Rozhovor s Michalem Vieweghem

MViewe

V sou­čas­nos­ti pat­ří k nej­ú­spěš­něj­ším čes­kým spi­so­va­te­lům (mj. kni­hy Povídky o man­žel­ství a o sexu, Účastníci zájez­du, Román pro ženy, Zapisovatelé otcov­ský lás­ky, Báječná léta s Klausem, Případ nevěr­né Kláry, Vybíjená, Román pro muže, Povídky o lás­ce). Podle jeho stej­no­jmen­ných best­selle­rů vznik­ly divác­ky mimo­řád­ně úspěš­né fil­my Báječná léta pod psa (r. Petr Nikolaev, 1997), Výchova dívek v Čechách (r. Petr Koliha, 1997), Román pro ženy (r. Filip Renč, 2005), Účastníci zájez­du (r. Jiří Vejdělek, 2006), Nestyda (r. Jan Hřebejk, 2008) a Román pro muže (r. Tomáš Bařina, 2010).

Film do kin vstu­pu­je se slo­ga­nem „Tohle si od Viewegha nepře­čte­te, to musí­te vidět.“ Co pro vás bylo hlav­ním pod­ně­tem pro napsá­ní původ­ní­ho scé­ná­ře?

Začal jsem zkusmo psát dal­ší kníž­ku - nove­lu či román - ale bylo tam čím dál víc dia­lo­gů a já si náh­le uvě­do­mil, že je to spíš scé­nář… Scény z Karibiku nebo ero­tic­ké scé­ny, kte­rých je tam taky dost, jsou navíc ve fil­mo­vém podá­ní pře­ce jenom suges­tiv­něj­ší 🙂

Psaly se vám lépe scé­ná­ře pod­le vlast­ní kniž­ní před­lo­hy, nebo autor­ský scé­nář?

Bavily mě i adap­ta­ce, ale tohle bylo asi nej­zá­bav­něj­ší: jed­nak jsem nebyl ome­zo­ván kniž­ní před­lo­hou, a jed­nak jsem si to samo­zřej­mě při psa­ní rov­nou před­sta­vo­val na plát­ně, což u psa­ní romá­nu nikdy nedě­lám - i když mi to někte­ří lidé nevě­ří.

Věděl jste dopře­du, že se režie fil­mu ujme Jan Hřebejk?

Ano, od chví­le, kdy jsem pocho­pil, že píšu scé­nář. Už před­tím jsme si s Honzou sli­bo­va­li, že nato­čí­me milost­nou kome­dii - a tohle milost­ná kome­die je. Jemná milost­ná kome­die. Jemně nemrav­ná, říká­me.

Jak bys­te popsal Vaši spo­lu­prá­ci? Honza je zná­mý tím, že se scé­nář v prů­bě­hu natá­če­ní čas­to pod jeho ruka­ma vyví­jí a mění. Bylo tomu tak i u Svaté čtve­ři­ce?

Už jsem s Honzou dělal na Nestydovi, tak­že jsem byl při­pra­ven. Verzí neby­lo tolik, nicmé­ně i ten­to­krát jsem to pře­pi­so­val asi tři­krát, a pak jsme scé­nář ješ­tě vylep­šo­va­li během pro­dlou­že­né­ho víken­du na Křivoklátsku - nejen Honza a já, ale i her­ci. Dobrým nápa­dům se nebrá­ním. Třeba Viktorka Čermáková doda­la pár oprav­du dob­rých replik….

Svatá čtve­ři­ce je už od počát­ku dopro­vá­ze­na zvěst­mi o urči­té pikant­nos­ti. Ta je ostat­ně ve vaší tvor­bě čas­tá. Můžete nazna­čit, kam až dojdou vzta­hy v tom­to pří­bě­hu?

Na samu mez pří­pust­nos­ti a pak ješ­tě kou­sek 🙂

Příběhem se pro­lí­na­jí 3 gene­ra­ce: pra­ro­di­če, rodi­če a děti. To vět­ši­nou při­ná­ší výcho­vu, mora­li­zo­vá­ní a gene­rač­ní výmě­nu názo­rů. Je tomu tak i v tom­to fil­mu?

Všichni máme něja­ké názo­ry, bez ohle­du na gene­rač­ní pří­sluš­nost, a ty se nut­ně stře­tá­va­jí. To se děje i tady, ale dou­fám, že v zábav­né for­mě.

Většina pří­sluš­ní­ků star­ší gene­ra­ce je pře­svěd­če­na, že ta, kte­rá je nahra­zu­je, smil­ní mno­hem více. I když to není vždy prav­da. Může v tom hrát něja­kou roli i závist?

Určitě. Například já dneš­ním mla­dým jejich smil­ně­ní závi­dím vel­mi inten­zív­ně 🙂

Těšíte se na prv­ní reak­ce divá­ků?

Ano - a taky jsem lehce ner­vóz­ní a tahle ner­vo­zi­ta bude s blí­ží­cí se pre­mi­é­rou stou­pat. Ale záro­veň vím, že to tak má být. Cokoli jiné­ho by bylo pře­hna­né autor­ské sebe­vě­do­mí.

a kri­ti­ků?

Těšíte se k neši­kov­né­mu zuba­ři? 🙂


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Rozhovor s Janem Hřebejkem15. srpna 2012 Rozhovor s Janem Hřebejkem Jeden z nejúspěšnějších českých režisérů a příležitostně také divadelní režisér. Mezi jeho divácky nejúspěšnější filmy patří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat (6 Českých lvů a […]
  • Kovář z Podlesí - 40 %3. května 2013 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […]
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […]
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […]
  • Fotograf - O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf - O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, […]
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […]
  • Fotograf - 65 %13. ledna 2015 Fotograf - 65 % Fotograf Jan je obklopen ženami a není tak divu, že mu výrazně zasahují do života. Modelky potřebuje, protože fotografováním je Janova profese a posedlost. Kromě modelek však se o […]
  • Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je […]
  • Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru18. července 2019 Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru Před pěti lety získal spisovatel Jaroslav Rudiš za svou novelu Národní třída nominaci na cenu Magnesia Litera, nyní byl dokončen podle této knihy celovečerní film. Národní třída v hlavní […]
  • Vybíjená - 60 %3. března 2015 Vybíjená - 60 % Čtyřicátníci Skippy, Jeff a Tom jsou kamarádi již od studentských let na gymnáziu. Tehdy to byli mladí a energičtí mladíci, kteří kromě studia prožívali i své první lásky, zklamání, naděje […]