Rozhovor s Alice Taglioni

Pariz

Co Vás při­mě­lo při­jmout roli v tom­to fil­mu?

Před tře­mi lety mi Sophie Lellouche napsa­la, že se jí líbí má prá­ce a má ener­gie. Tento pros­tý dopis mi dodal chuť s ní pra­co­vat. Bylo to pří­jem­né setká­ní. Jakmile jsem si pře­čet­la scé­nář, oka­mži­tě jsem tuto krás­nou roli při­ja­la. Svěžest a nai­vi­ta Alice – v dob­rém slo­va smys­lu – a její vývoj od prv­ní do posled­ní strán­ky mne zce­la sved­ly. Navíc jsem si dosud neza­hrá­la v roman­tic­ké kome­dii a líbí se mi její nádech.

Můžeš nám něco říci o posta­vě Alice?

Alice je mla­dá žena – živel­ná a vese­lá, a má vel­mi blíz­ko ke své rodi­ně. Je tro­chu nevy­spě­lá a neži­je pří­liš rea­li­tou. Má stá­le jaký­si dět­ský pohled na svět, žije ve fan­ta­zii a snu, i když už je dospě­lá. V pří­bě­hu pro­jde sku­teč­ným vývo­jem, ces­tou, což se mi vel­mi líbi­lo. Již od dět­ství Alice doslo­va hltá fil­my Woodyho Allena a netr­pě­li­vě oče­ká­vá kaž­dé dal­ší jeho dílo. Ona bere za svůj urči­tý druh filo­zo­fie, kte­rý jí pomá­há žít a roz­ho­do­vat se. Woody Allen je tako­vý její prů­vod­ce, ale prá­vě díky jeho humo­ru a náhle­du, kte­rý má na lid­ské vzta­hy, umož­ňu­je Alici poro­zu­mět psy­cho­lo­gii živo­ta, její rodi­ny a jejích setká­ní. On je vel­kou sou­čás­tí fil­mu.

Více na Kritiky.cz
Sousedi (Neighbors) - 75% Plakát k filmu Sousedi láká svojí cílovku na Setha Rogena a heslo "od tvůrců Apokalypsy v Hol...
Super náhradník - Další z mnoha desítek filmových adaptací her Williama Shakespearea. Informacemi nedotčený divák by mohl snadno nabýt dojmu, že je letošní filmová sezóna pln...
Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy Třetí ročník mezinárodního setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest proběhne v Divadl...
Čtvrtečník Jaké budou tento týden premiery (asi žádné) a jak to vypadá s Kinomolem do budoucna (dobře)....
Recenze: Diaz: Neuklízej tu krev – 75% Když se řekne film podle skutečných událostí, obvykle se mi vybaví dva různé pohledy na v...

Alice trá­ví spous­tu času tím, že se sta­rá o lidi kolem sebe…

Je to lékár­ni­ce, sta­rá se o své kli­en­ty stej­ně jako o nádo­by s léky. Chce štěs­tí dru­hých tak moc, že zapo­mí­ná sama na sebe. Vždy se sna­ží poro­zu­mět a pomo­ci lidem kolem sebe a je ráda, když jsou oni šťast­ní. Ona spí­še žije v ide­jích a fan­ta­zii než v rea­li­tě. Vidí kolem sebe spous­tu krás­ných věcí, ale také šoku­jí­cích fak­tů. Její bez­ú­hon­nost jí brá­ní se pus­tit do jakých­ko­liv nesná­zí. Její emo­ci­o­nál­ní pocti­vost je pře­káž­kou v jejím osob­ním vývo­ji. Občas začne odji­nud, obje­ví se zkla­má­ní a nebe­re v potaz mno­há rizi­ka, neboť věří v úspěch. Pak je však kon­fron­to­vá­na svým pro­ti­kla­dem, Victorem. Sophie Lellouche řek­la, že Alice je „opti­mis­tic­ký nešťast­ník“ a Victor je „pesi­mis­tic­ký šťast­li­vec“. Působí tak jeden na dru­hé­ho.

Jak bys­te popsa­la Alicinu rodi­nu?

Je to vel­ká rodi­na, kte­rá však, stej­ně jako všech­ny rodi­ny po celém svě­tě, urči­té věci vidět nechce. V této rodi­ně hod­ně dba­jí na zása­dy vzdě­lá­ní a na kul­tu­ru, urči­té pro­blémy, kte­ré by moh­ly být vyře­še­ny, jsou čas­to popí­rá­ny: alko­ho­lis­mus mat­ky, sku­teč­nost, že sest­ra není šťast­ná, nevy­zrá­lost té nejmlad­ší… Ačkoliv pat­ří mezi moder­ní věří­cí, tato rodi­na je uza­vře­na v jakém­si spo­le­čen­ském a nábo­žen­ském roz­po­lo­že­ní. Řada lidí se může ocit­nout v této situ­a­ci, v rodin­ném sta­vu, kde je atmo­sfé­ra vel­mi napja­tá, i když se sna­ží­te cho­vat, jako­by se nic nesta­lo. Ve chví­li, kdy všech­ny tyto pro­blémy vypla­vou na povrch, to začí­ná být zají­ma­vé.

Jak jste rea­go­va­la na to, že se Vaše posta­va jme­nu­je stej­ně jako Vy?

Všichni se na tuto věc pta­jí. ALICE je název fil­mu Woodyho Allena, ale může tu být i řada dal­ších vysvět­le­ní. Z mé stra­ny jde o napros­to doko­na­lé oddě­le­ní role od mé oso­by. V kaž­dém fil­mu máte jiné jmé­no. To, že posta­va, kte­rou hra­ji, má stej­né jmé­no jako já, nemá pro mne žád­ný význam. Je to posta­va jako kaž­dá jiná.

I když je to roman­tic­ká kome­die se zami­lo­va­ným párem, žád­ný z nich není úpl­ný roman­tik…

Tyto posta­vy neob­je­vu­jí život, oni už jeho urči­tou část mají za sebou. Oba začí­na­jí chá­pat, kým jsou a co v živo­tě nechtě­jí. Alice pro­plou­vá tro­chu dět­ským vesmí­rem, ve kte­rém je stá­le ve svě­tě dospě­lých. Ona se vyma­ňu­je ze své rodi­ny, od své sest­ry, kte­rá je jejím vzo­rem a ido­lem, z tra­dic jejich nábo­žen­ství a od samé­ho Woodyho Allena. Setkání Alice s Victorem je zvlášt­ní, pro­to­že nejsou okouz­le­ni jeden dru­hým; začí­na­jí tím, že se vzá­jem­ně pozná­va­jí a postup­ně si uvě­do­mu­jí hlu­bo­kou pod­sta­tu toho dru­hé­ho.

Více na Kritiky.cz
Tourfilm 2011 https://www.youtube.com/watch?v=fXrIwnbAUOs...
FESTIWALL GRAFFITI - OPEN AIR PLAC 2013 ...
Pořádek nejen v hlavě, 28 dní pro jednodušší život Musím se přiznat, že když jsem poprvé držela v ruce knihu od Michaely Dombrovské, byla jsem ...
Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) zveřejnila nominované televizní projekty, které s...
ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU ...

Dialogy jsou sku­teč­ným due­lem. Obě posta­vy jsou sku­teč­né osob­nos­ti a Alice nepo­ne­chá­vá nic náho­dě…

Ve fil­mu se hod­ně mlu­ví, ale jsou to živé deba­ty a nejed­ná se o spo­ry. Alice a Victor se vzá­jem­ně zkou­še­jí. Ona je sku­teč­ně ener­gic­ká a spon­tán­ní, zatím­co Victor je vel­mi logic­ký a kla­de správ­ná slo­va ve správ­ný čas. Nezdá se, že by byli stvo­ře­ni jeden pro dru­hé­ho – zvláš­tě pak Alice. V důsled­ku toho ho ona vůbec nesvá­dí, nejed­ná s ním v ruka­vič­kách. To je jed­na z věcí, kte­ré se mi na této posta­vě líbi­ly. Každopádně nemám ráda, když mě někdo svá­dí. Neřekla bych, že vypa­dá jako já, ale chtě­la jsem inter­pre­to­vat její ener­gii, upřím­nost a svo­bo­du.

Jak se Vám hrá­lo s Patrickem Bruelem?

Patrickovu prá­ci znám již dlou­há léta a jsem oprav­du ráda, že při­jal tuto roli, tak odliš­nou od toho, jak je jako herec vní­mán. Jeho posta­va je neče­ka­ná, ale vel­mi dob­ře se k němu hodi­la. Hraní s ním je jed­no­du­ché, snad­né, jas­né a vím, že mě nepře­kva­pí. Máme spo­leč­nou záli­bu v hud­bě, tem­pu, ryt­mu a… poke­ru. Ale jsme odliš­ní muzi­kan­ti. Patrick hrál sám, když já jsem stu­do­va­la dva­cet let hru na kla­vír. Také máme spo­leč­nou záli­bu v kome­di­ích. Je to žánr, ve kte­rém jsem si něko­li­krát zahrá­la a kte­rý sku­teč­ně oce­ňu­ji, pro­to­že v něm domi­nu­je pře­de­vším ryt­mus a hud­ba, kte­ré mě pro­vá­zí již od dět­ství. Najednou to bylo, jako bychom byli sku­teč­né duo, nala­dě­ni na stej­nou vlno­vou dél­ku, stej­né tem­po a snad­no jsme se sla­di­li. V hra­ní jsme nemě­li žád­né pře­káž­ky, Sophie napsa­la skvě­lý scé­nář a pro nás byla radost ho inter­pre­to­vat.

Film ský­tá spous­tu scén typic­kých pro roman­tic­kou kome­dii. Čekala jste něco kon­krét­ní­ho?

Ten film je vlast­ně plný pře­kva­pi­vých situ­a­cí. Ačkoliv ty nej­vtip­něj­ší scé­ny není vždy zábav­né hrát, počí­ta­la jsem s tím, že vtip­né budou rodin­né scé­ny a „vlou­pá­ní“ mi při­šlo sku­teč­ně zábav­né. Na natá­če­ní jsem byla sku­teč­ně šťast­ná, neboť ten­to film při­ná­ší divá­kům svět­lo a štěs­tí. Přináší cosi osvě­žu­jí­cí­ho, jed­no­du­ché­ho a upřím­né­ho, je to tako­vý malý obraz Sophie a jejích postav.

Více na Kritiky.cz
PRACHARANDA „Pracharanda“: už jste o ní někdy slyšeli? Možná ano, možná nikoliv. Co to ale vlastně ...
Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá h...
Listování Mickeyho klubík - Moje první knihovnička 4 knížky zábavného učení s oblíbenými hrdiny Jako kufřík působí obal na čtyři knížky z edice Moje první knihovnička, zamřené tentokr...
Martin Kazík: Duhová kulička ...
Waltz with Bashir (Valčík s Bašírem) 2008 Valčík s Bašírem je filmem, který se stal záhy po svém uvedení do kin hitem. Podle mého ná...

Čím se ten­to sní­mek liší o jiných kome­dií?

Postavy nejsou žád­ní dva­cát­ní­ci, ale již si něco pro­ži­ly. Nicméně, i když to není jejich pri­o­ri­tou, kaž­dý má zájem najít lás­ku a zalo­žit rodi­nu. Navzdory své­mu pře­svěd­če­ní najdou lás­ku, aniž by ji sami hle­da­li. Film nemá kla­sic­kou struk­tu­ru roman­tic­ké kome­die. Pokaždé vše, čím se Victor poku­sí svést tuto dív­ku, se mu odrá­ží ve tvá­ři. Nicméně odra­zy, kte­ré mu ona vra­cí, jsou sto­pa­mi pro lep­ší pří­stup. Je-li Alice zce­la lhos­tej­ná, nedá­vá mu žád­né indi­cie. Panuje mezi nimi hra na koč­ku a myš. Pak do děje vkro­čí jiný muž, svůd­ník a pla­y­boy, kte­rý se Alici líbí a před­sta­vu­je po Victora nebez­pe­čí.

Jaké bylo natá­če­ní?

Natáčení bylo vese­lé a tem­pe­ra­ment­ní. Bylo sku­teč­ným potě­še­ním hrát s Patrickem, ale stej­ně tak i scé­ny s dal­ší­mi part­ne­ry. Film je hlav­ně o lid­ských vzta­zích, což kore­spon­du­je jak se Sophií, tak i se mnou. Vše bylo ply­nu­lé. Sophie nasta­vi­la tón a my ho udr­žo­va­li po celou dobu natá­če­ní. To je důvod, proč je důle­ži­té mít ved­le sebe diri­gen­ta. Ona měla tolik sluš­nos­ti, aby si ohlí­da­la své pro­blémy a svo­je pochyb­nos­ti. Je talen­to­va­nou reži­sér­kou. Ví, jak vést her­ce, respek­tu­je je, stej­ně jako celý tým. Přála bych všem her­cům, aby s ní pra­co­va­li.

Natáčení začí­na­lo s Woody Allenem a Patrickem Bruelem. Jaká byla Vaše reak­ce?

Moci být na pla­ce s Woody Allenem a hrát s ním – to byl sku­teč­ný záži­tek. Hrála jsem s ním jen krát­ce, ale je to sku­teč­ně neza­po­me­nu­tel­ná zku­še­nost. Nebyla jsem tím ohro­me­na, ale byla jsem ráda za jeho pří­tom­nost – za Sophii, za nás všech­ny a za celý film. Všichni jsme byli šťast­ní a fil­mo­vá­ní zača­lo slib­ně.

Více na Kritiky.cz
Rychle a zběsile 6 - web pro fanoušky Nabízím vám možnost se spolupodílet na fanouškovské stránky filmu Rychle a zběsile. Plánuj...
Hra o trůny - Kit Harington Třetí video z premiéry 7. sezóny seriálu Hra o trůny....
Panenství na obtíž Na Kinomolu nám právě končí soutěž s filmem Panenství na obtíž, tak jsem se vydala zjistit...
Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman Romantický thriller Hastrmani, který vzniká na motivy knihy Miloše Urbana, za kterou získal na ...
Robinsonův ostrov - 22. 2. 2017 12. díl Robinsonova ostrova....

Když ses pak podí­va­la na film, obje­vi­la jsi něco, co jsi při natá­če­ní neče­ka­la?

Nejprve jsem byla zau­ja­ta svě­žes­tí postav, jejich elá­nem. Jsem ráda, že film vykres­lu­je tuto ener­gii a sym­pa­tie, kte­ré jsem ve scé­ná­ři našla. Ačkoliv nejsou otec a dce­ra na plát­ně tak čas­to spo­lu, jejich vztah je pěk­ný a pomá­há nám hod­ně poro­zu­mět spous­tě věcí mezi Alicí a její sestrou. Hrát s Michelem Aumontem byla radost. Marine Delterme je také vel­mi dojem­ná. A pak mě film potě­šil vizu­ál­ně, Sophiino nasta­ve­ní scé­ny spo­je­né s kame­rou Laurenta Machuela je kou­zel­né, což je u kome­die poměr­ně vzác­né.

Víte již dnes, kam se ve Vaší pro­fes­ní drá­ze zařa­zu­je tato role?

Tato role mne vrá­ti­la zpět ke kome­dii, kte­rou jsem v posled­ní době tro­chu zane­dbá­va­la, a při­po­mně­la mi, jak ten­to žánr milu­ji. Zbožňuji natá­če­ní fil­mů. Neberu se pří­liš váž­ně – tak čas­to, jak to jen jde, dou­fám. Byly to krás­né chví­le plné prá­ce, vzta­hů s dru­hý­mi lid­mi a obje­ve­ní ženy, jakou je Sophie. Z fil­mu mám dob­rý pocit, byla to pro mne leh­ká prá­ce.

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka)24. ledna 2013 Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka) Odkud se vzala Vaše touha točit filmy? To je touha, která se se mnou táhne již od dětství. Vždy jsem ráda tvořila příběhy a mám ráda, když osloví i mě. Moje záliba ve fikci pramení […]
  • Rozhovor s Patrickem Bruelem24. ledna 2013 Rozhovor s Patrickem Bruelem Mohl byste nám něco říci o Vaší filmové postavě? Victor je člověk, který si pevně stojí za svým přesvědčením. Ani kvůli svádění nechtěl dělat ústupky. On je osobnost, která mi je celkem […]
  • Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne26. září 2014 Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co bylo hlavním impulzem k realizaci úspěšné novely spisovatele Michala Viewegha Andělé všedního dne? Zaujalo mě téma té knihy. Zjednodušeně řečeno, člověk neví dne ani hodiny a každý den […]
  • MARIÁN LABUDA - rozhovor k filmu Andělé všedního dne27. září 2014 MARIÁN LABUDA - rozhovor k filmu Andělé všedního dne Proč jste se rozhodl přijmout roli ve filmu Andělé všedního dne, co Vás na postavě zkušeného a nejstaršího anděla Hachamela fascinovalo? Anděl, takovou nabídku jsem celý život […]
  • Petra Soukupová – rozhovor30. května 2018 Petra Soukupová – rozhovor Ve svých knihách pro dospělé někdy používáte dětský pohled -  i příběh filmu Na krátko vlastně vnímáme očima malého hrdiny?  Proč volíte tenhle princip dětské perspektivy? Protože mě […]
  • Jakub Šmíd - rozhovor30. května 2018 Jakub Šmíd - rozhovor Váš celovečerní debut Laputa byl víceméně výpovědí o jedné, vám věkově blízké, generaci, zatímco hrdinové vašeho nového filmu jsou generačně rozvrstveni: kluk na prahu puberty, teenagerka, […]
  • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma […]
  • Petr Čadek: Rád učím tančit herce2. února 2016 Petr Čadek: Rád učím tančit herce Kterou z tanečních scén ve filmu máte nejraději? Nejen na tomto filmu, ale všeobecně, mám nejraději učit tančit herce (netanečníky) a hledat cesty k tomu, aby jejich tanec působil co […]
  • Rozhovor s Pavlem Liškou13. dubna 2017 Rozhovor s Pavlem Liškou Jak se Vám natáčelo s panem režisérem Chlumským? S Jiřím jsem se setkal poprvé právě tady na Špuntech. Spolupracovalo se mi s ním velmi poťouchle, a to v nejlepším slova smyslu. Přece jen […]
  • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *