ROZHOVOR - EWAN MCGREGOR

 k fil­mu Perfect Sense

Již dří­ve jste spo­lu­pra­co­val s reži­sé­rem Davidem Mackenziem. Co Vás při­mě­lo se opět vrá­tit do Velké Británie a zno­vu s ním točit?

 

Ano, s Davidem jsem pra­co­val na fil­mu Adamovo tajem­ství. Podle mého to byl úžas­ný scé­nář, kte­rý napsal, během natá­če­ní jsem si užil vel­mi kre­a­tiv­ní obdo­bí a on z toho udě­lal nád­her­ný film. David je vel­mi zají­ma­vý fil­mař a je na něm cosi uni­kát­ní­ho a spe­ci­ál­ní­ho.  Není tím nájem­ním reži­sé­rem, má sku­teč­ný vizu­ál­ní cit, vytří­be­ný smy­sl pro atmo­sfé­ru a do svých fil­mů doká­že vnést neu­vě­ři­tel­nou nála­du. Podle mne je sku­teč­ně úžas­ný.

 

Takže když jsem dostal k pře­čte­ní Perfect Sense, hned jsem si ho zami­lo­val. Líbily se mi posta­vy, byl v tom sku­teč­ně nád­her­ný pří­slib – před­sta­va neo­chvěj­né­ho milost­né­ho pří­bě­hu, pří­bě­hu dvou lidí, kte­ří se do sebe zami­lu­jí téměř navzdo­ry svým nej­lep­ším úsud­kům.

 

Máte pocit, že žije­me v cynic­ké době, že jsme una­ve­ni milost­ný­mi pří­běhy, nebo že je tu stá­le pro­stor pro love sto­ry? 

 

Vždy jsem rád točil milost­né pří­běhy, mám rád roman­ce a roman­tic­ké pří­běhy. Vždy mne při­ta­ho­va­ly a nikdy jsem z nich nebyl una­ve­ný. Je to vel­mi sil­ná emo­ce. Zamilovat se do něko­ho je vel­mi nád­her­né a záro­veň sží­ra­jí­cí, je to fyzic­ká a emo­ci­o­nál­ní zku­še­nost, kte­rou jako lidé máme sku­teč­ně rádi. Takže dou­fám, že se nám tyto pří­běhy nikdy neo­mr­zí.

 

Z vyprá­vě­ní roman­tic­kých pří­bě­hů cítí­me stá­le leh­ké roz­pa­ky, a pro­to je mno­hem běž­něj­ší, že je halí­me do hávu kome­dií. Máme hod­ně roman­tic­kých kome­dií, ale mne vždy zají­ma­ly fil­my, kte­ré jsou roman­tic­ké, aniž by byly roz­pa­či­té nebo skry­ty do něče­ho úpl­ně jiné­ho a byly sku­teč­ně tím, čím jsou. Na Perfect Sense je pod­le mne něco sku­teč­ně poe­tic­ké­ho – je to jako meta­fo­ra pro zami­lo­va­nost, svět se doslo­va roz­pa­dá, ztrá­cí své smys­ly, a když se zami­lu­je­me, ztrá­cí­me své smys­ly, roz­pa­dá­me se, nemů­že­me jíst, spát, zce­la nás to pohl­tí. Zamiloval jsem si ten­to film, líbil se mi od začát­ku, kdy jsem si ho pře­če­tl.

 

Jaké to bylo spo­lu­pra­co­vat s Evou Greenovou, hereč­kou, kte­rá je zná­má pro svo­ji krá­su?

 

Práce s Evou se mi sku­teč­ně líbi­la, ona je pros­tě fan­tas­tic­ká, úžas­ná, zají­ma­vá hol­ka, zají­ma­vá hereč­ka. Hrála roli, kte­rá byla sku­teč­ně nároč­ná. Skutečně se mi líbi­la, měl jsem ji rád pře­de­vším jako oso­bu. Má vel­mi dob­rý, čer­ný smy­sl pro humor, což se mi líbí.

 

Přípravy na natá­če­ní zača­ly v Glasgow a bylo úžas­né se vrá­tit do Skotska a být tam s ní. Myslím, že Eva byla popr­vé ve Skotsku, tak­že bylo krás­né jí před­sta­vit Skotsko a Glasgow. Od začát­ku jsem věděl, že spo­lu bude­me dob­ře vychá­zet. Asi tak týden jsme strá­vi­li na pří­pra­vě našich scén a skvě­le jsme se dopl­ňo­va­li. Podle mne si její posta­va sku­teč­ně pro­šla mno­ha špat­ný­mi vzta­hy a již nevě­ří mužům. Na této zdr­žen­li­vos­ti je cosi krás­né­ho. Mám rád ten­to prvek fil­mu a fakt, že to spo­lu pře­kle­nou. Naproti tomu je moje posta­va vel­mi opti­mis­tic­ká. Slepý opti­mis­mus! (smích)

 

V Perfect Sense hra­je­te šéf­ku­cha­ře a vypa­dá­te vel­mi pře­svěd­či­vě. Musel jste si kvů­li této roli udě­lat roz­sáh­lý prů­zkum?

 

Ano, já nejsem kuchař, nemám poně­tí, jak krá­jet nebo… vět­ši­nou nevím, co s tím. Prostě nemám tako­vé pocho­pe­ní nebo zna­los­ti. Také si mys­lím, že jsem cel­kem… mož­ná to je v mých koře­nech, ale nejsem tak peč­li­vý. Mám rád dob­ré jíd­lo, ale nejsem gur­mán.

 

Takže jsem se musel nau­čit vařit nebo při­nejmen­ším vypa­dat, jako bych uměl vařit, to byl můj úkol, sku­teč­ně. Věděl jsem, že se za dva týd­ny pří­prav nena­u­čím vařit. Jel jsem do Glasgow a setkal se tam s něko­li­ka skvě­lý­mi šéf­ku­cha­ři. Zašel jsem ke Guyi Cowansovi a něko­lik dní a nocí jsem strá­vil v jeho kuchy­ni. Myl jsem tam nádo­bí. V Crief, kde jsem vyrůs­tal, je hotel Murray Park – pra­co­vá­val jsem tam od svých 14 let – býval jsem tam za umý­va­če nádo­bí a pak jsem dělal číš­ní­ka a bar­ma­na, tak­že jsem věděl, jak kuchy­ně fun­gu­je, a věděl jsem, zejmé­na díky mým zku­še­nos­tem, že šéf­ku­cha­ři jsou napros­tí bastar­di… vždyc­ky jsou hroz­ní… nevím proč? Takže jsem měl urči­tou zku­še­nost. Bylo to všech­no o detai­lech. Skutečně jsem si to užil. Od té doby jsem však už neva­řil, díky fil­mu se ze mne nestal dob­rý kuchař. (smích)

 

Ewen Bremner řekl, že byl nad­še­ný z věcí, kte­ré se nau­čil v kuchy­ni – jako že obje­vil, že může­te pono­řit prs­ty do vrou­cí vody a neo­pa­ří­te se!

 

(Smích) Správně, když jste dosta­teč­ně rych­lí, nespá­lí­te se! Kromě ole­je, to jsme se nau­či­li. Jen s ole­jem to nejde, pro­to­že ole­jo­vé skvr­ny ulpí na vašich prs­tech, tak to je!

 

Jaká byla tato opě­tov­ná spo­lu­prá­ce s Ewenem? Nyní je to již tře­tí film.

 

Bylo to per­fekt­ní, oprav­du moc rád pra­cu­ji s Ewenem a vždy jsem rád pra­co­val. Byla to hezká kon­ti­nu­i­ta, oba jsme hrá­li v Trainspottingu a v Černém jes­třá­bu a já si vždyc­ky říkal, že jsme měli na DVD Černého jes­třá­ba při­dat extra scé­nu do bonu­sů, když se dívám na něj přes uli­ci, pod pal­bou a uje­de mi „Eh! BRAMBORO! Co tu děláš?!“ On je skvě­lý herec. V kuchy­ni jsme měli něko­lik uje­tých scén – jako tře­ba žra­vé šílen­ství – muse­li jsme dělat oprav­du nechut­né věci. A on se do toho sku­teč­ně pono­řil. Pamatuji si, že jsem se na něj díval, jak si lil do pusy olej z pěti­li­t­ro­vé­ho bare­lu a pak jedl más­lo. Fuj, bylo to nechut­né! Ale on byl skvě­lý, bylo úžas­né s ním pra­co­vat a zvláš­tě pak pro mne bylo pří­jem­né pra­co­vat s mým strý­cem Dennisem, se kte­rým jsem vždy chtěl hrát. Můj strýc mne reží­ro­val na diva­dle a v krát­kém fil­mu, kte­rý točil, ale nikdy jsme se nese­tka­li jako her­ci a po tom jsem vždy tou­žil. Čekali jsme na něco spe­ci­ál­ní­ho. Dennis se na tuto roli per­fekt­ně hodil, obě posta­vy mají ve fil­mu skvě­lý vztah, Michael a maji­tel restau­ra­ce si jsou vel­mi blíz­cí a my jsme toho doko­na­le vyu­ži­li. Pro mne bylo natá­če­ní s Dennisem napros­to úžas­né.

 

Proč se vra­cí­te k natá­če­ní nezá­vis­lých fil­mů, když máte v těch­to dnech tolik tvůr­čí vol­nos­ti v Hollywoodu?

 

No, víte, ve své prá­ci mám teď urči­tou mož­nost vol­by. Stále mne láka­jí pří­běhy, kte­ré mne zaujmou svým námě­tem. Myslím, že je to urči­tý druh luxu­su. Ale když při­jde na to, jest­li máte točit film, kte­rý sku­teč­ně milu­je­te, a já ten film milu­ji a mys­lím, že David je hod­ně dob­rý reži­sér, víte, že roz­sah a roz­po­čet fil­mu jsou ire­le­vant­ní – proč bys­te nechtě­li být sou­čás­tí pří­bě­hu lás­ky s fil­mo­vým reži­sé­rem, kte­ré­ho si sku­teč­ně váží­te. Nemá smy­sl si nechat ujít skvě­lou zku­še­nost jen pro­to, že v tom není vel­ký roz­po­čet.

 

Skutečně věřím, že nezá­vis­lé fil­mař­ství je mís­tem, kde si může­te při­dat svo­je komen­tá­ře a dělat pro­hlá­še­ní. Perfect Sense je cel­kem kom­pli­ko­va­ný film ve smys­lu toho, co říká o živo­tě a lás­ce.

 

A co pod­le Vás film říká?

 

Podle mne hod­ně sou­čas­ných fil­mů říká „Toto je film.“ Četl jsem scé­nář, kte­rý mi někdo poslal a já na to „Toto je pros­tě film, ten­to scé­nář… před­po­klá­dám, že z toho bude dob­rý film, ale k***a co to má sdě­lo­vat, je to jen film.“ A já mám rád zvra­ty a změ­ny v ději. Má rád Michaela. Připomíná mi… viděl jsem hru Frankie and Johnnie at the Claire de Lune… je to o dvou lidech, kte­ří skon­čí spo­lu v poste­li, nema­jí však žád­ný vztah a on ji celou hru pře­svěd­ču­je, že toto by moh­lo být ono, že by to moh­la být vel­ká lás­ka jejich živo­ta a ona to má tak s muži, že když ho popr­vé potká, mys­lí si o něm, že je idi­ot. Líbila se mi ta hra a něco z toho­to fil­mu mi to při­po­mně­lo.

 

V Perfect Sense je Michaelův opti­mis­mus doslo­va hma­ta­tel­ný. Jejich lás­ka by moh­la být v poho­dě, proč ji tedy nene­cha­jí ply­nout? Hovoří o tom, jak svět ztrá­cí svůj smy­sl, chuť… on sto­jí před restau­ra­cí a je tak Dennis, můj strýc, kte­rý je opi­lý a říká, že již nee­xis­tu­je žád­ný smy­sl, nikdo už nebu­de jíst, neboť lidé ztra­ti­li chuť. Michael ho také nebu­de mít. Ale on říká: „Ne, mýlí­te se. Lidé se budou chtít stá­le schá­zet a my se bude­me muset změ­nit. Musíme při­jít s něčím novým.“ A to se mi na lidech, kte­ří tak­to uva­žu­jí, líbí. Je to jedi­ný způ­sob, jak to pře­ko­nat, pro­to­že špat­né věci se dějí stá­le. Jediný způ­sob, jak vše akcep­to­vat, je adap­to­vat se, změ­nit a jít dál. A to se mi na mojí posta­vě ve fil­mu líbí.

 

Je to hap­py end? Nebo smut­ný konec? Nebo smut­ný konec s pozi­tiv­ním poslá­ním?

 

Podle mne to je plné nadě­jí – ten konec. Nevnímal jsem to jako něco exakt­ní­ho… je to kom­pli­ko­va­né a pří­šer­né… není to vese­lý konec, ale záro­veň jsem si říkal, že je v tom nadě­je a při­šlo mi to jako povzná­še­jí­cí konec. Nakonec se ti dva sku­teč­ně spo­jí a ví, že jsou do sebe zami­lo­va­ní. Když jsem si pře­če­tl celý scé­nář, při­šel mi nesku­teč­ně krás­ný, že jsem u něj až pla­kal.

Rozhovor byl poskut­nut: Film Europe Pictures CZ

Ohodnoťte článek


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

 • Lukáš Vaculík: Každá špatnost se může opakovat. Pokud přinese dost peněz19. dubna 2018 Lukáš Vaculík: Každá špatnost se může opakovat. Pokud přinese dost peněz Co pro Vás bylo rozhodující pro to, abyste přijal nabídku zahrát si hlavní roli v Metanolu? Velmi se mi líbil scénář, a to hlavně kvůli tomu, že je založen na skutečnosti. Nevzni kal tak, […]
 • David Máj: Metanol je věrně zrekonstruovaný napínavý příběh19. dubna 2018 David Máj: Metanol je věrně zrekonstruovaný napínavý příběh Co pro Vás bylo rozhodující pro to, abyste přijal nabídku zahrát si hlavní roli v Metanolu? Velmi se mi líbil scénář, a to hlavně kvůli tomu, že je založen na skutečnosti. Nevzni kal tak, […]
 • MARTIN FINGER JINDŘICH26. dubna 2017 MARTIN FINGER JINDŘICH Vaše postava je pro celou trilogii zásadní, jste vlastně „mladší verzí“ Jiřího Kodeta v Pelíškách. Jak byste Jindřicha popsal? Jindřich Rohn je člověk pevných zásad, který kvůli svému […]
 • Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE6. června 2018 Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE 1. Co Vás přesvědčilo, abyste si řekla, že do tohoto projektu půjdete? Líbil se mi scénář a témata, které v něm byly zpracovány. Tedy to, že je to film o lásce, tanci, přátelství, […]
 • Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 322. ledna 2015 Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Jak se Vám natáčely Babovřesky se Zdeňkem Troškou?Zdeněk Troška je výjimečný člověk. Vážím si jeho srdečné povahy a vzdělanosti a setkání s ním je pro mě vždycky velká radost. Jezdí k […]
 • Vilma Cibulková - Paní lesa26. února 2016 Vilma Cibulková - Paní lesa V pohádce Řachanda hrajete Paní lesa, mohla byste nám ji popsat? Paní lesa je nádherná postava, protože touží naučit člověka vážit si přírody a respektovat přírodní zákony, na což my už […]
 • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […]
 • Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem Film Léto s gentlemanem jde do kin na sv. Valentýna, 14. 2. 2019. Slavíte vy osobně tento svátek? Ne, tenhle svátek jsem nikdy neslavil a odmítal jsem ho slavit.  Přišel mi uměle a jen […]
 • Ester Kočičková - dvorní dáma2. března 2016 Ester Kočičková - dvorní dáma Jaká je vaše dvorní dáma v pohádce Řachanda? Ona se vlastně nijak neprojevuje. S druhou dvorní dámou jsme trošku nepřející, ale naštěstí se to nestihne příliš projevit. Myslím, že jsme […]
 • David Ondříček: Chtěl jsem, aby ten film byl co nejopravdovější27. května 2018 David Ondříček: Chtěl jsem, aby ten film byl co nejopravdovější Čím je pro Vás Dukla 61? Je to katastrofický film, rodinný film na pozadí katastrofy, nebo historické drama? První díl je rodinné drama, druhý spíš katastrofický film. Co pro Vás bylo […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *