­dio, Národní diva­dlo, Divadlo v Dlouhé, Labyrint). Momentálně ho může­me vidět napří­klad na praž­ské diva­del­ní scé­ně Studio DVA.
Účinkoval v desít­kách fil­mů tuzem­ské i zahra­nič­ní pro­duk­ce.

Filmografie (výběr): Fotograf (2015), Krásno (2014), Čtyři slun­ce (2012), Alois Nebel (2011), Lidice (2011), Habermannův mlýn (2010), Hlídač č. 47 (2008), Bestiář (2007), Sklapni a zastřel mě (2005), Vaterland – Lovecký deník (2004), 15 minut (2001), Oběti a vra­zi (2000), Kuře melan­cho­lik (1999), Čas dlu­hů (1998), Král Ubu (1996), Don Gio (1992), Corpus delicti (1991), Čas slu­hů (1989)

Fotograf je pátá hlav­ní role, kte­rou vám ve fil­mu svě­ři­la reži­sér­ka Irena Pavlásková. Je to výho­da, že se tak dob­ře navzá­jem zná­te?
Je pří­jem­né, když dělá­te s někým, koho zná­te.

Co vás na té roli láka­lo?

Nejsem extro­vert­ní člo­věk, ale zají­ma­la mě nejed­no­znač­nost a kon­tro­verz­nost té posta­vy.

Režisérka Irena Pavlásková je zná­má tím, že koneč­nou podo­bu postav s her­ci peč­li­vě dis­ku­tu­je před natá­če­ním a dotvá­ří v jeho prů­bě­hu. Jak vypa­da­ly vaše dis­ku­se při for­mo­vá­ní posta­vy Jana?

Když mi Irena roli nabíd­la, řek­la mi, že je jen vol­ně inspi­ro­va­ná panem Saudkem a že si tu posta­vu může­me při­způ­so­bit opro­ti scé­ná­ři pod­le sebe. Když jsem si scé­nář pře­če­tl, pocho­pil jsem, že ten pří­běh je přes všech­nu autor­skou licen­ci hod­ně o Janu Saudkovi. Měl jsem před­sta­vu, že by to moh­lo být ješ­tě kon­tro­verz­něj­ší. Nechtěl jsem hrát „roz­šaf­ný­ho“ Saudka, kte­rý jen baví spo­leč­nost, a uká­zat, že si mož­ná za mno­ho věcí, kte­ré se mu dějí, i ve vzta­hu k ženám, může sám. Chtěl jsem, aby se divá­ci smá­li tomu, jak je zábav­nej, ale záro­veň aby je mra­zi­lo. A Irena byla v té dis­ku­si o poje­tí posta­vy nesmír­ně vstříc­ná a ote­vře­ná.

Máte něja­kou meto­du, jak se do své posta­vy převtě­lit, jak se jí dostat pod kůži? Tady jste měl před sebou navíc předob­raz sku­teč­né­ho hrdi­ny, byť jde o vol­nou inspi­ra­ci jeho osu­dy.

Já jsem Jana Saudka nijak podrob­ně nestu­do­val, nepouš­těl jsem si doku­men­ty s ním, ale samo­zřej­mě jsem o scé­ná­ři a posta­vě jsem hod­ně pře­mýš­lel. Přesto mi to prv­ní natá­če­cí den moc nešlo.

Pomohla vám Irena, abys­te se odvá­zal?

Nemusela mě nijak pomá­hat, abych se odvá­zal. Irena mě zná straš­ně dlou­ho a ví, že se občas ohra­dím, někdy zby­teč­ně podráž­dě­ně, ale je nato­lik chyt­rá, že v tu chví­li se mnou nejde do spo­ru a nechá mě, až to ze mě vyprchá. Vždycky se domlu­ví­me.

Jak vzpo­mí­ná­te na natá­če­ní?

Vždycky, když jsem při­šel z natá­če­ní, jsem měl pocit, jako by se mi to zdá­lo. Jako bych byl v něja­kém zvlášt­ním tran­su. Natáčení mě moc bavi­lo.

Myslíte, že jste díky fil­mo­vé­mu pří­bě­hu a také díky osob­ním setká­ním s Janem Saudkem – spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře, o něm pocho­pil něco víc, než jste věděl?

My jsme kdy­si pozna­li při natá­če­ní fil­mu Kanárská spoj­ka. Pak jsme se dlou­ho nevi­dě­li. Když jsme zača­li natá­čet tenhle film a potká­va­li jsme se, pocho­pil jsem, že z něho stej­ně nic pod­stat­né­ho, co by mě o něm zají­ma­lo, nedo­sta­nu. Myslím, že je to vel­mi křeh­ký, pla­chý a zra­ni­tel­ný člo­věk, kte­rý musí stá­le sobě i oko­lí něco doka­zo­vat. To, jak se jeví nave­nek, celá ta „show“, kte­rou se vět­ši­nou pre­zen­tu­je na veřej­nos­ti, chá­pu jako jeho způ­sob obra­ny, ukrý­vá­ní něja­ké­ho hlub­ší­ho pro­blé­mu, kte­rý v sobě nosí a nikdy nepro­zra­dí. Každopádně je to pro mne vel­mi zají­ma­vá bytost.

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Fotograf

|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Fotograf - O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf - O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, […]
  • Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je […]
  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […]
  • Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy21. prosince 2018 Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy Matt Damon se znovu vrátil k postave Jasona Bourne. Tentokrát se mstí za smrt své přítelkyně. A samozřejmě se znovu snaží vzpomenout na to, kdo vlastně byl, a proč si nepamatuje, co […]
  • Jménem krále - recenze11. června 2009 Jménem krále - recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní […]
  • Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě.3. prosince 2018 Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě. „Blade 2“ není až tak špatným pokračováním, i když to říkám hlavně proto, že jej natočil můj oblíbenec Guillermo del Toro. Když se však člověk na film podívá kritickým okem, je to přece […]
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […]
  • n200905151003 625. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […]
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]
  • Lidice8. září 2011 Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až po delší úvaze. Neměla jsem zájem sledovat rekonstrukci drastické scény spojené s likvidací obce.  […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *